AB'de Dolaysız Vergilerin Uyumlaştırılması ve Türkiye

Hukuk Yayınları

Liste Fiyatı :
29.00 
TL
Orion Kitabevi Fiyatı :
23.20
TL

Hemen Al

Adet
+
-

Sepete At

1 İş Günü İçerisinde Tedarik Edilecektir.
ISBN
: 9786056799679
Basım Tar.
: 2020
Baskı No
: 1
Syf Sayısı
: 200
Ebat
: 14,5 x 21,5 cm
Kitap No
: 160767
Orion Kitabevi Fırsatlarını Yakalayın !
10 Adet ve Üzeri Alımlarınızda
22,62 TL
20 Adet ve Üzeri Alımlarınızda
22,04 TL
40 Adet ve Üzeri Alımlarınızda
21,46 TL
60 Adet ve Üzeri Alımlarınızda
20,88 TL
90 Adet ve Üzeri Alımlarınızda
20,30 TL

%20
İndirim

Ekonomik ve siyasi bir birlik olarak Avrupa Birliği türünün tek örneğidir. Birlik, üye ülkelerin kendi egemenlik yetkilerinin bir kısmını Birlik organlarına devretmiş olması nedeniyle uluslarüstü bir yapıya sahiptir ve ayrıca derinleşme ve genişleme yoluyla büyüyerek Avrupa kıtasının neredeyse bütününü kapsayan bir İç Pazar oluşturmuştur. Böylece, dünya pazarında kendi rekabetçilik kapasitesini arttırmıştır. Genişleme politikası, yeni üyelerin Birliğe nasıl alınacağının, derinleşme politikası ise tam üye ve aday ülke olabilmenin çerçevesini çizmektedir. Bu bakımdan derinleşme politikası, AB’yi siyasi ve ekonomik bir Birlik haline getiren çok basamaklı bir merdiven olarak görülebilir. Vergilendirme politikası da bu merdivenin en önemli basamaklardan biridir.

Farklı üye ülke vergilendirme sistemleri, Birlik içi ticaretin ve rekabetçiliğin önündeki en önemli engeldir. Bu nedenle AB Konseyi ve AB Komisyonu vergilendirme alanında üye ülke sistemlerinin birbirine yakınlaştırılmasına ve bazı alanlarda ortak kuralların kabulüne önem vermektedir. Bununla birlikte, bu AB için bile zor bir süreçtir. Çünkü vergilendirme yetkisi ulus devlet için en önemli egemenlik alanlarından biridir ve bu hakkın tümünden ya da bir kısmından vazgeçmek sanıldığı kadar kolay değildir.AB vergilendirme politikasına uyum bakımından üye ülkelerin atması gereken iki önemli adım vardır. Bunlardan ilki, kendi dolaysız sistemlerini birbirlerine yakınlaştırmak, ikincisi ise dolaylı vergi sistemlerini Birlik üst politikasına uyumlaştırmaktır. Diğer yandan Birlik, aday ülkeler bakımından farklı bir yaklaşım benimsemiştir. Buna göre Türkiye’nin de içinde olduğu aday ülkeler, tam üyelik durumunda, Birlik politikalarına tam uyum sağlamak zorundadır. Söz konusu konuların 5 ana bölüm halinde ele alındığı bu kitap ile literatüre güncel durumu yansıtan bir eser kazandırılmıştır.

 


 

 İÇİNDEKİLER

KISALTMALAR  LİSTESİ..................................

ÖNSÖZ.................................................................

TABLOLAR LİSTESİ...........................................    

ŞEKİLLER LİSTESİ............................................   

GİRİŞ....................................................................

I. BÖLÜM

AVRUPA BİRLİĞİ VE AVRUPA BİRLİĞİ VERGİLENDİRME SİSTEMİ

1.AVRUPA BİRLİĞİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ....

1.1.Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu (AKÇT)........

1.2.Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) ve Avrupa

Atom Enerjisi Topluluğu (EURATOM)...................

1.3.Avrupa Ekonomik Topluluğu’ndan Avrupa Birliği’ne

 Geçiş Süreci........................................................

1.3.1.Avrupa Tek Senedi......................................

1.3.2.Maastricht Antlaşması (Avrupa Birliği

  Antlaşması)...................................................

1.3.3.Kopenhag Kriterleri................................

1.3.4.Amsterdam Antlaşması.............................

1.3.5.Lizbon Antlaşması.....................................

2.AVRUPA BİRLİĞİ VERGİ POLİTİKASINA

   GENEL BAKIŞ .

2.1.Avrupa Birliği’nde Vergi Hukukunun Birincil

Kaynakları    

2.2.Avrupa Birliği’nde Vergi Hukukunun İkincil

Kaynakları    

3.AVRUPA BİRLİĞİ’NDE VERGİ GELİRİNİN PAYI

   ve DAĞILIMI

4.AVRUPA BİRLİĞİ’NDE VERGİ REFORMLARI

II. BÖLÜM

AVRUPA BİRLİĞİ’NDE VERGİ

UYUMLAŞTIRMASI

1.VERGİ UYUMLAŞTIRMASI

1.1.Avrupa Birliği’nde Vergi Uyumlaştırmasının

Gerekçeleri.

1.2.Avrupa Birliği’nde Vergi Uyumlaştırmasının

 Hukuki Dayanakları....

1.2.1.Neumark Raporu...

1.2.2.Lizbon Stratejisi..

1.2.3.Ruding Komitesi Raporu..

2.VERGİ UYUMLAŞTIRMASI VE VERGİ REKABETİ..

III. BÖLÜM

AVRUPA BİRLİĞİ’NDE DOLAYSIZ

VERGİLERİN UYUMLAŞTIRILMASI

ÇALIŞMALARI

1.AVRUPA BİRLİĞİ’NDE DOLAYSIZ

  VERGİLERİN UYUMLAŞTIRILMASI...........

1.1.Avrupa Birliği’nde Gelir Vergisi ve Kurumlar

     Vergisi Eğilimleri..................................................

1.2.Subsidiarite (Yetki İkamesi) İlkesi........................

2.AVRUPA BİRLİĞİ’NDE KURUMLAR VERGİSİ

DÜZENLEMELERİ...................................................

2.1.Vergilendirme Alanında İdari İşbirliği Direktifi .......

2.2.Birleşme Direktifi.....................................................

2.3.Merkez- Şube Direktifi.............................................

2.4.Faiz ve Gayri Maddi Hak Ödemeleri Direktifi.......

2.5.Kurumlar Vergisi Usul Kuralları ve Zararlı

     Vergi Rekabeti..............................................

2.5.1. Zararlı Vergi Rekabeti.............................

2.5.2.Avrupa Birliği Vergiden Kaçınma ile Mücadele

Paketi.....................................................................

2.6.Kurumlar Vergisi Reform Paketi.....................

2.6.1.Ortak Konsolide Kurumlar Vergisi

Matrahı (OKKVM)..................................................

2.6.2.Çifte Vergilendirme Uyuşmazlıkları Çözüm

          Mekanizması....................................................

2.6.3.Transfer Fiyatlandırması Düzenlemeleri............

2.7.Avrupa Birliği’nde Dijital Ekonominin

Vergilendirilmesi   

3.AVRUPA BİRLİĞİ’NDE GELİR VERGİSİ

DÜZENLEMELERİ........

4.DOLAYSIZ VERGİLER ALANINDA AVRUPA

   BİRLİĞİ ADALET DİVANIN ROLÜ........

IV. BÖLÜM

TÜRK DOLAYSIZ VERGİ SİSTEMİNİN AB

MEVZUATINA UYUMU

1.TÜRK VERGİ SİSTEMİNE GENEL BAKIŞ......

2.TÜRKİYE-AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİ........

2.1.Vergi Uyumlaştırması Bakımından Türkiye’nin

Yükümlülükleri...............................................

 2.2.Türkiye’de Dolaysız Vergiler Alanında

Gerçekleştirilen Uyumlaştırma Çalışmaları....

 V. BÖLÜM

DEĞERLENDİRME

1.VERGİ UYUMLAŞTIRMASI İLE İLGİLİ GENEL

 DEĞERLENDİRME....

SONUÇ..........

KAYNAKÇA.........

 I.BÖLÜM

AVRUPA BİRLİĞİ VE AVRUPA BİRLİĞİ VERGİLENDİRME SİSTEMİ

AB, Avrupa kıtasında yeni bir savaş ihtimalini ortadan kaldırmak ve kıta içinde ekonomik ilişkilerin geliştirilmesini sağlamak için kurulmuş bir topluluktur. İlk kuruluşundan günümüze kadar gerçekleşen genişlemeler ve derinleşmeler sayesinde siyasi ve ekonomik bir Birlik haline dönüşmüştür.

Bu bölüm altında AB’nin tarihsel gelişimi ve AB’nin temelini oluşturan antlaşmalar genel hatları ile değerlendirilecektir. Ayrıca AB vergi politikasının temel unsurları, birincil ve ikincil kaynaklar üzerinden anlatılacaktır. Son olarak da AB’de güncel vergi gelirleri dağılımı ve vergi reformları incelenecektir.

1.AVRUPA BİRLİĞİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ

Yakın coğrafyada bulunan ülkelerin kendi aralarında kurdukları ekonomik birleşmeler, genel olarak ticaretin de dâhil olduğu ekonomik ilişkileri serbestleştirmeyi esas alan bir birlik oluşturulmasını amaçlamaktadır. Ekonomik birleşmeler vasıtasıyla ülkeler arasında gerçekleştirilen bu serbestleştirme çalışmaları bölgesel yaklaşım olarak nitelendirilmektedir. Bunun en önemli örnekleri AB ve Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması’dır (bundan sonra NAFTA olarak anılacaktır).

Tarihsel sürece bakıldığında Avrupa projesi, 20’inci yüzyılın ilk yarısında gerçekleşen milliyetçi çatışmaların, özellikle de Almanya ve Fransa arasında her iki Dünya Savaşına da etki eden çekişmelerin, önüne geçmek için ortaya atılmış bir fikirdir. Başka bir ifadeyle, iki büyük dünya savaşı sonrasında büyük yıkım yaşayan Avrupa’da kalıcı barışı kurmayı amaçlayan bölgesel bir örgütlenme fikridir. 

II. BÖLÜM

AVRUPA BİRLİĞİ’NDE VERGİ UYUMLAŞTIRMASI

Vergi uyumlaştırması, uluslararası ticarette farklılaşan ülke vergi sistemlerinin yol açtığı sorunları çözmeyi amaçlayan bir yaklaşımdır. Özellikle AB gibi ekonomik ilişkilerin en üst seviyeye ulaştığı uluslararası birliklerde, üye ülkelerin farklı vergi sistemleri serbest ticareti ve uluslararası yatırım kararlarını olumsuz etkileyecek haksız vergi rekabetine yol açmaktadır.

Bu bölümde vergi uyumlaştırması genel özellikleri, AB’de vergi uyumlaştırmasının gerekçeleri ve AB yetkili organlarının kurucu antlaşmalardan aldıkları yetkiye dayanarak vergilendirme alanında yapmış olduğu uyumlaştırma ve yakınlaştırma çalışmaları değerlendirilecektir.

1.  VERGİ UYUMLAŞTIRMASI

 AB günümüzde siyasi bir birlik görünümü sunmasına rağmen kuruluşu tamamen ekonomik nedenlere ve kaygılara dayanmaktadır. İlk başta ekonomik bir örgüt olarak kuruluşu, her ne kadar sonrasında giderek siyasi ve toplumsal alanlara doğru kaysalar da AB organlarının yapısına sirayet etmiştir. Avrupa Birliği Antlaşması’nın (Maastricht) 3’üncü maddesine göre, “.... Birlik vatandaşlarına iç sınırlar olmadan özgürlük, güvenlik ve adalet sunar,,,” ve “... Ortak Pazar’ı kurar”. Bu amaçlara ulaşmak için Birlik, ağırlıklı olarak piyasa rekabetini sağlamaya, ticaret engellerini büyük oranda kaldırmaya ve tüketici ile üretici tercihlerindeki bozulmaları gidermeye çalışmaktadır. Ancak Avrupa Birliği Antlaşması açık bir şekilde Avrupa düzeyinde vergileme hakkını şart koşmadıkça, bu çalışmalar nihai olarak üye ülkeler arasında büyük oranda politik işbirliği ve güçlü bir vergi uyumlaştırması gerektirmektedir.  

III. BÖLÜM

AVRUPA BİRLİĞİ’NDE DOLAYSIZ VERGİLERİN UYUMLAŞTIRILMASI ÇALIŞMALARI

AB’de dolaysız vergiler vergi mükellefinin, mecut geliri, sermaye kazancı, ev sahipliği, araç tescili, ikamet edinimi ve benzerleri gibi sahip olduğu farklı vergi unsurları üzerinden tarh edilir. Sermaye ve emek gelirlerinin mallar gibi üye ülkeler arasında kolaylıkla haraket etmemesi, dolaysız vergilerde Birlik düzeyinde daha az bir uyumlaştırmaya neden olmuştur. Her ne kadar dolaysız vergilendirme alanı AB ortak kurallarına göre yönetilmese de birkaç direktif ve ABAD içtihatları en azından doğrudan vergilendirme standartlarında bir uyumlaştırmaya yardımcı olmuştur.

 Genel olarak Lizbon Antlaşmasına göre, dolaysız vergiler alanında, AB sadece iç pazar etkilendiğinde eyleme geçecektir. Dolaysız vergiler ile ilgili düzenlemeler iç pazardaki vergi engellerinin kaldırılması ve vergi rekabetinin önlenmesi üzerine odaklanmaktadır. Bununla birlikte dolaysız vergiler alanındaki uyumlaştırma girişimleri en az dolaylı vergilerdeki uyumlaştırma çalışmaları kadar eskidir. Halen dolaysız vergilerin üye ülkeler arasındaki rekabete olan etkilerinden dolayı uyumlaştırılması yönünde Birlik içinde tartışamalar sürmektedir. KDV, doğrudan nihai tüketici kararlarını etkilerken dolaysız vergiler şirketlerin ve işçilerin ticaret ve işe başlama kararlarına etki etmektedir. Bundan dolayı KDV oranlarının yükselmesi, Tek Pazar’ın işleyişinde olumsuz bir etkiye sahip değildir. Ancak dolaysız vergilerdeki uyumlaştırma girişimleri dolaylı vergilerden biraz daha farklıdır. Dolaysız vergi uyumlaştırması her zaman üzerinde daha çok tartışılan konu olmuştur. Burada vergi oranlarının tek düze hale getirilmesinden ziyade muhasebe ve ticaret kanunu prensiplerinin uyumlaştırılması yoluyla vergi matrahlarının tek düze hale getirilmesi söz konusudur. Dolaysız vergilerde her bir üye ülke kendi kurumlar ve gelir vergisi oranlarını uygulamaktadır.

 

 

 

KAYNAKÇA

A. Kaye, T., (2017), Direct Taxation in the European Union:From Maastricht to Lisbon, Fordham International Law Journal, Volume 35, Issue 5, Article 5, p.1237.

Agun, B.H., (1997), Avrupa Birliği Ülkelerinde Seçilmiş Vergi Uygulamaları ve Türk Vergi Sisteminin Avrupa Birliği Modeline Yaklaştırılması, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Trakya üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, s.6.

Chamber of Deputies of the Grand Duchy of Luxembourg, (2015), Topic 3: Fair Tax Competition, Interparliamentary Conference on Stability, Economic Coordination and Governance in the EU Background notes, s.1.

Commission of the European Communities, (1990), Guidelines on Company Taxation, Commisision Communication to Parliament and Council, Brussells, 20/04/1990, SEC(90)601 Final.

Commission of The European Communities, (2009), Communication from the Commission to the Council, the European Parliament and the European Economic and Social Committee on the work of the EU Joint Transfer Pricing Forum in the period March 2007 to March 2009 and a related proposal for a revised Code of Conduct for the effective implementation of the Arbitration Convention (90/436/EEC of 23 July 1990) {SEC(2009) 1168} {SEC(2009) 1169} /* COM/2009/0472 final */

Commission of The European Communities, (2015), Communication from the Commission to the European Parliament, the Council and the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions 'A Digital Single Market Strategy for Europe' (COM(2015) 192 final of 6.5.2015). 

Commission Of The European Communities, (2005), Implementatıon Of The Community Lisbon Programme Communication From The Commission To The Council And The European Parliament The Contribution of Taxation and Customs Policies to the Lisbon Strategy, COM(2005) 532 final

Commission Of The European Communities, (2007), COM(2007) 785 final,  Communıcatıon From The Commission To The Council, The European Parliament And The European Economic And Social Committee The application of anti-abuse measures in the area of direct taxation – within the EU and in relation to third countries.

Commission of The European Communities, (2006), COM (2006) 823 final, Communication from the Commission to the Council, the European Parliament and the European Economic and Social Committee- Co-ordinating Member States' direct tax systems in the Internal Market  

Commission Of The European Communities, (1997), Communication From The Commission To The Council And The European Parliament, A package to tackle harmful tax competition in the European Union, Brussels, 05.11.1997 COM(97) 564 final

Congressional Research Service, (2018), The European Union: Ongoing Challenges and Future Prospects, Congressional Research Service R44249 • VERSION 18 • UPDATED, s.3.

Arbitration Convention, Convention on the elimination of double taxation in connection with the adjustment of profits of associated enterprises  (90/463/EEC), Official Journal of the European Communities, L 225/10.

Council Conclusion of the ECOFIN Council Meeting, (1997), concerning taxation policy, Official Journal of the European Communities, C-2/1.

Council Conclusions 9 March 1998, concerning the establishment of the Code of Conduct Group for business taxation, Council document 98/C 99/01.

Council Decision, (2001), 2001/235/EC, Türkiye Cumhuriyeti İle Katılım Ortaklığında Yer Alan İlkeler, Öncelikler, Ara Hedefler ve Koşullara İlişkin 8 Mart 2001 tarihli KONSEY KARARI (2001/235/AT)).

Council Directive 77/799/EEC of 19 December 1977 concerning mutual assistance by the competent authorities of the Member States in the field of direct taxation.

Council Directive 90/435/EEC on the Common System of Taxation Applicable in the Case of Parent Companies and Subsidiaries of Different Member States, 1990 0J. L 225/6. amended bt~ Council Directive 2003/123/E(, 2004 OJ. L 7/41, renumbered Directive 2011/96 /EU on the Common System of Taxation Applicable in the Case of Paint Companies and Subsidiaries of Ditfirent Member States. 2011 0J. L 345/8 (designed to eliminate tax obstacles concerning profit distributions between groups of companies in the European Union by preventing double taxation on the profits of subsidiaries to parent companies and abolishing certain withholding taxes on dividend payments).

Council Directive 90/434/EEC on the Common System of Taxation Applicable to Mergers, Divisions, Transfers of Assets and Exchanges of Shares Concerning Companies of Ditirent Member States, 1990 OJ. L 225/1,  Amended by Council Directive 2005/19/EC, 2005 O.J. L 58/19 (estblishing a common system of taxation applying to mergers, divisions, transfeirs of assets, and exchanges of shares regarding companies of diftirent Member States, which also provides foir the deterred taxation of capital gains).

Council Directive 2003/48/EC of 3 June 2003 on taxation of savings income in the form of interest payments, Official Journal of the European Union, L 157/38

Council Directive 2003/49/EC on a Common System of Taxation Applicable to Interest and Royalty Payments Made Between Associated Companies of Ditterent Member States, 2003 O.J. L 157/49 (instituting a common system of taxation applying to interest and royalties paid in different Member States between associated companies). There also is a proposal pending for amending this directive. See Commission of the European Communities, Proposal for a Council Directive on a Common System of Taxation Applicable to Interest and Royalty Payments Made Between Associated Companies of Different Member States: Communication fiom the Commission, COM (2011) 714 Final (Nov. 2011).

Council Directive 2003/123/EC of 22 December 2003 amending Directive 90/435/EEC on the common system of taxation applicable in the case of parent companies and subsidiaries of different Member States Official Journal L 007 , 13/01/2004 P. 0041 – 0044

Council Directive 2004/66/EC of 26 April 2004 adapting Directives 1999/45/EC, 2002/83/EC, 2003/37/EC and 2003/59/EC of the European Parliament and of the Council and Council Directives 77/388/EEC, 91/414/EEC, 96/26/EC, 2003/48/EC and 2003/49/EC, in the fields of free movement of goods, freedom to provide services, agriculture, transport policy and taxation, by reason of the accession of the Czech Republic, Estonia, Cyprus, Latvia, Lithuania, Hungary, Malta, Poland, Slovenia and Slovakia.

Council Directive 2004/76/EC of 29.4.2004 amending Directive 2003/49/EC as regards the possibility for certain Member States to apply transitional periods for the application of a common system of taxation applicable to interest and royalty payments made between associated companies of different Member States.

Council Directive 2009/133/EC of 19 October 2009 on the common system of taxation applicable to mergers, divisions, partial divisions, transfers of assets and exchanges of shares concerning companies of different Member States and to the transfer of the registered office of an SE or SCE between Member States.

Council Directive 2010/24/EU of 16 March 2010 concerning mutual assistance for the recovery of claims relating to taxes, duties and other measures, OJ L 84, 31.3.2010, p. 1–12.

Council Directive 2011/16/EU of 15 February 2011 on administrative cooperation in the field of taxation and repealing Directive 77/799/EEC

Council Directive 2011/96/EU of 30 November 2011 on the common system of taxation applicable in the case of parent companies and subsidiaries of different Member States, OJ L 345, 29.12.2011, p. 8–16

Council Directive 2014/107/EU of 9 December 2014 amending Directive 2011/16/EU as regards mandatory automatic exchange of information in the field of taxation, OJ L 359, 16.12.2014, p. 1–29

Council Directive 2003/48/EC of 3 June 2003 on taxation of savings income in the form of interest payments, Official Journal of the European Union, L 157/38.

Council Directive (EU) 2017/1852 of 10 October 2017 on tax dispute resolution mechanisms in the European Union, Official Journal of the European Union, L 265/1.

Council Directive (EU) 2016/1164 of 12 July 2016 laying down rules against tax avoidance practices that directly affect the functioning of the internal market.

Council Regulation (EC) No 2157/2001 of 8 October 2001 on the Statute for a European company (SE), Official Journal of the European Communities, L 294/1

Council Regulation (EC) No 1435/2003 of 22 July 2003 on the Statute for a European Cooperative Society (SCE), Official Journal of the European Union, L 207/1.

Devereux, M., (1992), The Ruding Committee Report: an economic assessment. Fiscal Studies, Vol 13 (2). pp. 96-107.

Dietsch, P. and Rixen, T., (2014), Tax Competition and Global Background Justice, Journal of Political Philosophy, Vol. 22, No. 2, 2014, s.5.

DG Taxation and Customs Union, (2018), Taxation Trends in the European Union Data For The EU Member States, Iceland And Norway, Publications Office of the European Union, Luxembourg.

Ďurinová, I., (2006), Taxatıon Under Condıtıons Of Economıc Globalızatıon, Natıonal Economy Issues, Volume XIV, 10/2006, p.18.

ECOFIN Council of 26/27 November 2000, Progress report including guidance on rollback and standstill, Council document 13563/00.

Eurostat, (2017), Taxation in 2017 Tax-to-GDP ratio up to 40.2% in EU A one-to-two ratio across Member States, 182/2018, s.5.

European Commission, (2004), COM (2004) 611 final: Communication from the Commission to the Council and the European Parliament on Preventing and Combating Corporate and Financial Malpractice.

European Commission, (2018), EU Joınt Transfer Prıcıng Forum A Coordınated Approach to Transfer Prıcıng Controls wıthın the EU, Brussels, October 2018 Taxud/D2, p.3

European Commission, (2018), Tax Policies in the European Union 2018 Survey, Luxembourg: Publications Office of the European Union.

European Commission, (2018), Communication From The Commission To The European Parliament And The Council Time to establish a modern, fair and efficient taxation standard for the digital economy, Brussels, 21.3.2018 COM(2018) 146 final

European Commission, (2018), Proposal for a Council Directive on the common system of a digital services tax on revenues resulting from the provision of certain digital services, Brussels, 21.3.2018 COM(2018) 148 final, 2018/0073 (CNS).

European Commission, (2017), Communicatıon From The Commission To The European Parliament And The Council A Fair and Efficient Tax System in the European Union for the Digital Single Market, Brussels, 21.9.2017, COM(2017) 547 final.

European Commission, (2015), Communication COM (2015) 302 final from the Commission to the European Parliament and the Council of 17 June 2015 on a fair and efficient corporate tax system in the European Union: 5 key areas for action,

European Commission, (2016), Proposal for a Council Directive laying down rules against tax avoidance practices that directly affect the functioning of the internal market, Brussels, 28.1.2016 COM(2016) 26 final

European Commission, (2011), Proposal for a Council Directive on a Common Consolidated Corporate Tax Base (CCCTB), Brussels, COM(2011) 121/4, 2011/0058 (CNS)

European Commision, (2016), Proposal for a Council Directive on a Common Corporate Tax Base, Strasbourg, 25.10.2016  COM(2016) 685 final.

European Commission, (2016), Proposal for a Council Directive on Double Taxation Dispute Resolution Mechanisms in the European Union, Strasbourg, 25.10.2016  COM(2016) 686 final

European Commission, (2015), Communication from the Commission to the European Parliament and the Council-A Fair and Efficient Corporate Tax System in the European Union: 5 Key Areas for Action {SWD(2015) 121 final}, Brussels, 17.6.2015 COM(2015) 302 final, p.6.

European Commission, (2011), Proposal for a Regulation Of The European Parliament And Of The Council establishing an action programme for customs and taxation in the European Union for the period 2014-2020 (FISCUS) and repealing Decisions N°1482/2007/EC and N°624/2007/EC, COM(2011) 706 final. 

European Commission, (2001), COM (2001) 260: Communication from the Commission to the Council, the European Parliament and the Economic and Social Committee Tax policy in the European Union - Priorities for the years ahead

European Commisison, (2001), COM (2001) 214: Communication from the Commission to the Council, the European Parliament and the Economic and Social Committee - The elimination of tax obstacles to the cross-border provision of occupational pensions.

European Commission, (2003), COM (2003) 810: Communication from the Commission to the Council, the European Parliament and the European Economic and Social Committee - Dividend taxation of individuals in the Internal Market.

European Commission, 1990, Guidelines on Company Taxation. SEC (90) 601 final, 20 April 1990. [EU Commission - SEC Document].

European Communities, (2000), Tax Policy In The European Union, Office for Official Publications of the Euroepan Communities, Luxembourg, p.6.

European Commission, (2008), Taxation Trends in the European Union Main Results 2008 Edition, Office for Offical Publications of the European Communities, Luxembourg, s.3.

European Commission, (2007), Economic Papers, Directorate-General for Economic and Financial Affairs Publications, Brussells, s.7.

European Council in Copenhagen, (1993), Conclusions of the Predidency.

European Court reports, (1995), Page I-00225, Judgment of the Court of 14 February 1995. - Finanzamt Köln-Altstadt v Roland Schumacker. - Reference for a preliminary ruling: Bundesfinanzhof - Germany. - Article 48 of the EEC Treaty - Obligation of equal treatment - Taxation of non-residents' income. - Case C-279/93.

European Court reports, (1999), Page I-05451Judgment of the Court of 14 September 1999. - Frans Gschwind v Finanzamt Aachen-Außenstadt. - Reference for a preliminary ruling: Finanzgericht Köln - Germany. - Article 48 of the EC Treaty (now, after amendment, Article 39 EC) - Equal treatment - Taxation of non-residents' income - Taxation scale for married couples. - Case C-391/97

European Court reports, (2006), EC Court of Justice, 9 November 2006, Case C-520/04, Pirkko Marjatta Turpeinen.

European Court reports, (2004), EC Court of Justice, 1 July 2004, Case C-169/03 Florian W. Wallentin v Riksskatteverket.

European Court Reports 2005 I-10837 , (2005), Judgment of the Court (Grand Chamber) of 13 December 2005, Marks & Spencer plc v David Halsey.

European Parliament, (2010), The Lisbon Strategy 2000 – 2010 An analysis and evaluation of the methods used and results achieved, Brussels, © European Parliament, p.31.

European Parliament, 2018,  Sources And Scope Of European Unıon Law, Fact Sheets on the European Union, s.3.

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/en/FTU_1.2.1.pdf

İnternet: European Union, (2019), Court of Justice of the European Union (CJEU), https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/court-justice_en adresinden 25.01.2019 tarihinde alınmıştır.

Feranecová, A., Manová, E., Mehes, M., Simonidesova, J., Staskova, S. and Blascak, P., (2017), Possibilities of Harmonization of Direct Taxes in the EU,  Investment Management and Financial Innovations, 1810-4967,  14(2-1),

191-199,  doi:10.21511/imfi.14(2-1).2017.04

Feria, R.de La, (2009), The EU VAT System and the Internal Market, IBFD Doctoral Series 16, ISBN 978-80-8722-047-1, Amsterdam, pp.48-49.

Gelder, G.van and Niels, B., (2013), Tax Treatment of Hybrid Finance Instruments, IBFD Derıvatıves & Fınancıal Instruments July/August 2013, s.140.

Hajdar, E.A., (2006), Avrupa Birliğinde Dolaylı Vergilerin Uyumu ve Türkiye’nin Etkileşimi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, s.4.

Helminen, M., (2018), EU Tax Law – Direct Taxation 2018, 978-90-8722-476-9, IBFD Products, Amsterdam, p.3.

İnternet: European Commission, (2019), Administrative cooperation in (direct) taxation in the EU,

https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/tax-coope ration-control / administrative-cooperation/enhanced-administrative-cooperation-field-direct-taxation_en adresinden 14.01.2019 tarihinde alınmıştır.

İnternet:European Commission, (2019), Personal taxation, General Overview, https://ec.europa.eu/taxation_customs/individuals/personal-taxation_en  adresinden 25.01.2019 tarihinde alınmıştır.

İnternet: European Commisison, (2019), Fair Taxation of the Digital Economy,https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/company-tax/fair-taxation-digital-economy_en adresinden 24.01.2019 tarihinde alınmıştır.

İnternet: European Commission, (2019), Resolution of double taxation disputes in the European Union, https://ec.europa.eu /taxation _ customs/business/company-tax/resolution-doub le-taxation-disputes_en adresinden 20.01.2019 tarihinde alınmıştır.

İnternet: European Commission, (2019) Joint Transfer Pricing Forum, https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/company-tax/transfer-pricing-eu-context/joint-transfer-pricing-forum_en adresinden 22.01.2019 tarihinde alınmıştır.

İnternet: European Commission, (2009), http://europa.eu/rapid/press-release_IP-09-650_en.htm?locale=en, adresinden 18.01.2019 tarihinde alınmıştır.

İnternet: European Parliament Fact Sheets on the European Union, (2018), The principle of subsidiarity,

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/7/the-principle-of-subsidiarity adresinden 11.01.2019 tarihinde alınmıştır.

İnternet : CIVITAS, (2015), Timeline of European Integration, CIVITAS Institute for the Study of Civil Society 2015,

http://www.civitas.org.uk/content/files/OS.15.TimelineEUIntegration.pdf adresinden 13.12.2018 tarihinde alınmıştır.

İnternet: A Brıef Guıde To The European Unıon And Its Legıslatıve Processes (2011), s.19. Https://www.fca.org.uk/ publication/archive/european-union-legislative-process.pdf adresinden 18.12.2018 tarihinde alınmıştır.

İnternet: European Commission, (2018),  Customs Union: The world's largest trading block turns 50, europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-4288_en.pdf adresinden 13.11.2018 tarihinde alınmıştır.

İnternet: EU Commission, (2018) Types of EU Law, 

https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/types-eu-law_en adresinden 18.12.2018 tarihinde alınmıştır.

İnternet:https://www.fca.org.uk/publication/archive/european-union-legislative-process.pdf adresinden 18.12.2018 tarihinde alınmıştır.

İnternet: PWC, (2019), Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) Action Plan, https://www.pwc.com/gx/en/services/tax/tax-policy-administration/beps.html adresinden 18.01.2019 tarihinde alınmıştır.

İnternet: Gelir İdaresi Başkanlığı, (2019), http://www.gib.gov.tr/sites/ default/files/fileadmin/ user_upload /VI/GBG /Tablo_ 1.xls .htm adresinden 29.01.2019 tarihinde alınmıştır.

İnternet: Gelir İdaresi Başkanlığı (2006), Kurumlar Vergisi Kanunu Tasarısı ve Gerekçesi,http://www.gib.gov.tr/sites /default / files/ fileadmin /mevzuatek/eski/kurumlarvertumtaslak.htm, adresinden 30.01.2019 tarihinde alınmıştır.

İnternet: Dış İşleri bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı, (2019), Türkiye-AB İlişkilerinin Tarihçesi, https://www.ab.gov.tr/turkiye-ab-iliskilerinin-tarihcesi_111.html adresinden 29.01.2019 tarihinde alınmıştır.

İnternet: Dış İşleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı, (2019), Fasıl 16- Vergilendirme, https://www.ab.gov.tr/fasil-16-vergilen dirme_81.html adresinden 30.01.2019 tarihinde alınmıştır.

İnternet: European Commission, (2019), European Neighbourhood Policy And Enlargement Negotiations, https://ec.europa.eu/ neighbourhood-enlargement/countries/detailed-country-information/turkey_en  adresinden

29.01.2019 tarihinde alınmıştır.

İnternet: Gelir İdaresi Başkanlığı, (2019), http://www.gib .gov .tr / node/102573 adresinden 30.01.2019 tarihinde alınmıştır.

Kalloe, V, (2011), European Taxation, Chapter 11-Corporate Tax Treatment of Interest: EU State aid and the EU Code of Conduct Combating Harmful Tax Competition, IBFD, 2011 (Volume 51), No 12, pp-169-185.

Keuschnigg, C., Loretz, S. and Winner, H., (2014), Tax competition and tax coordination in the European Union: A survey, Working Papers in Economics and Finance, No. 2014-04, University of Salzburg, Department of Social Sciences and Economics, Salzburg, p.2.

Martin, A. and Minguez Vera, A., (2007), Tax Harmonization Or Competition In EMU? Pp.517-539, http://www.opf.slu.cz

/kfi/icfb/conf/papers/33_Martin_MinguesVera_f.pdf adresinden 26.12.2018 tarihinde alınmıştır.

Mitu, N.E., (2009), Tax Competition – Areas of Display and Effects, European Research Studies, Volume XII, Issue (2), s. 67.

Micossi, S. and Parascandolo, P., (2010), The Taxation of Multinational Enterprises in the European Union Views on the options for an overhaul, CEPS Policy Briefs, No. 203/February 2010, p.2.

Moussis, N., (2004), Avrupa Birliği Politikalarına Giriş Rehberi, Çeviren Ahmet Fethi, Mega Press yayınları, Ankara, s.5.

National Board of Trade, (2015), Single Market, Four Freedoms,-Sixteen Facts,– Economic Effects in the EU – First Edition. ISBN: 978-91-88201-00-3, pp.1-20.

Nerudova, D.,(2008), Tax Harmonization in EU, MIBES e-Book, p..92-102

OECD, (1998), Harmful Tax Competition An Emerging Global Issue, OECD Publications, Paris / France, p.19.

OECD, (2015), OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project Executive Summaries 2015 Final Reports, OECD Publications, pp.1-44.

OECD, (2015), report on BEPS Action 1"Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy" OECD Publishing.

Oksay, S., Uyanık, A. ve Acar, A., (2005), Avrupa Birliği’nin Vergilendirme Yapısı ve Sigorta Sektörü, Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketler Birliği Sigorta Araştırma ve İnceleme Yayınları-1, TSRŞB Yayın No:8, s.80

Parsons, C., (2010), Revisiting the Single European Act (and the Common Wisdom on Globalization), Comparative Political Studies • April 2010, 43: DOI: 10.1177/0010414009358673, pp. 706–734

Pirvu, D., (2015), Reasons For Tax Harmonization In The EU, Finance – Challenges of the Future, Year XI, No.13/2011, p.67.

Plechanovová, B., 2010, The Lisbon Treaty and the Decision-Making in the EU Council Should We Expect a Policy Shift (?), To be presented at research workshop Voting, Power and Manipulation Institute of Economic Studies, Charles University Prague.ss.1-28

Prammer, D., (2011), Quality of Taxation and the Crisis: Tax Shifts from a Growth Perspective, Taxation Papers 29.

Resmi Gazete, 30.10.2017 tarih ve 2017/10969 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla onaylanan, yürürlük tarihi 14.05.2018 tarih ve 2018/11790 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla 01.07.2018 olarak tespit edilen “Vergi Konularında Karşılıklı İdari Yardımlaşma Sözleşmesi.

Rittberger, B., (2012), The European Coal and Steel Community (ECSC) and European Defence Community (EDC) Treaties, Researchgate, DOI: 10.1057/9780230367579_2, s.1.

Savaşan, Z., (2012), A Brief Overvıew On EU Institutional Change From Foundation To Lisbon, Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi, Cilt: 11, No:1, s.61-84 

Samardžija, V,  and Butković, H., (2010), From The Lısbon Strategy To Europe 2020, Institute for International Relations – IMO, Zagreb, p.7.

Šimurina, N. and Primorac, M., (2014), The Role Of Tax Policy In Fiscal Recovery Of The EU, Tax Reforms: Experıences and Perspectıves Conference Proceedıngs, Institute of Public Finance, Zagreb, Smičiklasova 21 p.221.

Suirak, P., (2007), Fiscal Harmonization from the View of EU Incomes, Vadyba Managemenet, Nr.3-4.p.16.

Talpos, I and Cresneac, A.O., (2010), The Effects of Tax Competition, Theoretical and Applied Economics Volume XVII (2010), No. 8(549), pp. 39-52.

Tempel, A.J. van den, 1970, Corporation Tax And Individual Income Tax in the European Communities, Commission Of The European Communities, Competition: Approximation Of Legislation Series - 1970.

The Single European Act, (1986).

Treaty establishing the European Coal and Steel Community, (1951).

Treaty establishing the European Atomic Energy Community, (1957).

Treaty of Rome, (1957).

Treaty of Lisbon, (2007).

The Treaty of Amsterdam Amending the treaty on European Union, The treaties establishing the European Communities and Certain related Acts, (1997), Amsterdam, Article .3.

The Maastrich Treaty, provisions Amending the Treaty Establiishing the European Community, Maastrich, (1992).

Ülger, İ.K., (2007), Avrupa Birliği’nin ABC’si, 4. Baskı, Sinemis Yayınları, Ankara, s.3.

Van der Hoek, M.P., (2003), Tax Harmonization and Competition in the European Union, Taxation eJournal of Tax Research, ATAX, University of New South Wales, p.6.

Yıldız, H., (2006), Avrupa Birliği vergi politikası ve Vergi Uyumlaştırma Çalışmaları, 2006-X-2-22.pdf, s. 550.

Aynı Kategoride Öne Çıkanlar
Hukuk Yayınları Tarafından Basılan Diğer Eserler
Bu Kategoride En Çok Tercih Edilenler