0
Adet
0
Adet
0
TL
Örgütlerde Stratejik Yönetim
Örgütlerde Stratejik Yönetim
%20indirim
Liste Fiyatı :
35,00 TL
Orion Fiyatı :
28,00 TL
Kazancınız :
7,00 TL
Sosyal Medya Paylaşımları :
Kitap Bilgisi
ISBN : 9786055145712 | Basım Yılı : Mart 2016 | Baskı No : 1 | Sayfa Sayısı : 427 | Ebat : 16x24

Orion Kitabevi | Hukuk, Ekonomi, İşletme, Mühendislik, Siyaset, Roman ve Birçok Alandaki Kitap Bir Arada…
&
︻Örgütlerde Stratejik Yönetim︻ | Ali Akdemir

Stratejik Yönetim sürekli olarak örgütlerde ayrı bir yönetim türü, ayrı bir yönetim uzmanlığı ve uygulaması olarak algılanmıştır.Yanı sıra sadece işletmelerde, eş deyimle kar amaçlı örgütlerde uygulanan bir yönetim anlayışı olduğu da düşünülmüştür.Diğer yandan, bir başka algı ise, Stratejik Yönetim sadece büyük ölçekli işletmelerde gerekli olduğuna yöneliktir.Bu algılar ve değerlendirmeler kısmen geçerli olabilir ancak tam da doğru olduğunu söyleyemeyiz.Elbette bir holding, bir çok A.Ş.’den oluşan bir grup büyük ölçekli bir A.Ş., stratejik plan için ayrı bir ünite kurabilir, danışmanlardan yararlanabilir. Ancak, Stratejik Yönetim bir üst yönetim görevi ve fonksiyonudur.Stratejik Yönetim en üst düzeyde devlet, kamu kurumları, KİT’ler, Yerel Yönetimler ve STK’lar için de gereklidir.Zira Stratejik Yönetim değişimin yönetimi demektir. Çevreyi gözetmek yok olmamak demektir. Büyümek demektir, etkin olmak demektir. Yeni işletme kurma, satın alma, genişleme, yenilik yapmak, küçülmek demektir.Hal böyle olunca üst ve orta basamak yöneticilerin faaliyetlerine Stratejik Yönetim açısından bakmak gerektiği yargısı ortaya çıkar. Yanı sıra kar amaçsız örgütlerin de stratejik plan yapması gerektiği yargısına ulaşabiliriz.Unutulmaması gereken bir nokta da; tüm ölçekteki işletmelerin, tüm örgütlerin uzun vadeli gelecekleri için liderliğe ihtiyaç duyulmaktadır. Stratejik Yönetim bağlamında öne çıkan liderlik  doğal olarak stratejik liderliktir.Vizyon, misyon, uzun vadeli amaçları bekleyip bunları gerçekleştirecek stratejileri seçmek uzun süreli bir liderlik işlevidir, görevidir. Dolayısıyla liderle, stratejik liderlikle işletmeleri geleceğe taşımak olanaklıdır.Bu kitapta konu bu çerçeve de ele alınmış ve bölümlere yansıtılmıştır.Konuların teorik yanı sıra uygulama örnekleriyle algının ve kavrayışın güçlendirilmesine çalışılmıştır.


ÖNSÖZ
GİRİŞ
Birinci Bölüm
TEMEL KAVRAMLAR
Giriş
1.Stratejik Yönetimin Tanımı , Ana Kavramları ve Araçları
1.1.Stratejik Yönetimin Tanımı
1.2.Stratejik Yönetimin Ana Kavramları
1.3. Stratejik Yönetimin Araçları
3.Stratejik Yönetim Ekibi
4.Stratejik Yönetimin Karakteristik Özellikleri
5.Stratejik Yönetimin Paydaşları
6. Stratejik Yönetimin Amaçları
6.1. Finansal Amaçları Öncelikleme ve Sosyal Amaçları Gözardı Etmemek
6.2. Ekonomik Katma Değer Yaratmak
6.3. Rekabet Avantajı Yaratmak  
6.4. Büyümek ve Değişim Yaratmak       
7. Stratejik Yönetim Süreci
8.Tartışma Soruları
İkinci Bölüm
SOSYAL SORUMLULUK VE İŞ AHLAKI
Giriş
1. Sosyal Sorumluluk
1.1. Sosyal Sorumluluk Kavramı
1.2. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kavramı
1.3. Türkiye’de Sosyal Sorumluluk Kavramı
1.4. Sosyal Sorumluluk Projelerinin Avantaj ve Dezavantajları
2. İş Ahlakı
2.1. İş Ahlakı ve İş Etiği Kavramları
2.2. İş Ahlakının Önemi
2.3. İş Ahlakında İkilem ve Sapmalar
2.4. İşletmelerde İş Ahlakı ve İlkelerinin Oluşturulması
2.4.1 İşletmelerde İş Ahlakı İlkeleri
2.5. İş Ahlakının Kurumsallaşması
3- Stratejik Yönetimde İş Ahlakı Ve Sosyal Sorumluluğun Önemi
4.Konunun Uygulamadaki İzdüşümleri
İzdüşüm-1: “Şirketleri Başarıya Taşıyan Sosyal Sorumluluk Projeleri ”*
İzdüşüm-2: Özel Sektör Örneği: “Monier İş Ahlakı Kuralları ”*
5.Tartışma Soruları
Üçüncü Bölüm
ÖRGÜT YAPILARI VE STRATEJİK YÖNETİMİN ÖRGÜTLENMESİ
Giriş
1. Örgüt Yapısı ve Örgüt Yapısının Temel Unsurlar
1.1. Örgüt Yapısının Tasarımında Etkili Olan Yapısal Unsurlar
1.2. Örgüt Yapısının Tasarımında Etkili Olan Bağlamsal Unsurlar
1.2.1. Çevre
1.2.2. Teknoloji
1.2.3. Ölçek/Büyüklük
1.2.4. Strateji
2. Örgüt Yapısı ve Strateji İlişkisi
3. Stratejik Örgüt Yapıları/Stratejik Yönetimde Örgütlenme
3.1. Basit Örgüt Yapıları/Girişimci (Küçük) İşletmeler
3.2. Mekanik/Bürokratik Örgütler   
3.3. Profesyonel Örgütler
3.4. Bölümlendirilmiş Örgütler
3.5. Adhokratik/Yenilikçi Örgütler
4. Porter Rekabet Stratejilerinin (İşletme Düzeyi Stratejilerinin) Uygulanmasında Örgüt Yapıları
4.1. Maliyet Liderliği Stratejisi İçin Uygun Örgüt Yapıları
4.2. Farklılaştırma Stratejisi İçin Uygun Örgüt Yapıları
4.3. Odaklaşma Stratejisi İçin Uygun Örgüt Yapıları
5. Konunun Uygulamadaki İzdüşümü
 İzdüşüm-1: Hewlett-Packard (HP) Örneği*
6. Tartışma Soruları
Dördüncü Bölüm
DIŞ VE İÇ ÇEVRE ANALİZİ
Giriş
1.    Dış Çevre Analizi Kavramı
2.    Dış Çevre Kategorileri
2.1.Genel Dış Çevre
2.2.Dış Çevre Kategorileri
2.3.Rakiplerin Analizi
3. Rekabet Yaklaşımları ve Yaklaşımları Etkileyen Faktörler
4.Dış Çevreyi Analiz Etme Süreçleri
4.1. Stratejik Grup
4.2.Çevreyi Tarama
4.3. Senaryo Planlama
5. Sektör Sektör Rekabette Özgürlük Yaratacak Rekabet Unsurları (Etmenleri)
5.1. Doğal Kaynak Çıkarma Sektörü
5.2.Malzeme İşleme, Rafine Etme, Sentezleme ve Biçimlendirme Sektörü
5.3.Parça ve Aksam Sektörü
5.4.Ana Cihaz İmalat Sektörü
5.5.Perakende Sektörü
5.6.Hizmet Sektörü
5.7.Alet ve Ekipman Sektörü
5.8.Bilgi Teknolojileri Sektörü
6.İç Çevre Analizi Kavramı
7.Neyin Değerlendirilebileceğine Yönelik Çerçevelerin Belirlenmesi
7.1. Kritik Başarı Faktörleri
7.2. Değer Zinciri
7.3. Çekirdek Süreçler ve Sistemler
8.Örgüt İçi Zayıflıkları ve Üstünlükleri Değerlendirme Yöntemleri
8.1.Dengeli Skor Kartları
8.2.SWOT Analizi
8.3.Sayısal Analiz Yöntemleri
8.4.Kalitatif (Niteliksel) Yöntemler
9.Konuyla İlgili İzdüşümler
İzdüşüm 1: “Coca Cola Swot Analizi Halkla İlişkiler Ve Tanıtımı”*
10.Tartışma Soruları
Beşinci Bölüm
STRATEJİK AMAÇLARIN BELİRLENMESİ: STRATEJİK NİYET ANALİZİ
Giriş
1.    Stratejik Amaçların Hiyerarşik Sıralaması: Stratejik Niyet Hiyerarşisi
2.1. Vizyon
2.1.1 Yönetim Felsefesi, Değerler ve İlkeler
2.1.2.İmaj
2.1.3.Amaçlar ve Gelecek Tahmini
2.2.Misyon
2.3. Amaçlar
2.4. Hedefler
2.5.Stratejiler
2.6.Politikalar
2.7. Taktikler
2.8. Planlar   
2.9.Programlar
2.10. Bütçeler
3.    Vizyon ve Misyon
4.Amaçlar ve Hedefler
5.Stratejiler, Politikalar ve Taktikler
6. Planlar, Programlar ve Bütçeler
7. Konunun Uygulamadaki İzdüşümü
İzdüşüm 1:     “Koç Grubu Stratejik Niyet Analizi Süreci ve Hiyerarşisi”*   
İzdüşüm 2: “Aras Kargo Yönetim Politikası”*
İzdüşüm-3: “Doğuş Otomotiv Vizyon, Misyon, Değerler, İlkeler ve Stratejileri”*
8. Tartışma Soruları
Altıncı Bölüm
STRATEJİ FORMÜLASYONU
Giriş
1.    Uluslararası Stratejiler
1.1.    Küreselleşme Stratejisi ve Uluslararasılaşma Stratejisi
1.2.    Strateji Türleri
1.2.1. Koordinasyon-Bölge Temelli Stratejiler
1.2.2. Uluslararası Pazarlara Giriş Stratejileri
2.    Kurumsal Stratejiler
2.1.    Yön Verici Stratejiler (Directional Strategies)
2.1.1. Büyüme Stratejileri
2.1.1.1.İç Büyüme Stratejileri (Organik Büyüme)
2.1.1.1.1.Konsantrasyon Stratejileri
2.1.1.1.2.Çeşitlendirme Stratejisi
2.1.1.2. Dış Büyüme Stratejileri
2.1.2. Durgunluk Stratejisi (Strability Strategies)
2.1.3. Tasarruf (Çekilme) Stratejisi (Retrenchment Strategies)
2.2.    Kurumsal Ebeveynlik Stratejisi
2.3. Yenilik Stratejisi
2.4. Aile Şirketi Stratejileri
2.4.1. Odaklanma Stratejisi
2.4.2.İntikal Stratejileri
2.4.3. İşletme ve Aile Girişimi Stratejileri
3.İş/Rekabet Stratejileri
3.1. Ansof’un Strateji Elemanları Analizi ve Büyüme Matrisi
3.2. M.Porter’ın Jenerik Stratejileri
3.3. H.Mintzberg’in Farklılaşma Stratejisi
4. İşlevsel (Fonsiyonel/Operasyonel) Stratejiler
4.1. Pazarlama Stratejisi
4.2.Üretim Stratejileri
4.3. Satınalma Stratejisi
4.4. Lojistik/Tedarik Zinciri Stratejisi
4.5. Finans Stratejisi
4.6. İnsan Kaynakları Stratejisi
4.7. Ar-Ge Stratejisi
5. Stratejinin Seçimi
6. Konunun Uygulamadaki İzdüşümü:
İzdüşüm-1: “ H&M Uygulaması”*
7.Tartışma Soruları
Yedinci Bölüm
YENİLİK VE YENİLİK STRATEJİLERİ
Giriş
1. Yönetimin Gerçek İşlevi: Yenilik Yapmak ve Pazarlamak
2. Yenilik Kavramı, Türleri ve Yeni Paradigma
3. Ulusal ve Küresel Yenilik Politikaları: Kıyaslamalar
4. Yenilikte Liderlik, Örgüt Kültürü, Entelektüel Sermaye, Çok Kültürlü Yenilik Süreci ve Yenilik Engelleri
4.1.Yenilik ve Liderlik Gereksinimi 
4.2. Örgüt Kültürü ve Entelektüel Sermaye
4.3. Yenilik Kültürünün Özellikleri ve Çok Kültürlü Yenilik Süreci
4.4. Yenilik Engelleri, Başarısızlık Gedikleri ve İyileştirilmesi
5. Bilgi Teknolojileri ve Yenilik
6. Teknovasyon: Teknolojik Yenilik Yönetimi ve Stratejileri
7. Teknolojik Olmayan Yenilik Stratejileri
7.1. Yönetsel Yenilik
7.2. Süreç Yeniliği ve Tasarımı 
7.3. Hizmet Yeniliği 
7.4. Tedarik Yeniliği
7.5. Pazarlama Yeniliği
7.6. Sanal Yenilik
7.7. Sosyal Yenilik
7.8. Ürün ve Süreç Yeniliği
8. Ar-Ge ve Yenilik Ürün Portföyü Stratejisi
9. Bütünleşik Yenilik Performansını Değerlendirme 
10. Konunun Uygulamadaki İz Düşümü
 İzdüşüm-1: “Carestream Health” *
11. Tartışma Soruları
Sekizinci Bölüm
DEĞİŞİM ,ETKİNLİK VE YENİDEN YAPILANMA STRATEJİLERİ
Giriş
1.Değişim Stratejisi (Change Strategy)
1.1.Değişim ve İlgili Kavramlar
1.3. Değişim Yönetiminin Amacı
1.4.Değişim Yönetiminde Kullanılan Stratejiler
1.5.Değişimin Yönetilmesinde Dikkat Edilmesi Gerelen Hususlar
2.Siber Strateji (Cyber Strategy)
2.1.Siber Strateji ve İlgili Kavramlar
2.2. Siber Stratejinin Amacı
2.3.Siber Stratejiler
2.4.Siber Stratejide Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
3.Öz (Temel) Yetenek Stratejisi (Core Competence Strategy)
3.1.Öz Yetenek Kavramı
3.2.Öz Yetenek Özellikleri
3.3. Öz Yetenek Stratejisinin Amacı
3.4. Öz Yetenek Geliştirme ve Süreci
3.5. Öz Yetenek Stratejisinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
4.Dış Kaynaklardan Yararlanma Stratejisi (Outsourcing Strategy)
4.1.Dış Kaynaklardan Yararlanma Kavramı
4.3. Dış Kaynaklardan Yararlanma Stratejisinin İlişkili Olduğu Stratejiler
4.4. Dış Kaynaklardan Yararlanmanın Avantajları ve Dezavantajları
4.5. Dış Kaynaklardan Yararlanma Stratejisinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
5.Güçlendirme Stratejisi (Empowerment Strategy)
5.1. Güçlendirme Kavramı
5.2. Güçlendirmenin Boyutları
5.3.Güçlendirmenin Avantajları ve Dezavantajları   
5.4.Güçlendirme Stratejisinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
6.Küçülme Stratejisi (Downsizing Strategy)   
6.1.Küçülme Kavramı
6.2. Küçülme Stratejisinin Amacı
6.3.Küçülme Stratejisinin Türleri
6.4. Küçülme Stratejisinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
7. Yalın Yönetim Stratejisi (Lean Management Strategy)
7.1.Yalın Yönetim Kavramı
7.2. Yalın Yönetimin Amacı
7.3. Yalın Yönetim İlkeleri
7.4.Yalın Yönetim Stratejisinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
8. Kıyaslama Stratejisi (Benchmarking Strategy)
8.1.Kıyaslama Kavramı
8.2.Kıyaslamanın Amacı
8.3.Kıyaslama Türleri
8.4. Kıyaslama İlkeleri
8.5.Kıyaslamada Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
9.Yeniden Süreçleme Stratejisi  (Reengineering Strategy)
9.1.Yeniden Süreçleme Kavramı
9.2. Yeniden Süreçlemenin Amacı
9.3. Yeniden Süreçleme Süreci
9.4. Yeniden Süreçleme İlkeleri
9.5. Yeniden Süreçlemede Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
10. Öğrenen Organizasyon Stratejisi (Learning Organization Strategy)
10.1.Öğrenen Organizasyon Kavramı
10.2.Öğrenen Organizasyonların Amacı
10.3. Öğrenen Organizasyonların Gelişim Süreci
10.4.Öğrenen Organizasyonun Özellikleri
10.5.Öğrenen Organizasyonun Boyutları
10.6.Organizasyonel Öğrenmede Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
11.Kurumsal Yönetim Stratejisi (Corporate Governance Strategy)
11.1.Kurumsal Yönetişim Kavramı
11.2. Kurumsal Yönetimin Amacı
11.3. Kurumsal Yönetimin İlkeleri
11.4. Kurumsal Yönetimi Etkileyen Faktörler
11.5.Kurumsal Yönetimde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
12.Konunun Uygulamadaki İzdüşümü
İzdüşüm-1: “Rank Xerox Uygulaması”*
13.Tartışma Soruları
Dokuzuncu Bölüm
STRATEJİLERİN ANALİZİ VE SEÇİMİ
Giriş
1.Alternatif Stratejilerin Formüle Edilmesi
1.1.SWOT Matrisi
1.2.BCG Matrisi (Boston Consulting Group-Boston Danışma Grubu)
1.3.Hofer İş Birimleri Portföy Yönetim Matrisi
1.4.Yönlendirici Politika Matrisi
1.5.Rowe Modeli
2.Stratejilerin Analizi ve Seçimindeki Ölçütler
3.Strateji Seçiminde Kullanılan Yöntemler
3.1.Finansal Teknikler
3.1.1.Sermaye Karlılığı
3.1.2.Net Nakit Akışı
3.1.3.Geri Ödeme Dönemi
3.1.4.İskonto Edilmiş Nakit Akışı
3.1.5.Başabaş Analizi
3.2. Fayda Maliyet Analizi
4.Strateji Seçiminde Karar Aşaması
5.Strateji Seçiminde Etkili Olan Örgütsel Konular
6.Konunun Uygulamadaki İzdüşümü
İzdüşüm-1: “9 Ölümcül Marka Hatası”*
7.Tartışma Soruları
Onuncu Bölüm
STRATEJİLERİN UYGULANMASI
Giriş
1.1.Amaçların Belirlenmesi
1.2.Politikaların Oluşturulması
2.Strateji Uygulaması İle Örgütsel Yapının Uyumu
2.1.Stratejilerle Uyumlu Örgüt Yapısının Tasarlanması
2.2.Strateji Uygulamaları İçin Örgütün Yeniden Yapılandırılması
3.Stratejilerin İşletme Fonksiyonlarıyla İlişkilerinin Kurulması
3.1.Üretimde Strateji Uygulamaları
3.1.1.Doğal Kaynak Üretkenliği
3.1.2.Kapalı Devre Üretim Sistemleri
3.1.3.Çözüm Temelli İş Modelleri
3.1.4.Doğa Sermayesine Yeniden Yatırım Yapma
3.2.Pazarlama Strateji Uygulamaları
3.3.İnsan Kaynakları Strateji Uygulamaları
3.4.Finans/Muhasebe Strateji Uygulamaları
3.5.Ar-Ge Strateji Uygulamaları
3.6.Halkla İlişkiler Strateji Uygulamaları
4.Konunun Uygulamadaki İzdüşümü
İzdüşüm-1: “Akbank’ın Strateji Uygulamaları”*
5.Tartışma Soruları
Onbirinci Bölüm
STRATEJİK LİDERLİK
Giriş
1.Lider ve Liderlik Kavramı
2.Stratejik Liderlik
3.Stratejik Liderin Özellikleri
4.Stratejik Liderlik Kuramları
4.1.Özellikler Kuramı
4.2.Davranışçı Kuramlar
4.3.Durumsallık Kuramı
5.Stratejik Liderliğin Fonksiyonları
6.Stratejik Liderlerde Davranış
7.Stratejik Liderlik Biçimleri
7.1.İşlemci (Geleneksel, Yönetsel) Stratejik Liderlik
7.2.Vizyon Sahibi Stratejik Liderlik
7.3.Dönüşümcü Stratejik Liderlik
8. Stratejik Liderliğin Stratejilerin Başarıyla Uygulanmasındaki Rolü
9.Konunun Uygulamadaki İzdüşümleri
İzdüşüm - 1: “Stratejik Lider Örneği: Gazi Mustafa Kemal Atatürk”*
10.Tartışma Soruları
On ikinci Bölüm
STRATEJİK DEĞERLENDİRME VE KONTROL
Giriş
1.    Stratejik Kontrol Kavramı
2.    Stratejik Kontrol Kavramına Yönelik Yaklaşımlar
2.1.    Geleneksel Yaklaşımlar
2.2.    Çağdaş ve Eleştirel Yaklaşımlar
3.    Stratejik Kontrol Şekilleri
3.1.    Öngörü Kontrolü
3.2.    Uygulama Kontrolü
3.3.    Stratejik Denetim
3.4.    Özel Uyarı Kontrolü
4.    Stratejik Kontrol Süreci
5.    Stratejik Değerlendirme ve Kontrol Teknikleri
5.1.    Dengeli Değerlendirme Çizelgesi
5.2.    PIMS Analizi-Pazar Stratejilerinin Kar Etkisi
5.3.    Esnek Bütçe Uygulamaları
5.4.     Diğer Stratejik Kontrol Teknikleri
5.4.1.    Sorumluluk Merkezleri
5.4.2.    Kritik ya da Kilit Başarı Faktörlerine Dayalı Kontrol
5.4.3.    Açık Analizi
6.    Konunun Uygulamadaki İzdüşümü
7.    Tartışma Soruları

VELİ KONDAK - ORİON KİTABEVİ

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI

IBAN:TR 18 0001 5001 5800 7290 3709 17

Ali Akdemir Tarafından Yazılan Diğer Kitaplar
Aynı Kategorideki Diğer Kitaplar
Orion Kitabevi Tarafından Basılmış Diğer Kitaplar
İade Koşulları | Teslimat Kargo | Kredi Kartı Güvenliği | Gizlilik Prensipleri | Banka Hesapları | Kullanım Hakları ve İzinleri | İletişim

2007 Yılında Kurulan Kitabevimizin yayınlarının birçoğu uluslararası üniversitelerin kütüphanelerinde ve Türkiye'deki kütüphanelerde bulunmaktadır.Kitabevimiz ulusal ve uluslararası dağıtım ağına sahiptir.

  | Selanik Cad. No : 72/22 Kızılay Ankara. Tel : 0 312 417 78 35 - 0 545 405 73 60


Orion Kitabevi ® 2012 . Tüm Hakları Saklıdır.