İmar Kanunu Uygulama Rehberi - Açıklamalı, İçtihatlı

Adalet Yayınevi

Liste Fiyatı :
88.00 
TL
Orion Kitabevi Fiyatı :
83.60
TL
Üzgünüz bu ürün stokta mevcut değildir.
ISBN
: 9786051464312
Basım Tar.
: 2014
Baskı No
: 3
Syf Sayısı
: 1012
Ebat
: 16 x 24 cm
Kitap No
: 152968

%5
İndirim

İmar Hukuku ile İlgili Temel Kavramlar
İmar Planları Türleri ve Planlar Arasındaki Hiyerarşi
İmar Planlarının Hazırlanması ve Dikkat Edilecek Hususlar
İmar Planlarında Bayındırlık ve İskan Bakanlığının Yetkileri
Kamuya Ait Taşınmazların Hukuki Durumu
İmar Planlarında Umumi Hizmetlere Ayrılan Yerler
İfraz, Tevhit, Tescil, Şüyuun İzalesi,
Arazi ve Arsa Düzenlemesi, Parselasyon Planları
Yapı, Yapı Ruhsatı, İnşaat Ruhsatı, Yapı Kullanma İzni
Ruhsat ve Eklerine Aykırı Yapılar, Yıkım
Yıkılacak Derecedeki Tehlikeli Yapılar
İdari Müeyyideler, İmar Para Cezaları Türleri
İmar Kanunu ile İlgili Tam Yargı Davaları
İmar Davalarında Dava Açma Süresi
İmar Planları ile Kamulaştırma Arasındaki İlişki
Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve İlgili Danıştay Kararları
Kentsel Dönüşüm ve İlgili Yargı Kararları
İmar Kanunuyla İlgili İdari Dava Dilekçeleri Örnekleri

Açıklamalı- İçtihatlı İmar Kanunu Uygulama Rehberi isimli çalışmamızın 1. ve 2. baskıları büyük bir ilgi görmüş ve uygulamada karşılaşılan sorunların giderilmesinde uygulayıcılara yardımcı bir çalışma niteliği kazanmıştır. İlk basımdan sonra aradan geçen süre zarfında İmar Kanununda 6495 sayılı Kanunla bir takım değişikliklere gidilmiştir. Kitabımızın üçüncü baskısında bu değişiklikler ilave edilmiştir.
Bu baskıda, kitabın ilk iki baskısında yer alan özellikle ilk derece mahkeme kararlarının akıbeti bir başka deyişle temyiz edilip edilmediği ve temyiz edilmişse Danıştay’daki esas numarası ve Danıştay tarafından verilen karar numaraları da dipnot olarak okuyucunun hizmetine sunulmuştur. Bu sayede kararların uygulayıcılar açısından yol gösterici nitelikte olması amaçlanmış ve uygulayıcıların Danıştay içtihatlarını takip etme imkanı sağlanmıştır.
Öte yandan Danıştay Genel Kurulu’nun 25. 04. 2011 gün ve E. 2011/13, K. 2011/13 sayılı kararıyla Danıştay Dairelerinin görev dağılımı yeniden belirlenmiş olup, bu yeni belirleme ile 3194 sayılı İmar Kanunu’ndan kaynakların uyuşmazlıkların temyiz incelemesi konusunda Danıştay 6. Dairesi yanında Danıştay 14. Dairesine de yetki verilmişti. Bu amaçla çalışmamızda Danıştay 6. Dairesi ve Danıştay 14. Dairesinin yakın zamanda verdiği içtihatlarına daha fazla yer verilmiştir. Bu nedenle de önceki içtihatların sadece özetlerine yer verilerek yeni içtihatlara daha fazla yer ayrılmaya çalışılmıştır.
Kitabın hacminin yeni kararlarla birlikte oldukça artması nedeniyle ilgili mevzuat hükümleri çalışmadan çıkartılarak sık sık değişen yönetmelik hükümlerine yer verilmemiştir.
Kitabımızın ikinci baskısında uygulayıcıların ve okuyucuların talepleri doğrultusunda örnek dava dilekçelerine yer verilmişti. Bu dava dilekçeleri aslında imar kanununun çeşitli maddeleriyle ilgili olmakla birlikte, uygulamada dava açacaklara da yol gösterici niteliktedir. Bilindiği üzere idari yargılama usulünde yazılı yargılama usulü geçerli olup, zaman zaman dava dilekçelerinin usul kurallarına uygun olarak hazırlanmaması nedeniyle davacıların hak kaybına uğramaları söz konusu olabilmektedir. İşte bu şekilde bir hak kaybının önüne geçmek amacıyla çalışmamızda dava dilekçelerine de yer verilmiştir.
Son olarak çalışmamızda yeni uygulaması ortaya çıkmaya başlayan aslında tek başına bir çalışma konusu olacak olan Yapı Denetimi Hakkında Kanun ile Kentsel Dönüşüm uygulamaları ile ilgili mevzuat hükümleri ile bu konularda verilen yargı kararlarına ayrı başlıklar altında yer verilmiştir.


 
 
 
 
Hüseyin Bilgin - Yasin Sezer Tarafından Yazılan Diğer Eserler
Aynı Kategoride Öne Çıkanlar
Adalet Yayınevi Tarafından Basılan Diğer Eserler
Bu Kategoride En Çok Tercih Edilenler