0
Adet
0
Adet
0
TL
Yerel Yönetimler
Yerel Yönetimler
%20indirim
Liste Fiyatı :
25,00 TL
Orion Fiyatı :
20,00 TL
Kazancınız :
5,00 TL
Sosyal Medya Paylaşımları :
Kitap Bilgisi
ISBN : 9786055145040 | Basım Yılı : 2013 | Baskı No : 3 | Sayfa Sayısı : 354 | Ebat : 16 x 24 cm

Genel anlamda Kamu Yönetimi, özel anlamda Yerel Yönetimlerde yaşanan hızlı değişimlerin bir biri ardına gerçekleştiği ülkemizde, bu alanda yazılmış eserlerin de güncelliğini muhafaza etmesi gerekir.Türkiye’de son dönemlerde başta 6306 sayılı kısaca “Kentsel Dönüşüm” yasası olarak adlandırılan yasa ile 6360 sayılı yine kısaca “Yeni Büyükşehir Yasası” tabiriyle bilinen yasa olmak üzere yerel yönetimleri doğrudan ve dolaylı olarak etkileyen bazı yasal ve kurumsal düzenlemeler gerçekleşmiştir.Halen yürürlükte olan 5216 sayılı yasada çıkarıldığı yıl olan 2004’ten bu yana başlıca dokuz adet değişiklik yaşanmıştır. Bunların bir kısmı ilgili hükümlerin iptali, bir kısmı ise ilave ve değiştirme şeklinde gerçekleşmiştir.Belediye ve İl Özel İdaresi yasalarında da bazı değişiklikler olmuştur.Yeni Anayasa ve buna bağlı olarak ele alınacak diğer yasal düzenlemeler, doğal olarak yerel yönetim birimlerinin hukuki ve idari statülerini de bağlayıcı hükümler içerecektir.Bunları da dikkate alarak kaleme aldığımız Yerel Yönetimler kitabımızın üçüncü baskısı, birçok yeniliği içermektedir.En başta kitabın hacmini bir miktar daraltarak pedagojik açıdan daha elverişli hale getirdik. Böylelikle ortalama bir müfredata uygun hacimle haftalık programlar daha iyi tanzim edilebilecektir.Diğer yandan küreselleşen dünyada her geçen gün artan ulus-üstü etkileşimler ve bu düzeyde bilgilenme gereği nedeniyle, İkinci Bölümü genişletilmiş bir şekilde “Dünyada Yerel Yönetimler” bahsine ayırdık. Bu kapsamda İkinci Baskıda yer alan Almanya, İngiltere ve Fransa’nın yanı sıra İspanya, Finlandiya, ABD, Japonya ve Rusya’nın yerel yönetimlerini de inceledik.Bunun yanında Dördüncü Bölümde Türkiye’nin yerel yönetimleri anlatılırken gerçekleşen yasal, yapısal ve işlevsel değişimler ele alınmıştır. Bu çerçevede Büyükşehir ve il özel idaresi sistemlerimizde köklü değişimler içeren ve Kasım 2012’de kabul edilen 6360 sayılı Büyükşehir Yasası ayrıca irdelenmiş ve yasasın değerlendirilmesi yapılmıştır. 

 İÇİNDEKİLER

 Üçüncü Baskı  için önsöz....................................................................................................... 11

İkinci Baskıya Önsöz.............................................................................................................. 12

Önsöz....................................................................................................................................... 13

BİRİNCİ BÖLÜM

KAVRAMSAL ÇERÇEVE:

YEREL YÖNETİM TEORİSİ

I. Yönetim, Kamu Yönetimi ve Yerinden Yönetim......................................................... 15

..... A.Yönetim Kavramı ve Kamu Yönetim.......................................................................... 15

..... B.Kamu Yönetimi, Merkezi Yönetim ve Yerinden Yönetim....................................... 18

..... C. Kamu Hizmeti ve Yerel Hizmet.................................................................................. 20

..... D.Kamu Yönetimine Egemen Olan Temel İlkeler....................................................... 21

1. Merkezden Yönetim İlkesi:Temel Özellikler ve Faydalı - Sakıncalı

    Yönler......................................................................................................................... 22

2.Yerinden Yönetim İlkesi: Türleri, Temel Özellikleri ve

    Faydalı-Sakıncalı Yönleri.......................................................................................... 25

a.Yerinden Yönetim ve Türleri............................................................................. 25

b.Yerinden Yönetimin Özellikleri, Faydalı ve Sakıncalı Yönleri....................... 28

3.Kamu Tüzel Kişiliği İlkesi........................................................................................... 29

4.İdarenin Bütünlüğü İlkesi ve Yerel Yönetimlerin Denetimi................................ 31

a) İdarenin Bütünlüğü İlkesi................................................................................. 31

b) Hiyerarşik Denetim........................................................................................... 31

c)Yerel Yönetimlerin Denetimi ve Vesayet Denetimi...................................... 32

II.Yerel Yönetimlerin Temel Değerleri, Nitelikleri ve Tarihsel Gelişimi..................... 34

..... A.Yerel Yönetimin Temel Değerleri ve Nitelikleri...................................................... 34

..... B.Yerel Yönetimlerin Tarihsel Gelişimi......................................................................... 37

........ 1.Kentin Ortaya Çıkışından Merkezi Devletlere Yerel Yönetimler....................... 37

........ 2.Merkezi Devletler Döneminde Yerel Yönetimler................................................ 39

III.Yerel Yönetimler ve Siyasal Teoriler............................................................................ 42

..... A.Yerel Yönetim ve Siyaset............................................................................................ 42

..... B.Yerel Yönetimlere Ekonomik Bakış: Neo-Klasik Yaklaşım...................................... 44

..... C.Yerel Yönetimlere Sosyal Yaklaşım: Marxist Teori.................................................. 48

..... D.Yerel Yönetimlere Siyasal Yaklaşım ve Liberal Teori.............................................. 50

........ 1.Gelenek Motifi ve Weber- Pirenne Ekolü............................................................ 50

      2.Klasik Liberal Yerel Yönetim Anlayışı; Felsefi Temeller ve

        Temel Değerler.............................................................................................................. 52

      3.Yerel Yönetimler ve Neo-Liberal Yaklaşım............................................................... 56

IV.Yerel Yönetim ve Demokrasi........................................................................................ 58

..... A.Yerel Yönetim, Demokrasi ve Sivil Toplum.............................................................. 58

..... B.Yerel Demokrasi Ya da Demokratik Yerel Yönetim................................................. 62

..... C. Desantralizasyon Düşüncesi ve Yerel Özerklik...................................................... 65

V.Yerel Yönetim ve Yerel Siyasete Çağdaş Yaklaşımlar................................................. 67

A.Yerel Siyaset ve Niteliği.............................................................................................. 67

B.Temsiliyetçi/Çoğulcu (Pluralist) Yaklaşımlar............................................................ 67

C.Araçcı Yaklaşımlar........................................................................................................ 69

D.Yönetmenci- Seçkinci Yaklaşımlar............................................................................. 70

E.Yapısalcı Yaklaşımlar..................................................................................................... 71

F.Çağdaş Yerel Yönetim Hareketleri............................................................................. 72

VI.Yerel Yönetimlerin Ekonomik Yönü ve Kent.............................................................. 76

İKİNCİ BÖLÜM

DÜNYADA YEREL YÖNETİMLER

I. Uygulamada Yerel Yönetimler....................................................................................... 87

 A.Başlıca Yerel Yönetim Sistemleri............................................................................... 87

 B.Parlamenter Demokrasilerde ve Sosyalist Rejimlerde

..  Yerel Yönetimler......................................................................................................... 90

 C.Seçilmiş Ülke Örneklerinde Yerel Yönetimler........................................................ 93

1.Almanya’da Yerel Yönetimler............................................................................ 93

a.Almanya’da Yerel Yönetimlerle İlgili Siyasal ve Anayasal

çerçeve................................................................................................................ 9

b.Almanya’da Yerel Yönetimlerin Yapısal ve İşlevsel Analizi.......................... 95

c.Almanya’da Yerel Yönetimlerin Mali Yapıları.............................................. 102

 2.İngiltere’de Yerel Yönetimler......................................................................... 103

a.İngiltere’de Yerel Yönetimlerle İlgili Siyasal ve Anayasal

Çerçeve................................................................................................................ 103

 b.İngiltere’de Yerel Yönetimlerin Yapısal ve İşlevsel Analizi........................ 105

c.İngiltere’de Yerel Yönetimlerin Mali Yapıları............................................... 110

3.Fransa’da Yerel Yönetimler.............................................................................. 111

a.Fransa’da Yerel Yönetimlerle İlgili Siyasal ve Anayasal Çerçeve............... 111

b.Fransa’da Yerel Yönetimlerin Yapısal ve İşlevsel Analizi............................ 113

 c.Fransa’da Yerel Yönetimlerin Mali Yapıları................................................... 116          

4. İspanya’da Yerel Yönetimler........................................................................... 117

 a.İspanya’da Yerel Yönetimlerle İlgili Siyasal ve Anayasal

   Çerçeve............................................................................................................... 117

b.Yerel Yönetimlerin Yapısal ve İşlevsel Analizi.............................................. 118

 c.İspanya’da Yerel Yönetimlerin Mali Yapıları................................................. 125

5. Finlandiya’da Yerel Yönetimler...................................................................... 127

a.Finlandiya’da Yerel Yönetimlerle İlgili Siyasal ve Anayasal

   Çerçeve................................................................................................................ 127

b.Finlandiya’da Yerel Yönetimlerin Yapısal ve İşlevsel Analizi...................... 127

c.Finlandiya’da Yerel Yönetimlerin Mali Yapıları............................................ 13

6.Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) Yerel Yönetimler........................... 131

a.Yerel Yönetim Türleri Eyaletler (States)...................................... 131

 b. Belediye Yönetimleri (Muncipality, City, Borough)................................... 133

.................. 1.  Belediye Başkanlı Meclis Sistemi.............................................................. 133

.................. 2. Profesyonel Yöneticili Meclis Sistemi....................................................... 133

.................. 3. Kent Komisyonu Sistemi............................................................................. 133

.................. 4. Kasaba Yönetimleri (Township)................................................................. 134

.................. 5. Özel Amaçlı İlçe Yönetimi (Special Districts)........................................... 134

c.Yerel Yönetimlerin Mali Yapıları..................................................................... 135

d. Merkez ve Yerel Yönetimler Arasındaki İlişkiler........................................ 135

............ 7.Japonya’da Yerel Yönetimler........................................................................... 136

a.Yerel Yönetim Türleri....................................................................................... 136

-Belediyeler (Chiji)........................................................................................... 136

-Özel Alt Birimler (Fu)...................................................................................... 138

-Bölgesel Hizmet Birlikleri (Shicho)............................................................... 138

-Bölgesel Birlikler (Machi).............................................................................. 139

-Köyler (Son-Mora).......................................................................................... 139

............... b.Yerel Yönetimlerin Mali Yapıları.................................................................... 139

............... c.Merkez ve Yerel Yönetimler Arasındaki İlişkiler......................................... 140

............ 8.Rusya’da Yerel Yönetimler............................................................................... 141

............... a.Yerel Yönetim Türleri....................................................................................... 141

............... b.Yerel Yönetimlerin Mali Yapıları.................................................................... 144

............... c.Merkez ve Yerel Yönetimler Arasındaki İlişkiler......................................... 144

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

TÜRKİYE’DE YEREL YÖNETİMLER:

TARİHÇE VE MEVZUAT ALTYAPISI

I. Yerel Yönetimlerin Kısa Tarihçesi ve Temel Nitelikleri............................................ 151

A.    Osmanlı İmparatorluğu’ndan Türkiye Cumhuriyetine Yerel

Yönetim ...................................................................................................................... 151

1.     Tanzimat Öncesi Dönemde Kentlerin Durumu, Yerel Yönetim

      Hizmetleri.............................................................................................................. 151

2.     Yönetimde Modernleşme Çabaları ve Merkeziyetçilik Çağında

     Adem-i Merkeziyetçilik........................................................................................ 157

3.  Osmanlı’dan Cumhuriyet’e İki Temel Çizgi....................................................... 165

a. Prens Sabahattin, Teşebbüsü Şahsi-Adem-i Merkeziyet

    Düşüncesi ve Liberal Gelenek....................................................................... 167    

b. Milli İktisat- Milli Burjuvazi ve Devletçi-Seçkinci Gelenek........................ 169

B.Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Yerel Yönetim Düşüncesi ve

      Kurumsal Yapı (1839- 1923)..................................................................................... 172

C.Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Devreden Miras ve Kamu

     Yönetiminin Bir Parçası Olarak Yerel Yönetimler................................................... 181

II. Türkiye’de Yerel Yönetimlerin Mevzuat Altyapısı................................................... 184

A.Yerel Yönetimler ve Mevzuat.................................................................................. 184

B.Anayasalarımızda Yerel Yönetimler........................................................................ 186

1.1876 Anayasa’sı (Kanun-i Esasi) ve Yerel Yönetimler....................................... 187

2.1921 Anayasasında Yerel Yönetimlerin Durumu.............................................. 188

3.1924 Anayasası ve Yerel Yönetimler................................................................... 189

4.1961 Anayasası ve Yerel Yönetimler................................................................... 190

5.1982 Anayasasında Yerel Yönetimler................................................................. 191

C.Yerel Yönetimlerle İlgili Temel Yasalar ve Nitelikleri........................................... 196

D.Yerel Yönetim Mevzuatı ve Diğer Hukuksal Metinler......................................... 198

E.Yerel Yönetim Mevzuatının Dış Kaynakları............................................................ 198

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

TÜRKİYE’DE YEREL YÖNETİMLER:

YAPISAL VE İŞLEVSEL İNCELEME

I. Bir Yerel Yönetim Birimi Olarak İl Özel İdaresi......................................................... 205

..... A.İl Özel İdarelerinin Yapısı ve Niteliği....................................................................... 205

............ 1.Hukuki Çerçeve................................................................................................... 205

............ 2.Tarihsel Gelişim................................................................................................... 206

B.Yeni Kanundan Önce İl Özel İdarelerinin Yapısal ve İşlevsel

..... Durumları................................................................................................................. 210

             1.Yapısal- İşlevsel Görünüm,  Temel Sorunları Alanları ve

...............  Çözüm Arayışları................................................................................................. 210

............ 2.Genel Değerlendirme........................................................................................ 213

..... C.Yeni Kanuna Göre İl Özel İdareleri......................................................................... 215

             1.5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun Biçimsel Yönden

............    İncelenmesi.......................................................................................................... 215

............ 2.İl Özel İdaresinin Görev ve Sorumlulukları..................................................... 216

............ 3.İl Özel İdaresinin Yetki, İmtiyaz ve Muafiyetleri............................................. 219

............ 4. İl Özel İdaresinin Organları............................................................................... 219

.................. a.İl Genel Meclisi.............................................................................................. 220

 b.İl Encümeni..................................................................................................... 225

                c.Vali...................................................................................................................... 227

5.İl Özel İdaresinin Teşkilatı ve Personeli........................................................... 229

6.İl Özel İdaresinin Denetimi ve Özerkliği.......................................................... 233

7.İl Özel İdaresinin Maliyesi.................................................................................. 236

............... a.İl Özel İdaresinin Gelir ve Giderleri............................................................... 236

............... b.İl Özel İdaresinin Bütçesi................................................................................. 239

............... c.İl Özel İdarelerinin Borçlanması..................................................................... 239              

II. Bir Yerel Yönetim Birimi Olarak Belediye................................................................. 240

A. Türkiye’de Belediyelerin Dünü: Kısa Tarihçe...................................................... 240

B.5393 Sayılı Kanuna Göre Belediyeler.................................................................... 244

1. 5393 Sayılı Belediye Kanununun Biçimsel Yönden İncelenmesi................ 244

2.Belediyenin Kuruluşu, Sınırları ve Sınır İhtilaflarının Çözümü..................... 245

3. Belediyenin Görev ve Sorumlulukları............................................................. 250

4. Belediyenin Yetki, İmtiyaz ve Muafiyetleri..................................................... 252

5. Belediyenin Organları....................................................................................... 254

a. Belediye Meclisi.............................................................................................. 254

b. Belediye Encümeni......................................................................................... 260

c. Belediye Başkanı.............................................................................................. 261

6. Belediye Teşkilatı ve Personeli........................................................................ 264

7. Belediyenin Denetimi ve İdari Vesayet.......................................................... 266

8. Belediyenin Maliyesi......................................................................................... 268

a. Belediye Bütçesi.............................................................................................. 268

b. Belediyenin Gelirleri...................................................................................... 269

c. Belediyenin Giderleri..................................................................................... 269

d. Borçlanma ve İktisadi Girişimler................................................................... 270

III. Bir Yerel Yönetim Birimi Olarak Büyükşehir Belediyeleri..................................... 272

A. Türkiye’de Kentleşme Olgusu................................................................................ 272

B.Kentleşme Sürecinde Yerel Yönetimler ve Anakentleşme

Olgusu...................................................................................................................... 281

C. Anakentleşme Sorunları.......................................................................................... 287

D.Büyükşehir Yönetim Modelleri............................................................................... 290

E.Büyükşehir Belediyesi Sisteminin Ortaya Çıkış Süreci ve

Mevzuat Altyapısı................................................................................................... 292

F.Genel Değerlendirme: 3030 Sayılı Yasanın Getirdiği

Büyükşehir Sisteminin Temel Nitelikleri, Sorun Alanları ve

Çözüm Arayışları........................................................................................................ 293

G.5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun Biçimsel

Yönden İncelenmesi.............................................................................................. 297

H.5216 Sayılı Kanun’a Göre Büyükşehir Belediyesi................................................ 297

1. Büyükşehir Belediyesinin Kuruluşu ve Sınırları............................................ 298

2.Büyükşehir Belediyesinin Görev, Yetki ve İmtiyazları................................... 299

3. Büyükşehir Belediyesi Organları..................................................................... 304

4. Büyükşehir Belediyesi Teşkilatı ve Personeli................................................ 307

5. Büyükşehir Belediyesinin Maliyesi.................................................................. 309

a. Büyükşehir Belediyesi Bütçesi................................................................... 309

b. Büyükşehir Belediyesinin Gelirleri........................................................... 310

c. Büyükşehir Belediyesinin Giderleri.......................................................... 311

IV.Bir Yerel Yönetim Birimi Olarak Köyler..................................................................... 320

A.Köy İdarelerinin Dünü: Kısa Tarihçe...................................................................... 321

B. Köyün Kurulması, Görev ve Yetkileri, Organları ve Bütçesi............................... 323

1. Köyün Kurulması ve Kaldırılması...................................................................... 323

2.Köyün Görev ve Yetkileri................................................................................... 323

3. Köyün Organları ve Personeli.......................................................................... 324

a. Köy Derneği.................................................................................................. 324

b. Köy İhtiyar Meclisi....................................................................................... 324

c. Muhtar........................................................................................................... 325

4.Köy Maliyesi: Gelirler, Giderler ve Bütçe....................................................... 326

V. Mahalle.... ....................................................................................................................... 326

VI.Yerel Yönetim Birlikleri (Mahalli İdare Birlikleri).................................................... 327

A. Belediye Birlikleri..................................................................................................... 328

B. Köy Birlikleri.............................................................................................................. 329

VELİ KONDAK - ORİON KİTABEVİ

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI

IBAN:TR 18 0001 5001 5800 7290 3709 17

Aynı Kategorideki Diğer Kitaplar
Orion Kitabevi Tarafından Basılmış Diğer Kitaplar
İade Koşulları | Teslimat Kargo | Kredi Kartı Güvenliği | Gizlilik Prensipleri | Banka Hesapları | Kullanım Hakları ve İzinleri | İletişim

2007 Yılında Kurulan Kitabevimizin yayınlarının birçoğu uluslararası üniversitelerin kütüphanelerinde ve Türkiye'deki kütüphanelerde bulunmaktadır.Kitabevimiz ulusal ve uluslararası dağıtım ağına sahiptir.

  | Selanik Cad. No : 72/22 Kızılay Ankara. Tel : 0 312 417 78 35 - 0 545 405 73 60


Orion Kitabevi ® 2012 . Tüm Hakları Saklıdır.