0
Adet
0
Adet
0
TL
İnsan Hakları Teorisi ve Hukuku
İnsan Hakları Teorisi ve Hukuku
%20indirim
Liste Fiyatı :
32,00 TL
Orion Fiyatı :
25,60 TL
Kazancınız :
6,40 TL
Sosyal Medya Paylaşımları :
Kitap Bilgisi
ISBN : 9786056799624 | Basım Yılı : 2017 | Baskı No : 6 | Sayfa Sayısı : 338 | Ebat : 14,5x21,5


︻İnsan Hakları Teorisi ve Hukuku︻ | Mustafa Erdoğan

Elinizdeki Kitabın amaçlarından biri, insan haklarıyla ilgili bellibaşlı felsefi-teorik konular ve sorunlar hakkında -başta sosyal bilimler tahsil eden üniversite öğrencileri olmak üzere- okuyucuyu bilgilendirmekse, bir diğeri de insan hakları ihlâllerini izlemek, gidermeye çalışmak ve gerektiğinde iyileştirici önerilerde bulunmakla görevli olan kamu personeli ile söz konusu kurulların sivil üyelerini insan hakları ve temel özgürlükler konusunda teorik ve içtihadî bilgilerle donatmaktır. Bu çerçevede, kitapta teorik-akademik bahisler yanında,  Avrupa Sözleşmesi ve uygulaması ile Türk anayasal mevzuatına ağırlık verilmiştir. Kitap ayrıca hem insan hakları aktivistleri ile konuya ilgi duyan genel okuyucunun insan haklarına ilişkin temel bilgiler edinmelerine yardımcı olabilir; hem de üniversitelerimizin çeşitli bölümlerinde okutulan “anayasa hukuku”, “genel kamu hukuku”, “insan hakları” ve “temel hak ve özgürlükler” gibi derslerde kullanılmaya elverişli bir kaynak niteliğindedir.

ÜÇÜNCÜ BASKIYA ÖNSÖZ
İKİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ    
ÖNSÖZ
GİRİŞ
BİRİNCİ BÖLÜM
HAKLAR VE İNSAN HAKLARI
I. GENEL OLARAK HAKLAR
A. HAKLARIN BİÇİMSEL ANALİZİ
1. Hohfeld’in Tasnifi
2. Değerlendirme
B. HAKLARIN MADDİ YAPISI
1. İrade Teorisi
2. Çıkar Teorisi
C. HAK VE ÖDEV İLİŞKİSİ
II. İNSAN HAKLARI KAVRAMI
III. ÖZGÜRLÜK VE İNSAN HAKLARI
IV. İNSAN HAKLARININ TEMELLENDİRİLMESİ
A. DOĞAL HUKUK VE DOĞAL HAKLAR
B. İNSAN DOĞASI
C. İNSANIN ÖZNE OLMASI
D. ÖZ-SAHİPLİK
E. İNSAN ONURU
F. VİCDAN ÖZGÜRLÜĞÜ
G. FAYDA
H. DİN
V. İNSAN HAKLARININ EVRENSELLİĞİ
VI. SOSYAL VE EKONOMİK HAKLAR
A. İNSAN HAKLARINA MİNİMALİST YAKLAŞIM
B. SOSYAL VE EKONOMİK HAKLARIN NİTELİĞİ
C. SOSYAL VE EKONOMİK HAKLARIN HUKUKİLEŞTİRİLEBİLİRLİĞİ
VII. İNSAN HAKLARI VE GRUP HAKLARI
A. GENEL OLARAK
B. KÜLTÜREL KİMLİK HAKKI
C. KENDİ KADERİNİ TAYİN HAKKI
D. AYRILMA HAKKI
VIII. İNSAN HAKLARININ ÖZELLİKLERİ
A.EVRENSELLİK
B. DOĞUŞTANLIK VE TOPLUM ÖNCESİ OLMA
C. MUTLAKLIK
D. VAZGEÇİLMEZLİK (INALIENABILITY)
E. BİREYSELLİK
F. ÖZGÜRLÜKÇÜLÜK
G.TEMEL NİTELİK
H. DEVLETE KARŞI OLMA
1. Tanıma
2. İhlâl Etmeme
3. Koruma
4. Temin/Tedarik
IX. HAKLARIN ÇATIŞMASI
İKİNCİ BÖLÜM
İNSAN HAKLARININ TARİHSEL GELİŞİMİ
I. İNSAN HAKLARININ ULUSLARARASI ALANDAKİ GELİŞİMİ
II. TÜRKİYE’DE İNSAN HAKLARININ GELİŞİMİ
A. TANZİMAT DÖNEMİ
B. BİRİNCİ VE İKİNCİ MEŞRUTİYET
C. 1924 ANAYASASI DÖNEMİ
D. 1961 ANAYASASI DÖNEMİ
E. 1982 ANAYASASI DÖNEMİ
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İNSAN HAKLARI HUKUKU
I. İNSAN HAKLARI HUKUKUNUN TEMEL İLKELERİ
A. TEMEL HAKLARI SINIRLANDIRMA İLKELERİ
1. Özgürlük Karinesi
2. Kanunla Sınırlama
3. Nedene Bağlılık veya Meşru Amaçların İzlenmesi
4. Demokratik Toplumda Gereklilik
5. Ölçülülük
6. Öze Dokunma Yasağı
B. OLAĞANÜSTÜ REJİMLERDE TEMEL HAKLAR
C. TEMEL HAKLARIN KÖTÜYE KULLANILAMAMASI
D. TEMEL HAKLARIN SINIRLANMASINDA “AMAÇ SAPTIRMA” YASAĞI
E. SOSYAL HAKLARIN NORMATİF DEĞERİ
F. TEMEL HAKLAR VE YABANCILAR
G. TEMEL HAKLARIN YATAY ETKİSİ
H. TEMEL HAKLAR VE ÖDEV VE SORUMLULUKLAR
II. TEMEL HAKLARIN POZİTİF ANALİZİ
A. TEMEL HAKLARIN TASNİFİ
B. ÖZGÜRLÜK VE GÜVENLİK HAKLARI
1. Yaşama Hakkı
2. İşkence ve Kötü Muamele Yasağı
3. Kölelik, Angarya ve Zorla Çalıştırma Yasağı
4. Kişi Özgürlüğü Ve Güvenliği Hakkı
5.Özel Hayatın, Aile Hayatının Korunması ve İlgili Haklar  
6. Mülkiyet Hakkı
7. Yerleşme ve Seyahat Özgürlüğü
8. Düşünce, Vicdan ve Din/İnanç Özgürlüğü
a) Bir Dine İnanma ve İnanmama Özgürlüğü
b) Dinin Gereklerini Yerine Getirme Özgürlüğü
c) Dinî Tebliğ ve Telkin Özgürlüğü
d) Dinî Öğrenim ve Eğitim Özgürlüğü
e) Vicdani Ret Hakkı  
f) Dinî İfade Özgürlüğünün Sınırları
9. Eğitim Özgürlüğü
10. İfade Özgürlüğü
a) İfade Özgürlüğü Neden Gereklidir?
b) Hukukî Veriler
c) Bilim ve Sanat Özgürlüğü
d) Basın Özgürlüğü
11. Örgütlenme Özgürlüğü
a) Dernek ve Sendika Özgürlüğü
b) Siyasî Parti Özgürlüğü
12. Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Özgürlüğü
13. Çalışma ve Sözleşme Özgürlüğü
14. Hak Arama Özgürlüğü
15. Adil Yargılanma Hakkı ve İlgili Güvenceler
16. Hükümlü ve Tutuklu Hakları
17. Kültürel Haklar ve Azınlık Hakları
a) Tanımı ve Türleri
b) Hukuki Durum
C. KATILMA HAKLARI
1. Vatandaşlık Hakkı
2. Ayrımcılık Yasağı
3. Bilgi Edinme Hakkı
4. Seçme ve Seçilme Hakları
5. Siyasî Faaliyette Bulunma Hakkı
D. REFAH HAKLARI
1. Eğitim ve Öğrenim Hakkı
2. Çalışma Hakkı ve Ödevi
3. Toplu İş Sözleşmesi Hakkı
4. Grev ve Lokavt Hakkı
5. Sosyal Güvenlik Hakkı
6. Sağlık Hakkı
7. Çevre Hakkı
8. Kadın Hakları
9. Çocuk Hakları
10. Engelli Hakları
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
İNSAN HAKLARININ KORUNMASI
I. İNSAN HAKLARININ KORUNMASI
II. KORUMA REJİMLERİ
A. ULUSAL KORUMA
1. Yargı Yoluyla Koruma
2. Yargı Dışı Yollar
a) İdarî Başvuru
b) Siyasî Başvuru
B. ULUSLARARASI KORUMA
1. Birleşmiş Milletler Denetim Mekanizmaları
a) BM Antlaşması’nın Kurduğu Sistem
(i) Ekonomik ve Sosyal Konsey
(ii) İnsan Hakları Komisyonu
(iii) Kadınların Statüsü Komisyonu
b) BM İnsan Hakları Sözleşmelerinin Öngördükleri Mekanizmalar
i) İnsan Hakları Komitesi
ii) İktisadi, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi
(iii) Uluslararası Çalışma Örgütü Mekanizmaları
(iv) Diğer Mekanizmalar
2. Avrupa Konseyi’nin İnsan Hakları Koruma Sistemi
a) Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
b) Avrupa Sosyal Yasası’nın Öngördüğü Koruma Mekanizması
KAYNAKLAR
İSİM İNDEKSİ
KAVRAM İNDEKSİ


VELİ KONDAK - ORİON KİTABEVİ

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI

IBAN:TR 18 0001 5001 5800 7290 3709 17

Mustafa Erdoğan Tarafından Yazılan Diğer Kitaplar
Aynı Kategorideki Diğer Kitaplar
Hukuk Yayınları Tarafından Basılmış Diğer Kitaplar
İade Koşulları | Teslimat Kargo | Kredi Kartı Güvenliği | Gizlilik Prensipleri | Banka Hesapları | Kullanım Hakları ve İzinleri | İletişim

2007 Yılında Kurulan Kitabevimizin yayınlarının birçoğu uluslararası üniversitelerin kütüphanelerinde ve Türkiye'deki kütüphanelerde bulunmaktadır.Kitabevimiz ulusal ve uluslararası dağıtım ağına sahiptir.

  | Selanik Cad. No : 72/22 Kızılay Ankara. Tel : 0 312 417 78 35 - 0 545 405 73 60


Orion Kitabevi ® 2012 . Tüm Hakları Saklıdır.