0
Adet
0
Adet
0
TL
"Kamu İhalelerine Yönelik Başvuru Rehberi"
"Kamu İhalelerine Yönelik Başvuru Rehberi"
%15indirim
Liste Fiyatı :
72,00 TL
Orion Fiyatı :
61,20 TL
Kazancınız :
10,80 TL

Stokta Bulunmamaktadır !

Sosyal Medya Paylaşımları :
Kitap Bilgisi
ISBN : 9786051469232 | Basım Yılı : Mayıs 2016 | Baskı No : 1 | Sayfa Sayısı : 562 | Ebat : 16 x 24 cm

"Kamu İhalelerine Yönelik Başvuru Rehberi" | "Necip Turguter" - "Abdullah Altıntaş"

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik Metni
Yönetmelik Maddelerinin Açıklanması
Yönetmelik Maddelerine İlişkin Kamu İhale Kurulu Kararları
İdari Yargıda Dava Açılması ve Sonuçları
Adli Yargıda Dava Açılması ve Sonuçları
İdari Yargı ve Adli Yargı Kararları

Kamu harcamalarının büyük bir bölümünü mal ve hizmet alımları ile yapım işleri oluşturmaktadır. Mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin ihaleler 1. 1. 2003 tarihinde yürürlüğe giren 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre yürütülmektedir. Söz konusu işlere ilişkin ihaleler ile birlikte gelir getirici işlere yönelik ihaleler; daha önce yürürlükte bulunan 2886 sayılı Devlet İhale Kanuna göre veya kendi özel mevzuatına göre yürütülmekteydi. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu yürürlüğe girdikten sonra sadece mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine yönelik ihaleler Kamu İhale Kanunu’na göre yürütülmekte, gelir getirici işlere yönelik, örneğin kiraya vermeye yönelik ihaleler, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre ya da kendi özel mevzuatına göre yürütülmektedir.

4734 sayılı Kanun yürürlüğe girmeden önce, ihalelere ilişkin sözleşme tasarıları ve eki ihale dokümanları idarelerce, incelenmek ve vize edilmek üzere mülga 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanununun 64 üncü maddesine göre önce Maliye Bakanlığı’na, daha sonrada mülga 832 sayılı Sayıştay Kanununun 30 ve 31 inci maddesine göre tescil ve vize edilmek üzere Sayıştay Başkanlığına gönderilmekteydi. Gerek Maliye Bakanlığınca, gerekse Sayıştay Başkanlığınca sözleşme tasarıları ve eklerindeki hukuka aykırılıklar incelenerek karara bağlanmaktaydı.

Maliye Bakanlığı ve Sayıştayın sözleşme tasarıları ile ihale sürecindeki bu inceleme görevi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53. maddesine göre kurulan Kamu İhale Kurumu’na verilmiş bulunmaktadır.

Açıklamasını yaptığımız bu Yönetmelik 4734 sayılı Kanunun 53 ncü maddesine göre çıkartılmış ve 03. 01. 2009 tarih ve 27099 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış olup, çeşitli tarihlerde kısmi değişiklikler yapılmıştır.

Kitabımızın Birinci Kısmında Kamu İhale Kanunu kapsamında yapılan ihalelerde aday, istekli veya istekli olabileceklerin; idarelerin ihale sürecindeki işlem ve eylemlerinin hukuka aykırılığı iddiasıyla idareye yapacakları şikayet ve idareden alacakları cevaba göre, Kamu İhale Kurumu’na yapacakları itirazen şikayet başvuruları ile bu başvuruların incelenmesi ve karara bağlanmasına ilişkin, usul ve esaslar düzenlenmektedir.
Kamu İhale Kurulunun kararlarına karşı idari yargıda açılacak davalar da büyük önem arzetmektedir. Bu nedenle; kitabımızın ikinci kısmı idari yargıda dava açılması ve sonuçlarına ayrılmıştır.

Kamu ihalelerinde sözleşme akdedildikten sonra ortaya çıkan uyuşmazlıklar da, gerek idare açısından, gerekse yükleniciler açısından büyük sorunlar oluşturmakta, konu adli yargıya taşınmaktadır. Kitabın üçüncü kısmı sözleşmenin uygulanma aşamasındaki sorunlar ile tarafların isteyebileceği zararların çeşidi ve hesaplanma yöntemlerine ayrılmıştır.

Açıklamalarımız; 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun genel gerekçesi ve madde gerekçeleri ile Kamu İhale Kurulu Kararları ve yargı kararları gözönüne alınarak yapılmıştır.
Okuyuculardan gelecek eleştirilerin bir dahaki çalışmalarımıza ışık tutacağını belirtir, bu baskının okuyuculara faydalı olmasını dileriz.

    İHALELERE YÖNELİK BAŞVURULAR HAKKINDA YÖNETMELİK-1
    İHALELERE YÖNELİK BAŞVURULAR HAKKINDA YÖNETMELİK AÇIKLAMASI
    BİRİNCİ KISIM
    İHALELERE YÖNELİK BAŞVURULAR HAKKINDA YÖNETMELİK
    BİRİNCİ BÖLÜM
    Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
    MADDE 1 Amaç ve kapsam-23
    MADDE 2 Dayanak-60
    MADDE 3 Tanımlar-64
    İKİNCİ BÖLÜM
    Başvuru Yolları, Ehliyet ve Süreler
    MADDE 4 Başvuru yolları-74
    MADDE 5 Başvuru ehliyeti-83
    MADDE 6 Başvuru süreleri-118
    MADDE 7 Sürelerle ilgili genel esaslar-126
    MADDE 8 Başvuruların şekil unsurları-136
    MADDE 9 Başvuruların yapılacağı yerler-154
    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
    İdare Tarafından İnceleme
    MADDE 10 Şikayet başvurusu üzerine inceleme-164
    MADDE 11 Alınacak kararlar-171
    MADDE 12 Kararlarda bulunacak hususlar-178
    MADDE 13 Karar gereklerinin yerine getirilmesi-180
    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
    Kurum Tarafından İnceleme
    MADDE 14 İtirazen şikayet başvuruları-186
    MADDE 15 Başvuru üzerine yapılacak işlemler-204
    MADDE 16 Ön inceleme konuları ve ön inceleme üzerine yapılacak işlemler-207
    MADDE 17 Ön inceleme konularına aykırılık üzerine alınacak kararlar-214
    MADDE 18 Kurum tarafından inceleme-230
    MADDE 19 Bilgi ve belge istenilmesi-239
    MADDE 20 Dinleme toplantısı-243
    BEŞİNCİ BÖLÜM
    Çerçeve Anlaşma ve Münferit Sözleşme İhaleleri
    MADDE 20/A Ehliyet-245
    MADDE 20/B Süre-262
    MADDE 20/C Kurum tarafından inceleme-266
    ALTINCI BÖLÜM
    Kararlar ve Sonuçları
    MADDE 21 Kurul tarafından alınacak kararlar-277
    MADDE 22 Kararlarda bulunacak hususlar-284
    MADDE 23 Kararların uygulanması-289
    YEDİNCİ BÖLÜM
    Bildirim ve Tebligat Esasları
    MADDE 24 Bildirim ve Tebligat Esasları-295
    SEKİZİNCİ BÖLÜM
    Çeşitli ve Son Hükümler
    MADDE 25 Yazım hatalarının düzeltilmesi-303
    MADDE 26 Yürürlükten kaldırılan yönetmelik-304
    GEÇİCİ MADDE 1 Mevcut başvurular-304
    GEÇİCİ MADDE 2 Bildirimler-304
    GEÇİCİ MADDE 3 -304
    GEÇİCİ MADDE 4 Geçiş hükümleri-305
    MADDE 27 Yürürlük-305
    MADDE 28 Yürütme-305
    İKİNCİ KISIM
    İDARİ YARGIDA DAVA AÇILMASI
    Yargı Yerinin Belirlenmesi-307
    İdari Yargıda Görevli Mahkemeler-309
    DANIŞTAY-309
    BÖLGE İDARE MAHKEMELERİ-310
    İDARE MAHKEMELERİ-311
    TEK HÂKİMLE ÇÖZÜMLENECEK DAVALAR-311
    VERGİ MAHKEMELERİ-312
    İdari Dava Açma Prosedürü-312
    İtirazen Şikâyet Kararı Nedeniyle Açılacak Davanın Husumeti Kime Yönetilecektir?-313
    Açılacak İdari Davada Hangi Yerdeki İdare Mahkemesi Görevli Olacaktır-314
    Davaların Açılma Şekli-314
    DİLEKÇE ÖRNEKLERİ-316
    İptal Davası İçin Dilekçe Örneği-316
    İptal Davası İçin Savunma Dilekçesi Örneği-317
    İptal Davası İçin Savunmaya Cevap Dilekçesi Örneği-318
    İptal Davası İçin Cevaba Cevap Dilekçesi Örneği-318
    Tam Yargı Davası İçin Dilekçe Örneği-320
    Tam Yargı Davası İçin Savunma Dilekçe Örneği-320
    Dilekçenin Verileceği Yerler-321
    Dilekçe Verileceği Makama Göre Örnek Başlıklar-321
    Dava Açma Süresi-322
    Dava Dilekçesi Üzerine Uygulanacak İşlem-323
    İdari Dava Türleri-324
    İhalelere İlişkin Olarak İdari Yargıda Açılacak Dava Türleri-324
    İptal Davası-325
    Tam Yargı Davası-326
    Tam Yargı Davasının Açılabilme Şartları-326
    Tam yargı davalarının Kamu İhalelerindeki yeri-327
    İptal ve Tam Yargı Davalarının Birlikte Açılması-328
    Verilen Dilekçeler Üzerine Mahkemece İlk İnceleme Yapılması-328
    İlk İnceleme Üzerine Verilecek Karar-329
    Tebligat Ve Cevap Verme-330
    Dava Dosyalarının İncelenmesi-331
    Davaların Karara Bağlanması-332
    Yürütmenin Durdurulması-333
    İdari Dava Kararlarının Sonuçları-334
    Yürütmenin Durdurulması Talebi İle İdari Yargıda Dava Açılması-338
    İvedi Yargılama Usulünde Dava Açma Süresi-340
    Verilen Kararlara Karşı Açıklama İstemi-341
    Yanlışlıkların Düzeltilmesi-342
    İHALELERE YÖNELİK BAŞVURULAR HAKKINDA DANIŞTAY KARARLARI-343
    ÜÇÜNCÜ KISIM
    SÖZLEŞMENİN UYGULANMASI AŞAMASINDA HAK ARAMA (ADLİ YARGIDA DAVA AÇILMASI)
    Sözleşmenin Uygulanması Aşamasında Ortaya Çıkan Anlaşmazlıklarda Hemen Yargıya Gidilmesi Gerekecek midir?-366
    Açılacak Davanın Görüleceği Yer Mahkemesi-367
    Açılacak Davaya Bakacak Yetkili Mahkeme-367
    Dava Dilekçesinde Yer Alması Gereken Hususlar-368
    Dava Dilekçesinde Para Miktarı Belirtilmesi-368
    ADLİ YARGIDA AÇILACAK DAVALARDA ÖRNEK DAVA KONULARI-369
    Dava Dilekçesinde Hukuki Sebeplerin Belirtilmesi-371
    Sübût Sebeplerin Dava Dilekçesinde Gösterilmesi-371
    Dava Dilekçesinde Sonuç ve İstem-371
    Mahkeme Harcının ve Mahkeme Masraflarının Yatırılması-372
    Adliye Mahkemesinde Açılacak Davaya İlişkin Dilekçe Örneği-372
    KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNUNA GÖRE SÖZLEŞMEDEN DOĞAN BORÇLAR-373
    Genel Anlamda Sözleşme-373
    Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa Göre Sözleşmenin Tanımı-373
    Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa Göre Sözleşme Türleri-377
    Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa Göre Akdedilen Sözleşmelerin Borçlar Kanunu Yönünden İrdelenmesi-380
    Türk Borçlar Kanunun Hizmet Sözleşmesi Hükümleri-388
    Hizmet Sözleşmesinin Unsurları-389
    Borçlar Kanununun Eser Sözleşmesi (İstisna Akdi) Hükümleri-390
    Eser Sözleşmesinin (İstisna Akdinin) Unsurları-391
    Şekle Tabi Sözleşmelerin Değiştirilmesi-393
    Kanunun Öngördüğü Şekle Uyulmadan Yapılan Sözleşmeler-394
    Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu Yönünden Eser Sözleşmesi (İstisna Akdi) Hükümlerinin Uygulanması-394
    BORÇLUNUN TEMERRÜDÜ-395
    Mülga 818 Sayılı Borçlar Kanunu ve 6098Sayılı Türk Borçlar Kanununda Temerrüde İlişkin Hükümlerin Karşılaştırılması-395
    Genel Olarak Borçlunun Temerrüdü-396
    Temerrüdün Sona Ermesi-398
    Genel Olarak Borçlunun Temerrüdünün Sonuçları-398
    Mülga Borçlar Kanununun 106 ncı Maddesi (6098 Sayılı Kanunun 125 inci Maddesine Göre) Alacaklının Seçimlik Hakları-406
    Müspet (olumlu) zarar, menfi (olumsuz) zarar Kamu ihale sözleşmeleri açısından son derece önem arz ettiğinden ayrı başlıklar altında incelenmiştir-408
    Müspet (Olumlu) Zararın Oluşumu ve Sonuçları-408
    Müspet Zararın Hesaplanma Yöntemleri-409
    Sözleşmenin Tazminat Karşılığı Fesih Edilmesi-411
    Menfi (Olumsuz) Zararın Oluşması ve Sonuçları-412
    Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu Açısından Müspet (Olumlu) Ve Menfi (Olumsuz) Zararın Özet Olarak Değerlendirilmesi-414
    Kamu İhalelerinde Yüklenicinin Temerrüdü (Direnimi) İle Kamu Zararı İlişkisi-416
    4735 sayılı Kamu İhaleleri Sözleşmeleri Kanununa göre yüklenicinin kusurundan dolayı idarenin sözleşmeyi fesih etmesi durumunda teminatın irad kaydedilmesi-419
    Eser sözleşmelerinde zamanaşımı-419
    Temerrüt Faizi ve Hesaplanma Yöntemi-420
    SÖZLEŞMENİN UYGULANMASI AŞAMASINDA HAK ARAMAYA İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI-436
    EKLER-469
    KAMU İHALE KANUNU-471
    İHALELERE YÖNELİK BAŞVURULAR HAKKINDA TEBLİĞ-537
    KAYNAKÇA-563

ŞADİMAN KONDAK

HALK BANKASI MEŞRUTİYET ŞUBESİ / ANKARA

IBAN:TR 02 0001 2009 3870 0009 000997

HESAP NO:09000997

ŞUBE KODU:0387

Necip Turguter Tarafından Yazılan Diğer Kitaplar
Aynı Kategorideki Diğer Kitaplar
Adalet Yayınevi Tarafından Basılmış Diğer Kitaplar
İade Koşulları | Teslimat Kargo | Kredi Kartı Güvenliği | Gizlilik Prensipleri | Banka Hesapları | Kullanım Hakları ve İzinleri | İletişim

2007 Yılında Kurulan Kitabevimizin yayınlarının birçoğu uluslararası üniversitelerin kütüphanelerinde ve Türkiye'deki kütüphanelerde bulunmaktadır.Kitabevimiz ulusal ve uluslararası dağıtım ağına sahiptir.

  | Selanik Cad. No : 72/22 Kızılay Ankara. Tel : 0 312 417 78 35 - 0 545 405 73 60


Orion Kitabevi ® 2012 . Tüm Hakları Saklıdır.