0
Adet
0
Adet
0
TL
Türkiye’de Darbelerde CIA’nın Rolü
Türkiye’de Darbelerde CIA’nın Rolü
%20indirim
Liste Fiyatı :
23,00 TL
Orion Fiyatı :
18,40 TL
Kazancınız :
4,60 TL
Sosyal Medya Paylaşımları :
Kitap Bilgisi
ISBN : 9786059524070 | Basım Yılı : Ocak 2017 | Baskı No : 1 | Sayfa Sayısı : 272 | Ebat : 13,5x19,5


︻Türkiye’de Darbelerde  CIA’nın Rolü (12 Mart'tan 15 Temmuz'a Türkiye'de Darbeler)︻ | Selim Özkar

Türkiye'de 1960 yılından itibaren üç defa darbe, iki defa TSK ile siyaset arasında örtülü sürtüşme ve güç mücadelesi, üç defa da darbe girişimi olmuştur. Cumhu-riyet döneminin ilk darbesi 27 Mayıs 1960 darbesidir. Bu darbeden sonra, 22 Şubat 1962 ve 21 Mayıs 1963 yıl-larında iki başarısız darbe girişimi olmuştur. Bu girişim-ler 27 Mayıs 1960 darbesinin artçılarıdır. Sonra gelen iki darbe 12 Mart 1971 ve 12 Eylül 1980 darbeleridir. Bu darbelerden sonra 28 Şubat 1997'de başlayan 28 Şubat süreci ve 27 Nisan 2007 "e" muhtırası (bildirisi) bulun-maktadır. Ben son iki olayı darbe olarak adlandırmıyo-rum. Bana göre son iki olay TSK ile siyaset arasında örtülü sürtüşme ve güç mücadelesidir. Son olarak Tür-kiye'de 15 Temmuz 2016 tarihinde çok ciddi ve kapsamlı bir darbe teşebbüsü olmuştur.

Ben 27 Mayıs 1960 darbesi yapıldığı sırada daha ço-cuktum. Bu sebeple, 27 Mayıs darbesi kitabımda ele alınmamıştır. 12 Mart 1971 darbesi döneminde TSK'da teğmen rütbesinde istihbarat subayı olarak görev yapı-yordum. Bu darbeyi içeriden gözleme imkanı buldum. 12 Mart darbesi döneminde TSK'dan ihraç edildim. 12 Eylül 1980 darbesine giden olaylar sürecinin içinde de-ğildim. Ancak, olayların içinde olanlarla sınırlı da olsa, belli bir ölçüde temasım oldu. 28 Şubat süreci, 27 Nisan Bildirisi ve 15 Temmuz darbe girişimlerini tamamen dışarıdan izledim.

Ben bu kitabın 12 Mart 1971 darbesi ile ilgili bölümü-nü 1980 öncesinde, 12 Eylül 1980 darbesi ile ilgili bölü-münü de 1990 öncesinde yazmış, ancak, çeşitli sebeplerle yayınlamamıştım. Daha sonra Türkiye'de TSK ile siyaset arasında sürtüşmeler, en son olarak da bir darbe girişi-mi oldu. Geçmişim sebebiyle, TSK ile siyaset arasındaki olaylar hep ilgi alanımda oldu. Sahip olduğum bilgi biri-kimi ve düşüncelerimi paylaşmak için bu kitabı yayınla-maya karar verdim.

Türkiye'de bütün askeri müdahalelerin arkasında hep ABD ve CIA'in olduğu ileri sürülmüştür.

Sağcısıyla solcusuyla bu konuda fikir beyan edenler arasında tam bir mutabakat bulunmaktadır. Ancak aske-ri müdahalenin iç faktörleri de bulunmaktadır. İç faktör-ler her zaman dış faktörlerden daha belirleyicidir. Ben kitabımda olayların iç faktörlerini, dış faktörlerini ve dış faktörler arasında ABD ve CIA' in nasıl bir rol üstlenmiş olabileceğini inceledim.

Olaylar hiçbir zaman tek taraflı olarak bir tarafın ira-desi doğrultusunda gelişmez. Her şey kusursuz bir şe-kilde baştan planlanamaz. Ancak; olaylarda yer alan taraflardan bilgi ve deneyimi daha yüksek ve ayrıca ufku daha geniş olan taraf, her zaman, ortaya çıkabile-cek beklenmedik durumlara karşı pozisyonunu yeniden ayarlayarak istediği sonuçlara ulaşabilir ve oyunun so-nunda masasından galip olarak ayrılabilir.

Ben kitabımda incelediğim konularda belirli bir tez oluşturdum. Beni bu tezi oluşturmaya sevk eden bilgile-re ve olgulara dikkati çektim. Bu bilgi ve olguların bir kısmı kendi yaşadığım ve tanık olduğum olaylardır. Bir kısmı da basında çıkan iddia ve açıklamalardır. Basında çıkan iddia ve açıklamaların doğruluğu her zaman tartı-şılabilir. Bu sebeple benim oluşturduğum tez de tartışı-labilir. Benzer şekilde, basında çıkan iddia ve haberlere dayanarak çeşitli olaylar hakkında vardığım sonuçlar da sadece kuşkuyu ifade etmektedir. Eğer basına yansıyan olaylar yanlışsa benim kuşkularım da yersizdir.

Kitabımda oluşturduğum teze dayanak olarak aldı-ğım, siyasi partiler ve siyasi hareketler ile çeşitli kişilerin davranış ve dışa vurulan düşüncelerine, objektif bir an-lam vermeye çalıştım. Verdiğim bu anlama göre olayları yorumladım. Elbette, siyasi partiler, siyasi hareketler ve kişiler farklı niyetlerle hareket etmiş olabilirler. Ya da düşünceyi açıklayanın gerçek niyeti ile bu düşüncenin sonradan kazandığı objektif anlam farklı olabilir.

Bu sebeple bu kitabın amacı hiçbir kurum ve kişiyi sübjektif olarak suçlama ve sorumlu tutmak değildir. Bu konu hukuk ve yargılama alanına girer. Ben olayları siyasal ve sosyolojik açıdan ele aldım. Herhangi bir de-ğer yargısıyla da yargılamadım.

Kitabımda sıklıkla cunta kelimesi geçmektedir. Ben cunta kelimesini, sıkı bir örgütlenmeyi ifade eden bir oluşum olarak değil, benzer düşünceleri benimseyen insanlar grubu anlamında kullandım.

VELİ KONDAK - ORİON KİTABEVİ

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI

IBAN:TR 18 0001 5001 5800 7290 3709 17

Aynı Kategorideki Diğer Kitaplar
Orion Kitabevi Tarafından Basılmış Diğer Kitaplar
İade Koşulları | Teslimat Kargo | Kredi Kartı Güvenliği | Gizlilik Prensipleri | Banka Hesapları | Kullanım Hakları ve İzinleri | İletişim

2007 Yılında Kurulan Kitabevimizin yayınlarının birçoğu uluslararası üniversitelerin kütüphanelerinde ve Türkiye'deki kütüphanelerde bulunmaktadır.Kitabevimiz ulusal ve uluslararası dağıtım ağına sahiptir.

  | Selanik Cad. No : 72/22 Kızılay Ankara. Tel : 0 312 417 78 35 - 0 545 405 73 60


Orion Kitabevi ® 2012 . Tüm Hakları Saklıdır.