0
Adet
0
Adet
0
TL
Sınavlara Yönelik Makro İktisat Çalışma Kitabı
Sınavlara Yönelik Makro İktisat Çalışma Kitabı
%20indirim
Liste Fiyatı :
33,00 TL
Orion Fiyatı :
26,40 TL
Kazancınız :
6,60 TL
Sosyal Medya Paylaşımları :
Kitap Bilgisi
ISBN : 1111111 | Basım Yılı : 2015 | Baskı No : 1 | Sayfa Sayısı : 550 | Ebat : 16x24

"İktisadın Temelleri" & İlker Parasız

Bilindiği gibi, iktisat okumanın çok çeşitli nedenleri vardır. Bu nedenlerin başında, hiç kuşkusuz, günümüz dünyasını, insan ilişkilerini, ülkeler arası ilişkileri, birey ya da firma davranışlarını kavrama isteği gelmektedir. Aslına bakarsanız, hangi bilim alanında çalışıyor olursa olsun bir bireyin çevresinde olup bitenleri kavraması için ekonomi bilgisi taşıyor olması bir zorunluluktur. İnsanın yeryüzünde varolmasından beri karşılaştığı “iktisadi sorun”, belki de bugün, hiç olmadığı kadar büyük bir önem taşımaktadır.Dünyada her alanda yaşanan baş döndürücü gelişim ve değişim olguları iktisat alanında da kendini göstermekte, çok kısa süre içinde “dün”ün doğruları, “bugün” yanlış olmasa bile “eski” kalabilmektedir. İktisat yazını bu anlamda, diğer bilim alanlarından çok daha hızlı gelişmekte, nerdeyse her gün ekonomiyi değerlendirmek için yeni birtakım yaklaşımlar geliştirilmektedir. “Yeni” her zaman “en iyi” demek değildir elbette, ancak sürekli “eskiye” takılıp kalmak, sürekli “eskiyi” okumak, öğrenmek ve öğretmek, bunu defalarca yinelemek de geçerli bir yöntem olmasa gerektir.Bu kitap kaleme alınırken temel kaygı da bu olmuştur. Ekonomi yazınındaki en son gelişmelerin ışığında iktisat bilimini yeniden değerlendirmek, temel amacımızdır. Bu olgulardan hareketle yazılan bu kitabın amacı, mikro ve makro iktisadın temel konularını yeniden ele almak ve iki dönemlik İktisada Giriş derslerinde kullanılabilecek biçimde gerçek dünya olaylarına uygulanabilecek bir bakış açısıyla konuları bütünleştirmektir.Kitaptaki konuların kapsamı ve düzeyi belirlenirken, üç temel düşünceden hareket edilmiştir. Birincisi, giriş niteliğindeki böyle bir kitapta, temel, basit ve kullanılabilir bir iktisat yazınına yer verilmesi gerektiğidir. İkincisi, geleneksel yaklaşımlara oranla, günümüz çağdaş iktisadının gerçek dünya olaylarını çözümlemede daha yararlı ve daha ilgi çekici olduğu gerçeğidir. Nihayet, mikro ve makro iktisada ait konular bir araya getirilirken yönetsel karar verme bakış açısını da yansıtması zorunluluğudur.Bu üç temel düşünceye de yanıt verme amacıyla kapsamı oluşturulan kitabımız, iktisat ve işletme eğitimine başlayan birinci sınıf öğrencilerine veya sosyal bilimlerin diğer alanlarında okuyan öğrencilerle, okul sonrası çeşitli iş sınavlarına girecek kişilere yönelik olarak hazırlanmıştır. Çok fazla matematiksel olmayan, ancak analitik ve tamamen günümüz iktisadının gerçek dünya olaylarına uygulandığı örneklerden oluşan kitabımızın tüm kullanıcılara yararlı olmasını dileriz.

ÖNSÖZ.................................................................................................................................... V
BİRİNCİ AYIRIM
BUGÜNKÜ MİKRO İKTİSADIN TEMELLERİ
1.İKTİSADIN TANIMI,YÖNTEMİ VE TARİHSEL GELİŞİMİ............................... 3
I. İKTİSADIN ÖZELLİKLERİ VE TANIMI................................................................. 3
A. Niçin İktisat Öğreniyoruz............................................................................................... 3
B. İktisadın Tanımı............................................................................................................. 4
II. İKTİSADIN YÖNTEMİ.................................................................................................. 6
III. İKTİSADİ AMAÇLAR.................................................................................................. 8
IV. İKTİSADIN BÖLÜMLERİ........................................................................................... 9
A. Mikroiktisat ve Makroiktisat..................................................................................... 9
..... B. Pozitif ve Normatif İktisat........................................................................................ 9
V. İKTİSADIN DİĞER BÖLÜMLERİ........................................................................... 10
VI. İKTİSAT BİLİMİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ.................................................... 11
A.İktisat Biliminin İlk Kökleri...................................................................................... 11
B.Klasik İktisat............................................................................................................... 13   
C.Karl Marx ve Sosyalist Düşünce.............................................................................. 14
D.Tarihçi ve Kurumcu İktisat....................................................................................... 15
E.Neoklasik İktisat......................................................................................................... 16
F.Keynesçi İktisat........................................................................................................... 16
G. Monetarist İktisat...................................................................................................... 17
H.Günümüz Gelişmeleri................................................................................................ 17
2.İKTİSADIN TEMEL KAVRAMLARI........................................................................ 19
I. İHTİYAÇLAR VE ÖZELLİKLERİ........................................................................... 19
II. MAL VE HİZMETLER............................................................................................... 20
A.Malın Özellikleri.......................................................................................................... 21
B.Mal Türleri................................................................................................................... 21
III. FAYDA, DEĞER VE FİYAT..................................................................................... 23
A.İktisadi Fayda............................................................................................................. 23
B.Değer ve Fiyat............................................................................................................. 23   
IV. ÜRETİM VE ÜRETİM FAKTÖRLERİ................................................................. 24
V. EKONOMİK BİRİMLER............................................................................................ 25
EK -1 İKTİSATTA GRAFİKLERİN KULLANIMI................................................... 26
I. İKİ DEĞİŞKENLİ GRAFİKLER................................................................................ 27
A. İki Değişkenli-Grafiğin Oluşturulması.................................................................... 27
II.GRAFİK TÜRLERİ........................................................................................................ 31
A.Serpilme Diyagramları............................................................................................... 31
B.Zaman Serisi Grafikleri.............................................................................................. 32
C.Kesit Veri Grafikleri.................................................................................................... 33
III.GRAFİKLERİN AVANTAJLARI VE TUZAKLARI........................................... 34
IV.İKTİSADİ MODELLERDE KULLANILAN İKİ
..... DEĞİŞKENLİ GRAFİKLER..................................................................................... 34
A.İki Değişkenli Grafiklerde Pozitif veya Negatif İlişkiler....................................... 34
B.İki Değişkenli Grafiklerde İlişkisiz Değişkenler...................................................... 35
C.İki Değişkenli Grafiklerde Bir Maksimum veya Mi-nimuma
Sahip İlişkiler................................................................................................................... 35
V.EĞİMİN TANIMI VE HESAPLANMASI................................................................. 36
..... A.Bir Doğrunun Eğimi.................................................................................................... 37
..... B.Bir Eğrinin Eğimi......................................................................................................... 39
VI.İKİ DEĞİŞKENLİ GRAFİKLER İNCELENİRKEN
..... DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR..................................................... 40
3.KITLIK, EKONOMİK TERCİH VE KITLIK SORUNUN
ÇÖZÜMÜ........................................................................................................................... 43
I. TEMEL EKONOMİK SORUNLAR........................................................................... 43
II. ALTERNATİF EKONOMİK SİSTEMLER............................................................ 44
III. KITLIK VE TERCİH.................................................................................................. 44
IV. TERCİH VE FIRSAT MALİYETİ........................................................................... 45
V. ÜRETİM İMKANLARI EĞRİSİ................................................................................ 46
A.Doğrusal Üretim İmkanları Eğrisi............................................................................ 47
B.Orijine Göre İçbükey Üretim İmkanları Eğrisi...................................................... 48
C.Üretim İmkanları Eğrisi İçindeki ve Dışındaki Noktalar.................................... 50
D.Üretim İmkanlarıyla İlgili Diğer Konular............................................................... 51
4. TALEP VE ARZ.............................................................................................................. 55
I. PİYASA VE FİYATLAR................................................................................................ 55
II. TALEP.............................................................................................................................. 56
A.Bireysel Talep.............................................................................................................. 56
B.Piyasa Talep Eğrisi..................................................................................................... 58
C.Talebin Fiyat Dışı Belirleyicileri............................................................................... 60
D.Talepteki Değişmeler.................................................................................................. 61
E. Talep Edilen Miktardaki Değişme İle Talepteki Değişme.................................. 63
III. ARZ.................................................................................................................................. 64
A. Arzın Tanımı.............................................................................................................. 64
B. Arz Yasası................................................................................................................... 64
C. Arz Şedülü ve Arz Eğrisi........................................................................................... 65
D.Piyasa Arz Eğrisi......................................................................................................... 66
E. Arzı Etkileyen Diğer Etkenler................................................................................... 68
F. Arzda Değişmeler....................................................................................................... 68
G. Arzdaki Değişme İle Arz Edilen Miktardaki Değişme......................................... 70
IV. TALEP, ARZ VE ZAMAN......................................................................................... 71
5. PİYASA DENGESİ......................................................................................................... 73
I. PİYASA DENGESİNİN OLUŞMASI........................................................................... 73
II. DENGE NOKTASINDAKİ DEGİŞMELER............................................................ 76
A.Arzdaki Değişmeler.................................................................................................... 76
B.Talepteki Değişmeler.................................................................................................. 77
C.Arz ve Talebin Birlikte Değişmesi............................................................................ 79
III. FİYAT KONTROLLERİ............................................................................................ 84
A.Tavan Fiyatlar............................................................................................................ 84
B.Taban Fiyatlar............................................................................................................ 85
6.TALEP, FAYDA VE TÜKETİCİ DAVRANIŞI......................................................... 89
I. FİYAT DEGİŞİMİNİN ETKİLERİ............................................................................. 89
A. İkame Etkisi............................................................................................................... 89
B. Gelir Etkisi................................................................................................................... 89
II. FAYDA.............................................................................................................................. 90
A.Toplam ve Marjinal Fayda...................................................................................... 90
B. Azalan Marjinal Fayda Yasası............................................................................... 92
C.Değer Çelişkisi............................................................................................................. 92
III. TÜKETİCİ DENGESİ VE TALEP.......................................................................... 93
A.Tüketici Dengesi (Fayda Maksimizasyonu).......................................................... 93
B.Tüketici Dengesi ve Taleple İlişkisi.......................................................................... 95
C. Tüketici Dengesinin Değişmesi................................................................................ 96
IV. TÜKETİCİ ARTIĞI..................................................................................................... 97
7.ESNEKLİK........................................................................................................................ 99
I. TALEBİN FİYAT ESNEKLİĞİ................................................................................... 99
II. NOKTA VE YAY ESNEKLİĞİ................................................................................ 101
III. ESNEKLİK DEĞERLERİNE GÖRE ÇEŞİTLİ TALEP
                EĞRİLERİ................................................................................................................ 103
A.İki Talep Eğrisinin Esnekliklerinin Karşılaştırılması....................................... 103
B.Sabit Esneklikli Talep Eğrileri............................................................................. 104
C.Talebin Fiyat Esnekliği ve Toplam Gelir........................................................... 106
D.Talebin Fiyat Esnekliğini Belirleyen Etkenler.................................................. 107
IV. DİĞER ESNEKLİKLER.......................................................................................... 107
A.Talebin Gelir Esnekliği.......................................................................................... 107
B.Çapraz Talep Esnekliği........................................................................................ 108
IV. ARZ ESNEKLİĞİ...................................................................................................... 108
8.ÜRETİCİ TERCHLERİNİN TEMELLERİ........................................................... 113
I. ÜRETİM.......................................................................................................................... 113
II. GİRDİ VE ÇIKTI......................................................................................................... 114
III. ÜRETİMDE DÖNEMLER...................................................................................... 114
A.Piyasa Dönemi....................................................................................................... 115
B.Kısa Dönem........................................................................................................... 115
C.Uzun Dönem.......................................................................................................... 115
IV. KISA DÖNEM ÜRETİM FONKSİYONU............................................................. 116
V. TOPLAM, ORTALAMA VE MARJİNAL FİZİK ÜRÜN................................... 117
VI. AZALAN VERİMLER YASASI.............................................................................. 119
VII. ÖLÇEĞE GÖRE GETİRİ...................................................................................... 120
A. Ölçeğe Göre Sabit Getiri......................................................................................... 120
B. Ölçeğe Göre Artan Getiri........................................................................................ 120
C. Ölçeğe Göre Azalan Getiri...................................................................................... 120
VIII. ÜRETİCİ DENGESİ............................................................................................... 121
9.ÜRETİM MALİYETLERİ.......................................................................................... 123
I. ÜRETİMİN EKONOMİK MALİYETLERİ........................................................... 123
II. KISA DÖNEM ÜRETİM MALİYETLERİ........................................................... 124
A.Sabit Maliyetler........................................................................................................ 124
B.Değişken Maliyetler................................................................................................. 124
C.Toplam Maliyetler................................................................................................... 124
D.Diğer Kısa Dönem Maliyetleri................................................................................ 125
III.MALİYETLERİN HESAPLANMASI VE GRAFİKSEL GÖSTERİMİ....... 128
IV. UZUN DÖNEM MALİYETLERİ........................................................................... 131
A.Uzun Dönem Ortalama Maliyetleri................................................................... 131
B.Uzun Dönem Marjinal Maliyetleri..................................................................... 133
V. MALİYET EĞRİLERİNDE DEĞİŞMELER........................................................ 133
A. Vergiler...................................................................................................................... 134
B. Faktör Fiyatları........................................................................................................ 134
C. Teknoloji................................................................................................................... 134
10.TAM REKABET PİYASASI..................................................................................... 135
I. TAM REKABET PİYASASININ TANIMI VE VARSAYIMLARI.................... 135
II. TAM REKABET PİYASASINDA PİYASA VE FİRMA TALEP EĞRİSİ..... 136
III. TAM REKABET PİYASASINDA KISA DÖNEMDE KAR
MAKSİMİZASYONU....................................................................................................... 138
A.Toplam Gelir-Toplam Maliyet Yaklaşımı........................................................ 138
B.Marjinal Maliyet-Marjinal Gelir Yaklaşımı..................................................... 141
IV. MARJİNAL MALİYET VE KISA DÖNEM FİRMA ARZ
EGRİSI....................................................................................................................... 142
V. UZUN DÖNEMDE KÂR MAKSİMİZASYONU................................................... 143
11.TEKEL PİYASASI...................................................................................................... 147
I. TEKELİN TANIMI VE VARSAYIMLARI............................................................. 147
II. TEKELCİ FİYATLAR VE ÜRETİM MİKTARI................................................ 148
A.Tekel Talebi ve Tekelcinin Gelirleri....................................................................... 149
B.Kısa Dönemde Tekelci Dengesi............................................................................. 150
III. TEKEL PİYASASINDA UZUN DÖNEMDE DENGE....................................... 152
IV. TEKELDE FİYAT FARKLILAŞTIRMASI........................................................ 152
A.Fiyat Farklılaştırmasının Türleri........................................................................ 153
B.Fiyat Farklılaştırmasının Koşulları.................................................................... 153
V. TEKEL PİYASASI İLE TAM REKABET PİYASASININ
KARŞILAŞTIRILMASI.................................................................................................. 154
12.TEKELCİ REKABET VE OLİGOPOL PİYASALARI.................................... 157
I. TEKELCİ REKABET PİYASASI............................................................................. 157
A. Tekelci Rekabet Piyasasının Genel Özellikleri................................................... 157
B. Tekelci Rekabet Piyasasında Kısa Dönem Dengesi......................................... 158
C. Tekelci Rekabet Piyasasında Uzun Dönem Dengesi........................................ 159
D. Tam Rekabet Piyasası İle Tekelci Rekabet Piyasasının
      Karşılaştırılması..................................................................................................... 160
II. OLİGOPOL.................................................................................................................. 161   
A.Oligopolün Tanımı ve Varsayımları.................................................................... 161   
B.Oligopollerin Sınıflandırılması.............................................................................. 162
C.Oligopolde Piyasa Dengesi...................................................................................... 163
III. YARIŞMACI YADA GİRİŞ ÇIKIŞ ENGELİ OLMAYAN
 PİYASALAR...................................................................................................................... 164
IV. BAZI TEKELCİ (MONOPOLCÜ) UYGULAMALAR..................................... 165
A.Zorlamalı ve Bağlantılı Satışlar ve Kurnaz Fiyat
...... Farklılaştırmaları................................................................................................ 165
B.Perakende Satış Fiyatının Belirlenmesi............................................................ 166
C.Kümülatif İndirimler............................................................................................ 167
D.Yağmacı Fiyatlama.............................................................................................. 167
E.Enformasyon Anlaşması..................................................................................... 167
F.Patentler ve Giriş Engelleri.................................................................................... 167
Ek 12.1 OLİGOPOL PİYASASI ve OYUN TEORİSİ.............................................. 167
I. GİRİŞ 167
II. OYUN TEORİSİ........................................................................................................... 168
III. MAHKUMLARIN İKİLEMİ................................................................................... 169
A.Gerçekler................................................................................................................. 170
B.Tercihler ve Sonuçları........................................................................................... 170
IV. OLİGOPOL OYUNU................................................................................................. 171
13.FAKTÖR PİYASASI VE FAKTÖR GELİRLERİ............................................... 173
I. FAKTÖR PİYASALARI.............................................................................................. 173
A. Faktör Talebi............................................................................................................ 174
B. Faktör İstihdam Kararının Oluşturulması.......................................................... 175
C. Faktör Piyasa Talebi............................................................................................... 177
D. Faktör Talep Esnekliği............................................................................................ 177
E. Faktör Arzı................................................................................................................ 178
F. Faktör Fiyatının Belirlenmesi................................................................................ 179
II. FAKTÖR GELİRLERİ.............................................................................................. 179
A.Ücret........................................................................................................................... 180
B.Faiz............................................................................................................................. 181
C.Rant............................................................................................................................ 183
D.Kâr.............................................................................................................................. 184
III. GELİR DAĞILIMI.................................................................................................... 185
A.Genel Olarak Gelir Dağılımı................................................................................ 185
B.Gelir Dağılımı Türleri............................................................................................ 185
C.Gelir Dağılımında Eşitsizliğin Ölçümü............................................................... 186
D.Gelir Dağılımındaki Eşitsizliğin Nedenleri......................................................... 187
E.Gelir Dağılımında Eşitsizliğin Giderilmesi........................................................ 189
14.PİYASA BAŞARISIZLIKLARI............................................................................... 191
I. EMEK PİYASASINDA BAZI BAŞARISIZLIKLAR............................................ 191
A. Ücret Yapışkanlıkları............................................................................................. 191
B. Histeresis Olgusu...................................................................................................... 194
II. MAL PİYASASINDA PİYASA BAŞARISIZLIKLARI....................................... 195
A.Katalog Ya Da Menü Maliyetleri Teorisi............................................................. 195
B.Marjinal Maliyet Eğrisinin Eğimi, Ölçek Ekonomileri ve
Doğal Tekel............................................................................................................. 195   
C.Bilgilenme, İşlem Maliyetleri.................................................................................. 196
D.Asimetrik Bilgilenme ve Akerlof Limonu Sorunu.............................................. 197
E.Ters Seçim ve Ahlaki Tehlike (Moral Hazard) Sorunu...................................... 197
15.KAMU TERCİHİ VE DIŞSALIKLAR................................................................... 199
I. SOSYAL OPTİMALLİK VE SERBEST PİYASALAR........................................ 199
II. DIŞSALLIKLAR SONUCU ORTAYA ÇIKAN PİYASA
BAŞARISIZLIKLARI İÇİN ÇÖZÜMLER................................................................. 200
A.Mülkiyet Haklarının Sağlanması......................................................................... 200
B.Düşük İşlem Maliyetlerinin Teşvik Edilmesi....................................................... 200
C.Vergiler ve Sübvansiyonlar..................................................................................... 201
D.Devlet Düzenlemeleri............................................................................................... 202
III. KAMUSAL MALLAR............................................................................................... 202
IV. KİRLİLİĞİN KONTROLÜ..................................................................................... 203
V. KAMU TERCİHİ......................................................................................................... 205
VI. ÖZEL MENFAATLERLE İLGİLENME............................................................ 206
İKİNCİ AYIRIM
BUGÜNKÜ MAKRO EKONOMİNİN TEMELLERİ
16.MAKRO EKONOMİNİN KAPSAMI VE ÖLÇÜLMESİ................................... 211
I. MAKROEKONOMİNİN KAPSAMI......................................................................... 211
A. Gelir ve İstihdam Düzeyi........................................................................................... 211
B. Fiyat İstikrarı............................................................................................................... 211
C. Ekonomik Büyüme.................................................................................................... 212
D. Bütçe Açıkları ve Kamu Borçları............................................................................ 212
E. Ödemeler Bilançosu ve Dış Açıklar......................................................................... 212
II. MİLLİ GELİRİN HESAPLANMASI...................................................................... 212
A.Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH)......................................................................... 212
B.Nihai Çıktı Vurgulaması......................................................................................... 213
C.Nominal GSMH ve Nominal GSYH Arasındaki İlişki...................................... 213
D.Milli Gelir Hesaplamalarında Finansal İşlemlerin, Transfer
   Ödemelerinin ve İkinci El Malların Dışlanması.................................................. 214
III. GELİRİN AKIM ŞEMASI....................................................................................... 214
IV. GSMH’NIN ÖLÇÜMÜ.............................................................................................. 215
A.Harcamalar Yaklaşımı........................................................................................ 215
B.Gelir Yaklaşımı...................................................................................................... 216
V. GSMH ve ÜLKE REFAHI......................................................................................... 217
VI. MİLLİ GELİR HESAPLAMA FORMÜLLERİ................................................. 218
VII. MİLLİ GELİRLE İLGİLİ KABULLERİN UYGULAMASI......................... 219
VIII. ENFLASYON VE İŞSİZLİĞİN ÖLÇÜLMESİ................................................ 220
A.Enflasyonun Ölçülmesi..................................................................................... 220
B.Temel Fiyat Endeksi.......................................................................................... 221
C.Fiyat Endeksleri İle İlgili Bazı Sorunlar......................................................... 221
D.Enflasyon Nedir? Nasıl Ölçülür?..................................................................... 222
E.İşsizliğin Ölçülmesi............................................................................................. 223
IX. SIZINTILAR VE ENJEKSİYONLAR.................................................................. 223
17. MİKRO TEMELLER:TOPLAM TALEP, TOPLAM ARZ EĞRİLERİ
 VE MİLLİ GELİRİN BELİRLENMESİ.................................................................... 227
I. TOPLAM TALEP......................................................................................................... 227
A. Toplam Talep Eğrisinin Biçimi............................................................................. 227
      B. Toplam Talebi Belirleyen Fiyat Dışı Etmenler................................................... 229
II. TOPLAM ARZ............................................................................................................. 232
A.Kısa Dönem Toplam Arz Eğrisi............................................................................. 232
B.Uzun Dönem Toplam Arz Eğrisi............................................................................ 237
III. DENGE REEL ÇIKTI VE FİYAT DÜZEYİ DENGEDE DEGİŞMELER... 240
A.Toplam Talepte Kaymalar.................................................................................. 240
B.Toplam Arz Eğrisinde Kaymalar........................................................................ 241
18.KLASİK VE KEYNESGİL MAKROEKONOMİNİN TEMELLERİ............ 243
I. KLASİK EKONOMİNİN TEMELLERİ................................................................. 243
A. Toplam Arz.............................................................................................................. 243
B. Toplam Talep.......................................................................................................... 248
C. Klasik Sistemde Ekonominin Tam İstihdamda Çalışması............................. 249
II. KEYNESGİL EKONOMİNİN TEMELLERİ...................................................... 250
A.Tasarruf Ve Yatırım Planları Arasında Bağın Olmaması............................... 251
B.Fiyat-Ücret Yapışkanlığı........................................................................................ 252
C.Para Aldanımı.......................................................................................................... 253
III. TOPLAM ARZ VE TOPLAM TALEP EĞRİLERİ YARDIMIYLA
 KLASİK VE KEYNESGİL SİSTEMİN KARŞILAŞTIRILMASI:
ZEMBEREK ETKİSİ...................................................................................................... 253
19. MİLLİ GELİRİ BELİRLEYEN ETMENLER.................................................. 255
I. TOPLAM HARCAMAYI YA DA TOPLAM TALEBİ OLUŞTURAN
KALEMLER...................................................................................................................... 255
A. Tüketim Harcamaları ve Tasarruf...................................................................... 256
B. Yatırım...................................................................................................................... 263
C. Net İhracat............................................................................................................... 266
D. Kamu Harcamaları................................................................................................ 268
20. HARCAMALAR VE MİLLİ GELİR ARASINDAKİ İLİŞKİ.......................... 271
I. TOPLAM HARCAMA YA DA TOPLAM TALEP VE REEL
GSYH............................................................................................................................. 271
A. Toplam Harcama Ya Da Toplam Talep Eğrisi................................................. 271
B. Harcamada ve Reel GSYH'da Dalgalanmalar.................................................. 276
II. ALTERNATİF YAKLAŞIM: PLANLANMIŞ YATIRIM PLANLANMIŞ
 TASARRUF YÖNTEMİYLE MİLLİ GELİRİN BELİRLENMESİ.................... 277
A.Planlanmış Yatırım, Planlanmış Tasarruf Eşitliği.............................................. 277
B.Bir Tuzak: Denge Milli Gelir Düzeyinin Belirlenmesinde
 Planlanmış- Gerçekleşmiş (Ex Ante-Ex Post) Ayrımı....................................... 278
C.Tasarruf Paradoksu................................................................................................. 278
III. YATIRIM YA DA HARCAMA ÇARPANI........................................................... 280
IV. EKONOMINİN TALEP YÖNÜ DENGESİ TAM İSTİHDAM
ENFLASYONİST VE DEFLASYONİST AÇIK......................................................... 282
EK 20.1. KEYNESGİL 45° LİK DOĞRU VE ÇARPAN İLİŞKİSİ...................... 283
21.MİLLİ GELİRİN BELİRLENMESİNDE KAMU SEKTÖRÜ VE
 DIŞ TİCARET İN ROLÜ......................................................................................... 285
I. MALİYE POLİTİKASI............................................................................................... 286
A. Kamu Harcamalarının Etkisi................................................................................... 286
B. Vergilendirmenin Etkisi.............................................................................................. 287
C. Harcama ve Vergilendirmenin Toplam Etkileri.................................................... 287
D. Aktif Bir Maliye Politikasının Sınırları................................................................... 288
E. Kamu Açıkları Sorunu............................................................................................... 288
F. Sistem-İçi İstikrar Sağlayıcılar................................................................................. 289
G. Yüksek İstihdam Açığı.............................................................................................. 289
H. Borç Yükü................................................................................................................... 289
II. DIŞ TİCARET VE MİLLİ GELİRİN BELİRLENMESİ................................... 290
A.Arzulanan (Planlanan) İhracat ve İthalat........................................................... 291
B. Net İhracat ve Denge Geliri................................................................................... 291
C. Açık Ekonomide Çarpan....................................................................................... 292
22.EKSİK İSTİHDAM, TAM İSTİHDAM VE AŞIRI İSTİHDAM
DURUMUNUN 45°LİK DOĞRU VE AS, AD VE LAS EĞRİLERİYLE
ANALİZİ............................................................................................................................. 293
I.      TAM İSTİHDAMA ULAŞMAK İÇİN TOPLAM ARZ EĞRİSİNİN
II.    OLUŞTURULMASI............................................................................................... 293
A. Uzun - Dönem Dengesi........................................................................................... 293
B. Resesyonda Tam İstihdam................................................................................... 295
C. Aşırı İstihdamdan Tam İstihdama...................................................................... 297
II. İSTİHDAMIN HARCAMA ÇARPANI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ................ 298
23.PARA ARZI VE FİNANSAL ARAÇLAR.............................................................. 301
I. PARANIN TANIMI, İŞLEVLERİ VE ÇEŞİTLERİ.............................................. 301
A. Paranın Özellikleri...................................................................................................... 301
B. Paranın İşlevleri.......................................................................................................... 301
C. Para Çeşitleri............................................................................................................... 302
II. ÇEŞİTLİ PARA TANIMLARI VE NOMİNAL PARA ARZININ
BELİRLENMESİ.............................................................................................................. 304
A.Para Tabanı ve Rezerv Para.................................................................................. 304
B. Parasal Çarpan (M) ve Nominal Para Arzının Belirlenmesi........................... 304
C. Alternatif Para Tanımları...................................................................................... 305
III. BANKALAR VE DİĞER FİNANSAL ARACILAR............................................ 305
A.Para Piyasası.......................................................................................................... 306
B.Sermaye Piyasası................................................................................................. 306
IV. BANKALARIN KAYDİ PARA YARATMA MEKANİZMASI........................ 307
A.Bankaların Para Yaratma Sürecini Etkileyen Etmenler................................... 307
B.Bankacılık Sistemi Fonlarının Geri Dönüş Oranı ve Kaydi Para................... 308
V. PARA POLİTİKASININ ARAÇLARI..................................................................... 311
A.Açık Piyasa İşlemleri (Api).................................................................................... 311
B.Reeskont (Penceresi) Politikası............................................................................. 312
C.Karşılık Oranları Politikası.................................................................................... 312
D.Kredi Tavanı Uygulamaları.................................................................................. 313
E.Döviz Alım ve Satımları........................................................................................ 313
F.Genel Disponibilite................................................................................................... 313
G.Selektif Kredi Politikası ve Merkez Bankasının Telkinleri.............................. 313
          H.Para Arzının Kontrolünde Asimetri........................................................................ 314
          İ.Boşa Konuşma Politikası (Cheap Talk)................................................................... 314
Ek 22.1. PARASAL ÇARPANININ BULUNMASI.................................................... 314
24.PARA VE TOPLAM TALEP: KEYNESGİL YAKLAŞIM.............................. 317
I. PARA TALEBİ GÜDÜLERİ...................................................................................... 317
A.İşlem (Muamele) Güdüsüyle Para Talebi.............................................................. 317
B.İhtiyat Güdüsüyle Para Talebi................................................................................. 317
C.Spekülasyon Güdüsüyle Para Talebi...................................................................... 318
II. PARANIN PİYASAYI ETKİLEME MEKANİZMASI....................................... 318
A.Temel Kabuller......................................................................................................... 318
        B.Para Arzı Ekonomiyi Nasıl Etkiler....................................................................... 318
III. PARA ARZININ EKONOMİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN
 GENİŞLETİLMESİ.......................................................................................................... 319
A. Para Talebi ve Faiz Oranları................................................................................. 319
B.Faiz Oranları ve Tahvil Fiyatları Arasındaki İlişki........................................... 321
C.Faiz Oranları ve Yatırım Arasındaki İlişki......................................................... 322
D.Yatırım Harcaması ve Toplam Talep Arasındaki İlişki................................. 323
E.Toplam Talep ve Arz Arasındaki İlişki............................................................... 323
IV. PARA ARZININ UZUN DÖNEMDE FAİZ ORANLARI ÜZERİNDEKİ
ETKİSİ................................................................................................................................ 324
V. HARCAMA ÇARPANI VE MALİYE POLİTİKASI........................................... 324
VI. KEYNESGİL EKONOMİDE PARA POLİTİKASININ
 KISITLARI................................................................................................................. 325
A.Parasal Dürtünün Kısıtları...................................................................................... 325
B.Parasal Kısıtlamanın Sınırları.............................................................................. 327
25.PARA VE TOPLAM TALEP: MONETARİST YAKLAŞIM.......................... 329
I. MONATERİST YAKLAŞIM...................................................................................... 329
A.Paranın Miktar Teorisi........................................................................................... 329
II. PARANIN UZUN DÖNEM YANSIZLIĞI.............................................................. 332
III.     PARANIN EKONOMİYE MONETARİST AKTARIM
IV.MEKANİZMASI: PORTFÖY DENGESİ............................................................. 333
V.    KEYNESGİL VE MONETARİST GÖRÜŞLER ARASINDAKİ
VI.BAZI FARKLILIKLAR............................................................................................ 335
26.RASYONEL BEKLENTİLER MAKRO EKONOMİSİ.................................... 339
I. RASYONEL BEKLENTİLER MAKROİKTİSADINA GİRİŞ: HERGÜN
PAPAZ PİLAV YEMEZ.................................................................................................. 339
II. RASYONEL BEKLENTİLER MAKROİKTİSADININ
VARSAYIMLARI.............................................................................................................. 340
III. RASYONEL BEKLENTİLER MAKROİKTİSADININ SONUÇLARI........ 341
IV. RASYONEL BEKLENTİLER MODELİ İLE
ÖNGÖRÜDE BULUNMAK................................................................................... 344
V. RASYONEL BEKLENTİLER MODELİNİN ELEŞTİRİSİ............................. 345
VI. RASYONEL BEKLENTİLER, TESADÜFÜ YÜRÜYÜŞ VE
BORSA.......................................................................................................................... 345
VII. REEL KONJONKTÜR TEORİSİ........................................................................ 346
VIII. YENİ KEYNESÇİ MAKROİKTİSAT................................................................ 347
IX. REEL KONJONKTÜR TEORİSİNİN BUGÜNKÜ DURUMU....................... 349
27.ENFLASYON.............................................................................................................. 351
I. HIZLARINA GÖRE ENFLASYON.......................................................................... 351
A.Ilımlı Ya Da Sürünen Enflasyon............................................................................. 351
B.Yüksek Ya Da Kronik Enflasyon............................................................................ 351
C.Hiperenflasyon........................................................................................................... 352
D.Para ve Enflasyon...................................................................................................... 353
II. NEDENLERİNE GÖRE ENFLASYON................................................................. 353
A.Talep Enflasyonu.................................................................................................... 353
B.Arz Şokları ve Maliyet Enflasyonu..................................................................... 356
C.Beklentisel Enflasyon............................................................................................. 360
III. ENFLASYONUN ETKİLERİ VE MALİYETİ................................................... 362
A. Enflasyonun Etkileri............................................................................................... 362
B.Enflasyonun Maliyeti............................................................................................. 363
28.EKSİK İSTİHDAM VE İŞSİZLİK......................................................................... 367
I. KISA DÖNEM TOPLAM ÜRETİM FONKSİYONU............................................ 367
II. EMEK TALEP VE ARZI.......................................................................................... 369
A.Emek Talebi............................................................................................................. 369
B.Emek Arzı................................................................................................................. 370
C.Ücretler ve İstihdam............................................................................................... 372
III. İŞSİZLİK YA DA EKSİK İSTİHDAM.................................................................. 375
A.Emeğin Bölünemezliği, İş Arama ve Eksik İstihdam............................................. 376
B.İş Arama ve Eksik İstihdam........................................................................................ 376
C.Esnek ve Yapışkan Ücret Durumunda Eksik İstihdam......................................... 377
D.Doğal İşsizlik Oranı....................................................................................................... 378
IV. ENFLASYONLA EKSİK İSTİHDAM ARASINDAKİ İLİŞKİ........................ 380
A.Phillips Eğrisi................................................................................................................... 380
29.EKONOMİK DALGALANMALAR...................................................................... 389
I. KONJONKTÜREL DALGALANMALAR.............................................................. 389
A.Konjonktür Devresinin Evreleri................................................................................ 390
B.Ünlü Depresyonlar ve Resesyonlar......................................................................... 393
II. KONJONKTÜR TEORİLERİ.................................................................................. 394
A.Yatırımların Hızlandıran Teorisi............................................................................. 394
B.Talep Yanlı Teoriler................................................................................................... 397
C.Arz Yanlı Reel Konjonktür Teorisi.......................................................................... 401
30.MAKRO EKONOMİK POLİTİKA TARTIŞMALARI..................................... 403
I. TEMEL MAKRO EKONOMİ POLİTİKA AMACI:
..... ENFLASYON-EKSİK İSTİHDAM AKBİTRAJI................................................ 403
II. EKONOMİYE MÜDAHALE EDİLMESİNE KARŞI
..... OLANLARIN BAKIŞ AÇISI.................................................................................... 404
A.Reel Konjonktür Teorisi: Müdahale Gereksizdir..................................................... 404
B.Yeni (New) Klasik Makro Ekonomi: Müdahale Etkinsizdir.................................. 405
C.Müdahalenin Olumsuzluğu......................................................................................... 406
III. EKONOMİYE MÜDAHALECİLERİN BAKIŞ AÇISI..................................... 407
IV. ESKİ ENFLASYON – İŞSİZLİK ARBİTRAJI MI, YENİ
ÜRETİM İSTİKRARI – ENFLASYON İSTİKRARI
ARBİTRAJI MI?..................................................................................................... 408
A.Eski Enflasyon – İşsizlik Arbitrajı..................................................................... 408
B.Yeni Üretim İstikrarı – Enflasyon İstikrarı Arbitrajı..................................... 409
V. PARA POLİTİKASI HEDEF SEÇİMİ................................................................... 409
A.Faiz Oranı Hedefi Mi? Para Arzı Hedefi Mi?.................................................... 409
B.Para Politikası Kuralı.............................................................................................. 410
C.Enflasyon Hedeflemesi ve Kısa Dönemde Çıktı, İs-tihdam ve
      Enflasyon  Dalgalanmalarının Temelleri.......................................................... 411
D.Hiper ve Yüksek (Kronik) Enflasyonlarla Mücadele Politikaları................... 413
E.Arz Yanlı İktisat Politikaları.................................................................................. 420
31.DIŞ TİCARET............................................................................................................. 423
I. ÜLKELER NEDEN DIŞ TİCARET YAPARLAR?............................................... 423
II. ÜLKELER HANGİ MALLARIN TİCARETİNİ
..... YAPACAKLARINA NASIL KARAR VERİRLER?........................................... 427
A.Mutlak Üstünlük..................................................................................................... 427
B.Karşılaştırmalı Üstünlük........................................................................................ 428
III. SERBEST DIŞ TİCARETE KARŞI SAVLAR.................................................... 429
A.Ulusal Güvenlik....................................................................................................... 429
B.Anti-Damping.......................................................................................................... 429
C.Bebek Sanayiler...................................................................................................... 430
D.İhracat Sübvansiyonları........................................................................................ 430
E.Ülke İçerisinde Mevcut İstihdamın Korunması................................................ 430
IV. DIŞ TİCARETE ENGELLER................................................................................. 431
A.Tarifeler..................................................................................................................... 431
B.Kotalar...................................................................................................................... 432
C.Ambargolar.............................................................................................................. 433
D.Gönüllü İhracat Kısıtlamaları.............................................................................. 434
V. DIŞ TİCARET VE İŞSİZLİK.................................................................................... 434
VI. GÜMRÜK TARİFELERİNİN LEHİNDEKİ GÖRÜŞLER.............................. 435
VII. FAKTÖR FİYATLARININ EŞİTLENMESİ..................................................... 436
32.DÖVİZ KURLARI VE DIŞ ÖDEMELER DENGESİ........................................ 437
I. DÖVİZ KURLARI VE BELİRLENMESİ............................................................... 437
A.Döviz Kurları............................................................................................................... 437
B.Döviz Kurunun Belirlenmesi.................................................................................... 438
C.Döviz Kurunu Etkileyen Faktörler.......................................................................... 439
D.Sabit Kurlar................................................................................................................. 441
E.Sabit Kurda Ayarlamalar.......................................................................................... 442
II. CARİ İŞLEMLER VE SERMAYE HESABI BİLANÇOSU.............................. 443
III. DIŞ TİCARET AÇIĞININ SEBEPLERİ.............................................................. 444
IV. ULUSLARARASI İKTİSADIN MAKROİKTİSADI.......................................... 446
A.Keynesçi Görüş........................................................................................................ 446
33.EKONOMİK BÜYÜME VE KALKINMA........................................................... 449
I. EKONOMİK BÜYÜMENİN TANIMI VE ÖNEMİ............................................... 449
II. BÜYÜMENİN ARZ VE TALEP YÖNÜ................................................................. 450
A.Ekonomik Büyümenin Arz Yönü........................................................................ 451
B.Ekonomik Büyümenin Talep Yönü.................................................................... 453
C.Büyümede Düzenleyici Etmen............................................................................. 454
III. BÜYÜMEYİ ETKİLEYEN ETMENLER............................................................ 455
A.Doğal Kaynaklar..................................................................................................... 455
B.Sermaye Birikimi..................................................................................................... 456
C.Teknolojik İlerlemeler............................................................................................ 456
D.Kaynakların Kullanımı Ve Transferi İle İlgili Düzenlemeler.......................... 457
IV. BÜYÜME TEORİLERİ............................................................................................ 457
A.Klasik Büyüme Teorisi......................................................................................... 457
B.Neo-Klasik Büyüme Teorisi............................................................................... 458
C.Yeni (İçsel) Büyüme Teorisi............................................................................... 461
V. AZ GELİŞMİŞLİK VE KALKINMA...................................................................... 466
A.Az Gelişmiş Ülkelerin Sorunları............................................................................ 466
B.Kalkınmanın Çeşitli Yolları.................................................................................. 469
34.KAPİTALİST SİSTEM, KOMÜNİST SİSTEM VE KOMÜNİZMDEN
KAPİTALİZME GEÇİŞ.................................................................................................. 473
I.KLASİK EKONOMİNİN TEMELLERİ.................................................................. 474
A.Kapitalist Sistemin Mantığı...................................................................................... 474
B.Kapitalist Sistemin Kurumları.................................................................................. 475
C.Bölüşümün Sağlanması............................................................................................ 478
D.Tam Rekabet Piyasasında Denge........................................................................... 479
II.KOMÜNİST SİSTEMİN ÇÖKÜŞÜ VE PİYASA EKONOMİSİNE
GEÇİŞ SANCILARI......................................................................................................... 480
A.Merkezi Planlama................................................................................................... 480
B.Piyasa Ekonomisine Geçiş Çabaları.................................................................... 488
C.Amaçlar Arasında Yer Değişikliği........................................................................ 489
D.Devam Eden Bazı Sorunlar.................................................................................. 490
35.İKTİSADİ VERİLERİN ÖZELLİKLERİ VE ANALİZİ................................. 491
I.VERİLER VE ARINDIRILMIŞ VERİLER............................................................. 491
A.Veri Nedir?................................................................................................................ 491
B.Nicel-Nitel Veri Tartışması ve Kukla Değişkenler.............................................. 491
C.Zaman Serileri Verilerine Karşı Kesit Veriler, Havuzlama,
    Mikro Veri.................................................................................................................. 492
D.Deneysel Olmayan-Deneysel Veri Tartışması:Sosyal Deneyim..................... 494
E.Verilerle İlgili Sorunlar.............................................................................................. 494
F.Verilerin Arındırılması............................................................................................. 495
G. Ekonomik Verilerin Doğruluğu............................................................................. 496
II.ARAŞTIRMALARDA EKONOMETRİK MODELLEMENİN ÖNEMİ......... 496
A.Ekonometrik Araştırma ve Modellemeye Niçin İhtiyaç
    Duyulmaktadır?....................................................................................................... 496
B.Ekonometrik Model Kurma Sorunu.................................................................... 497
C.Aşağıdan Yukarıya Yaklaşımda Model Seçimi............................................... 497
III. GÜNÜMÜZ EKONOMİ MODELLERİNİ ETKİLEYEN
       ÖNEMLİ DEVRİMLER........................................................................................... 498
A.Giriş:Dinamik Stokastik Genel Denge Modeli................................................. 498
B.Rasyonel Bekleyişler Devrimi............................................................................ 500
C.Makro Modeller Portfolyosu.............................................................................. 501
D.Dsge Modelleri: Yeni Neo-Klasik Sentez.......................................................... 503
E.Dsge Neyi Belirlemektedir?................................................................................. 503
F.Niçin Dsge Modelleri?........................................................................................... 504
G.Dsge Politika Yapıcılara Ne Sunmaktadır?.................................................... 504
IV.POLİTİKA YAPIM SÜRECİ.................................................................................... 504
V.İNDİRGENMİŞ BİÇİMLİ MODELLERLE YAPISAL MODELLERİN
 (DSGE) KARŞILAŞTIRILMASI.................................................................................. 505
A.İndirgenmiş Biçimli Modeller................................................................................ 505
B.Ekonomideki Anahtar Ajanların belirlenmesi.................................................... 506
VI.MODEL PARAMETRELERİ ÜZERİNE TARTIŞMALAR............................ 506
VII.      POLİTİKA AMAÇLARINA GÖRE MODEL
VIII.     OLUŞTURULMASINDA AŞAMALAR.................................................. 507
A.Anahtar özelliklerin biçimlenmiş olguların belirlenmesi................................ 507
B.Modellere Taklitçi Özelliklerin Katılması........................................................ 507
VIII. DSGE MODELLERİNİN BAZI ZAYIF YÖNLERİ....................................... 507
KAYNAKLAR.................................................................................................................... 509

VELİ KONDAK - ORİON KİTABEVİ

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI

IBAN:TR 18 0001 5001 5800 7290 3709 17

İlker Parasız Tarafından Yazılan Diğer Kitaplar
Aynı Kategorideki Diğer Kitaplar
Orion Kitabevi Tarafından Basılmış Diğer Kitaplar
İade Koşulları | Teslimat Kargo | Kredi Kartı Güvenliği | Gizlilik Prensipleri | Banka Hesapları | Kullanım Hakları ve İzinleri | İletişim

2007 Yılında Kurulan Kitabevimizin yayınlarının birçoğu uluslararası üniversitelerin kütüphanelerinde ve Türkiye'deki kütüphanelerde bulunmaktadır.Kitabevimiz ulusal ve uluslararası dağıtım ağına sahiptir.

  | Selanik Cad. No : 72/22 Kızılay Ankara. Tel : 0 312 417 78 35 - 0 545 405 73 60


Orion Kitabevi ® 2012 . Tüm Hakları Saklıdır.