Hukuk Felsefesi

Hukuk Yayınları

Liste Fiyatı :
45.00 
TL
Orion Kitabevi Fiyatı :
36.00
TL

Hemen Al

Adet
+
-

Sepete At

1 İş Günü İçerisinde Tedarik Edilecektir.
ISBN
: 978-605-06758-2-5
Basım Tar.
: 2020
Baskı No
: 2
Syf Sayısı
: 304
Ebat
: 14,5 x 21,5 cm
Kitap No
: 162803

%20
İndirim

Hukuk felsefesi, felsefi düşünce içerisinde, hukukun ideal biçimine yönelik farklı yaklaşım tarzlarının ortaya çıktığı bir alanı ifade etmektedir. Felsefe tarihi boyunca İlkçağ’dan günümüze devam eden bu yaklaşım tarzları, hukukun ne olduğu, dahası ne olması gerektiği sorunu üzerinde ciddi tartışmaların ortaya çıkışına zemin hazırlamıştır. Bu bağlamda hukuk sorunu üzerine yapılan tartışmalar, hukukun ideal biçimi sorunundan, adalet sorununa, hak sorunundan, irade özgürlüğü sorununa, hukukun kaynağı probleminden, hukuk, devlet, toplum ilişkilerine kadar geniş bir yelpaze oluşturmaktadır.

Elinizdeki kitap, bu sorunlar çerçevesinde, hukuk kavramına ilişkin açıklama ve tanımları, hukuk ile diğer beşeri davranış kuralları arasındaki ilişki ve farkları, adalet konusuna yönelik bakışları ve adaletin tür ve çeşitlerini, hak sorununu ve bu bağlamda insan hakları ve sivil itaatsizlik konularını ve irade özgürlüğü problemini ele almakta, ayrıca hukuk felsefesi tarihinde ortaya çıkan doğal hukuk, hukuki pozitivizm, tarihçi hukuk okulu, idealizm, faydacı hukuk görüşü, hukuki realizm gibi akımları ve feminizmin hukuka ilişkin bakış açısını ve bu akımlara mensup filozofların görüşlerini ele alarak inceleyen bir kitaptır. Bu çerçevede İlkçağ’da Sofistlerle başlayan ve günümüzde Ronald Dworkin’e uzanan filozoflar zincirinde, hukukun ideal biçimine yönelik tartışmalara odaklanan bu çalışma, bu alanla ilgilenenler için hazırlanmış bir çalışmadır.   


 

İÇİNDEKİLER

İKİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ

BİRİNCİ BÖLÜM

FELSEFE VE HUKUK FELSEFESİ

İKİNCİ BÖLÜM

HUKUK

2.1. Hukuk Terimi

2.2.Hukukun Tanımı

2.3. Hukuk ve Diğer Toplumsal Düzen Kuralları

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

HUKUK FELSEFESİ’NİN TEMEL PROBLEMİ

OLARAK ADALET

3.1. Adalet Nedir?

3.2. Adalet Çeşitleri

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

HUKUK FELSEFESİ, ETİK VE ÖZGÜRLÜK

SORUNU

4.1. Genel Olarak Etik ve Etik Teoriler

4.1.1.  En Yüksek İyi Problemi

           (Mutlulukçu Etik ve Yararcı Etik)

4.1.2.Doğru Eylem Problemi

    (Deontolojik Etik ve Aksiyolojik Etik)

4.2. Hukuk Felsefesi ve Etik’in Ortak Paydası Olarak

    İrade Özgürlüğü Problemi

4.2.1.  Düşünce Tarihinde İrade Özgürlüğü

4.2.2.  Determinist Etik ve İrade Özgürlüğü

4.2.3.  İndeterminist Etik ve İrade Özgürlüğü

 BEŞİNCİ BÖLÜM

HUKUK FELSEFESİ’NİN TEMEL PROBLEMİ OLARAK HAK KAVRAMI

5.1. Hak Kavramına İlişkin Teoriler

5.2. İnsan Hakları

5.3. Barışçıl Bir Hak Arama Yolu Olarak Sivil İtaatsizlik

ALTINCI BÖLÜM

DOĞAL HUKUK

6.1. DOĞAL HUKUK AKIMI

6.2. İLKÇAĞ’DA DOĞAL HUKUK

A.  Sofistler

B.  Platon

C.  Aristoteles

D.  Cicero

6.3.ORTAÇAĞ’DA DOĞAL HUKUK

 A.Aquinalı Thomas

6.4. RÖNESANS DÖNEMİ

A.Hugo.Grotius

B.Hobbes

6.5. MODERN DÖNEM DOĞAL HUKUK

A. Locke

B.   Rousseau

C.  Kant

D.  Stammler

E.   Del Vecchio

F.   Radbruch

G.  Maritan

H.  Dabin

YEDİNCİ BÖLÜM

HUKUKİ POZİTİVİZM

7.1. Hukuki Pozitivizm Akımı

7.2. İradeci Pozitivizm ve John Austin

7.3. Sosyolojik Pozitivizm ve Leon Duguit

7.4. Normativist Pozitivizm ve Hans Kelsen

7.5. H. L. A. Hart

SEKİZİNCİ BÖLÜM

TARİHÇİ HUKUK OKULU

8.1. Savigny

8.2. Puchta

DOKUZUNCU BÖLÜM

İDEALİZM

9.1. Hegel

ONUNCU BÖLÜM

FAYDACI HUKUK OKULU

10.1. Bentham

10.2. Jhering

ONBİRİNCİ BÖLÜM

HUKUKİ REALİZM

(AMERİKAN VE İSKANDİNAV REALİZMİ)

ONİKİNCİ BÖLÜM

MARKSİST VE ANARŞİST HUKUK ANLAYIŞI

ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM

ÇAĞDAŞ DÖNEM

13.1. Ronald Dworkin

ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM

FEMİNİZM VE HUKUK

14.1. Feminizm Nedir?

14.2. Liberal Feminizm ve Hukuk

14.3. Kültürel Feminizm ve Hukuk

14.4. Radikal Feminizm ve Hukuk

14.5. Postmodern Feminizm ve Hukuk

KAYNAKÇA

 

 

 
 
Yıldırım Torun Tarafından Yazılan Diğer Eserler
Aynı Kategoride Öne Çıkanlar
Hukuk Yayınları Tarafından Basılan Diğer Eserler
Bu Kategoride En Çok Tercih Edilenler
Hukuk Felsefesi
45,00 TL
36,00 TL
%

20

Hukuk Felsefesi
30,00 TL
24,00 TL
%

20