İnsan Hakları Teorisi ve Hukuku

Hukuk Yayınları

Liste Fiyatı :
36.00 
TL
Orion Kitabevi Fiyatı :
28.80
TL

Hemen Al

Adet
+
-

Sepete At

1 İş Günü İçerisinde Tedarik Edilecektir.
ISBN
: 9786056799624
Basım Tar.
: 2020
Baskı No
: 7
Syf Sayısı
: 338
Ebat
: 14,5x21,5
Kitap No
: 150014
Orion Kitabevi Fırsatlarını Yakalayın !
10 Adet ve Üzeri Alımlarınızda
28,08 TL
20 Adet ve Üzeri Alımlarınızda
27,36 TL
40 Adet ve Üzeri Alımlarınızda
26,64 TL
60 Adet ve Üzeri Alımlarınızda
25,92 TL
100 Adet ve Üzeri Alımlarınızda
25,20 TL

%20
İndirim

                                            İnsan Hakları Teorisi ve Hukuku - Mustafa Erdoğan

Elinizdeki Kitabın amaçlarından biri, insan haklarıyla ilgili bellibaşlı felsefi-teorik konular ve sorunlar hakkında -başta sosyal bilimler tahsil eden üniversite öğrencileri olmak üzere- okuyucuyu bilgilendirmekse, bir diğeri de insan hakları ihlâllerini izlemek, gidermeye çalışmak ve gerektiğinde iyileştirici önerilerde bulunmakla görevli olan kamu personeli ile söz konusu kurulların sivil üyelerini insan hakları ve temel özgürlükler konusunda teorik ve içtihadî bilgilerle donatmaktır. Bu çerçevede, kitapta teorik-akademik bahisler yanında,  Avrupa Sözleşmesi ve uygulaması ile Türk anayasal mevzuatına ağırlık verilmiştir. Kitap ayrıca hem insan hakları aktivistleri ile konuya ilgi duyan genel okuyucunun insan haklarına ilişkin temel bilgiler edinmelerine yardımcı olabilir; hem de üniversitelerimizin çeşitli bölümlerinde okutulan “anayasa hukuku”, “genel kamu hukuku”, “insan hakları” ve “temel hak ve özgürlükler” gibi derslerde kullanılmaya elverişli bir kaynak niteliğindedir.


 

 

İÇİNDEKİLER

 ÜÇÜNCÜ BASKIYA ÖNSÖZ........................................................................ xı

İKİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ…………………………………………….   xı    

ÖNSÖZ…………………………………………………………………   ...xıı

GİRİŞ........................................................................................................................ 1
BİRİNCİ BÖLÜM
HAKLAR VE İNSAN HAKLARI
 I. GENEL OLARAK HAKLAR....................................................... 7
 A. HAKLARIN BİÇİMSEL ANALİZİ.............................................................. 12
..       1. Hohfeld’in Tasnifi................................................................................. 12
..       2. Değerlendirme........................................................................................ 15
    B. HAKLARIN MADDİ YAPISI....................................................................... 17
        1. İrade Teorisi.............................................................................................. 17
        2. Çıkar Teorisi............................................................................................. 20
   C. HAK VE ÖDEV İLİŞKİSİ............................................................................... 21
II. İNSAN HAKLARI KAVRAMI................................................. 24

III. ÖZGÜRLÜK VE İNSAN HAKLARI....................................... 33

IV. İNSAN HAKLARININ TEMELLENDİRİLMESİ..................... 37

      A. DOĞAL HUKUK VE DOĞAL HAKLAR................................................. 38

      B. İNSAN DOĞASI........................................................................................... 43

      C. İNSANIN ÖZNE OLMASI......................................................................... 45

      D. ÖZ-SAHİPLİK.............................................................................................. 47

      E. İNSAN ONURU........................................................................................... 48

      F. VİCDAN ÖZGÜRLÜĞÜ............................................................................. 52

      G. FAYDA......................................................................................................... 53

      H. DİN............................................................................................................... 56

V. İNSAN HAKLARININ EVRENSELLİĞİ.................................. 58

VI. SOSYAL VE EKONOMİK HAKLAR...................................... 64

   A. İNSAN HAKLARINA MİNİMALİST YAKLAŞIM................................ 64

   B. SOSYAL VE EKONOMİK HAKLARIN NİTELİĞİ................................. 67

  C. SOSYAL VE EKONOMİK HAKLARIN

       HUKUKİLEŞTİRİLEBİLİRLİĞİ...................................................................81

VII. İNSAN HAKLARI VE GRUP HAKLARI................................ 83

         A. GENEL OLARAK................................................................................. 83

         B. KÜLTÜREL KİMLİK HAKKI.............................................................. 91

         C. KENDİ KADERİNİ TAYİN HAKKI................................................... 94

         D. AYRILMA HAKKI ............................................................................... 99

VIII. İNSAN HAKLARININ ÖZELLİKLERİ.................................. 105

          A.EVRENSELLİK..................................................................................... 106

          B. DOĞUŞTANLIK VE  TOPLUM ÖNCESİ OLMA........................... 106

          C. MUTLAKLIK........................................................................................ 108

          D. VAZGEÇİLMEZLİK (INALIENABILITY)......................................... 111

          E. BİREYSELLİK......................................................................................... 113

          F. ÖZGÜRLÜKÇÜLÜK............................................................................. 115

          G.TEMEL NİTELİK.................................................................................... 116

          H. DEVLETE KARŞI OLMA..................................................................... 117

                1. Tanıma............................................................................................ 117

                2. İhlâl Etmeme.................................................................................. 118

                3.  Koruma........................................................................................... 119

                4. Temin/Tedarik .............................................................................. 120

IX. HAKLARIN ÇATIŞMASI..................................................... 121

İKİNCİ BÖLÜM

İNSAN HAKLARININ TARİHSEL GELİŞİMİ

 I. İNSAN HAKLARININ ULUSLARARASI ALANDAKİ GELİŞİMİ 127

II. TÜRKİYE’DE İNSAN HAKLARININ GELİŞİMİ.................... 134

      A. TANZİMAT DÖNEMİ.............................................................................. 134

      B. BİRİNCİ VE İKİNCİ MEŞRUTİYET........................................................ 136

      C. 1924 ANAYASASI DÖNEMİ................................................................... 138

      D. 1961 ANAYASASI DÖNEMİ................................................................... 144

      E. 1982 ANAYASASI DÖNEMİ.................................................................... 146

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İNSAN HAKLARI HUKUKU

I. İNSAN HAKLARI HUKUKUNUN TEMEL İLKELERİ............. 151
   A. TEMEL HAKLARI SINIRLANDIRMA İLKELERİ................................... 152
         1. Özgürlük Karinesi........................................................................ 154
         2. Kanunla Sınırlama....................................................................... 156
         3. Nedene Bağlılık veya Meşru Amaçların İzlenmesi............... 157
         4. Demokratik Toplumda Gereklilik .......................................... 159
         5. Ölçülülük..................................................................................... 160
         6. Öze Dokunma Yasağı................................................................ 162
     B. OLAĞANÜSTÜ REJİMLERDE TEMEL HAKLAR................................. 162
     C. TEMEL HAKLARIN KÖTÜYE KULLANILAMAMASI....................... 165
     D. TEMEL HAKLARIN SINIRLANMASINDA   “AMAÇ SAPTIRMA” YASAĞI ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,    167
     E. SOSYAL HAKLARIN NORMATİF DEĞERİ.......................................... 169
     F. TEMEL HAKLAR VE YABANCILAR..................................................... 171
     G. TEMEL HAKLARIN YATAY ETKİSİ...................................................... 173
     H. TEMEL HAKLAR VE ÖDEV VE SORUMLULUKLAR........................ 176
II. TEMEL HAKLARIN POZİTİF ANALİZİ................................ 178
      A. TEMEL HAKLARIN TASNİFİ
      B. ÖZGÜRLÜK VE GÜVENLİK HAKLARI............................................... 180
           1.  Yaşama Hakkı............................................................................. 180
           2. İşkence ve Kötü Muamele Yasağı.............................................. 184
           3. Kölelik, Angarya ve Zorla Çalıştırma Yasağı........................... 186
           4. Kişi Özgürlüğü Ve Güvenliği Hakkı........................................ 189
           5.Özel Hayatın, Aile Hayatının Korunması ve İlgili Haklar ... 192 
           6. Mülkiyet Hakkı............................................................................. 196 
           7. Yerleşme  ve Seyahat Özgürlüğü............................................... 199
           8. Düşünce, Vicdan ve Din/İnanç Özgürlüğü............................... 201
             a) Bir Dine İnanma ve İnanmama Özgürlüğü............................ 202
             b) Dinin Gereklerini Yerine Getirme Özgürlüğü........................ 204
             c) Dinî Tebliğ ve Telkin Özgürlüğü................................................ 205
             d) Dinî Öğrenim ve Eğitim Özgürlüğü......................................... 206
             e) Vicdani Ret Hakkı  ......................................................................... 208
             f) Dinî İfade Özgürlüğünün Sınırları............................................. 211
          9. Eğitim Özgürlüğü.............................................................................. 212
         10. İfade Özgürlüğü................................................................................ 214
               a) İfade Özgürlüğü Neden Gereklidir?........................................ 215
               b) Hukukî Veriler............................................................................... 220
               c) Bilim ve Sanat Özgürlüğü.......................................................... 225
               d) Basın Özgürlüğü........................................................................... 227
         11. Örgütlenme Özgürlüğü................................................................... 228
                a) Dernek ve Sendika Özgürlüğü................................................. 230
                b) Siyasî Parti Özgürlüğü............................................................... 232
         12. Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Özgürlüğü................................ 233
         13.  Çalışma ve Sözleşme Özgürlüğü................................................ 235
         14.  Hak Arama Özgürlüğü.................................................................. 236
         15. Adil Yargılanma Hakkı ve İlgili Güvenceler............................ 238
         16. Hükümlü ve Tutuklu Hakları....................................................... 245
         17. Kültürel Haklar ve Azınlık Hakları............................................. 247
               a) Tanımı ve Türleri.......................................................................... 247
               b) Hukuki Durum............................................................................. 252
       C. KATILMA HAKLARI.............................................................................. 255
         1. Vatandaşlık Hakkı......................................................................... 255
         2. Ayrımcılık Yasağı.......................................................................... 258
         3. Bilgi Edinme Hakkı........................................................................ 263
        4. Seçme ve Seçilme Hakları............................................ 266
        5. Siyasî Faaliyette Bulunma Hakkı................................. 269
       D. REFAH HAKLARI................................................................................... 274
        1. Eğitim ve Öğrenim Hakkı.................................................................. 275
        2. Çalışma Hakkı ve Ödevi.................................................................... 277
        3. Toplu İş Sözleşmesi Hakkı................................................................ 281
        4. Grev ve Lokavt Hakkı.......................................................................... 282
        5. Sosyal Güvenlik Hakkı....................................................................... 284
        6. Sağlık Hakkı........................................................................................... 286
        7. Çevre Hakkı............................................................................................ 288
        8. Kadın Hakları........................................................................................ 290
        9. Çocuk Hakları....................................................................................... 294
       10. Engelli Hakları..................................................................................... 299
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
İNSAN HAKLARININ KORUNMASI

I. İNSAN HAKLARININ KORUNMASI.............................. 303

II. KORUMA REJİMLERİ...................................................... 306

    A. ULUSAL KORUMA..............................................................307

   1. Yargı Yoluyla Koruma........................................................... 307

   2. Yargı Dışı Yollar...................................................................... 310

    a) İdarî Başvuru........................................................................ 310

    b) Siyasî Başvuru.......................................................................313

     B. ULUSLARARASI KORUMA............................................................. 314

    1. Birleşmiş Milletler Denetim Mekanizmaları....................314

     a) BM Antlaşması’nın Kurduğu Sistem.............................. 314

... (i) Ekonomik ve Sosyal Konsey............................................. 314

... (ii) İnsan Hakları Komisyonu................................................ 315

.... (iii) Kadınların Statüsü Komisyonu...................................... 317

           b) BM İnsan Hakları Sözleşmelerinin Öngördükleri

Mekanizmalar              318

  (i) İnsan Hakları Komitesi............................................................ 318

  (ii) İktisadi, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi.................... 320

   (iii) Uluslararası Çalışma Örgütü Mekanizmaları................ 320

  (iv) Diğer Mekanizmalar............................................................... 32

  2. Avrupa Konseyi’nin İnsan Hakları Koruma Sistemi............ 323

  a) Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi......................................... 32

 b) Avrupa Sosyal Yasası’nın Öngördüğü Koruma

 Mekanizması................................................................................. 329

KAYNAKLAR.......................................................................... 331
İSİM İNDEKSİ......................................................................... 343
KAVRAM İNDEKSİ................................................................. 345
 

 KAYNAKLAR

Aldıkaçtı, Orhan (1982), Anayasa Hukukumuzun Gelişmesi ve 1961 Anayasası (İstanbul: İÜHF yayını).

Akıllıoğlu, Tekin (2010), İnsan Hakları: Kavram, Kaynaklar ve Koruma Sistemleri (Ankara: İmaj).

Alexy, Robert (2002), A Theory of Constitutional Rights, İngilizceye Çev. Julian Rivers (Oxford:Oxford University Press).

Allen, Michael (2009), “Civil Rights and political Human Rights: Contesting Human Rights Failures within the Minimally Democratic State”, Politics, Vol. 29, n. 1, ss. 11-19.

Anayurt, Ömer (2004), Avrupa İnsan Hakları Hukukunda Kişisel Başvuru Yolu (Ankara:Seçkin Yayınevi).

Anayurt, Ömer (1998), Toplanma Hürriyeti Kavramı ve Türk Anayasa Hukukunda Toplanma Hürriyeti (İstanbul: Kazancı Yayınları).

Armağan, Servet (1980), Temel Haklar ve Ödevler (İstanbul: Fakülteler Matbaası).

Arslan, Zühtü (2005), Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde Din Özgürlüğü (Ankara: LDT ve Avrupa Komisyonu ortak yayını).

Arslan, Zühtü (2004), “Fundamental Rights and Liberties”, Bıçak, Vahit & Arslan, Zühtü, International Encylopaedia of Laws: Turkey (Kluwer Law International) içinde, ss. 152-93.

Arslan, Zühtü (2003), ABD Yüksek Mahkemesi Kararlarında İfade Özgürlüğü (Ankara: LDT ve Avrupa Komisyonu ortak yayını).

Aybay, Rona (2000), “İnsan Hakları Açısından Vatandaşlık”, İnsan Hakları (İstanbul: Yapı Kredi Yayınları) içinde, ss. 179-94.

Balkır, Z. Gönül (2009), Türk Anayasa Yargısında Sosyal Hakların Korunması (Kocaeli Üniversitesi yay.)

Balkır, Z. Gönül (2000), “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Hakları”, İnsan Hakları içinde, ss. 236-58.

Barnett, Randy E. (2004), Restoring the Lost Constitution: The Presumption of Liberty (Princeton/NJ: Princeton University Press).

Barnett, R. E. & Rasmussen, D. B. (2000-2001), “Right to Liberty in a Good Society”, Fordham Law Review, 69, pp. 1603-15.

Barnum, David G. (1993), The Supreme Court and American Democracy (New York: StMartin’s Press).

Barry, Norman P. (2003), Modern Siyaset Teorisi, Çev. M. Erdoğan & Y. Şahin (Ankara: Liberte).

Beetham, David (2006), Demokrasi ve İnsan Hakları, Çev. B. Canatan (Ankara: Liberte).

Beitz, Charles (2003), “What Human Rights Mean”, Daedalus, n. 132 (Winter),

Berktay, Fatmagül (2000), “Kadınların İnsan Hakları: İnsan Hakları Hukukunda Yeni Bir Açılım”, İnsan Hakları içinde, ss. 349-72.

Bernhardt, Rudolf (1994), “Human Rights and Judicial Review: The European Court of Human Rights”, Beatty, David M. (ed.), Human Rights and Judicial Review (Dordrecht & Boston & London: Martinus Nijhoff Publishers) içinde, ss. 297-319.

Bıçak, Vahit (2003), “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları Işığında İfade Özgürlüğü”, Özipek,        B.B (ed.), Teorik ve Pratik Boyutlarıyla İfade Hürriyeti (Ankara: LDT ve Avrupa Komisyonu ortak yayını) içinde, ss. 269-314.

Bıçak, Vahit (2002), Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarında İfade Özgürlüğü (Ankara; LDT ve Avrupa Komisyonu ortak yayını),

Bielefeldt, Heiner (2008), “Demokratik Hukuk Devletinde Özgürlük ve Güvenlik”, Çev. Yüksel Metin, Hukuk Devleti: Hukuki Bir İlke Siyasi Bir İdeal (Ankara: Adres Yayınları, 2. b.) içinde, 271-291.

Bozkurt, Enver (2003), İnsan Haklarının Korunmasında Uluslararası Hukukun Rolü (Ankara: Nobel).

Buchanan, Allen (2005), “Equality and Human Rights”, Politics, Philosophy and Economics, V. 4, n.1, pp. 69-90.

Bulut, Nihat (2009), Sanayi Devriminden Küreselleşmeye Sosyal Haklar (İstanbul: Oniki Levha).

Can, Osman (2003), “Düşünceyi Açıklama Özgürlüğü: Anayasal Sınırlar Açısından Ne Değişti?”, Özipek, B. B.(ed.), a.g.e. içinde, ss. 369-428.

Coşkun, Vahap (2011), “Yeni Anayasada Sivil-Asker İlişkilerinin Demokratik Modeli”, http://www.sde.org.tr/userfiles /file/ YENI%20ANAYASADA%20SIVIL%20ANALIZ.pdf.

Çavuşoğlu, Naz (2001), Uluslararası İnsan Hakları Hukukunda Azınlık Hakları (İstanbul: Su Yayınları, 2. b.).

Çavuşoğlu, Naz (2000), “Avrupa Konseyi: İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi’nin Denetimi”, İnsan Hakları içinde, ss. 456-77.

Çavuşoğlu, Naz (1994), İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi ve Avrupa Topluluk Hukukunda Temel Hak ve Hürriyetler Üzerine (Ankara: AÜSBF İnsan Hakları Merkezi Yayınları).

Çoban, Ali Rıza (2004), Protection of Property Rights within the European Convention on Human Rights (Aldershot/UK: Ashgate Publishing Limited).

Cranston, Maurice (1993), “İnsan Hakları Nedir?”, Yayla A. (der.),  Sosyal ve SiyasalTeori: SeçmeYazılar (Ankara: Siyasal Kitabevi) içinde, ss. 251-56.

Cranston, Maurice (1954), Freedom: A New Analysis (London: Longmans).

Cruft, Rowan (2004), “Rights: Beyond Interest Theory and Will Theory?”, Law and Philosophy, n. 23, 347-97.

De Jasay, Anthony (1991), Choice, Contract, Consent: A Destatement of Liberalism (London: Institute of Economic Affairs).

D’Entreves, A. P. (1977), Natural Law: An Introduction to Legal Philosophy (London: Hutchinson).

Dinsmore, Greg (2007), “When Less Really is Less-What’s Wrong with Minimalist Approaches to Human Rights”, The Journal of Political Philosophy, ss. 1-11.

Doehring, Karl (2002), Genel Devlet Kuramı/Genel Kamu Hukuku, Çev. Mumcu, Ahmet (İstanbul: İnkılâp).

Donay, Süheyl (1982), İnsan Hakları Açısından Sanığın Hakları ve Türk Hukuku (İstanbul: İÜHF Yayını).

Donnelly, Jack (1995), Teoride ve Uygulamada Evrensel İnsan Hakları, Çev. Erdoğan, M. & Korkut, L. (Ankara: Yetkin yayınları).

Doğru, Osman (1999), İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi Kararlar Rehberi: 1960-1994 (İstanbul: İstanbul Barosu Yayınları).

Doğru, Osman (1998) (ed.), İnsan Hakları Kararlar Derlemesi (İstanbul: M.Ü. İnsan Hakları Merkezi).

Döner, Ayhan (2003), İnsan Haklarının Uluslararası Alanda Korunması ve Avrupa Sistemi (Ankara: :Seçkin Yayınları).

Dutertre, Gilles (2005), Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İçtihatlarından Alıntılar (Avrupa Konseyi).

Dworkin, Ronald (1977), Taking Rights Seriously (London: Darmouth).

Eddy, Katherine (2009), “On Revaluing the Currency of Human Rights”, Politics, Philosophy and Economics, v. 6, n. 3, ss. 307-328.

Ellerman, David (2010), “Inalienable Rights: A Litmus Test for Liberal Theories of Justice”, Law and Philosophy, n. 29, ss. 571-599.

Erdem, Fazıl Hüsnü (2004), “Türk Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarında Siyasî Partilerin Kapatılması: Karşılaştırmalı Bir Analiz”, Hukuk ve Adalet, Yıl 1, Sayı 4 (Ekim-Aralık), ss. 252-301.

Erdoğan, Mustafa (2012), “Yurttaşlık, Anayasal Yurtseverlik ve Türkiye”, Demokrasi Platformu, no. 29 (Kış), ss. 1-15.

Erdoğan, Mustafa (2010), “AİHM ‘Zorunlu Din Dersi’ Konusunda Ne Diyor?”, Star Açık Görüş, 17 Ekim.

Erdoğan, Mustafa (2008), “Adalet ve Eşitlik”, Muhafazakâr Düşünce, No 15,  ss. 9-22.

Erdoğan, Mustafa (2007), Anayasa Hukuku (Ankara: Orion Yayınevi, 4. b.).

Erdoğan, Mustafa (2003), Türkiye’de Anayasalar ve Siyaset (Ankara: Liberte).

Erdoğan, Mustafa (2002), Anayasa ve Özgürlük (Ankara: Yetkin Yayınevi).

Erdoğan, Mustafa (1999), İslâm ve Liberalizm (Ankara: Liberte).

Erdoğan, Mustafa (1998), “İnsan Haklarına Kavramsal Bir Yaklaşım”, Libera lDüşünce, C. 3, Sayı 12, ss. 7-16.

Erdoğan, Mustafa (1993), “İnsan Hakları Öğretisine Giriş”, HÜİİBF Dergisi, C. 11, ss. 23-40.

Erdoğan (1990), “Farabi’nin Siyaset Felsefesi Üstüne”, Türkiye Günlüğü, no 11 (Yaz), ss. 72-80.

Eren, Abdurrahman (2004), Özgürlüklerin Sınırlanmasında Demokratik Toplum Düzeninin Gerekleri(İstanbul: Beta).

Eroğul, Cem (1991), Devlet Yönetimine Katılma Hakkı (Ankara: İmge Kitabevi).

Ersoy, Hamit (1998), “İnsan Hakkı Olarak Din Özgürlüğü: Engeller  ve Çıkış Yolu”, Yeni Türkiye, Sayı 22, ss. 742-49.

Ersoy, Hamit (1997), “Türkiye’de Demokratikleşme Serüveni”, Yeni Türkiye, Sayı 18, ss. 382/89.

Fabre, Cecile (1998), “Constitutionalising Social Rights”, The Journal of Political Philosophy, V. 6, n. 3, pp. 263-84.

Fagan, Andrew(2006),“HumanRights”, The Internet Encyclopedia of Philosophy, http://www.iep.utm.edu/h/hum-rts.htm.

Feinberg, Joel (2009), “The Nature and Value of Rights”, Zwolinski, Matt (ed.), Arguing About Political Philosophy (Routledge) içinde, ss. 148-158.

Fortin, Jane (1998), Children’s Rights and the Developing Law (London & Edinburgh & Dublin: Butterworths).

Frederick, Danny (2010), “Why Universal Welfare Rights are İmpossible and What It Means”, Politics, Philosophy and Economics, 9(4), 428-445.

Freeden, Michael (1991 ), Rights (Milton Keynes: Open University Press).

Gaus, Gerald F. (2011), The Order of Public Reason: A Theory of Freedom and Morality in a Diverse and Bounded World (Cambridge University Press).

Gaus, Gerald F. (2000), Political Concepts and Political Theories (Boulder/Colorado: Westview Press).

Gemalmaz, Mehmet Semih (2003), Ulusalüstü İnsan Hakları Hukukunun Genel Teorisine Giriş (İstanbul: Beta, 4. b.)

Gemalmaz, Mehmet Semih (2002), Birleşmiş Milletler Medenî ve Siyasal Haklar  Sözleşmesi  İnsanHakları Komitesi Kararlarında Yaşam Hakkı ve İşkence Yasağı (İstanbul: İstanbul Barosu Yayınları).

Gewirth, Alan (2002), “Are There Any Absolute Rights?”, J. Waldron (ed.), Theories of Rights(Oxford: Oxford University Press) içinde, 77-90.

Gölcüklü, A. Feyyaz & Gözübüyük, A. Şeref (2002), Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Uygulaması (Ankara: Turhan Kitabevi, 3. b.)

Gören, Zafer (2012), “Çocukların Temel Haklarının Anayasal Garantisi”, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (Hukuk Sayısı), Yıl 11 Sayı 22 (Güz), ss. 45-105.

Gören, Zafer (2000), Temel Hak Genel Teorisi (İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi).

Gray, Tim (1991), Freedom (Macmillan).

Hakyemez, Yusuf Şevki (2000), Militan Demokrasi Anlayışı ve 1982 Anayasası (Ankara:Seçkin Yayınevi).

Harel, Alon (2003), “Theories of Rights”, http://ssrn.com /abstract =459960.

Hart, H. L. A. (1992), “Are There Any Natural Rights?”, J. Waldron (ed.), Theories of Rights (Oxford: Oxford University Press) içinde, pp. 77-90.

Hayek, F. A. (1995), Sosyal Adalet Serabı, Çev. M. Erdoğan (Ankara: T İş Bankası Kültür Yayını).

Hekimoğlu, M. Merdan (2009), “İnsan Haklarının Temelini Oluşturan ‘İnsan Onuru’ Kavramının Anayasal Boyutları: Federal Almanya Örneği”, Kazancı Hakemli Hukuk Dergisi, n. 71-72, ss. 100-116.

Hekimoğlu, M. Merdan (2007), Uluslararası İnsan Hakları Hukuku Açısından Azınlık Hakları ve Türkiye (Ankara: Detay).

Herbert, Gary B. (2002), A Philosophical History of Rights (New Brunswick & London: Transaction Publishers).

Hocutt, Max (2005), “Sunstein on Rights”, The Independent Review, V. 10,  n. 1 (Summer), pp. 117-31.

Holder, Cindy (2006), “Self-Determination as a Universal Human Right”, Human Rights Review, Jul-Sep., 5-18.

Ignatief, (2000), “Human Rights and Politics”,

Ignatief, (2000), “Human Rights as Idolatry

James, Susan (2003), Rights as Enforceable Claims”, Proceedings of the Aristotelian Society, V. 103, No. 2 (January), ss. 133-47.

Jones, Peter (1999), “Group Rights and Group Oppression”, The Journal of Political Philosophy, V. 7,n. 4, pp. 353-77.

Jones, Peter (1999a), “Human Rights, Group Rights and Peoples’ Rights”, Human Rights Quarterly,V. 21, n. 1, pp. 80-107.

Jones, Peter (1994), Rights (New York: St Martin’s Press).

Kaboğlu, İbrahim Ö. (2010), Anayasa Hukuku Dersleri: Genel Esaslar (İstanbul: Legal Yayıncılık, 6. b.).

Kaboğlu, İbrahim Ö. (2002), Özgürlükler Hukuku (Ankara: İmge Kitabevi).

Kaboğlu, İbrahim Ö. (2000), “Çevre Hakkı”, İnsan Hakları içinde, ss. 337-48.

Kalaycı, Hüseyin (2010), Ulus-Devletin Başağrısı Ayrılıkçılık: Kanada Quebec Örneği (Ankara: Liberte).

Kelly, David (1960), “On Economic Rights”, The Freeman, Vol. 19, No.9.

Korkusuz, M. Refik (1998), Uluslararası Belgelerde ve Türk Anayasası’nda Temel Haklar ve Özgürlükler (İstanbul: Özrenk Matbaacılık).

Korkut, Levent (2002), Egemenlik, Uluslararası ve Ulusal Yargı: Avrupa İnsan              Hakları Mahkemesi Örneği (AÜSBE’ne sunulmuş Doktora tezi).

Kukathas, Chandran (2002), “Rights of Culture, Rights of Conscience”, http://www.ccsindia.org/chandran.doc.

Kukathas, Chandran (1996), “Liberty”, R. E. Goodin & P.Pettit (eds.), A Companion to Contemporary PoliticalPhilosophy (Cambridge/Mass: Blackwell) içinde, pp. 334-47.

Kurban, Dilek (2005), “Azınlık Hakları: Uluslararası Standartları, AB ve Türkiye”, Demokrasi Platformu, Yıl 1, Sayı 1, ss. 207-29.

Kuzu, Burhan (1997), Ülkemizde Kişi Özgürlüğü ve Güvenliği (İstanbul: Filiz Kitabevi).

Kuzu, Burhan (1997), Sağlıklı ve Dengeli Bir Çevrede Yaşama Hakkı: Çevreye Bir Kamu Hukuku Yaklaşımı (İstanbul: Fakülteler Matbaası).

Kuzu, Burhan (1997), Türk Anayasa Metinleri ve İlgili Mevzuat (İstanbul: Filiz Kitabevi).

Kwong, Jo (1998), “Environmental ‘Rights’: Special Rights or No Rights at All”, Liberal Düşünce, Sayı 12 (Güz), ss. 75-83.

Lane, Jan-Erik (1996), Constitutions and Political Theory (Manchester University Press).

Lawson, Rick (2003), “İfade Hürriyetini Güvenceye Almak: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İçtihatlarında Üç Eğilim”,  Özipek, B. B. (ed.), a.g.e. içinde, ss. 247-68.

Lawson, R.A. & Schermers, H.G. (1997) (ed.), Leading Cases of the European Court ofHuman Rights(Lieden: Ars Aequi Libri).

Levy, Jacob T. (2000), The Multiculturalism of Fear (Oxford: ear (Oxford University Press).

Lewis, Bernard (1991), Modern Türkiye’nin Doğuşu, Çev. Metin Kıratlı (Ankara: TTK             Yayını).

Lomasky, Loren E. (2007), “İki Liberalizm Anlayışı”, Çev. M. Erdoğan, Liberal Düşünce, C. 12, n. 45-46, ss. 27-57. 

Lomasky, Loren E. (1987), Persons, Rights, and the Moral Community (New York: Oxford University Press).  

Loughlin, Martin (2000), Sword and Scales: An Examination of the Relationship between Law and Politics(Portland/Oregon ve Oxford: Hart Publishing).

MacDonald, Margaret (1992), “Natural Rights”, Waldron, aynı eser içinde, pp. 21-40.

McGee, Robert W. (1994), “Secession Reconsidered”, Journal of Libertarian Studies, 11/1, 11-33.

Moltchanova, Anna (2009), “Collective Agents and Group Moral Rights”, The Journal of Political philosophy, Vol. 17, n. 1, ss. 23-46.

Mueller, Dennis C. (1996), Constitutional Democracy (New York & Oxford: Oxford University Press).

Narveson, Jan (2002), “Have We a Right to Nondiscrimination?”, Respecting Persons in Theory and Practice: Essays on Moral and Political Philosophy (Rowman & Littlefield) içinde, ss. 203-24.

Nickel, James (2006), “Human Rights”, Stanford Encyclopedia of Philosophy

O’Brien, David M. (1995), Constitutional Law and Politics: Vol. 2: Civil Rights and Civil Liberties (New York: WW. Norton and Company, 2nd ed.)

Okutan, M. Çağatay (2004), Tek Parti Döneminde Azınlık Politikaları (İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınları)

Oran, Baskın (2000), “Bir İnsan Hakları ve Çokkültürcülük Belgesi Olarak 1923 Lausanne Barış Antlaşması”, Kopenhag Kriterleri: Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği’nin Ortak Paydası Mı? (İstanbul: İstanbul Barosu İnsan Hakları Merkezi) içinde,  ss. 210-19.

Orend, Brian (2002), Human Rights: Concept and Context (Broadview Press).

Öktem, Akif Emre (2002), Uluslararası Hukukta İnanç Özgürlüğü (Ankara: Liberte Yayınları).

Öz, Esat (1996), Otoriterizm ve Siyaset: Türkiye’de Tek-Parti Rejimi ve Siyasal Katılma (Ankara: Yetkin Yaynevi).

Özbudun, Ergun (2003), Türk Anayasa Hukuku (Ankara: Yetkin Yayınevi).

Özipek, B. Berat (2003), (ed.) Teorik ve Pratik Boyutlarıyla İfade Hürriyeti (Ankara: LDT ve Avrupa Komisyonu ortak yayını),Teorik ve Pratik Boyutlarıyla İfade Hürriyeti (Ankara: LDT ve Avrupa Komisyonu ortak yayını).

Petter, Andrew ve Hutchinson, Allan (1989), “Rights in Conflict: The Dilemma of Charter Legitimacy”, University of British Columbia Law Review, Vol. 23/3, ss. 531-548.

Plamenatz, J. P. (1968), Consent, Freedom and Political Obligation (Oxford University Press, 2nd ed.).

Ramet, Sabrina P. (2000), “The So-Called Right of National Self-Determination and Other Myths”, Human Rights Review, Oct-Dec., ss. 84-103.

Rand, Ayn (1993), “İnsan(ın) Hakları”, Yayla, aynı eser içinde, pp. 257-64.

Rand, Ayn (1993a), “Kollektif Haklar”, Çev. M. Erdoğan, A. Yayla,  aynı eser içinde, ss. 265-69.

Rasmussen, Douglas B. (1990), “Rights, Law, and Morality”, The Freeman: Ideas on Liberty, V.  40, n. 9.

Rothbard, Murray (1994), “Nations by Consent: Decomposing The Nation-State”, Journal of             Libertarian Studies, 11/1, 1-10.

Rumpf, Christian (1995), Türk Anayasa Hukukuna Giriş, Çev. Oder, Burak (Ankara: Friedrich-Naumann Vakfı).

Sabuncu, Yavuz (2005), Anayasaya Giriş (Ankara: İmaj Yayınevi, 11. b.).

Sadurski, Wojciech (2002), İfade Özgürlüğü ve Sınırları, Çev. M. B. Seçilmişoğlu (Ankara: LDT & Avrupa Komisyonu ortak yayını).

Sağlam, Fazıl (1999), Siyasî Partiler Hukukunun Güncel Sorunları (İstanbul: Beta).

Sajo, Andras (1999), Limiting Government: An Introduction to Constitutionalism (Budapest & New York:Central  European University Press).

Sartori, Giovanni (1995), “How Far can Free Government Travel?”, Journal of Democracy, Vol. 6, n. 3, ss. 101-111.

Sayıta, Sevgi Usta (2000), “Çocuk Hakları”, İnsan Hakları içinde, ss. 373-94.

Schauer, Frederick (2002), İfade Özgürlüğü: Felsefî Bir İnceleme, Çev. M. B. Seçilmişoğlu (Ankara: LDT & Avrupa Komisyonu ortak yayını).

Scheinin, Martin (2004), “How to Resolve Conflicts Between Individual and Collective Rights?”, Martin Scheinin & Reetta Toivanen (eds.), Rethinking Non-Discrimination and Minority Rights (Turku) içinde, 219-38.

Schmidtz, David (2006), Elements of Justice (New York: Vambridge University Press).

Shapiro, Ian (1986), The Evolution of Rights in Liberal Theory (Cambridge University Press).

Shestack, Jerome J. (2006), “İnsan Haklarının Felsefî Temelleri”, Çev. A.R. Çoban & B. Canatan, Liberal Düşünce, V. 11, n. 43 (Yaz), pp. 87-119.

Sunay, Reyhan (2001), İfade Hürriyetinin Mehtevası ve Sınırları (Ankara: LDT ve Avrupa Komisyonu ortak yayını).

Tanör, Bülent (1996), Osmanlı-Türk Anayasal Gelişmeleri: 1789-1980 (İstanbul: Afa Yayınları).

Tanör, Bülent (1997), “Siyasal Tarih: 1980-1995”, Türkiye Tarihi 5: Bugünkü Türkiye 1980-1995 (İstanbul: Cem Yayınları) içinde, ss. 23-110.

Tanör, Bülent (1991), Türkiye’nin İnsan Hakları Sorunu I: Hukukî Boyutlar (İstanbul: B.D.S. Yayınları).

Tanör, Bülent & Yüzbaşıoğlu, Necmi (2001), 1982 Anayasasına Göre Türk Anayasa Hukuku (İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2. b.)

Tarhanlı, Turgut (2000), “Birleşmiş Milletler Örgütü ve İnsan Haklarının Korunmasına İlişkin Başlıca Usuller”, İnsan Hakları içinde, ss. 407-36.

Tok, Nafiz (2003), Kültür, Kimlik ve Siyaset (İstanbul: Ayrıntı Yayınları).

Tuncay, Can (2000), “Toplu İş Sözleşmesi Hakkı”, İnsan Hakları içinde, ss. 259-84.

Tuncay, Can (2000a), “Grev Hakkı”, İnsan Hakları içinde, ss. 337-48.

Tunçay, Mete (1981), Türkiye Cumhuriyetinde Tek Parti Yönetiminin Kurulması: 1923-1931 (Ankara: Yurt Yayını).

Tunçay, Mete (1992), “Siyasal Tarih: 1908-1923”, Türkiye Tarihi 4: Çağdaş Türkiye 1908-1980 (İstanbul: Cem Yayınları) içinde,  ss. 27-81.

Turhan, Mehmet (2010), “Hakların Çatışması”, Prof. Dr. Tunçer Karamustafaoğlu’na Armağan (Ankara: Adalet Yayınevi) içinde, ss. 697-720.

Turhan, Mehmet (2004), Anayasal Devlet (Ankara: Naturel Yayınevi).

Turhan, Mehmet (2001), “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Siyasî Parti Kapatma Davaları”, LiberalDüşünce, Yıl: 6,  Sayı 22 (Bahar), ss. 15-31.

Tushnet, Mark (2003), “The Issue of State Action/Horizontal Effect in Comparative Constitutional Law”, I. CON, Vol. 1, Num. 1, 79-98.

Uslu, Cennet (2009), Doğal Hukuk ve Doğal Haklar: İnsan Haklarının Felsefî Temelleri  (Ankara: Liberte).

Ünal, Şeref (2001), Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi: İnsan Haklarının Uluslararası İlkeleri (Ankara: TBMM Kültür, Sanat ve Yayın Kurul Yayınları).

Van Dun, Frank (2001), “Human Dignity: Reason or Desire? Natural Rights versus Human Rights”, Journal of Libertarian Studies, V. 15, n. 4, pp. 1-28.

Vlastos, Gregory (1992), “Justice and Equality”, Waldron, Jeremy (ed.), Theories of Rights (New York: Oxford University Press) içinde, ss. 41-76.

Wall, Steven (2007), “Collective Rights and Individual Autonomy”, Ethics, n. 117, ss. 234-264.

Waldron, Jeremy (1996), “Rights”, A Companion to Contemporary Political Philosophy (Blackwell), ss. 575-585.

Waldron, Jeremy (1992), “Introduction”, Waldron, J. (ed.), Theories of Rights (Oxford University Press), 1-20.

Weissbrodt, David & de la Vega, Connie (2007), International Human Rights Law: An Introduction (Philadelphia: Pennsylvania Press).

Wellman, Christopher H. (2005), “Nationalism and Secession”, A Companion to Applied Ethics, Frey, R. G & Wellman, C. H (eds.), (Blackwell Publishing). Blackwell Reference Online.

Wenar, Leif (2010), “Rights”, Stanford Encyclopedia of Philosophy

Wenar, Leif (2005), “The Nature of Rights”, Philosophy and Public Affairs, V. 33, n. 3, pp. 223-52.

Zürcher, Erik-Jan (1995), Modernleşen Türkiye’nin Tarihi (İstanbul: İletişim Yayınları).

Zürcher, Erik-Jan (1992), Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası, Çev. Gül Ç. Güven (İstanbul: Bağlam Yayınları).

Yayla, Atilla (1993), “İnsan Haklarının Kavramsal ve Aktüel Anlamı”, Liberal Bakışlar (Ankara: Siyasal Kitabevi).

Mustafa Erdoğan Tarafından Yazılan Diğer Eserler
Aynı Kategoride Öne Çıkanlar
Hukuk Yayınları Tarafından Basılan Diğer Eserler
Bu Kategoride En Çok Tercih Edilenler