0
Adet
0
Adet
0
TL
Sınavlara Yönelik Makro İktisat Çalışma Kitabı
Sınavlara Yönelik Makro İktisat Çalışma Kitabı
%20indirim
Liste Fiyatı :
37,00 TL
Orion Fiyatı :
29,60 TL
Kazancınız :
7,40 TL
Sosyal Medya Paylaşımları :
Kitap Bilgisi
ISBN : 9786055145 | Basım Yılı : 2015 | Baskı No : 1 | Sayfa Sayısı : 660 | Ebat : 16 x 24 cm

Sınavlara Yönelik Makro İktisat Çalışma Kitabı | İlker Parasız

Dünyada her alanda yaşanan baş döndürücü gelişim ve değişim olguları iktisat alanında da kendini göstermekte, çok kısa süre içinde “dün”ün doğruları, “bugün” yanlış olmasa bile “eski” kalabilmektedir. İktisat yazını bu anlamda, diğer bilim alanlarından çok daha hızlı gelişmekte, nerdeyse her gün ekonomiyi değerlendirmek için yeni birtakım yaklaşımlar geliştirilmektedir. “Yeni” her zaman “en iyi” demek değildir elbette, ancak sürekli “eskiye” takılıp kalmak, sürekli “eskiyi” okumak, öğrenmek ve öğretmek, bunu defalarca yinelemek de geçerli bir yöntem olmasa gerektir. Bu kitap kaleme alınırken temel kaygı da bu olmuştur. Ekonomi yazınındaki en son gelişmelerin ışığında makro iktisat bilimini yeniden değerlendirmek gerekmiştir. Bu olgulardan hareketle yazılan bu kitabın amacı, makro iktisadın temel konularını yeniden ele almak ve sınavlardaki Yeni tarz konuları soruları ile öğretmektir. Kitaptaki konuların kapsamı ve düzeyi belirlenirken, üç temel düşünceden hareket edilmiştir. Birincisi, temel, basit ve kullanılabilir bir iktisat yazınına yer verilmesi gerektiğidir. İkincisi, geleneksel yaklaşımlara oranla, günümüz çağdaş iktisadının gerçek dünya olaylarını çözümlemede daha yararlı ve daha ilgi çekici olduğu gerçeğidir. Nihayet, makro iktisada ait konular bir araya getirilirken yönetsel karar verme bakış açısını da yansıtması zorunluluğudur. Bu son durum kurum sınavları için çok önem arz etmektedir.

1.BÖLÜM: MAKROEKONOMİNİN KAPSAMI VE ÖLÇÜLMESİ................................ 1
I. MAKROEKONOMİNİN KAPSAMI................................................................................. 1
A. GELİR VE İSTİHDAM DÜZEYİ........................................................................................ 1
B. FİYAT İSTİKRARI............................................................................................................... 1
C. EKONOMİK BÜYÜME....................................................................................................... 2
D. BÜTÇE AÇIKLARI VE KAMU BORÇLARI..................................................................... 2
E. ÖDEMELER BİLANÇOSU VE DIŞ AÇIKLAR................................................................. 2
II. MİLLİ GELİRİN HESAPLANMASI.............................................................................. 2
A. GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)........................................................................ 2
B. NİHAİ ÇIKTI VURGULAMASI......................................................................................... 4
C. NOMİNAL GSMH VE NOMİNAL GSYİH ARASINDAKİ
..... İLİŞKİ................................................................................................................................... 5
D. PİYASA FİYATI VE FAKTÖR MALİYETİ...................................................................... 5
E. SAFİ MİLLİ HASILA (SMH).............................................................................................. 6
F. MİLLİ GELİR........................................................................................................................ 7
G. KİŞİSEL GELİR.................................................................................................................... 8
H. HARCANABİLİR GELİR.................................................................................................... 8
J. MİLLİ GELİR HESAPLAMALARINDA FİNANSAL
İŞLEMLERİN, TRANSFER ÖDEMELERİNİN VE
.. İKİNCİ EL MALLARIN DIŞLANMASI............................................................................... 8
III. GELİRİN AKIM ŞEMASI............................................................................................... 9
IV. GSMH’NIN ÖLÇÜMÜ................................................................................................... 10
A. HARCAMALAR YAKLAŞIMI......................................................................................... 10
B. GELİR YAKLAŞIMI.......................................................................................................... 11
V. GSMH ve ÜLKE REFAHI................................................................................................ 13
VI. MİLLİ GELİR HESAPLAMA FORMÜLLERİ.......................................................... 13
VII. MİLLİ GELİRLE İLGİLİ KABULLERİN UYGULAMASI.................................. 15
VIII. ENFLASYON VE İŞSİZLİĞİN ÖLÇÜLMESİ....................................................... 16
A. ENFLASYONUN ÖLÇÜLMESİ....................................................................................... 16
B. EKSİK İSTİHDAMIN ÖLÇÜLMESİ................................................................................. 20
IX. SIZINTILAR VE ENJEKSİYONLAR......................................................................... 21
BÖLÜM İLE İLGİLİ ÇÖZÜMLÜ SORULAR.................................................................. 23
KONU İLE İLGİLİ TEST SORULARI.............................................................................. 29
2. BÖLÜM: TOPLAM TALEP, TOPLAM ARZ EĞRİLERİ VE
........................  MİLLİ GELİRİN BELİRLENMESİ......................................................... 33
I. TOPLAM TALEP............................................................................................................... 33
A. TOPLAM TALEP EĞRİSİNİN BİÇİMİ............................................................................ 33
B. TOPLAM TALEBİ BELİRLEYEN FİYAT DIŞI ETMENLER......................................... 36
     1. Tüketim Harcamalarında Değişme.................................................................................... 37
     2. Yatırım Harcamalarında Değişme..................................................................................... 38
     3. Kamu Harcamalarında Değişme....................................................................................... 38
     4. Net İhracat Harcamalarında Değişme............................................................................... 39
II. TOPLAM ARZ.................................................................................................................. 39
A. KISA DÖNEM TOPLAM ARZ EĞRİSİ........................................................................... 39
     1. Toplam Arz Eğrisinin Biçimi............................................................................................ 39
     a. Keynesgil Aralık............................................................................................................... 40
     b. Klasik Aralık.................................................................................................................... 41
     c. Ara Aralık......................................................................................................................... 41
     2. Toplam Arzı Belirleyen Fiyat Dışı Etmenler..................................................................... 42
     a. Girdi Fiyatları................................................................................................................... 43
     b. Prodüktivite Düzeyi.......................................................................................................... 45
    c. Kurumsal Ortamın Değişmesi........................................................................................... 45
B. UZUN DÖNEM TOPLAM ARZ EĞRİSİ.......................................................................... 45
III. DENGE REEL ÇIKTI VE FİYAT DÜZEYİ DENGEDE DEGİŞMELER............. 49
A. TOPLAM TALEPTE KAYMALAR.................................................................................. 49
B. TOPLAM ARZ EĞRİSİNDE KAYMALAR..................................................................... 50
BÖLÜM İLE İLGİLİ ÇÖZÜMLÜ SORULAR.................................................................. 51
KONU İLE İLGİLİ TEST SORULARI.............................................................................. 59
3. BÖLÜM:KLASİK VE KEYNESGİL MAKROEKONOMİNİN
 TEMELLERİ.................................................................................................. 63
I. KLASİK EKONOMİNİN TEMELLERİ......................................................................... 63
A. TOPLAM ARZ.................................................................................................................... 64
     1. Say Yasası........................................................................................................................ 64
     2. Tasarruf, Yatırım ve Faiz Teorisi...................................................................................... 66
     3. Ücret Teorisi..................................................................................................................... 67
B. TOPLAM TALEP................................................................................................................ 69
C. KLASİK SİSTEMDE EKONOMİNİN TAM İSTİHDAMDA
    ÇALIŞMASI....................................................................................................................... 70
     1. Fiyat-Ücret Esnekliği........................................................................................................ 71
     2. Laissez Faire (Bırakın Yapsınlar)..................................................................................... 71
II. KEYNESGİL EKONOMİNİN TEMELLERİ............................................................... 71
A.TASARRUF VE YATIRIM PLANLARI ARASINDA
..  BAĞIN OLMAMASI......................................................................................................... 72
B. FİYAT-ÜCRET YAPIŞKANLIĞI...................................................................................... 74
C. PARA ALDANIMI............................................................................................................. 74
III. TOPLAM ARZ VE TOPLAM TALEP EĞRİLERİ
........ YARDIMIYLA KLASİK VE KEYNESGİL SİSTEMİN KARŞILAŞTIRILMASI: ZEMBEREK ETKİSİ             74
MİLLİ GELİRİN BELİRLENMESİ VE TAM İSTİHDAM
MAKRO EKONOMİSİNİN TEMELLERİ
1.MİLLİ GELİRİ BELİRLEYEN ETMENLER................................................................ 76
I. TOPLAM HARCAMAYI YA DA TOPLAM TALEBİ
    OLUŞTURAN KALEMLER........................................................................................... 76
 A. TÜKETİM HARCAMALARI VE TASARRUF............................................................... 77
     1.Tüketim Harcamalarını Etkileyen Etmenler........................................................................ 77
     2. Tüketim Fonksiyonu........................................................................................................ 78
     3. Tasarruf Fonksiyonu........................................................................................................ 79
     4. Ortalama Tüketim ve Ortalama Tasarruf Eğilimi.............................................................. 81
     5. Marjinal Tüketim ve Marjinal Tasarruf Eğilimi................................................................ 82
     6. Modern Tüketim Teorileri................................................................................................ 82
     a. Sürekli Gelir Hipotezi....................................................................................................... 82
     b. Yaşam Devresi Hipotezi................................................................................................... 83
B. YATIRIM............................................................................................................................ 85
    1. Yatırımı Belirleyen Etmenler............................................................................................. 85
    a. Faiz Oranları...................................................................................................................... 85
    b. Beklenen Enflasyon........................................................................................................... 86
    c. Reel Faiz Oranı.................................................................................................................. 86
    d. Beklenen Kâr..................................................................................................................... 86
    e. Kıymetten Düşüş............................................................................................................... 86
    2. Yatırım Talebi.................................................................................................................... 87
    3. Uyarılmış ve Otonom Yatırım........................................................................................... 88
C. NET İHRACAT................................................................................................................... 89
    1. İhracat................................................................................................................................ 89
    2. İthalat................................................................................................................................. 90
    3. Net İhracat Fonksiyonu..................................................................................................... 90
D. KAMU HARCAMALARI.................................................................................................. 91
2. HARCAMALAR VE MİLLİ GELİR ARASINDAKİ İLİŞKİ.................................... 92
I. TOPLAM HARCAMA YA DA TOPLAM TALEP VE
    REEL GSYİH..................................................................................................................... 92
A. TOPLAM HARCAMA YA DA TOPLAM TALEP EĞRİSİ............................................ 92
     1. Otonom ve Uyarılmış Harcama........................................................................................ 93
     2. Toplam Harcama Eğrisinin Eğimi..................................................................................... 94
     3. Denge Harcaması............................................................................................................. 95
     4. Dengeye Yönelme............................................................................................................ 96
B. HARCAMADA VE REEL GSYH'DA DALGALANMALAR........................................ 98
II. ALTERNATİF YAKLAŞIM: PLANLANMIŞ YATIRIM
      PLANLANMIŞ TASARRUF YÖNTEMİYLE MİLLİ
       GELİRİN BELİRLENMESİ....................................................................................... 100
A.PLANLANMIŞ YATIRIM, PLANLANMIŞ TASARRUF
    EŞİTLİĞİ............................................................................................................................ 100
B. BİR TUZAK: DENGE MİLLİ GELİR DÜZEYİNİN         BELİRLENMESİNDE PLANLANMIŞ-GERÇEKLEŞMİŞ
    (EX ANTE-EX POST) AYRIMI...................................................................................... 101
C.TASARRUF PARADOKSU............................................................................................. 102
III. YATIRIM YA DA HARCAMA ÇARPANI.............................................................. 103
IV. EKONOMINİN TALEP YÖNÜ DENGESİ TAM İSTİHDAM
       ENFLASYONİST VE DEFLASYONİST AÇIK....................................................... 105
EK 20.1. KEYNESGİL 45° LİK DOĞRU VE ÇARPAN İLİŞKİSİ............................... 107
3. MİLLİ GELİRİN BELİRLENMESİNDE KAMU SEKTÖRÜ VE
     DIŞ TİCARETİN ROLÜ............................................................................................... 107
I. MALİYE POLİTİKASI................................................................................................... 108
A. KAMU HARCAMALARININ ETKİSİ........................................................................... 108
B. VERGİLENDİRMENİN ETKİSİ...................................................................................... 110
C. HARCAMA VE VERGİLENDİRMENİN TOPLAM ETKİLERİ................................... 110
D. AKTİF BİR MALİYE POLİTİKASININ SINIRLARI.................................................... 111
E. KAMU AÇIKLARI SORUNU.......................................................................................... 111
F. SİSTEM-İÇİ İSTİKRAR SAĞLAYICILAR..................................................................... 112
G. YÜKSEK İSTİHDAM AÇIĞI.......................................................................................... 112
H. BORÇ YÜKÜ.................................................................................................................... 113
II. DIŞ TİCARET VE MİLLİ GELİRİN BELİRLENMESİ......................................... 114
A. ARZULANAN (PLANLANAN) İHRACAT VE İTHALAT.......................................... 114
B. NET İHRACAT VE DENGE GELİRİ.............................................................................. 115
C. AÇIK EKONOMİDE ÇARPAN....................................................................................... 116
BÖLÜM İLE İLGİLİ ÇÖZÜMLÜ SORULAR................................................................ 116
KONU İLE İLGİLİ TEST SORULARI............................................................................ 127
4. BÖLÜM: PARA VE TOPLAM TALEP: KLASİK PARA
   TALEBİ TEORİSİ, KEYNESGİL VE MONETARİST
    YAKLAŞIM...................................................................................................................... 131
I. KLASİK PARA TALEBİ TEORİSİ.............................................................................. 131
A. Mal Piyasasında Denge...................................................................................................... 134
B. Para Piyasasında Denge...................................................................................................... 136
C. Mal ve Para Piyasasının Birlikte Dengesi (Genel Denge)................................................... 138
   - IS VE LM Eğrilerinin Eğimi............................................................................................. 139
    - LM Eğrisinin Eğimi......................................................................................................... 141
2. KEYNESGİL YAKLAŞIM............................................................................................. 147
I. PARA TALEBİ GÜDÜLERİ............................................................................................. 147
II. PARANIN PİYASAYI ETKİLEME MEKANİZMASI................................................... 148
III. PARA ARZININ EKONOMİ ÜZERİNDEKİ
      ETKİSİNİN GENİŞLETİLMESİ..................................................................................... 149
IV. PARA ARZININ UZUN DÖNEMDE FAİZ ORANLARI
  ÜZERİNDEKİ ETKİSİ......................................................................................................... 155
V. HARCAMA ÇARPANI VE MALİYE POLİTİKASI..................................................... 155
VI. KEYNESGİL EKONOMİDE PARA POLİTİKASININ
       KISITLARI...................................................................................................................... 156
A. PARASAL DÜRTÜNÜN KISITLARI............................................................................ 156
B. PARASAL KISITLAMANIN SINIRLARI...................................................................... 158
3. PARA VE TOPLAM TALEP: MONETARİST
    YAKLAŞIM...................................................................................................................... 158
I. MONATERİST YAKLAŞIM............................................................................................. 159
A. PARANIN MİKTAR TEORİSİ........................................................................................ 159
     1. Para Talebi (MD)nin İstikrarlılığı................................................................................... 159
     2. Para Arzı (MS)............................................................................................................... 160
II. PARANIN UZUN DÖNEM YANSIZLIĞI..................................................................... 161
III. PARANIN EKONOMİYE MONETARİST AKTARIM    MEKANİZMASI:PORTFÖY DENGESİ     163
IV. KEYNESGİL VE MONETARİST GÖRÜŞLER ARASINDAKİ
       BAZI FARKLILIKLAR.................................................................................................. 165
BÖLÜM İLE İLGİLİ ÇÖZÜMLÜ SORULAR............................................................... 167
KONU İLE İLGİLİ TEST SORULARI............................................................................ 178
5. BÖLÜM: MAKRO EKONOMİK DENGESİZLİKLER,
       İSTİKRAR POLİTİKALARI...................................................................................... 185
I. ENFLASYON.................................................................................................................... 185
1. HIZLARINA GÖRE ENFLASYON................................................................................. 188
A. ILIMLI YA DA SÜRÜNEN ENFLASYON................................................................... 188
B. YÜKSEK YA DA KRONİK ENFLASYON.................................................................... 188
C. HİPERENFLASYON........................................................................................................ 189
D. PARA VE ENFLASYON................................................................................................. 190
2. NEDENLERİNE GÖRE ENFLASYON........................................................................... 191
A. TALEP ENFLASYONU................................................................................................... 191
   1. Parasal Onayın Olmadığı Durumda Talep Enflasyonu.................................................... 191
   2. Parasal Onayın Olduğu Durumda Talep Enflasyonu....................................................... 192
EK. TALEP ENFLASYONU: KEYNESGİL ANALİZ.................................................. 193
    1. Kapanan Enflasyoncu Süreç............................................................................................ 194
    2. Açılan Enflasyonca Süreç................................................................................................ 196
B. ARZ ŞOKLARI VE MALİYET ENFLASYONU............................................................ 198
   1. Arz Şokunun Bir Kez Meydana Gelmesi Durumunda
      Maliyet Enflasyonu.......................................................................................................... 198
  a. Parasal Onayın Olmadığı Durum...................................................................................... 199
  b. Parasal Onayın Olduğu Durum........................................................................................ 199
  2. Yinelenen Arz Şokları Durumunda Maliyet Enflasyonu.................................................. 200
  a. Parasal Uyumun Olmadığı Durumda Yinelenen Arz Şokları........................................... 200
  b. Parasal Uyumun Olduğu Durumda Yinelenen Arz Şokları.............................................. 201
C. BEKLENTİSEL ENFLASYON........................................................................................ 202
    1. Öngörülen Enflasyon...................................................................................................... 202
    2. Öngörülmeyen Enflasyon................................................................................................ 204
D. ÇEKİRDEK ENFLASYON.............................................................................................. 205
3. ENFLASYONUN ETKİLERİ VE MALİYETİ................................................................. 210
A. ENFLASYONUN ETKİLERİ........................................................................................... 210
    1. Enflasyonun Gelir ve Servet Dağılımı Üzerindeki Etkileri.............................................. 210
    2. Üretim ve İstihdam Üzerinde Etkiler............................................................................... 210
B. ENFLASYONUN MALİYETİ......................................................................................... 211
       1. Öngörülen (Dengeli) Enflasyon Durumu........................................................................ 211
       2. Dengesiz Enflasyon: Enflasyona Bağlı Sapmalar............................................................ 212
IV. ENFLASYONLA EKSİK İSTİHDAM ARASINDAKİ
      İLİŞKİ............................................................................................................................. 213
A.PHİLLİPS EĞRİSİ............................................................................................................. 214
B.İŞSİZLİĞİN ÖLÇÜLMESİ................................................................................................ 215
V. EKSİK İSTİHDAM, TAM İSTİHDAM VE AŞIRI
     İSTİHDAM DURUMUNUN 45°LİK DOĞRU VE
    AS, AD VE LAS EĞRİLERİYLE ANALİZİ.............................................................. 216
1.TAM İSTİHDAMA ULAŞMAK İÇİN TOPLAM ARZ 
   EĞRİSİNİN OLUŞTURULMASI.................................................................................. 217
A. UZUN - DÖNEM DENGESİ........................................................................................... 217
B. RESESYONDA TAM İSTİHDAM.................................................................................. 218
C. AŞIRI İSTİHDAMDAN TAM İSTİHDAMA................................................................. 221
2. İSTİHDAMIN HARCAMA ÇARPANI ÜZERİNDEKİ
    ETKİLERİ........................................................................................................................ 222
   -EKSİK İSTİHDAM VE İŞSİZLİK................................................................................ 224
A. KISA DÖNEM TOPLAM ÜRETİM FONKSİYONU.................................................... 224
B. İŞGÜCÜ PİYASASI......................................................................................................... 226
C. İŞGÜCÜ PİYASASINDAKİ GELİŞMELERİN YORUMU
     İÇİN ANALİTİK BİR ÇERÇEVE.................................................................................... 227
D. EMEK TALEP VE ARZI.................................................................................................. 234
E. ÜCRETLER VE İSTİHDAM............................................................................................ 238
3. İŞSİZLİK YA DA EKSİK İSTİHDAM......................................................................... 242
    A. EMEĞİN BÖLÜNEMEZLİĞİ, İŞ ARAMA VE EKSİK  
         İSTİHDAM................................................................................................................... 243
B. İŞ ARAMA VE EKSİK İSTİHDAM................................................................................ 243
C. ESNEK VE YAPIŞKAN ÜCRET DURUMUNDA EKSİK
     İSTİHDAM....................................................................................................................... 244
D. DOĞAL İŞSİZLİK ORANI.............................................................................................. 245
VI. DEFLASYON................................................................................................................. 248
DEFLASYONUN NEDENLERİ VE FİNANS KRİZİNİN
DİNAMİKLERİ
A.TALEP VE ARZ ŞOKU VE DEFLASYON..................................................................... 248
B.BORÇ –DEFLASYON TEORİLERİ................................................................................. 249
.. 1.Fisher’in Borç-Deflasyon Teorisi...................................................................................... 250
.. 2.Mises’in Deflasyon Teorisi............................................................................................... 250
.. 3.Minsky’nin Borç Deflasyon Teorisi................................................................................... 251
.. 4.Ben Bernanke’in Borç Deflasyon Teorisi.......................................................................... 252
BÖLÜM İLE İLGİLİ ÇÖZÜMLÜ SORULAR............................................................... 252
KONU İLE İLGİLİ TEST SORULARI............................................................................ 262
6.BÖLÜM: BEKLEYİŞLERİN MAKRO EKONOMİK
                       ANALİZLERE KATILMASI, MAKRO EKONOMİK   DALGALANMALAR, KONJONKTÜR
                       TEORİLERİ.................................................................................................. 269
1. RASYONEL BEKLENTİLER MAKRO EKONOMİSİ.............................................. 269
 I. RASYONEL BEKLENTİLER MAKROİKTİSADINA GİRİŞ:
     HERGÜN PAPAZ PİLAV YEMEZ................................................................................. 269
 II. RASYONEL BEKLENTİLER MAKROİKTİSADININ
       VARSAYIMLARI.......................................................................................................... 270
III. RASYONEL BEKLENTİLER MAKROİKTİSADININ
      SONUÇLARI................................................................................................................... 272
IV. RASYONEL BEKLENTİLER MODELİ İLE ÖNGÖRÜDE
       BULUNMAK.................................................................................................................. 274
V. RASYONEL BEKLENTİLER MODELİNİN ELEŞTİRİSİ............................................. 275
VI. RASYONEL BEKLENTİLER, TESADÜFÜ YÜRÜYÜŞ VE
       BORSA............................................................................................................................ 276
VII. YENİ KEYNESÇİ MAKROİKTİSAT........................................................................... 277
2. KONJONKTÜREL DALGALANMALAR................................................................... 280
 I. KONJONKTÜR DEVRESİNİN EVRELERİ.................................................................... 280
 II. ÜNLÜ DEPRESYONLAR VE RESESYONLAR.......................................................... 284
3. PARASAL DENGE TEORİLERİ, PARANIN YANLILIĞI VE  EKONOMİK DALGALANMALAR          286
I. KNUT WICKSELL'IN YAKLAŞIMI................................................................................. 288
II. HAYEK'İN PARASAL DENGE YAKLAŞIMI............................................................... 300
III. MİSES VE ALLAIS'İN YAKLAŞIMI............................................................................ 304
4.MODERN KONJONKTÜR TEORİLERİ:FİYAT ESNEK
    MAKRO EKONOMİDE EKONOMİK DALGALANMALAR.................................. 305
A. Monetarist Yaklaşım.......................................................................................................... 305
B. Yeni (New) Klasik Yaklaşım.............................................................................................. 314
5. REEL KONJONKTÜR TEORİLERİ............................................................................ 331
6.FİYAT YAPIŞKAN MAKRO EKONOMİDE
    EKONOMİK DALGALANMALAR (YENİ (NEW)
    KEYNESGİL YAKLAŞIM............................................................................................. 349
 A.Yeni Keynesgil Yaklaşımın Temelleri................................................................................ 349
 B. Geleneksel Keynesgil Teorinin Eksikliklerine Yeni
      Keynesgillerin Getirdiği Çözümler.................................................................................... 352
 C. Yeni Keynesgil Toplam Arz Eğrisi.................................................................................... 353
 D. Yeni Keynesgil Philips Eğrisi............................................................................................ 357
 E. Yeni Keynesgil Konjonktür Yaklaşımı............................................................................... 359
1. Toplam Arz, Toplam Talep Şoku ve Riske Dayalı Arz
    Eğrisi............................................................................................................................. 360
2.Etkin Ücret ve Konjonktür el Dalgalanma...................................................................... 362
F. Yeni Keynesgillerin Politika Önerileri................................................................................. 366
7. İKTİSAT OKULLARININ YAKLAŞIMLARININ
     KARŞILAŞTIRILMASI................................................................................................ 369
A.Piyasa Açıklığı.................................................................................................................... 369
B.Beklentiler............................................................................................................................ 369
C.Kısa ve Uzun Dönem Kavramı............................................................................................ 370
D.Dengenin Tek Olup Olmadığı............................................................................................. 370
8.MAKRO EKONOMİK POLİTİKA TARTIŞMALARI............................................... 373
I.  TEMEL MAKRO EKONOMİ POLİTİKA AMACI:
     ENFLASYON-   EKSİK İSTİHDAM AKBİTRAJI......................................................... 374
II. EKONOMİYE MÜDAHALE EDİLMESİNE KARŞI
     OLANLARIN BAKIŞ AÇISI........................................................................................... 375
A.REEL KONJONKTÜR TEORİSİ:MÜDAHALE
    GEREKSİZDİR.................................................................................................................. 375
B. YENİ (NEW) KLASİK MAKRO EKONOMİ:MÜDAHALE
      ETKİNSİZDİR.................................................................................................................. 376
C. MÜDAHALENİN OLUMSUZLUĞU............................................................................. 377
..... 1. Gecikme Sorunu........................................................................................................... 377
..... 2. Kural mı? Durum mu?................................................................................................... 378
III. EKONOMİYE MÜDAHALECİLERİN BAKIŞ AÇISI................................................. 378
IV. ESKİ ENFLASYON – İŞSİZLİK ARBİTRAJI MI, YENİ
       ÜRETİM İSTİKRARI – ENFLASYON İSTİKRARI
        ARBİTRAJI MI?............................................................................................................ 380
 A. ESKİ ENFLASYON – İŞSİZLİK ARBİTRAJI............................................................... 380
 B. YENİ ÜRETİM İSTİKRARI – ENFLASYON İSTİKRARI
        ARBİTRAJI.................................................................................................................... 380
V. PARA POLİTİKASI HEDEF SEÇİMİ............................................................................. 380
A. FAİZ ORANI HEDEFİ Mİ? PARA ARZI HEDEFİ Mİ?................................................ 380
B. PARA POLİTİKASI KURALI.......................................................................................... 382
C. ENFLASYON HEDEFLEMESİ VE KISA DÖNEMDE ÇIKTI,
     İSTİHDAM VE ENFLASYON DALGALANMALARININ
    TEMELLERİ....................................................................................................................... 383
..  1. Kısa Dönemde Çıktı, İstihdam ve Enflasyonda Dalgalanmalar........................................ 383
..  2. Enflasyon Hedeflemesi.................................................................................................... 383
    3. Enflasyon Hedeflemesi mi? Fiyat Hedeflemesi mi?......................................................... 384
D. HİPER VE YÜKSEK (KRONİK) ENFLASYONLARLA   
     MÜCADELE POLİTİKALARI........................................................................................ 385
     1. Ortodoks ve Heteredoks İstikrar Politikaları.................................................................. 386
     a. Ortodoks İstikrar Programları......................................................................................... 386
     b. Heterodoks İstikrar Programları..................................................................................... 387
     2. IMF Tipi İstikrar Programı............................................................................................. 388
    3. Washington Konsensüsü................................................................................................ 391
E. ARZ YANLI İKTİSAT POLİTİKALARI......................................................................... 393
BÖLÜM İLE İLGİLİ ÇÖZÜMLÜ SORULAR................................................................ 395
KONU İLE İLGİLİ TEST SORULARI............................................................................ 405
7. BÖLÜM: PARA ARZINDA DALGALANMALARIN
                      NEDENLERİ ................................................................................................. 411         
1. PARA ARZININ BELİRLENMESİ.............................................................................. 411
2.PARA TALEBİNİN İSTİKRARLILIĞIYLA İLGİLİ
 ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR............................................................................................. 421
I. PARA TALEP FONKSİYONUNUN TAHMİNİYLE İLGİLİ
   SORUNLAR....................................................................................................................... 421
II. FİNANSAL YENİLİKLER VE KURUMSAL
     DEĞİŞİKLİKLER.............................................................................................................. 422
III. TAMPON STOKLAR...................................................................................................... 423
IV. PARA İKAMESİ............................................................................................................. 425
V.FAİZ ORANININ BELİRLENMESİ ............................................................................... 426
A. PİYASA FAİZ ORANININ BELİRLENMESİ............................................................... 426
B. DENGE FAİZ ORANLARINDAKİ DEĞİŞİM............................................................... 427
C. FAİZ ORANLARININ DEĞİŞİM NEDENLERİ............................................................ 435
D. FAİZ ORANLARININ RİSK YAPISI............................................................................. 440
..... a. Faiz Oranlarının Risk Yapısı......................................................................................... 440
..... 1.Enflasyon Riski.............................................................................................................. 440
..... 2.Taahhüdün Yerine Getirilmeme Riski............................................................................ 441
..... 3. Ödememe Riski ve Ödememe Riski Priminin Değişimi................................................ 442
..... 4.Sermaye Kaybı Riski...................................................................................................... 444
..... 5.Erken Geri Ödeme Durumu........................................................................................... 444
..... 6.Vergilendirme................................................................................................................ 444
..... 7.Likidite........................................................................................................................... 445
..... 8. Bilgi Maliyeti................................................................................................................ 445
..... b. Faiz Oranlarının Vade Yapısı........................................................................................ 446
..... 1. Bölümlenmiş Piyasalar Teorisi...................................................................................... 448
..... 2.Bekleyişler Teorisi......................................................................................................... 450
..... 3. Tercih Edilen Habitat Teorisi......................................................................................... 452
4.Ödünç Verilebilir Fonlar Arzı ve Enflasyon Bekleyişlerinin
    Etkisi............................................................................................................................. 453
BÖLÜM İLE İLGİLİ ÇÖZÜMLÜ SORULAR................................................................ 455
KONU İLE İLGİLİ TEST SORULARI............................................................................ 466
8. BÖLÜM: PARA ARZI VE FİNANSAL ARAÇLAR.................................................. 471
I. PARANIN TANIMI, İŞLEVLERİ VE ÇEŞİTLERİ.......................................................... 471
A. PARANIN ÖZELLİKLERİ............................................................................................... 471
B. PARANIN İŞLEVLERİ.................................................................................................... 471
C. PARA ÇEŞİTLERİ............................................................................................................ 472
II.ÇEŞİTLİ PARA TANIMLARI VE NOMİNAL
    PARA ARZININ BELİRLENMESİ.................................................................................. 474
A. PARA TABANI VE REZERV PARA............................................................................. 474
B.PARASAL ÇARPAN (m) VE NOMİNAL PARA ARZININ
   BELİRLENMESİ................................................................................................................ 474
C. ALTERNATİF PARA TANIMLARI............................................................................... 475
III. BANKALAR VE DİĞER FİNANSAL ARACILAR..................................................... 475
A. PARA PİYASASI............................................................................................................. 476
B. SERMAYE PİYASASI..................................................................................................... 476
IV. BANKALARIN KAYDİ PARA YARATMA
      MEKANİZMASI.............................................................................................................. 477
A.BANKALARIN PARA YARATMA SÜRECİNİ
     ETKİLEYEN  ETMENLER............................................................................................... 477
B.BANKACILIK SİSTEMİ FONLARININ GERİ DÖNÜŞ
     ORANI VE KAYDİ PARA.............................................................................................. 478
V. MAKRO EKONOMİK POLİTİKALARDA NİHAİ AMAÇ, 
      ARA AMAÇ VE FAALİYET AMAÇLARININ
      BELİRLENMESİ.............................................................................................................. 482
1.PARA POLİTİKASININ AMAÇLARI VE AMAÇLAR
   ARASINDAKİ İLİŞKİLER................................................................................................ 482
 2. PARA POLİTİKASININ ARAÇLARI............................................................................ 491
 3. MERKEZ BANKALARI NİÇİN HEDEF (ARA AMAÇ)
     VE FAALİYET AMACI BELİRLEMEKTEDİR?............................................................ 498
4. PARA POLİTİKASINDA KISA DÖNEM ARA   
     AMAÇLARININ (HEDEFLERİNİN) BELİRLENMESİ................................................ 499
5. BELİRSİZLİK ORTAMINDA ARA AMAÇ SAPTANMASI
     SORUNU.......................................................................................................................... 509
 6. PARA POLİTİKASI REJİMLERİ.................................................................................... 514
VI. BÜTÇE AÇIKLARININ KAYNAĞI VE REEL BÜTÇE
      AÇIĞI............................................................................................................................. 538
1.BÜTÇE AÇIKLARI VE ENFLASYON............................................................................. 539
A. Bütçe Açıklarının Finansmanı............................................................................................ 539
B. Hoş Olmayan Monetarist Aritmetik.................................................................................... 541
C. Bütçe Açıkları Gelecek Kuşaklar Üzerinde Bir Yük
    Oluşturur mu?..................................................................................................................... 542
D.Dışlama Etkisi..................................................................................................................... 543
E.Ricardo Denkliği.................................................................................................................. 544
2.BÜTÇE AÇIKLARININ KAPATILMASI......................................................................... 545
A. Kamu Harcamalarının Azaltılması...................................................................................... 545
B. Gelirlerin Arttırılması.......................................................................................................... 545
3.MALİYECİ-FİSCALİST YAKLAŞIM: FİYAT
   SEVİYESİNİN MALİ TEORİSİ (FTPL)........................................................................... 547
A.FTPL'nin Amacı.................................................................................................................. 547
B.FTPL'de Farklılaşan Noktalar.............................................................................................. 548
C.FTPL yi Değerlendirmek..................................................................................................... 548
D.Bir Periyodluk Ekonomide Mali Teori................................................................................ 549
E.Ricardocu ve Ricardocu Olmayan Mali Politikayı
    Yorumlamak........................................................................................................................ 549
F.FTPL'de Maliye Para Politikası ve Merkez Bankası
     Bağımsızlığı........................................................................................................................ 550
4.MERKEZ BANKASI POLİTİKA KURALI....................................................................... 551
BÖLÜM İLE İLGİLİ ÇÖZÜMLÜ SORULAR............................................................... 553
KONU İLE İLGİLİ TEST SORULARI............................................................................ 563
9. BÖLÜM: DIŞ TİCARET EKONOMİK KALKINMA
                      EKONOMİK BÜYÜME................................................................................ 569
1. DIŞ TİCARET.................................................................................................................. 569
I. ÜLKELER NEDEN DIŞ TİCARET YAPARLAR?........................................................... 569
II. ÜLKELER HANGİ MALLARIN TİCARETİNİ
     YAPACAKLARINA NASIL KARAR VERİRLER?...................................................... 573
A. MUTLAK ÜSTÜNLÜK.................................................................................................... 573
B. KARŞILAŞTIRMALI ÜSTÜNLÜK................................................................................. 574
III. SERBEST DIŞ TİCARETE KARŞI SAVLAR............................................................... 575
A. ULUSAL GÜVENLİK...................................................................................................... 576
B. ANTİ-DAMPİNG............................................................................................................. 576
C. BEBEK SANAYİLER....................................................................................................... 577
D. İHRACAT SÜBVANSİYONLARI................................................................................. 577
E. ÜLKE İÇERİSİNDE MEVCUT İSTİHDAMIN KORUNMASI..................................... 578
IV. DIŞ TİCARETE ENGELLER.......................................................................................... 578
A. TARİFELER...................................................................................................................... 578
B. KOTALAR......................................................................................................................... 580
C. AMBARGOLAR............................................................................................................... 581
D. GÖNÜLLÜ İHRACAT KISITLAMALARI.................................................................... 582
V. DIŞ TİCARET VE İŞSİZLİK............................................................................................ 582
VI. GÜMRÜK TARİFELERİNİN LEHİNDEKİ GÖRÜŞLER............................................ 583
VII. FAKTÖR FİYATLARININ EŞİTLENMESİ................................................................ 584
2. DÖVİZ KURLARI VE DIŞ ÖDEMELER DENGESİ............................................... 584
I. DÖVİZ KURLARI VE BELİRLENMESİ.......................................................................... 585
A. DÖVİZ KURLARI............................................................................................................ 585
..... 1. Yurtdışı Fiyatları Dolara Çevirmek............................................................................... 585
..... 2. Dolar Fiyatlarını Yabancı Fiyatlara Çevirmek............................................................... 585
..... 3. Doların Kurunu Yabancı Paranın Kuruna Çevirmek..................................................... 585
B. DÖVİZ KURUNUN BELİRLENMESİ............................................................................ 586
C. DÖVİZ KURUNU ETKİLEYEN FAKTÖRLER.............................................................. 587
II. CARİ İŞLEMLER VE SERMAYE HESABI BİLANÇOSU........................................... 591
III. DIŞ TİCARET AÇIĞININ SEBEPLERİ......................................................................... 592
IV. ULUSLARARASI İKTİSADIN MAKROİKTİSADI.................................................... 594
A. KEYNESÇİ GÖRÜŞ......................................................................................................... 594
B. MONETARİST GÖRÜŞ................................................................................................... 595
3. EKONOMİK BÜYÜME VE KALKINMA.................................................................... 595
I. EKONOMİK BÜYÜMENİN TANIMI VE ÖNEMİ......................................................... 595
II. BÜYÜMENİN ARZ VE TALEP YÖNÜ......................................................................... 597
A. EKONOMİK BÜYÜMENİN ARZ YÖNÜ...................................................................... 597
B. EKONOMİK BÜYÜMENİN TALEP YÖNÜ.................................................................. 600
C. BÜYÜMEDE DÜZENLEYİCİ ETMEN.......................................................................... 602
III. BÜYÜMEYİ ETKİLEYEN ETMENLER........................................................................ 602
A. DOĞAL KAYNAKLAR................................................................................................... 603
B. SERMAYE BİRİKİMİ...................................................................................................... 603
C. TEKNOLOJİK İLERLEMELER........................................................................................ 604
D. KAYNAKLARIN KULLANIMI VE TRANSFERİ İLE İLGİLİ
DÜZENLEMELER.......................................................................................................... 604
IV. BÜYÜME TEORİLERİ................................................................................................... 605
A. KLASİK BÜYÜME TEORİSİ.......................................................................................... 605
B. NEO-KLASİK BÜYÜME TEORİSİ................................................................................. 606
     1. Neo-Klasik Büyüme Teorisinin Temelleri...................................................................... 606
..... 2. Neo-Klasik Teori ve Prodüktivite Eğrisi....................................................................... 606
..... 3. Neo Klasik Tasarruf Teorisi.......................................................................................... 608
..... 4. Neo-Klasik Büyüme Teorisinin Sorunları..................................................................... 608
C. YENİ (İÇSEL) BÜYÜME TEORİSİ................................................................................ 609
..  1. İçsel Büyüme Teorisinin Temelleri................................................................................. 609
..  2. Daha Hızlı Büyümenin Sağlanması................................................................................ 610
 ... a. Uzak Doğu Kaplanlarının Yarattığı Mucize................................................................... 610
..... b. Daha Hızlı Ekonomik Büyümeye Yönelik Politikalar................................................... 611
..... 3. Yeni Büyüme Teorisi ve Prodüktivite Eğrisi................................................................. 613
V. AZ GELİŞMİŞLİK VE KALKINMA............................................................................... 615
A. AZ GELİŞMİŞ ÜLKELERİN SORUNLARI................................................................... 615
       1. Hızlı Nüfus Artışı........................................................................................................... 615
       2. Tasarruf Oranlarının Düşük Olması............................................................................... 616
       3. Kültürel Farklılıklar........................................................................................................ 617
       4. Politik İstikrarsızlık ve Ulusallaştırma............................................................................ 617
       5. Vergi Oranlarının Yüksekliği......................................................................................... 617
       6. Fakirliğin Kısır Döngüsü................................................................................................ 618
B. KALKINMANIN ÇEŞİTLİ YOLLARI............................................................................ 619
 .... 1. Monetarist Strateji......................................................................................................... 619
..... 2. Dışa Açık Kalkınma Stratejisi....................................................................................... 620
..... 3. Endüstrileşme Stratejisi................................................................................................. 621
..... 4. Yeşil Kuşak (Tarım) Stratejisi....................................................................................... 621
..... 5. Gelir Ve Servet Bölüşümünün İyileştirilmesi Stratejisi................................................. 622
BÖLÜM İLE İLGİLİ ÇÖZÜMLÜ SORULAR............................................................... 622
KONU İLE İLGİLİ TEST SORULARI............................................................................ 628
KAYNAKÇA........................................................................................................................ 636


VELİ KONDAK - ORİON KİTABEVİ

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI

IBAN:TR 18 0001 5001 5800 7290 3709 17

İlker Parasız Tarafından Yazılan Diğer Kitaplar
Aynı Kategorideki Diğer Kitaplar
Orion Kitabevi Tarafından Basılmış Diğer Kitaplar
İade Koşulları | Teslimat Kargo | Kredi Kartı Güvenliği | Gizlilik Prensipleri | Banka Hesapları | Kullanım Hakları ve İzinleri | İletişim

2007 Yılında Kurulan Kitabevimizin yayınlarının birçoğu uluslararası üniversitelerin kütüphanelerinde ve Türkiye'deki kütüphanelerde bulunmaktadır.Kitabevimiz ulusal ve uluslararası dağıtım ağına sahiptir.

  | Selanik Cad. No : 72/22 Kızılay Ankara. Tel : 0 312 417 78 35 - 0 545 405 73 60


Orion Kitabevi ® 2012 . Tüm Hakları Saklıdır.