Davranışsal Azgelişmişlik

Orion Kitabevi

Liste Fiyatı :
55.00 
TL
Orion Kitabevi Fiyatı :
44.00
TL

Hemen Al

Adet
+
-

Sepete At

1 İş Günü İçerisinde Tedarik Edilecektir.
ISBN
: 978-605-9524-68-1
Basım Tar.
: 2020
Baskı No
: 1
Syf Sayısı
: 328
Ebat
: 16 x 24 cm
Kitap No
: 162788

%20
İndirim

 Bu kitapta en geniş ve basit anlamda, çağdaş uygarlığın temel normları ile uyuşmayan, iktisadi siyasi ve toplumsal gelişmeyi engelleyen veya saptıranyani azgelişmişliğe neden olan  yüzü aşkın sakıncalı davranış mercek altına alınmaktadır.

Bu kitap, Türkiye’de ve dünyada ekonomik,  siyasal ve toplumsal azgelişmişliğin, başarısızlıkların ve ödenen yüksek bedellerin nedenlerini sorgulayan herkese hitap etmektedir.

Bu kitap, davranışsal faktörlerin ekonomik, siyasal ve sosyal alanlardaki rolünü önemseyen ve bunların nasıl ve ne derecedeetkili olduğunu, nedenlerini ve sonuçlarını merakeden herkese hitap etmektedir.

Bu kitap, Türkiye’de ve dünyada ekonomik, siyasi ve toplumsal gidişattan rahatsız olan ve bu rahatsızlığın muhtemel nedenleri üzerinde kafa yoran herkese hitap etmektedir.

Bu kitap gelişmiş ülkelerle,  gelişmekte olan ülkeler arasındaki davranışsal farkları ve bunların nedenlerini,sonuçlarını ve azgelişmişlikten kurulma yollarını sorgulayan herkese hitap etmektedir.

Bu kitap,  Türkiye’de ve dünyada,  ekonomik,  siyasal ve sosyal alanlardaki sorunlu davranışlar konusunda teorik veya ampirik araştırma yapmak isteyen herkese hitap etmektedir.

Bu kitap, bilimsel bir üslup ve endişe ile yazılmış olmakla birlikte, herkesin anlayabileceği birşekilde ve her düzeyde okurun okuduğu şeylere önemli katkılar yapmasını teşvik edecek şekilde kaleme alınmaya çalışılmıştır.

Bu kitap, azgelişmişliği,  performans göstergeleri veya yapısal değişkenler ile değil, davranışsal göstergelerle hem ekonomik hem siyasal hem de toplumsal boyutlarıyla tanımlayan ilk kavramsal ve teorik çalışma olma özelliğini taşımaktadır.


 

 İÇİNDEKİLER

GİRİŞ

a) Tanım: Davranışsal Azgelişmişlik Kavramı........................................ 8

b) Metodoloji....................................................................................... 10

c) Davranışsal Azgelişmişliğin Önemi ve Sonuçları.............................. 11

d) Davranışsal Azgelişmişliğin Nedenleri............................................. 11

e) Davranışsal Azgelişmişlik Göstergelerinin Sınıflandırılması............. 12

BİRİNCİ BÖLÜM

1) EKONOMİK GELİŞME POTANSİYELİNİ VE

PERFORMANSINI DÜŞÜREN DAVRANIŞSAL

AZGELİŞMİŞLİK

1.1) Karar Verme Tercih Yapma ve Girişim Yapma İle İlgili

...... Davranışsal Azgelişmişlik............................................................ 14

1.1.1. İrrasyonel Kararlar Alma Eğiliminin Yüksek Olması.................. 14

1.1.2. Fayda /Maliyet Analizi Yapmadan Karar Alma Eğiliminin

......... Yüksek Olması........................................................................... 17

1.1.3. Planlama Yapma ve Strateji Belirleme Eğiliminin Düşük

.........  Olması....................................................................................... 20

1.1.4.  İş Yapmada en Kolayı ve en Zahmetsiz Yolu Seçme

.........  Eğiliminin Yüksek Olması......................................................... 22

1.1.5.Girişimde İşbirliği ve Sürdürülebilir Ortaklık Yapma

......... Eğiliminin Düşük Olması............................................................ 23

1.1.6. Gösteriş Tüketimi ve Gösteriş Yatırımı Eğiliminin

......... Yüksek Olması........................................................................... 25

1.2) Öğrenme ve Yetenek Geliştirme İle İlgili Davranışsal

...... Azgelişmişlik................................................................................ 27

1.2.1. Soru Sorma, Öğrenme ve Yetenek Geliştirme İsteğinin

......... Düşük Olması............................................................................. 27

1.2.2. Sorgulamadan Öğrenme ve Yetenek Geliştirme Eğiliminin

......... Yüksek Olması........................................................................... 30

1.2.3. Öğrenmeyi ve Eğitilmeyi Aşağılayıcı ve Tehlikeli Olarak

......... Görme Eğiliminin Yüksek Olması.............................................. 33

1.2.4. Makbul Beceriler Yerine Makbul Olmayan Becerileri

......... Geliştirme Eğiliminin Yüksek Olması......................................... 36 

1.3. Yaratıcı Faaliyetler ve Girişimler İle İlgili Davranışsal

         Azgelişmişlik................................................................................ 37

1.3.1. Taklit Eğiliminin Yüksek Olması................................................ 37

1.3.2. İntihalin ve Her Türlü Fikir Hırsızlığının Yaygın Olması............ 39

1.3.3. Değer Yargılarının Nesnel Bulgulardan Daha Etkili Olması........ 40

1.3.4. Uzmanlaşma Eğiliminin Düşük Olması...................................... 42

1.3.5. Başarısızlıktan Korkma Nedeniyle Yaratıcı Girişimden Uzak

.........  Durma Eğilimi........................................................................... 44

1.4) Rekabete Girme ve Adil Yarışma Eğiliminin Düşük Olması...... 45

1.4.1. Hile Yapma ve Aldatma Eğiliminin Yüksek Olması................... 46

1.4.2. Rekabete Girmeme Eğiliminin Yüksek Olması........................... 48

1.4.3. Anlaşmalar ve Paralel Davranışlar Yoluyla Rekabeti

......... Bozucu Eylemlere Girme Eğiliminin Yüksek Olması.................. 49

1.4.4. Hakim Gücünü Kötüye Kullanma Eğiliminin Yüksek Olması.... 51

1.4.5. İktisadi Korumacılık Eğiliminin Yüksek Olması......................... 53

1.5) Kurallara ve Düzenlemelere Uyma Eğiliminin Düşük Olması... 56

1.5.1. Ahde Vefa İlkesine Uyma Eğiliminin Düşük Olması................. 56

1.5.2. Sıfır Kuralla Hareket Etme Eğiliminin Yüksek Olması............... 57

1.5.3. Bedavacılık Eğiliminin Yüksek Olması ve Bedavacılığın

.........  Hoşgörü İle Karşılanması........................................................... 60

1.6) Hak ve Özgürlüklere Saygısızlık ve Yaşam Tarzına

...... Müdahale İle İlgili Davranışsal Azgelişmişlik............................. 61

1.6.1. Özgürlükleri Önemsememe Eğiliminin Yüksek Olması.............. 62

1.6.2. Mülkiyet Hakkına Saygısızlık Eğiliminin Yüksek Olması........... 64

1.6.3. Girişim, Çalışma Seyahat, Yerleşim Haklarına

......... Saygısızlık Eğiliminin Yüksek Olması........................................ 65

1.6.4. İrade Gaspı ve İrade Gaspının Kabullenilmesi Yoluyla

.........  Özgürlük Alanlarının Kısıtlanması Eğiliminin Yüksek Olması... 67

1.6.5. Bireylerin Çocuk Yapma İradesine Müdahale Eğiliminin

......... Yüksek Olması........................................................................... 69

1.7) Negatif Dışsallık Yaratma veNegatif Dışsallıklara Karşı

...... Tutum İle İlgili Davranışsal Azgelişmişlik.................................. 71

1.7.1. Ekonomik Amaçlarla ve Ekonomi Dışı Nedenlerle

......... Doğayı Tahrip Etme Eğiliminin Yüksek Olması.......................... 71

1.7.2. Doğanın Tahribine Duyarlı Olmama ve Seyirci Kalma

.........  Eğiliminin Yüksek Olması......................................................... 73

1.7.3. Doğaya Katkı Yapma Eğiliminin Düşük Olması......................... 74

İKİNCİ BÖLÜM

2) SİYASİ İKTİDARIN MEŞRUİYETİNİ VE SİYASİ

SİSTEMİN PERFORMANSINI ETKİLEYEN

DAVRANIŞSAL AZGELİŞMİŞLİK

2.1) İrrasyonel Siyaset Yapma Tarzınıİlgilendiren Davranışsal

         Azgelişmişlik................................................................................ 76

2.1.1. Entrikalı Karmaşıklık Yaratarak Egemenlik Kurma

......... Eğiliminin Yüksek Olması.......................................................... 77

2.1.2. Yanlışlara Başkalarını Ortak Etme Eğiliminin Yüksek

......... Olması........................................................................................ 80

2.1.3.  Hamasete Başvurarak İkna ve Motivasyon Sağlamanın

......... Yaygın Olması............................................................................ 82

2.1.4. Başarısızlıkların Örtbas Edilmesi ve Başarıların

......... Abartılması Eğiliminin Yüksek Olması....................................... 83

2.1.5. Taraftar veya Halk Dalkavukluğu Yapma Eğiliminin

......... Yüksek Olması........................................................................... 85

2.1.6. Organize ve Güdümlü Gösterilerle Suni Kamuoyu

......... Yaratma Eğiliminin Yüksek Olması............................................ 87

2.1.7. Tarafsızları İtibarsızlaştırma ve Taraf Tutmaya Zorlama

.........  Eğiliminin Yüksek Olması......................................................... 88

2.2) İrrasyonel Yönetim Anlayışıyla İlgili Davranışsal

...... Azgelişmişlik................................................................................ 90

2.2.1. Benden Sonra Tufan Anlayışı İle Hareket Etme

......... Eğiliminin Yüksek Olması.......................................................... 91

2.2.2. Devlet Yönetiminde Görev İhmali, Yetki Aşımı ve

......... Yetkiyi Kötüye Kullanma Eğiliminin Yüksek Olması................. 92

2.2.3. Devlet Yöneticilerinin Mucize Yaratma Peşinde

......... Koşma Eğiliminin Yüksek Olması.............................................. 94

2.2.4. İç ve Dış Tepkileri Yok Sayma veya Yok Etme

......... Eğiliminin Kuvvetli Olması......................................................... 96

2.2.5. Kamuda İyi Değerlendirilmemiş ve Projesi Olmayan

.........  Harcama Yapılması Eğiliminin Güçlü Olması............................ 98

2.2.6. Sonuçlarını Düşünmeden Karar Alma ve Eyleme

......... Geçme Eğiliminin Yüksek Olması............................................ 100

2.2.7. Bürokraside İnisiyatif Kullanma ve Kullandırma

.........  Eğiliminin Düşük Olması......................................................... 101

2.3) Sorun Çözme Yaklaşımları İle İlgili Davranışsal

...... Azgelişmişlik.............................................................................. 103

2.3.1. Sorunları Yasakları Genişleterek ve Zor Kullanarak

......... Çözme Eğiliminin Yüksek Olması............................................ 103

2.3.2. İç Sorunları Yapay Dış Sorunlar Yaratarak

.........  Önemsizleştirme Eğilimi.......................................................... 105

2.3.3. Sorunları Çözmekten Çok Gizlemeye veya Çözdüğü

.........  İzlenimi Yaratmaya Ağırlık Verme Eğilimi.............................. 106

2.3.4. Siyasi ve Ekonomik Sorunları Evrensel Değerlerden

          Ve Normlardan Uzaklaşarak Çözmeye Çalışma Eğiliminin

......... Yüksek Olması......................................................................... 108

2.3.5.  Siyasette ve Ekonomide İfrat ve Tefrit Sarmalı Yaratan

          Tepkiye Dayalı Çözümler Geliştirme Eğiliminin Yüksek

.........  Olması..................................................................................... 110

2.4)  Siyasi İkna ve Taraftar Toplama Amaçlı Duygu İstismarı

......  İle İlgili Davranışsal Azgelişmişlik........................................... 111

2.4.1. Kin ve Nefrete Dayalı Dışlama ve Ayrıştırma Yapma ve

......... Bunu Sürekli Gündemde Tutma Eğiliminin Yüksek Olması..... 111

2.4.2. Eleştiri Yapmak Yerine Haksız İthamlarla ve İftiralarla

......... Sonuç Alma Eğiliminin Yüksek Olması.................................... 113

2.4.3. Korkuya Dayalı Dışlama ve Ayrıştırma Yapma Eğiliminin

......... Güçlü Olması............................................................................ 115

2.4.4. Bireylerin İstemedikleri Konularda Fikir Beyan Etmeye

           Zorlanması ve Fikrini Söylemeyenin Suçlu İlan Edilmesi

......... Eğiliminin Yüksek Olması........................................................ 117

2.5) Siyasi Katılımın Biat Kültürü Çerçevesinde Şekillenmesi

...... İle İlişkili Davranışsal Azgelişmişlik.......................................... 120

2.5.1. Otoriteye veya Lidere Koşulsuz İtaat Eğiliminin Yüksek

......... Olması...................................................................................... 120

2.5.2. İçeriğini Bilmediği ve İnanmadığı Kararları ve Görüşleri

......... Onaylama Eğiliminin Yüksek Olması....................................... 123

2.5.3. Lidere Olağanüstü ve Kutsal Vasıflar Atfetme ve Onun

           Her Türlü Yasa Dışı ve Etik Olmayan Davranışlarına Karşı

......... Duyarsız Olma Eğiliminin Kuvvetli Olması.............................. 125

2.5.4. Liderin Başarısızlıklarını Dış Faktörlere Bağlama ve

          Lideri Kusursuz ve Yalandan Ari Görme Eğiliminin

......... Yüksek Olması......................................................................... 126

2.5.5. Örgüt İçi Demokrasi Yerine Sınırlandırılmış ve

......... Yönlendirilmiş İstişare İle Karar Alınması................................ 128

2.6) Siyasette İnanç İstismarına Yönelik Davranışsal

...... Azgelişmişlik.............................................................................. 129

2.6.1. Dini Aidiyet Farklılığından Prim Elde Etme ve İnanca

......... Dayalı Ayrımcılık Yapma Eğiliminin Yüksek Olması............... 130

2.6.2. Başka İnançlara ve Yorumlara Kapalı Olma ve Diğer

          İnançları Yok Etme Veya Bu İnançlar Üzerinde Baskı

......... Kurma Eğiliminin Yüksek Olması............................................ 132

2.6.3. İnançların Kini Nefreti ve Korkuyu Besleyecek Şekilde

......... Biçimlendirilmesi Eğiliminin Yüksek Olması............................ 134

2.7) Siyasi Rekabetle İlgili Davranışsal Azgelişmişlik..................... 135

2.7.1. Bazı Devlet İmkânlarının Ayrımcı Bir Biçimde Siyasi

......... İktidar Yandaşları İçin Kullanılması Eğiliminin Yüksek Olması 136

2.7.2. Yalan ve İftira Yoluyla Rakiplerini İtibarsızlaştırma ve

......... Dışlama Eğiliminin Yüksek Olması.......................................... 137

2.7.3. Kendi Kötü Özelliklerini Rakibine Mal Etme Eğiliminin

......... Yüksek Olması......................................................................... 140

2.7.4. Siyasi Rekabeti Düşmana Karşı Savaş Olarak Görme

.........  Eğiliminin Yüksek Olması....................................................... 141

2.7.5. Kutuplaştırma Yoluyla Rakiplerini Bertaraf Etme

......... Eğiliminin Yüksek Olması........................................................ 143

2.8) Özgürlüklere Saygıyı ve Yaşam Tarzına Müdahaleyi

......... İlgilendiren Davranışsal Azgelişmişlik.................................... 144

2.8.1.  Emniyeti Özgürlüklerin Önünde Tutma Eğiliminin

......... Yüksek Olması......................................................................... 145

2.8.2. Her Zaman Güçlünün Yanında Yer Alma ve Egemen

......... Güç Emrine Girme Eğiliminin Yüksek Olması.......................... 147

2.8.3. Hak İhlallerini Önemsememe ve Sadece Kendi

          Önemsediği Hak ve Özgürlüklerin Savunuculuğunu Yapma

......... Eğiliminin Yüksek Olması........................................................ 148

2.8.4. Başkalarının Hayat Tarzına Müdahale Alanlarının Geniş

......... Tutulması Eğiliminin Yüksek Olması........................................ 150

2.9) Kurallara ve Düzenlemelere Uyma Eğiliminin Düşük

......  Olması....................................................................................... 153

2.9.1. Kararlarda Bağımsız ve Tarafsız Olma Eğiliminin Düşük

......... Olması...................................................................................... 153

2.9.2. Yetkisini Keyfi ve Kötüye Kullanma Eğiliminin Yüksek

......... Olması...................................................................................... 155

2.9.3. Cadı Avının veya Yargısız İnfaz Yapma Eğiliminin Yüksek

......... Olması...................................................................................... 157

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

3)TOPLUMSAL İLİŞKİLERDE GÜVENİN, HUZURUN

VE BAŞARILI BİR BÜTÜNLEŞMENİN

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİ ZORLAŞTIRAN

DAVRANIŞSAL AZGELİŞMİŞLİK

3.1) Rasyonellikten Uzak Olma ile İlgili Davranışsal Azgelişmişlik 159

3.1.1. İki tarafın Kaybedeceği Oyunlar Kurma Eğiliminin

......... Yüksek Olması......................................................................... 159

3.1.2. İrrasyonel Cezalandırma Eğiliminin Yüksek Olması................ 160

3.1.3. Kusurluyu Cezalandırma Yerine Herkesi Cezalandırma

......... Eğiliminin Yüksek Olması........................................................ 162

3.1.4. Sorunları Yok Sayma Eğiliminin Yüksek Olması..................... 164

3.1.5. Sorunları Geleceğe Erteleme Eğiliminin Yüksek Olması.......... 165

3.2 Öğrenme Süreçleriyle İlgili Davranışsal Azgelişmişlik.............. 169

3.2.1. Hata Yapmaktan ve Eleştirilmekten Korkma Nedeniyle

......... Hiçbir Eyleme Girmeme Eğiliminin Yüksek Olması................. 169

3.2.2. Yalanı ve Aldatmayı Doğal Kabul Etme Eğiliminin

......... Yüksek Olması......................................................................... 172

3.2.3. Çocuk Yetiştirmede Aşırı Korumacılık ve Destek Olma

......... Eğiliminin Yüksek Olması........................................................ 174

3.2.4. Korkutarak Davranış ve İnanç Değişikliği Yaratama

......... Eğiliminin Güçlü Olması........................................................... 176

3.2.5. Komplo Teorilerine Dayanarak Kanaat Oluşturma

......... Eğiliminin Yüksek Olması........................................................ 178

3.2.6. Öğrenim Yetersizliğine Dayalı Davranışsal Azgelişmişliğin

......... Yüceltilmesi Eğiliminin Yüksek Olması.................................... 179

3.2.7. Bilgi Edinmeden Kanaat Sahibi Olma Eğiliminin Yüksek

......... Olması...................................................................................... 181 

3.3) Rekabet Kültüründeki Yetersizlikler İle İlgili Davranışsal

......... Azgelişmişlik............................................................................ 183

3.3.1. Yolsuzluğa Duyarlı Olunmaması ve Bundan Yararlanmaya

......... Çalışılması Eğiliminin Yüksek Olması...................................... 183

3.3.2. Rakiplerini Yalan ve İftirayla Kötüleme ve İtibarsızlaştırma

......... Eğiliminin Yüksek Olması........................................................ 185

3.3.3. İntikam Duygusu ile Hareket Etme Eğiliminin Yüksek

......... Olması...................................................................................... 186

3.4) Saygı Hoşgörü Nezaket Eksikliği İle İlgili Davranışsal

. Azgelişmişlik............................................................................. 188

3.4.1. Başkalarının Hayat Tarzına Saygı Duymama Eğiliminin

 Yüksek Olması........................................................................ 188

3.4.2. Aynı Düşünce ve İnançta Olmayanların Varlığını Bir

       Tehdit Olarak Görme ve Bertaraf Etmeye Çalışma Eğiliminin

.Yüksek Olması............................................................................ 190

3.4.3. Eleştiriye Tahammül Edememe ve Sert Tepki Verme

...... Eğiliminin Yüksek Olması........................................................... 192

3.4.4. Yüksek Sesle Gürültü Kirliliği Yaratma Eğiliminin

...... Yüksek Olması............................................................................ 193

3.4.5. Teşekkür Etme ve Özür Dileme Eğiliminin Düşük Olması....... 194

3.4.6. Taciz ve Tecavüz Eğiliminin Yüksek Olması........................... 196

3.4.7. Fikrini Küfür İle Beyan Etme, Küfürü Onaylama ve

...... Teşvik Etme Eğiliminin Yüksek Olması...................................... 197

3.5) Kurallara ve Düzenlemelere Uyma Eğilimi İle İlgili

...... Davranışsal Azgelişmişlik.......................................................... 198

3.5.1. Suç İşleyerek Hak Arama Eğiliminin Yüksek Olması............... 199

3.5.2. Kuralları Öğrenerek Bunlara Uyma İhtiyacı Duymama

 Ve Kendi Kuralını Kendisi Koyma Eğiliminin Yüksek Olması... 200

3.6)İnançların Toplumsal İstismarı İle İlgili Davranışsal

  Azgelişmişlik............................................................................. 202 

3.6.1. Dini Özünden Çok Şekli Yönüyle Abartılı Biçimde

       Yaşama ve Her Fırsatta Dini Aidiyetini Ön Plana Çıkarma

......  Eğiliminin Yüksek Olması.......................................................... 202

3.6.2. Dini Hurafelerin Savunulması ve Sorgulanmasına Karşı

...... Çıkma Eğiliminin Yüksek Olması............................................... 204

3.7) Duygusal Bağlarda Aşırılık ve Ahlaki Kurallardan Sapma

...... İle İlgili Davranışsal Azgelişmişlik.............................................. 206

3.7.1. Kendisini Feda Edecek Şekilde Sevme ve Bağlanma

...... Eğiliminin Yüksek Olması........................................................... 206

3.7.2. Sevgiyi Sahibiyet Olarak Algılama Eğiliminin Yüksek

.........  Olması..................................................................................... 207

3.7.3. Yalan Söylemeyi Gerekli ve Üstün Bir Yetenek Olarak

.........  Görme ve Takdir Etme Eğiliminin Yüksek Olması.................. 209

3.8) Kadının Statüsü İle İlgili Davranışsal Azgelişmişlik................. 211

3.8.1. Kadına Annelik ve Ev Kadınlığı Rolü Dışında Bir Hayat

......... Tarzı Tanınmaması Eğiliminin Yüksek Olması......................... 211

3.8.2. Kadının Erkeğin Emri ve Koruması Altında Tutulması ve

           Bağımsız ve Kişilikli Bir Birey Olarak Görülmemesi Eğiliminin

......... Yüksek Olması......................................................................... 213

3.8.3. Kadına ve Çocuğa Şiddet Gösterme ve Kötü

......... Muamele Eğiliminin Yüksek Olması ve Bunun Doğal görülmesi 215

SONUÇ............................................................................................. 216

 

 
 
Erdal Türkkan Tarafından Yazılan Diğer Eserler
Aynı Kategoride Öne Çıkanlar
Orion Kitabevi Tarafından Basılan Diğer Eserler
Bu Kategoride En Çok Tercih Edilenler
Yerel ve Bölgesel Kalkınma
21,00 TL
16,80 TL
%

19

Teknolojik Yetenek Transferi
22,00 TL
17,60 TL
%

19