0
Adet
0
Adet
0
TL
︻Anayasa Hukuku︻
︻Anayasa Hukuku︻
%20indirim
Liste Fiyatı :
31,00 TL
Orion Fiyatı :
24,80 TL
Kazancınız :
6,20 TL
Sosyal Medya Paylaşımları :
Kitap Bilgisi
ISBN : 9789944769327 | Basım Yılı : 2011 | Baskı No : 7 | Sayfa Sayısı : 400 | Ebat : 16 x 24 cm


︻Anayasa Hukuku︻ | Mustafa Erdoğan

Anaya hukuku profösörü Mustafa Erdoğan, konuya ilgi duyan her okuyucuya hitap eden bu kitabında hem anayasa teorisinin hem de Türk anayasa hukukunun esaslarını tek bir ciltte topluca ele almaktadır. Kitabın önde gelen özelliği, özgürlükçü ve eleştirel olmasıdır. Bu nedenle, yazar kitabın bütününde anayasacılığın felsefesinin yol göstericiliğinden yararlanmakta ve özellikle Türk anayasa hukukunda yerleşik hale gelmiş olan bir çok görüşe karşı çıkmaktadır. Bu baskıda gözden geçirilmiş olarak okuyucuya sunulan Anayasa Hukuku kitabı iki kısım halinde düzenlenmiştir. İlk kısımda anayasa hukukunun genel teorisi özetlenmekte, ikinci kısımda ise Türk anayasa hukukunun genel teorisi özetlenmekte, ikinci kısımda ise Türk anayasa hukukunun gelişimi yürürlükteki anaysal düzen ana hatlarıyla anlatılmaktadır.


Yedinci Baskıya Önsöz   
Altıncı Baskıya Önsöz    
Birinci Baskının Önsözü 
BİRİNCİ KISIM
ANAYASAL DEMOKRASİ
BİRİNCİ BÖLÜM
SİYASÎ İKTİDAR VE DEVLET
 
I.     İKTİDAR VE SİYASÎ İKTİDAR         
II.   SİYASÎ İKTİDAR VE MEŞRULUK    
III. DEVLETİN HUKUKÎ TEORİSİ           
 A. HUKUKÎ KİŞİLİK OLARAK DEVLET              
 B. DEVLETİN UNSURLARI        
1. Ülke
2. Halk
3. Örgütlenmiş İktidar      
4. Meşruluk        
Okuma Parçası 
 C. DEVLETİN HUKUKÎ İŞLEVLERİ       
 D. DEVLET BİÇİMLERİ              
IV. HÜKÜMET SİSTEMLERİ     
 A. PARLAMENTER SİSTEM      
 B. BAŞKANLIK SİSTEMİ           
 C. MECLİS HÜKÜMETİ SİSTEMİ           
 D. YARI BAŞKANLIK SİSTEMİ
İKİNCİ BÖLÜM
ANAYASA VE ANAYASAL DEVLET
I.   ANAYASACILIK DÜŞÜNCESİ             
A.TARİHÎ GELİŞİM       
B.ANAYASA TERİMİ    
Okuma Parçası (1)           
Okuma Parçası (2)           
II. ANAYASAL DEVLETİN NİTELİĞİ VE GEREKLERİ    
A. GENEL OLARAK       
B. ANAYASANIN ÜSTÜNLÜĞÜ 
1. Yazılı Anayasa            
2. Katı Anayasa
3. Anayasa Yargısı          
a) Önleyici ve Düzeltici Denetim  
b) Denetim Yolları            
c) Anayasa Şikâyeti         
d) Merkezî ve Yaygın Denetim     
e) Anayasa Mahkemesinin Yapısı
Okuma Parçası 
 C. İNSAN HAKLARI     
1. Doğal Haklar ve İnsan Hakları
2. İnsan Haklarının Özellikleri      
 a) İnsan Hakları Birey Haklarıdır              
 b) İnsan Hakları Özgürlük Haklarıdır        
 c) İnsan Hakları Negatif Haklardır               56
3. Sosyal ve Ekonomik Hakların Niteliği   
 Okuma Parçası (1)          
Okuma Parçası (2)           
4. İnsan Haklarının Gelişimi ve Hukukileşmesi      
5. İnsan Hakları Ortak Hukukuna Doğru   
6. Avrupa Konseyi İnsan Hakları Koruma Sistemi 
D. HUKUK DEVLETİ    
1. Kavram          
2. Hukuk Devletinin Gerekleri       
Okuma Parçası 
E. KUVVETLER AYRILIĞI         
Okuma Parçası (1)           
Okuma Parçası (2)           
F. FEDERALİZM             
1. Genel Olarak 
2. Federal Devletin Özellikleri        
Okuma Parçası (1)           
Okuma Parçası (2)           
III. ANAYASALARIN YAPILMASI VE DEĞİŞTİRİLMESİ
A. ANAYASALARIN YAPISI       
1. Yazılı Anayasa ve Yazılı Olmayan Anayasa      
2. Geniş ve Dar Anlamda Anayasa             
3. Anayasanın İçeriği      
B. ANAYASALARIN YAPILMASI VE DEĞİŞTİRİLMESİ  
1. Anayasa Yapma Yöntemleri    
2. Anayasayı Yapan Güç: Kurucu İktidar
a) Aslî Kurucu İktidar     
b) Talî Kurucu İktidar     
IV. YENİ DEMOKRASİLERDE ANAYASAL TERCİHLER
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ANAYASAL DEVLET VE DEMOKRASİ
I. DEMOKRASİ NEDİR 
 A. DEMOKRASİNİN TANIMI
 B. KLASİK DEMOKRASİ           
 C. LİBERAL DEMOKRASİ         
 D.DOĞRUDAN DEMOKRASİ     
 E.LİBERAL DEMOKRASİDE ÖZGÜRLÜK VE EŞİTLİK  
1. Özgürlük ve Demokrasi              
2. Eşitlik ve Demokrasi    
II. ANAYASACILIK-DEMOKRASİ GERİLİMİ
 A. GERİLİM     
 B. UZLAŞMA: ANAYASAL DEMOKRASİ             
III. ANAYASAL DEMOKRASİNİN İLKE VE KURUMLARI
 A. ÖZGÜR VE DÜZENLİ SEÇİMLER      
1. Çoğunlukçu Seçim Sistemi        
2. Nispi Temsil Sistemi     
3. Seçim Barajları            
 B. SİYASÎ ÇOĞULCULUK VE REKABET
1. Siyasi Partiler 
2. Siyasi Partilerin İşlevleri
3. Siyasi Partilerin Tasnifi
4. Parti Sistemleri              
 C. ÇOĞUNLUK YÖNETİMİ VE AZINLIK HAKLARI
 D. SİVİL VE SİYASİ ÖZGÜRLÜKLER    
Okuma Parçası
 E. SEÇİLMİŞLERİN ÜSTÜNLÜĞÜ
İKİNCİ KISIM
TÜRKİYE’NİN ANAYASAL DÜZENİ
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
TÜRKİYE’DE ANAYASACILIĞIN GELİŞİMİ
I. OSMANLI İMPARATORLUĞUNDA ANAYASAL GELİŞİM
A. HAZIRLIK DÖNEMİ
1. Sened-i İttifak
2. Tanzimat Fermanları
B. 1876 VE 1909 ANAYASALARI
C. OSMANLI ANAYASACILIĞI HAKKINDA BİR DEĞERLENDİRME
D. 1921 ANAYASASI     
II. CUMHURİYET DÖNEMİNDE ANAYASAL GELİŞİM   
A. 1924 ANAYASASI     
B. 1961 ANAYASASI     
1. İhtiyatlı Demokrasi     
2. İdeolojik Devlet            
3. Anayasal Düzenin İlkeleri
a) Anayasanın Üstünlüğü
b) Hukuk Devleti              
c) Sosyal Devlet
4. Devlet Sisteminin Yapısı
a) Parlamenterizm            
b) Yargı Bağımsızlığı      
c) Milli Güvenlik Kurulu
d) Siyasi Partiler
5. 1971-73 Anayasa Değişiklikleri
BEŞİNCİ BÖLÜM
1982 ANAYASASI VE ANAYASAL DÜZENİN ESASLARI
I.12 EYLÜL DARBESİ   
IIANAYASANIN YAPILIŞI
III. ANAYASANIN SİYASÎ FELSEFESİ    
A. DEVLETÇİLİK           
B. RESMÎ İDEOLOJİ      
C. MİLLİYETÇİ KORPORATİZM             
IV. ANAYASANIN ÜSTÜNLÜĞÜ
V. HÜKÜMET SİSTEMİNİN NİTELİĞİ
ALTINCI BÖLÜM
CUMHURİYETİN NİTELİKLERİ
I. HUKUK DEVLETİ      
A. HUKUK ÖNÜNDE EŞİTLİK   
B. YARGI DENETİMİ    
C. YARGININ BAĞIMSIZLIĞI VE TARAFSIZLIĞI
D. KANUNÎ HAKİM GÜVENCESİ             
E. HAK ARAMA YOLLARININ AÇIK OLMASI
F. ADİL YARGILAMA GÜVENCELERİ   
Okuma Parçası 
II. BAŞLANGIÇ İLKELERİ         
III. İNSAN HAKLARI    
A. GENEL ESASLAR      
1. Temel Hakların Niteliği
2. Temel Hakların Yorumunda Özgürlük Karinesi
Okuma Parçası (1)           
Okuma Parçası (2)           
3. Temel Hakların Sınırlanmasının Ölçütleri
a) Kanunla Sınırlama     
b) Nedene Bağlı Sınırlama
c) Öze Dokunmaksızın Sınırlama
4. Sınırlamanın Sınırları 
a) Anayasanın Sözüne ve Ruhuna Uygunluk
b) Demokratik Toplum Düzeninin Gerekleri
c) Laik Cumhuriyet’in Gerekleri    
d) Ölçülülük İlkesi            
5. Temel Hakların Kötüye Kullanılamaması           
6. Temel Hakların Durdurulması  
7. Yabancıların Durumu 
B. TEMEL HAKLARIN SINIFLANDIRILMASI
C. TEMEL HAKLARIN ANAYASAL SİSTEMATİĞİ           
D. SOSYAL HAKLARIN NORMATİF DEĞERİ      
E. BAZI TEMEL HAK KATEGORİLERİ 
1. Düşünce ve İfade Özgürlükleri  
Okuma Parçası 
2. Örgütlenme Özgürlüğü
3. Din Özgürlükleri            
4. İktisadi Özgürlükler     
IV. ATATÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ
A. MİLLİYETÇİLİK KAVRAMI
B. “ATATÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ”           
C. HUKUKÎ SONUÇLARI            
V. DEMOKRATİK DEVLET        
A. GİRİŞ             
Okuma Parçası 
B. SEÇİMLER  
C. SİYASÎ ÇOĞULCULUK           
D. ÇOĞUNLUK YÖNETİMİ         
E. AZINLIK HAKLARI 
F. SEÇİLMİŞLERİN ÜSTÜNLÜĞÜ            
G. GENEL BİR DEĞERLENDİRME           
Okuma Parçası 
VI. LÂİK DEVLET
A. DİN-DEVLET AYRILIĞI
B. DİN VE VİCDAN ÖZGÜRLÜĞÜ            
C. DEVLETİN TARAFSIZLIĞI    
Okuma Parçası 
VII. SOSYAL DEVLET
YEDİNCİ BÖLÜM
ANAYASANIN YETKİ HARİTASI I : YASAMA
I. YASAMA ORGANININ YAPISI              
A. TBMM’NİN OLUŞUMU          
B. TBMM’NİN İÇ YAPISI VE İŞLEYİŞİ
1. Başkanlık Divanı         
2. Parti Grupları 
3. Komisyonlar 
4. Kanunların Yapılması Usulü
5. TBMM’de Toplantı ve Karar Yetersayıları
C. MİLLETVEKİLLERİNİN HUKUKÎ STATÜSÜ 
1. Milleti Temsil 
2. Göreve Başlama
3. MilletvekilliğiyleBağdaşmayan İşler
4. Yasama Ayrıcalıkları 
5. Milletvekilliğinin Düşmesi
D. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU         
II. YASAMA YETKİSİ VE YASAMA İŞLEMLERİ
A. YASAMA YETKİSİNİN KAPSAMI      
B. YASAMA YETKİSİNİN DEVREDİLMEZLİĞİ
C. YASAMA İŞLEMLERİ             
1. Kanun            
2. Uluslararası Antlaşmalar           
3. Meclis Kararları           
4. Denetim İşlemleri         
SEKİZİNCİ BÖLÜM
ANAYASANIN YETKİ HARİTASI II : YÜRÜTME
I. YÜRÜTME ORGANININ YAPISI           
A. CUMHURBAŞKANI 
1. Seçilmesi.       
2. Hukuki Konumu, Yetkileri ve Sorumsuzluğu       
B. BAKANLAR KURULU VE BAŞBAKAN             
C. KAMU İDARESİ       
1. Üniversiteler ve YÖK   
2. Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu       
3. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu       
4. Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları 
5. Diyanet İşleri Başkanlığı            
II. YÜRÜTME YETKİSİ
A. GENEL SİYASET       
B. MİLLÎ GÜVENLİK SİYASETİ 4
Okuma Parçası 
C. OLAĞANÜSTÜ REJİMLER     
D. DIŞ SİYASET
E. CUMHURBAŞKANININ YETKİLERİ 
1. Genel Olarak 
2. Seçimlerin Yenilenmesi
III. YÜRÜTMENİN İŞLEMLERİ
A. KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 
B. CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ        
C. TÜZÜK          
D. YÖNETMELİK           
IV. KAMU İDARESİNİN ANAYASAL İLKELERİ 
A. İDARENİN KURULUŞU VE BÜTÜNLÜĞÜ        
B. ANAYASANIN ÜSTÜNLÜĞÜ 
C. EŞİTLİK       
D. İDARENİN YARGISAL DENETİMİ     
E. YAZILI BİLDİRİM VE BİLGİ VERME
F. KAMU GÖREVLİLERİ             
G. KANUNSUZ EMİR    
DOKUZUNCU BÖLÜM
ANAYASANIN YETKİ HARİTASI III : YARGI
I. YARGI İŞLEVİNİN NİTELİĞİ 
II. YARGININN TEMEL İLKELERİ          
A. MAHKEMELERİN BAĞIMSIZLIĞI VE HAKİM TEMİNATI      
B. MAHKEMELERİN DAVAYA BAKMA ZORUNLULUĞU             
C. ALENÎ DURUŞMA, GEREKÇELİ KARARLAR
III. YARGI DÜZENLERİ
A. ADLÎ YARGI 302
B. SİVİL İDARÎ YARGI 
C. ASKERÎ İDARÎ YARGI            
D. ASKERÎ CEZA YARGISI         
E. SEÇİM YARGISI       
F. KAMU HESAPLARI YARGISI              
G. UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ 304
IV. HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU          
ONUNCU BÖLÜM
ANAYASA MAHKEMESİ
I. ANAYASA MAHKEMESİNİN YAPISI  
II. ANAYASA MAHKEMESİNDE NORM DENETİMİ         
A. NORM DENETİMİNİN KAPSAMI        
B. DENETİMİN YAPISI 
C. DENETİMİN ŞEKİLLERİ        
D. ANAYASAYA UYGUNLUĞUN ÖLÇÜTLERİ     
III. BİREYSEL BAŞVURULARIN İNCELENMESİ
IV. ANAYASA MAHKEMESİNİN DİĞER GÖREVLERİ     
. ANAYASA MAHKEMESİNDE YARGILAMA USULÜ      
VI. ANAYASA MAHKEMESİNİN KARARLARI   
A. GENEL OLARAK      
B. “YÜRÜRLÜĞÜ DURDURMA” KARARLARI    
VI. BİR DEĞERLENDİRME        
Okuma Parçası 
ONBİRİNCİ BÖLÜM
ANAYASANIN DEĞİŞTİRİLMESİ
I. ANAYASANIN DEĞİŞTİRİLME USULÜ             
II. DEĞİŞTİRİLEMEZ HÜKÜMLER         
III. ANAYASA DEĞİŞİKLİKLERİNİN DENETİMİ              
ONİKİNCİ BÖLÜM
SİYASÎ PARTİLER
I. SİYASÎ PARTİLERİN VAZGEÇİLMEZLİĞİ VE DEVLET YARDIMI         
Okuma Parçası 
II. SİYASÎ PARTİLERİN VAZGEÇİLEBİLİRLİĞİ
A. PARTİ YASAKLARI 
B. PARTİLERİN KAPATILMASI
KAYNAKLAR  
KAVRAM VE İSİM İNDEKSİ     
EK. T.C. ANAYASASI. 12.09.2010.Tarihli Değişiklikle (Tam Metin)

ŞADİMAN KONDAK

HALK BANKASI MEŞRUTİYET ŞUBESİ / ANKARA

IBAN:TR 02 0001 2009 3870 0009 000997

HESAP NO:09000997

ŞUBE KODU:0387

Mustafa Erdoğan Tarafından Yazılan Diğer Kitaplar
Aynı Kategorideki Diğer Kitaplar
Orion Kitabevi Tarafından Basılmış Diğer Kitaplar
İade Koşulları | Teslimat Kargo | Kredi Kartı Güvenliği | Gizlilik Prensipleri | Banka Hesapları | Kullanım Hakları ve İzinleri | İletişim

2007 Yılında Kurulan Kitabevimizin yayınlarının birçoğu uluslararası üniversitelerin kütüphanelerinde ve Türkiye'deki kütüphanelerde bulunmaktadır.Kitabevimiz ulusal ve uluslararası dağıtım ağına sahiptir.

  | Selanik Cad. No : 72/22 Kızılay Ankara. Tel : 0 312 417 78 35 - 0 545 405 73 60


Orion Kitabevi ® 2012 . Tüm Hakları Saklıdır.