0
Adet
0
Adet
0
TL
Özgürlük ve Güvenlik Hakkı
Özgürlük ve Güvenlik Hakkı
%20indirim
Liste Fiyatı :
33,00 TL
Orion Fiyatı :
26,40 TL
Kazancınız :
6,60 TL
Sosyal Medya Paylaşımları :
Kitap Bilgisi
ISBN : 9786055145538 | Basım Yılı : 2015 | Baskı No : 1 | Sayfa Sayısı : 463 | Ebat : 16 x 24 cm

Özgürlük ve Güvenlik Hakkı

Anayasa ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde yer alan özgürlük ve güvenlik hakkı, gözaltı, tutuklama, adli kontrol vb. birçok güvenlik tedbirini ve bu tedbirlerin uygulanmasını kapsayan son derece önemli bir haktır. Özgürlük ve güvenlik hakkının, bireyi anayasa hukuku ve insan hakları hukukunun süjesi durumuna getiren bireysel başvuru uygulaması çerçevesinde yeniden ele alınmasının taşıdığı önem yadsınamaz bir gerçektir. Kitapta, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesinin özgürlük ve güvenlik hakkı ile ilgili içtihatları ve uygulamaları karşılaştırmalı ve belirli bir sistematik çerçevesinde son derece detaylı olarak analiz edilmiştir. Alanında ilk olan bu çalışma, özgürlük ve güvenlik hakkının ihlal edildiği iddialarını içeren bireysel başvurularda bu hakkın koruma alanının ortaya konulması ve somut bireysel başvuruların esasının incelenmesinde, bireylere, teorisyenlere ve uygulamacılara belirli bir sistematik bağlamında bilimsel bir malzeme ve önemli bir başlangıç noktası sunmaktadır. Bu yönleriyle elinizdeki bu çalışma, alanında önemli bir boşluğu doldurma amacına hizmet etmektedir.

KISALTMALAR VE KAVRAMLAR    13
ÖNSÖZ    15
BİREYSEL BAŞVURU: GENEL ÇERÇEVE    19
1. Teorik Çerçeve: Bireysel Başvurunun Tanımı, Niteliği Ve İşlevi    20
1.1. Genel Olarak    20
1.2. Bireysel Başvurunun Tanımı    24
1.3. Bireysel Başvurunun Niteliği ve İşlevi    25
2. Bireysel Başvuru Yolunun Sözleşme Açısından Değerlendirmesi     30
3. Bireysel Başvurunun Anayasa ve Ulusal Hukuk Açısından Değerlendirilmesi    35
ÖZGÜRLÜK VE GÜVENLİK HAKKI    47
1. Özgürlük ve Güvenlik Hakkı Kavramı     47
1.1. Genel Olarak: Özgürlük, Güvenlik ve Hak     47
1.2. Özgürlük ve Güvenlik Hakkı    49
2. Özgürlük ve Güvenlik Hakkının Tarihsel Arka Planı    51
2.1. Genel Olarak    51
2.2. Virginia Haklar Bildirisi    56
2.3. Fransız İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirgesi    57
2.4. Bazı Ülke Anayasalarında Özgürlük ve Güvenlik Hakkı    58
2.5. Özgürlük ve Güvenlik Hakkının Uluslar üstü Alandaki Gelişimi    60
2.5.1. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi    60
2.5.2. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi    62
2.6. Özgürlük ve Güvenlik Hakkının Türkiye’deki Gelişimi (1808-1982)     63
3. Özgürlük ve Güvenlik Hakkı Bakımından Anayasa ve Sözleşme’nin Karşılaştırması    68
3.1. Genel Olarak    68
3.2. Sözleşme’nin 5. ve Anayasa’nın 19. Maddesinin Amacı     68
3.3. Sözleşme’nin 5. ve Anayasa’nın 19. Maddesinin Uyumluluğu    69
4. Özgürlükten Yoksunluk Kavramı    80
4.1. Özgürlük Karinesi: Özgürlük ve Güvenlik Hakkından Mahrumiyetin İstisnai
 Nitelikte Olması    81
4.2. Klasik Yakalama ve Tutma Dışındaki Özgürlükten Mahrumiyet Durumları    86
4.3. Devletin Pozitif Yükümlülükleri    87
4.3.1. Usulüne Uygun Gözaltı ve Tutuklama İle İlgili Yükümlülükler    87
4.3.2. Usulüne Uygun Olarak Yapılmayan Gözaltı ve
Tutuklama İle İlgili Yükümlülükler    88
4.4. Devletin Genel ve Bireysel Tedbirler Alma Yükümlülüğü    89
4.5. Özgürlükten Mahrumiyet Kavramı    93
4.5.1. Objektif Unsur: Bireyin Kısıtlı Bir Alanda
İhmal Edilemeyecek Bir Süre Boyunca Tutulması     96
4.5.2. Subjektif Unsur: Bireyin Tutmaya Rızasının Olmaması    102
4.6. Üçüncü Kişilerce Özgürlüğünden Yoksun Bırakılan
Bireylere Karşı Devletin Pozitif Yükümlülükleri     105
4.7. Tutma Koşulları    108
4.8. Özgürlük ve Güvenlik Hakkının İçkin Güvenceleri     110
4.9. Suçluların Sınırlar Arası Transferi    111
4.10. Denizaşırı Fiiller    112
HUKUKA UYGUNLUK ŞARTI: GENEL ŞART    115
1. Genel Olarak    115
2. Tutmanın Ulusal Hukuka Uygunluğu     118
3. Yasanın Niteliği    123
4. Hukuka Uygunluk Zemininin Devamlılığı    129
5. Özgürlükten Mahrum Bırakma Konusundaki İspat Yükümlülüğü    130
6. Tutmanın Keyfi Olmaması Koşulu    132
7. Mahkeme Kararının Anlamı    136
8. Kararların Gerekçelendirilmesi    137
9. Usule İlişkin Kabul Edilebilir Kusurlar    137
10. Salıverilme Kararının İcrasının Gecikmesi    138
11. Tutmanın Hukuka Uygunluğu İle İlgili Özel Durumlar    138
11.1. Bireyin Kayıtsız Olarak Tutulması    138
11.2. Bireyin Yasayla Belirlenen Süreden Fazla Tutulması    143
11.2.1. Yasal Süresi Dolmasına Rağmen Kişinin Tutulmaya Devam Edilmesi    144
11.2.2. Salıverilmesine Karar Verilen Kişinin
Makul Olmayan Bir Süre Daha Tutulması    145
11.2.3. Kişinin Fiili veya Hukuki Sebeplerle Fazladan Hapis Yatması    147
11.3. “Önleyici Tutma” Uygulaması    148
11.4. Hakkındaki Yakalama Emri Kaldırılan Kişinin Tutulmaya Devam Edilmesi    153
11.5. Suçluların veya Şüphelilerin Ülkeler Arasında Nakilleri     156
11.6. Özgürlüğünden Yoksun Bırakılan Kişinin Kullanabileceği
Usulî Haklarının Gösterilmemesi     157
11.7. Özgürlükten Yoksun Bırakma Tedbirinin Sözleşme’nin
5(1) Fıkrasının Amacıyla Bağdaşmaması    159
11.8. Kişinin Zorunlu İkamete Tabi Tutulması    160
11.9. Oda/Disiplin Hapsi    160
11.10. Göz Hapsi     164
KISITLAMA NEDENLERİ: ÖZEL ŞART    167
1. Yetkili Mahkeme Kararı Sonrasında Tutma    167
1.1. Genel Olarak    168
1.2. Mahkeme Kararının Mevcudiyeti    173
1.3. Hapsetme Kararını Veren Mahkemenin Yetkili Olması    174
1.4. Tutmanın Mahkûmiyet Kararı Sonrasında Olması    177
1.5. Temyiz İşlemlerinin Etkisi    181
1.6. Şartlı Salıverme Uygulaması    181
1.7. Suçu İkrar Etmenin Sonuçları    185
2. Mahkeme Kararına ya da Yasal Yükümlülüğe Uymama Nedeniyle Tutma    186
2.1. Genel Olarak    186
2.2. Mahkeme Tarafından Yasaya Uygun Olarak Verilen
Bir Karara Uymama Sebebiyle Tutma    189
2.3. Yasanın Öngördüğü Bir Yükümlülüğün Uygulanmasını
Sağlamak Amacıyla Yasaya Uygun Olarak Yakalama veya Tutma    191
3. Suç Şüphelisi Olan Kişinin Tutulması    194
3.1. Genel Olarak    194
3.2. Tutma/Tutuklama Nedenleri    199
3.3. Suç Kavramının Anlam ve Kapsamı     202
3.4. Tutma Uygulamasının Kayda Geçirilme Zorunluluğu    204
3.5. Tutmanın Amacı: Yetkili Yasal Merciin Önüne Çıkarma    208
3.6. Azami Gözaltı Süresi    213
3.7. Makul Şüphe/Kuvvetli Belirti    224
3.8. Koşullar ve Güç Kullanımı    230
4. Küçüklerin Tutulması    234
4.1. Genel Olarak    234
4.2. Eğitimle İlgili Gözetim ve Denetim    236
4.3. Yetkili Merci Önüne Çıkarma Amacı    237
5. Akıl Hastalarının, Alkol Bağımlılarının, Serserilerin vb. Tutulması    238
5.1. Genel Olarak    238
5.2. Bulaşıcı Hastalıkların Yayılmasının Engellenmesi    240
5.3. Akıl Hastaları    241
5.4. Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlıları    252
5.5. Serseriler    255
6. Sınır Dışı ve İade İşlemleri Esnasında Bireyin Tutulması    255
6.1. Genel Olarak    255
6.2. Usulüne Aykırı Surette Ülke Topraklarına Girmekten Alıkoyma    257
6.3. Hakkında Derdest Bir Sınır Dışı ya da İade İşleminin Olması Nedeniyle
 Alıkoyma    261
ÖZGÜRLÜK VE GÜVENLİK HAKKINA İLİŞKİN
BİREYSEL BAŞVURUNUN KOŞULLARI    271
1. Başvuru Süresi    271
2. Geçiş Dönemine İlişkin Bir Konu: Zaman Bakımından Yetki    279
3. Konu Bakımından Yetki Koşulu    282
4. Başvuru Yollarının Tüketilmesi Koşulu    283
5. Mağdurluk Statüsü    293
6. Dostane Çözümün Etkisi    295
7. Uluslararası Bir Kuruluş Önünde Daha Önceden Dile Getirilen Şikâyetler    296
YAKALAMA VEYA TUTUKLAMA NEDENLERİ HAKKINDA
BİLGİLENDİRİLME HAKKI    299
1. Genel Olarak    299
2. Yakalama Sebeplerinin Bildirileceği Kişiler     303
3. “Yakalama Nedenleri”nin “En Kısa Sürede” Bildirilmesi     304
4. Yakalama Sebeplerinin Bildirilme Şekli     305
5. Bildirilmesi Gereken Yakalama Sebeplerinin Kapsamı     306
6. Yakalama Sebeplerinin Kişinin Anlayacağı Bir Dilde Bildirilmesi     309
GECİKMEKSİZİN HÂKİM ÖNÜNE ÇIKARILMA HAKKI     311
1. Genel Olarak    311
2. Kuralın Amacı    313
3. Yargısal denetimin “Derhal” ve “Talebe Bağlı Olmaksızın” Gerçekleştirilmesi     314
4. Yetkili Adli Merciin Niteliği     324
4.1. Bağımsızlık    325
4.2. Tarafsızlık    326
5. Yargıç veya Yasayla Adli Görev Yapmaya Yetkili Kılınmış
Sair Kamu Görevlisinin Takip Etmesi Gereken Usul    328
5.1. Tutuklamanın Esasının İncelenmesi     329
5.2. Salıverme Yetkisi     331
MAKUL SÜREDE YARGILANMA VE SORUŞTURMA VEYA
KOVUŞTURMA AŞAMASINDA SALIVERİLMEYİ İSTEME HAKKI    333
1. Genel Olarak    333
2. Dikkate Alınacak Tutukluluk Süresi     338
2.1. Sürenin Başlangıç ve Bitişi    339
2.2. Temyiz İncelemesi Aşamasında Geçen Süre    339
2.3. Sürenin Hesabında Göz Önünde Bulundurulacak Diğer Hususlar    341
2.3.1. Ard Arda Gelmeyen Tutukluluk Sürelerinin
Söz Konusu Olduğu Davalardaki Uygulama    341
2.3.2. Tutuklu İken İnfaz Edilen Diğer Cezaların Etkisi    343
3. Tutukluluk Süresinin Makullüğünün Değerlendirmesi     344
3.1. Tutma Gerekçelerinin “İlgili” ve “Yeterli” Olması Koşulu    345
3.2. Makul Şüphenin Tutukluluk Süresince Devam Etmesi Koşulu    350
3.3. Gerçek Bir Kamu Yararı Koşulu    351
3.4. Ek Koşul: Özel İtina Koşulu    353
4. Tutukluluk Halinin Devamının/Salıverilme Taleplerinin Reddinin Gerekçeleri     355
4.1. Kaçma Tehlikesi    356
4.2. Adaletin İşleyişine/Yargı Sürecine Müdahale Riski    358
4.3. Suçların Tekrarlanması/Suçun Önlenmesi İhtiyacı    359
4.4. Kamu Düzeninin Korunması    361
4.5. Soruşturması Devam Eden Kişinin Güvenliği    362
5. Alternatif Tedbirlerin Değerlendirilmesi    362
6. Şartlı Salıverilme Koşulları ve Kefalet    363
7. Tutukluluk Süresinin Haklı Kılınmasının Zorunlu Olması     365
8. Küçüklerin Tutuklu Olarak Yargılanması    365
ÖZGÜRLÜKTEN MAHRUM BIRAKMAYA KARŞI BAŞVURU HAKKI    367
1. Genel Olarak    367
2. Hükmün Amacı    373
3. Tutmanın Hukukiliğinin Denetimi    374
4. Hukukilik İncelemesinin Bir “Mahkeme” Tarafından Yapılması    377
4.1. Mahkemenin “Yargısal Nitelikte” İnceleme Yapması    377
4.2. Usulî Güvenceler    381
4.2.1. “Çelişmeli Yargılama” ve “Silahların Eşitliği” İlkeleri    382
4.2.2. Yargılamanın Duruşmalı Yapılması    390
4.2.3. “İvedilik” Şartı     395
4.2.3.1. Dikkate Alınacak Süre     396
4.2.3.2. İvediliğin Değerlendirilmesinde Dikkate Alınacak Diğer Faktörler     398
4.2.4. Başvurucuya İtiraz İçin Yeterli Zaman ve Kolaylık Tanınması    400
5. Hukuki Yardım    400
6. Hukukilik Denetiminin Makul Aralıklarla Yapılması    401
HUKUKA AYKIRI TUTUKLULUK NEDENİYLE TAZMİNAT HAKKI    405
1. Genel Olarak    405
2. Hükmün Uygulanabilirliği    410
3. Yargısal Yol Olma Gerekliliği    412
4. Tazminatın İcra Edilebilir Olması Gereği/Sağlanabilirliği     412
5. Tazminatın Niteliği     414
6. Zararın Varlığı     414
7. Tazminatın Miktarı     415
SEÇİLMİŞ AİHM KARARLARI    417
SEÇİLMİŞ AYM KARARLARI    439
KAYNAKÇA    443
Dizin    449
 

VELİ KONDAK - ORİON KİTABEVİ

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI

IBAN:TR 18 0001 5001 5800 7290 3709 17

Aynı Kategorideki Diğer Kitaplar
Orion Kitabevi Tarafından Basılmış Diğer Kitaplar
İade Koşulları | Teslimat Kargo | Kredi Kartı Güvenliği | Gizlilik Prensipleri | Banka Hesapları | Kullanım Hakları ve İzinleri | İletişim

2007 Yılında Kurulan Kitabevimizin yayınlarının birçoğu uluslararası üniversitelerin kütüphanelerinde ve Türkiye'deki kütüphanelerde bulunmaktadır.Kitabevimiz ulusal ve uluslararası dağıtım ağına sahiptir.

  | Selanik Cad. No : 72/22 Kızılay Ankara. Tel : 0 312 417 78 35 - 0 545 405 73 60


Orion Kitabevi ® 2012 . Tüm Hakları Saklıdır.