Kameralizm ve Devlet Bilimi

Orion Kitabevi

Liste Fiyatı :
60.00 
TL
Orion Kitabevi Fiyatı :
48.00
TL

Hemen Al

Adet
+
-

Sepete At

1 İş Günü İçerisinde Tedarik Edilecektir.
ISBN
: 9786059524704
Basım Tar.
: 2020
Baskı No
: 1
Syf Sayısı
: 346
Ebat
: 16 x 24 cm
Kitap No
: 160771
Orion Kitabevi Fırsatlarını Yakalayın !
10 Adet ve Üzeri Alımlarınızda
46,80 TL
20 Adet ve Üzeri Alımlarınızda
45,60 TL
30 Adet ve Üzeri Alımlarınızda
44,40 TL
50 Adet ve Üzeri Alımlarınızda
43,20 TL
90 Adet ve Üzeri Alımlarınızda
42,00 TL

%20
İndirim

 Yönetim,  sadece akademik bir çalışma alanı olarak değil, toplumsal yaşamın her anında açıklandığı/bilindiği iddia edilen, ancak bağımsız bir disiplin olarak özellikle araştırma nesnesine ilişkin tartışmaların sürdüğü bir olgudur. Bu olgunun açıklanmasına yönelik çabalar, günümüzde ağırlıklı olarak yönetimin, öznenin bilinçli bir tasarımı olarak ele alınmasına dayanmaktadır. Yönetimin bu şekilde irdelenmesi ise toplumsal gerçekliğin dışına soyutlanmasına, kökenini kaybetmesine neden olmaktadır.

Toplumsal gerçekliğe uygun olarak yönetime ilişkin bilgiler oluşturulurken aslında, “nasıl yönetmeli” sorusuna yanıt aranmaktadır. Bu şekilde ortaya çıkan yönetim bilgisi de devletli yaşamda karşılaşılan sorunlara çözüm aramaktadır. Dolayısıyla toplumsal gerçeklikteki dönüşüme ve yaşananlardan çıkardıkları sonuçlara göre toplumlar, yönetime ilişkin alanı düzenlemektedirler. Bu çerçevede kitapta, öncelikle Alman feodalitesi ele alınacak, ardından toplumsal gerçeklikteki değişimle birlikte Alman prenslikleri, ancak aslında Prusya’da yönetime ilişkin bilginin ne şekilde oluşturulduğu, nesnesi, nesnesindeki değişim ve Çağdaş Yönetim Bilimlerinin kökeni olup olmadığı incelenecektir.


 

İÇİNDEKİLERi

TABLOLAR.................................................................................................................. v

GİRİŞ............................................................................................................................. 1

BİRİNCİ BÖLÜM........................................................................................................ 15

KAMERAL-POLİZEY BİLİM’İN

TARİHSEL-TOPLUMSAL TEMELLERİ...................................................................... 15

I.ALMAN ÜLKELERİNDE FEODAL YAPI................................................................ 17

A.Alman Prensliklerinde Feodalite: Tarih,

 Coğrafya ve Kendine Özgülük................................................................................... 18

1.Alman Prensliklerinde Feodal Sıradüzen.................................................................. 22

2.Köy Topluluğu (Gemeinde)...................................................................................... 24

B.İktidar İlişkileri, Coğrafya ve Nüfus........................................................................ 31

1.Coğrafyanın Tanımlanması ve Nüfus Hareketleri.................................................... 31

2.İktidar İlişkileri : Grundherrschaft, Gutsherrschaft ve Junkertum........................... 35

II.PRUSYA MONARŞİSİNİN KURULUŞU.................................................................. 49

AHohenzollern Hanedanı : Kuruluş Aşaması ve Feodal Zümreler............................. 51

1.Hohenzollern Hanedanı ve Junkertum Dualizmi...................................................... 53

2.İktidar İlişkileri : Hanedan ve Junker İktidarı.......................................................... 59

3.Brandenburg-Prusya ve Otuz Yıl Savaşları............................................................... 72

B.Devletin Yapısı ve Yeniden İnşası............................................................................ 82

1.Genel Savaş Komiserliği ve “Monarşik Bürokratik” Yapı......................................... 82

2.Devletin Yeniden İnşasında Diğer Etkenler.............................................................. 85

3.“Monarşik Bürokrasinin” Özgünlüğü ile Hukukun Ayrışması................................. 91

Bölüm Değerlendirmesi............................................................................................. 101

İKİNCİ BÖLÜM......................................................................................................... 104

KAMERAL-POLİZEY BİLİMİN KURAMSAL

DÜZLEMDE TARİHSEL TEMELLERİ...................................................................... 104

I.KAMERAL-POLİZEY BİLİM:

KAVRAMLAR VE KISITLAR.................................................................................... 107

A.Araştırma Nesnesine İlişkin Sorunlar.................................................................... 108

1.Kameral-Polizey Bilim İncelemelerinin Sınırları...................................................... 111

2.Kameral-Polizey Bilime Yaklaşım............................................................................ 113

B.Kavram ve İçerik Olarak Kameral ve Polizey......................................................... 117

1.Kavram Olarak Kameral......................................................................................... 118

2.Kavram Olarak Polizey........................................................................................... 125

3.Kameral ve Polizey: Kavram ve İçeriğinin İlişkisi................................................... 144

II.NESNENİN OLUŞUMU, DEĞİŞİMİ VE TARİHİ.................................................. 147

A.Kameral-Polizey Bilim: Üzerinde Yükseldiği Zemin.............................................. 147

1.Kameral-Polizey Bilim: Toplum-Devlet Tasarımı.................................................... 148

a.Düşünsel Temel....................................................................................................... 150

b.Kameral-Polizey Bilim’de Toplum ve Devlet.......................................................... 153

2.Kameral-Polizey Bilim: Yöntem.............................................................................. 158

B.Kameral-Polizey Bilim:

Disiplinin Kuruluşu ve Üniversiteleşme Süreci.......................................................... 167

1.Üniversiteleşme Öncesi Kameral-Polizey Bilim....................................................... 167

2.Üniversiteleşme Aşaması :

 Akademik ve Siyasi Alandan Yaklaşımlar................................................................ 169

C.Kameral-Polizey Bilim:

 Nesnenin Dönüşümü ve Etkileyen Alanlar............................................................... 172

1.Disiplinleşmenin Arka Planı.................................................................................... 172

2.Başlangıç Aşamasında Nesnesi ve Akademik Kuruluşu.......................................... 175

3.Kameral-Polizey Bilim Eğitimi : Reformasyon Etkisi.............................................. 195

4.Kameral-Polizey Bilim: Gelişim Süreci ve Nesnenin Değişimi................................ 198

D.Kameral-Polizey Bilim’den Devlet Bilimi’ne.......................................................... 209

1.Özel Kameralizm-Evrensel Kameralizm: Değişim................................................... 210

2.Devlet Bilimi’nin Temeli: Devlet Bilgeliği ve Devlet Bilgisi.................................... 216

E.Kameral Bilim: Merkantilizm, Fizyokrasi ve  Kavramların Sınırları....................... 221

1.Merkantilizm: Kavram Olarak Varlığı ve İçeriğinin Tanımlanması......................... 222

2.Ortak İlkelerin Varlığı ya da Tanım Sorunu............................................................ 226

3.Merkantilizm: Devletin Kuruluşu ya da Mutlakiyet................................................ 229

4.Merkantilizm ve Kameralizm : İlişkinin Nedeni ve Kökeni.................................... 232

5.Merkantilizm ve Sömürgecilik................................................................................ 234

6.Merkantilizm, Kameralizm ve Fizyokrasi Arasındaki Sınırlar................................ 236

Bölüm Değerlendirmesi............................................................................................. 243

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM.................................................................................................... 247

DEVLET BİLİMİ: KAVRAM, KURAM VE TARİH.................................................... 247

I.DEVLET BİLİMİNİN TANIMI, İLKELERİ VE GELİŞİMİ....................................... 249

A.Devlet Biliminin Gelişimi....................................................................................... 251

1.Devlet Bilimi: Sorunlu Bir Kavramın Açıklanması.................................................. 254

2.Doğal Hukuk’tan Devlet Bilimi’ne Geçiş................................................................ 257

3.Devlet Bilimi ve Kapsadığı Disiplinler: İçerik......................................................... 261

B.Değişen Toplumsal Gerçeklik ve Devlet Bilimi:..................................................... 269

1.Restorasyon Çabası: Robert von Mohl.................................................................... 269

2.Yeni Üretim Tarzı ve Devlet Bilimi: Lorenz von Stein............................................ 286

3.İrade-Eylem İkiliği ve Devlet Bilimi: Johann Kaspar Bluntschli.............................. 304

II.KAMERAL-POLİZEY BİLİM VE DEVLET BİLİMİ: KÖKEN................................. 319

1.İktisadi Bilimlerin Kökeni Olarak Kameral Bilim.................................................... 320

2.Sosyal Bilimlerin Kökeni Olarak Polizey Bilim ve İdare Hukuku........................... 323

Bölüm Değerlendirmesi............................................................................................. 331

SONUÇ...................................................................................................................... 333

KAYNAKÇA   

 Birinci Bölüm

KAMERAL-POLİZEY BİLİM’İN TARİHSEL-TOPLUMSAL TEMELLERİ

Alman Ülkelerinde Feodal Yapı; Prusya Monarşisinin Kuruluşu

Kitap üç ana bölümde tasarlanmıştır. Kameral-Polizey Bilim’in üzerinde yükseldiği tarihsel ve toplumsal koşulların ortaya konmasının bir zorunluluk olduğu düşünülmektedir. Dolayısıyla ilk bölümde öncelikle incelenecek alan, coğrafi özellikleriyle ortaya konmuş, dönemin toplumsal ve iktisadi yapısı açıklanmış, ardından Cermen kabilelerinin feodal yapısı irdelenmiştir. Genelde Cermen ve bölgede yerleşik diğer topluluklar, özelde ise Elbe’nin batı ve doğusundaki iktisadi-toplumsal yapı ele alınmıştır. Ancak ağırlık, Brandenburg, Prusya, Mark ve çevresine verilmiştir.

Bu bölümde, feodal yapıya ilişkin özgünlükler ve kavramlar da Junkertum gibi açık bir biçimde ortaya konmaya çalışılmıştır. Çünkü bu özgünlükler ve kavramlar üzerinden feodal yapının farklılığı ve işleyişi açıklanabilecek, bu işleyişin Hohenzollern Devleti’nin kuruluşuna giden, başka deyişle yol açan özellikleri irdelenebilecektir. Bu özelliklerin, Hohenzollern Devleti’nin kuruluşunun, dolayısıyla Alman tecrübesinin özgünlüğünün anlatılabilmesinde kritik öneme sahip olduğuna inanılmaktadır. Öte yandan feodalitenin ortaya çıkışına değinilerek feodalizmi tanımlayan özellikler geçiş tartışmaları bağlamında irdelenmiş, feodalizm ve kapitalizm arasındaki karşıtlık ilişkisi ortaya konmaya çalışılmıştır. Grundherrschaft, Gutsherrschafts’a dönüşmüş, Gutsherrschaft da en güçlü feodal zümre olarak Junkertum’un ortaya çıkışını sağlamıştır. Junkertum ise Hohenzollern Hanedanı’nın iktidar mücadelesi verdiği en önemli rakibidir. Ancak bu aşamada, söz konusu iktidar mücadelesinin Prusya’da siyasi, iktisadi gücün merkezde toplanması ve buna yönelik olarak Hohenzollern Hanedanı’nın aldığı önlemlerin Kameral-Polizey Bilim’in yaratılmasının itici gücü olduğu söylenebilir.

Birinci bölümün devamında, açıklanan feodal iktisadi-toplumsal yapının üzerinde Prusya monarşisinin kuruluşu ele alınmıştır. Bu süreçte coğrafya daraltılarak Brandenburg, Prusya ve Mark bölgesinin iktisadi-toplumsal yapısı, feodal ilişkilerle birlikte açıklanmaya çalışılmıştır. Feodal ilişkiler bağlamında Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu, Hollanda, İsveç ve Lehistan ile diğer Alman prensliklerinin bölgeye etkisi ortaya konmuştur.

Dönemin etkili güçlerinin sürekli bir çatışma alanı olan bölgenin tarihi, dolayısıyla Hohenzollern Devleti’nin kuruluşu, “Köylü Savaşları, Otuz Yıl Savaşları, On Üç Yıl Savaşları ve Reformasyon” tartışmaya çekilmeksizin incelenemeyecektir. Ancak bu inceleme, özne, başka deyişle prensler, krallar ya da önemli diğer tarihî kişilikler ile gelişmeler üzerinden yapılmamıştır. Söz konusu gelişmelerin, toplumsal gerçekliğe ve dolayısıyla oluşturulan yönetim bilgisine etkisi irdelenmeye çalışılmıştır. Bu bölüm, aynı zamanda değişmekte ya da daha doğru bir ifadeyle oluşmakta olan yeni toplumsal gerçekliğin yönetim bilgisinin, akademik alanda karşılığı olarak Kameral Bilim’in kuruluşunun, arka plan ya da düşünsel tarihini de kapsamaktadır. Ancak bu konunun ayrıntılarına ikinci bölümde girileceğinden, burada sadece Prusya monarşisinin yükselişiyle ilintisi bağlamında değinilmiştir.

Bu bölümde bir diğer amaç, mevcut toplumsal gerçekliğe ait yönetim düşüncesinin, nasıl ve ne şekilde somutlandığı sorusunun yanıtlanmasıdır. Amaç doğrultusunda, Prusya’da geleneksel-ussal yönetim aygıtının kuruluşu ve gelişimi açıklanmıştır. Böylece, toplumsal gerçekliğe eş biçimde, yönetim bilgisinin yaratılmasının zemini tarif edilmiştir.

İkinci Bölüm

KAMERAL-POLİZEY BİLİMİN KURAMSAL DÜZLEMDE TARİHSEL TEMELLERİ

Kameral-Polizey Bilim: Kavramlar ve Kısıtlar; Nesnenin Oluşumu, Değişimi ve Tarihi

İkinci bölümde, hem ilk bölümün sonuçlarından yararlanılacak, köken tartışmaları göz önünde tutularak Kameral-Polizey Bilim’in hangi toplumsal gerçekliğin yönetim bilgisi olduğu ortaya konmaya çalışılacak hem de Kameral-Polizey Bilim tarihi ayrıntılarıyla incelenecektir. Bu sırada, alanyazındaki bazı maddi hatalar düzeltilecektir. Ancak öncelikle ilk bölümde olduğu gibi Kameral-Polizey kavramları, tarihsellikleri içerisinde akademik ve pratik alan ayrımı dikkate alınarak açıklanacaktır. Kameral-Polizey Bilim ve Devlet Bilimi’nin gelişimi, sadece kronolojik olarak aynı bölüm içerisinde incelenmeyecektir. Çünkü Kameral-Polizey Bilim ve Devlet Bilimi kavramlarının içsel bağları, gelişimi ve dönemin ana akım bilimlerinden kopuşu, bazı yazarların ön görülü eserlerinin kameral düşüncenin gelişiminde açık bir sıralama yapılmasını zorlaştırması, ilgili bölümde açıklanacağı üzere kesin bir kronolojik sıralamayı olanaksız kılmaktadır. Ayrıca dönemin iktisadi-toplumsal yapısının düşünsel alandaki yansımasının, son derece önemli olduğu değerlendirilmektedir. Ancak özellikle Kant, Fichte, Hegel üzerinden yapılacak bir inceleme, ayrı bir çalışma konusudur.

Diğer taraftan bölüm sonunda Kameralizm’in, Merkantalizm’in Alman versiyonu olmadığı gösterilmiş, Merkantalizm ve Fizyokrasi ile ilişkisi açıklanmıştır.

Üçüncü Bölüm

DEVLET BİLİMİ: KAVRAM, KURAM VE TARİH

Devlet Biliminin Tanımı, İlkeleri ve Gelişimi; Kameral-Polizey Bilim ve Devlet Bilimi: Köken

Üçüncü bölüm ise Kameral-Polizey Bilim’den Devlet Bilimi’ne geçiş ve Devlet Bilimi’nin incelenmesine ayrılmıştır. Böylece ilk iki bölümün veri ve sonuçları da çekilerek bu bölümdeki açıklamalarla birlikte, Kameral-Polizey Bilim ya da Devlet Bilimi’nin, Çağdaş Yönetim Bilimlerine köken oluşturup oluşturamayacağı tartışılmıştır. Kitabın temel varsayımı, Kameral-Polizey Bilim ve Devlet Bilimi’nin, çağdaş yönetim kuramlarına köken oluşturamayacağı ve Kameral-Polizey Bilim’in feodal sistemin; Devlet Bilimi’ninise feodaliteden kapitalizme geçiş sürecinin son aşamasının yönetim bilgisi olduğudur. Kameral-Polizey Bilim, 19. yüzyıldaki anlamıyla Devlet Bilimi’ne evrilmiştir. Diğer yandan Kameral-Polizey Bilim’in tümüyle terk edilmesinden ve yeni bir disiplin olarak Devlet Bilimi’nin yaratılmasından bahsedilemez. Devlet Bilimi ise feodalizmden kapitalizme geçiş sürecinde, toplumsal gerçekliğin değişmekte olduğunun fark edilmesiyle/anlaşılmasıyla ortaya çıkan yeni bir disiplindir. Ancak Devlet Bilimi, kapitalist üretim tarzının yükselmesiyle birlikte parçalarına ayrılarak dağılmıştır. Son bölümde bu konu ayrıntılı olarak tartışılmıştır.

Özetlemek ve yinelemek gerekirse temel varsayım, Kameral-Polizey Bilim ile Devlet Bilimi’nin farklı üretim tarzının yönetim bilgisi olması nedeniyle çağdaş yönetim kuramlarının kökeni olamayacağıdır. Bir diğer varsayım, Devlet Bilimi’nin feodaliteden kapitalizme geçiş sürecinde ortaya çıkması sebebiyle her iki üretim tarzının çelişkilerini gidermeye ve bütüncül bir yönetim bilgisi oluşturmaya çalıştığıdır. Bu bağlamda bir başka varsayımın, Kameral-Polizey Bilim’in sadece kral ya da prensin hazinesinin yönetimi olmadığı gibi içeriksiz, toplum ve devlet tasarımı olmayan bilgi yığını şeklinde sınıflandırılamayacağıdır. Aynı biçimde Kameral-Polizey Bilim ve Devlet Bilimi’nde başlangıçlarından itibaren görülen kapsam ve içerik değişikliklerinin, yeni bir üretim tarzına geçmekten değil, toprak/serf dengesinin düzeltilemez şekilde değişmesi, dolayısıyla feodal düzendeki çözülmeyle birlikte iktidar ilişkilerinde yaşanan dönüşümden kaynakladığı bir diğer önemli varsayımdır. Bu varsayıma, 19. yüzyılda görülen Devlet Bilimi’nin, feodaliteden kapitalizme geçiş sürecinin yönetim bilgisi olduğu da eklenebilir.

Prusya’daki yönetsel gerçekliğin, monarşik-bürokrasi olarak somutlandığı, Kameral Bilim’in, Merkantilizm’in Alman versiyonu olarak görülemeyeceği, Kameral Bilim’in Merkantilizm’den önemli farklarının bulunduğu, diğer varsayımlar olarak sıralanabilir. Öte yandan Otuz Yıl Savaşları başta olmak üzere incelenen dönemde yaşananların, feodal zümreler ile Hohenzollern Hanedanı arasında yol açtığı gerilim ile gerilimin çözümünde izlenen yolun, Kameral-Polizey Bilim’in ortaya çıkışındaki temel basamakları oluşturduğuna inanılmaktadır. Bu, Kameral-Polizey Bilim’in, Prusya merkezli olduğunu da kapsamaktadır. Çünkü Bavyera gibi görece daha güçlü prenslikler değil de Hohenzollern Devleti’nde Kameral-Polizey Bilim’in yerleşmesi ve üniversiteleşmesinin sebebinin, toplumsal gerçeklik bağlamında karşılaşılan sorunlara verilen yanıtta yattığı düşünülmektedir.

 KAYNAKÇA

Abel, Wilhelm, Zur Entwicklung des Sozialprodukts in Deutschland im 16. Jahrhundert: Versuch eines Brückenschlags zwischen Wirtschaftstheorie und Wirtschaftsgeschichte”, Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik Vol. 173 No: 5, 1961, s.448-489.

Abel, Wilhelm, “Landwirtschaft 1500-1648”, Handbuch der deutschen Wirtschafts- und Sozialgeschichte, Band 1, Hermann Aubin, Wolfgang Zorn (Yay.), Stuttgart 1971, s.386-413.

Adler, Hans, Die Prägnanz des Dunklen, Gnoseologie, Ästhetik, Geschichtsphilosophie bei Johann Gottfried Herder, Felix Meiner Verlag, Hamburg 1990.

Akbulut, Örsan Ö., “Yönetim Üzerine”, Yönetsel Gerçeklik ve Yönetsel Olan, İpek Özkal Sayan (Ed.), Ankara Üniversitesi Yayınları, No: 266, Ankara 2010, s.53-60.

Akbulut, Örsan Ö. “Kapitalizm ve Uluslaşma”, Amme İdaresi Dergisi, Cilt 47, Sayı 3, Eylül 2014, s.19-42.

Akbulut, Örsan Ö., Siyaset ve Yönetim İlişkisi, Kuramsal ve Eleştirel Bir Yaklaşım, Turhan Kitabevi, İkinci Bası, Ankara 2009.

Aktel, Mehmet, Kerman, Uysal, Altan, Yakup vd., “Kameralizmi Anlama Çabası”, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 7, Sayı 12, Haziran 2015, s.83-98.

Angermann, Erich, Robert von Mohl 1799-1875, Leben und Werken eines altliberalen Staatsgelehrten, Hermann Luchterhand Verlag, Neuwied 1962.

Aretin von,  Karl Otmar Freiherr,  “Europa im Spannungsfeld zwischen Aufklärung und Absolutismus”, Der aufgeklärte Absolutismus im europäischen Vergleich, Hans Reinalter, Harm Klueting (Yay.), Böhlau Verlag, Wien-Köln-Weimar 2002, s.21-35

Aristoteles, Politika, Remzi Kitabevi, İstanbul 1975.

Backhaus, Ursula, “Johann Heinrich Gottlob von Justi (1717-1771): Health as Part of a State’s Capital Endowment”, The Beginnigs of Political Economy Johann Heinrich Gottlob von Justi, Jürgen Georg Backhaus (Ed.), Springer Verlag, New York 2009, s.171-195.

Barth, Anton, Vorlesungen über sämtliche Hauptfächer der Staats-und Rechtswissenschaft, sechster Band, Jenische und Stagesche Buchhandlung, Augsburg 1840.

Baumstark, Edward, Kameralistische Encyclopädie. Handbuch der Kameralwissenschaften und ihrer Literatur für Rechts- und Verwaltungsbeamte, Landstände, Gemeinde-Räthe und Kameral-Candidaten, Druck und Verlag von Karl Groos, Heidelberg und Leipzig 1835.

Behr, Wilhelm Joseph, Polizei-Wissenschaftslehre oder pragmatische Theorie der Polizei-Gesetzsgebung und Verwaltung, Erster Band, Verlag der Officin des Fränkischen Merkur, Bamberg 1848.

Berenhorst von, Georg Heinrich, Aus dem Nachlasse von Georg Heinrich von Berenhorst, Karl Eduard von Bülow (Yay.), Verlag von Aue, Dessau 1845.

Beyme von, Klaus “Vorläufer der Politikfeldanalyse auf dem europäischen Kontinent”, Lehrbuch der Politikfeldanalyse 2.0, Klaus Schubert, Nils C. Bandelow (Yay.), zweite Auflage, Oldenburg Verlag, München 2009, s.25-37.

Blaich, Fritz, Die Epoche des Merkantilismus, Franz Steiner Verlag, Wiesbaden 1973.

Bleek, Wilhelm, Geschichte der Politikwissenschaft in Deutschland, C.H.Beck Verlag, München 2001

Blickle, Peter, Studien zur geschichtlichen Bedeutung des deutschen Bauernstandes, Gustav&Fischer Verlag, Stuttgart 1989.

Blickle, Peter, Die Revolution 1525, R.Oldenbourg Verlag, dritte Auflage, München 1993.

Bloch, Marc, Feodal Toplum, Üçüncü Baskı, Opus Yayınları, Ankara 1998.

Bluntschli, Johann Caspar, Die Lehre vom modernen Staat, Erster Theil, Allgemeine Staatslehre, sechste Auflage, Verlag der J.G.Cotta’schen Buchhandlung, Stuttgart 1886.

Bluntschli, Johann Caspar, Denkwürdiges aus meinem Leben, Erster Teil, Die Schweizerische Periode (1808-1848), Verlag der C.H.Beck’schen Buchhandlung, Nördlingen 1884.

Bluntschli, Johann Caspar, Lehre vom modernen Staat, Dritter Theil, Politik, Verlag der J.G.Cotta’schen Buchhandlung, Stuttgart 1876.

Bluntschli, Johann Caspar, Lehre vom modernen Staat, Erster Theil, Allgemeine Staatslehre, Verlag der J.G.Cotta’schen Buchhandlung, Stuttgart 1875.

Bluntschli, Johann Caspar, Allgemeines Staatsrecht, Verlag der literarisch-artistischen Anstalt, München 1851.

Bluntschli, Johann Caspar, Geschichte der Staatswissenschaft, Allgemeines Staatsrecht und Politik, Seit dem 16.Jahrhundert bis zur Gegenwart, dritte Auflage, Druck und Verlag von R.Oldenbourg, München und Leipzig 1881.

Boelcke, Willi A., “Wirtschaftskriege”, Handwörterbuch der Wirtschaftswissenschaft, Band 9, Gustav Fischer Verlag vd., Stuttgart-New York 1982, s.119-130.

Borchardt, Knut, Grundriß der deutschen Wirtschaftsgeschichte, Vandenhoeck &Ruprecht Verlag, Göttingen 1978.

Bornhak, Conrad, Geschichte der preussischen Universitätsgeschichte bis 1810, Druck und Verlag von Georg von Reimer, Berlin 1900.

Boockmann, Hartmut, “Über einen Topos in den Mittelalter-Darstellungen der Schulbücher: Die Lehnspyramide”, Geschichte in Wissenschaft und Unterricht, Vol. 43, Juni 1992, s.361-372.

Brenner, Robert, “Agrarian Class Structure and Economic Development in Pre-Industrial Europe”, The Brenner Debate: Agrarian Class Structure and Economic Development in Pre-Industrial Europe, T.H.Aston ve C.H.E Philpin (Ed.), Cambridge University Press, Cambridge 1987, s.10-63

Breysig, Kurt, “Der brandenburgische Staatshaushalt in der zweiten Hälfte des siebzehnten Jahrhunderts”, Jahrbücher Gesetzgebung, Verwaltung und Volkswirtschaft im Deutschen Reich, Vol. 16, Erster Theil, s.1-42, Zweiter Theil s-449-526, Leipzig 1892.

Bruckmüller, Ernst, Sozialgeschichte Österreichs, Verlag für Geschichte und Politik, München 2001.

Brunner, Otto, “Das Ganze Haus und die alteuropäische Ökonomik”, Neue Wege der Verfassungs- und Sozialgeschichte, Otto Brunner (Yay.), zweite Auflage, Göttingen 1968, s.103-127.

Brückner, Jutta, Staatswissenschaften, Kameralismus und Naturrecht: Ein Beitrag zur Geschichte der Politischen Wissenschaft im Deutschland des späten 17. und frühen 18.Jahrhundert, C.H. Beck Verlag, München 1977.

Campe, Joachim Heinrich, Wörterbuch der Deutschen Sprache, vierter Theil, Schulbuchhandlung, Braunschweig 1810.

Cerman, Markus, “Agrardualismus in Europa? Geschichtsschreibung über Gutsherrschaft und ländliche Gesellschaften in Mittel- und Osteuropa”, Jahrbuch für Geschichte des ländlichen Raumes 1, 2004, s.12-29.

Demir, Kenan,“Kadimden Moderne Osmanlı İktisat Düşüncesi”, The Journal of Academic Social Science Studies, Number 42, Winter III, 2016, s.205-223.

Denker, Arif Cemil, Davran, Bülent, Grosses Deutsch-Türkisches Wörterbuch Cilt I, Kanaat Kitapevi, İstanbul 1973.

Der Sprach-Brockhaus, F.U.Brockhaus Yayınevi, Leipzig 1940.

Dithmar, Justus Christoph, Einleitung in die Oeconomische Policei und Cameral-Wissenschaften, Johann Christian Kleyb Verlag, Franckfurt an der Oder 1748.

Dorn, Nico, Oetsjens, Lena, Schneider, Ulrich J., “Die sachliche Erschließung von Zedlers Universal-Lexicon Einblicke in die Lexikographie des 18.Jahrhunderts”, Zeitschrift der Deutschen Gesellschaft für die Erforschung des achtzehnten Jahrhunderts, Jahrgang 33, Heft 1, Wallstein Verlag, Wolfenbüttel 2008, s.96-127.

Dreitzel, Horst, “Hermann Conring und die Politische Wissenschaft seiner Zeit”, Hermann Conring (1606-1681), Beiträge zu Leben und Werk, Historische Forschungen Band 23, Michael Stolleis (Yay.), Duncker&Humblot Verlag, Berlin 1983, s.135-173.

Duchhardt, Heinz, Deutsche Verfassungsgeschichte 1495-1806, W.Kohlhammer Verlag, Stuttgart 1991.

Eberty, Felix, Geschichte des preußischen Staats bis zum Regierungs-Antritt Friedrichs des Größen, Erster Band 1411-1688, Verlag von Eduard Trewendt, Breslau 1867.

Eckermann, Johann Peter, Gespräche mit Goethe in den letzten Jahren seines Lebens, Heinz Schlaffer (Yay.), München-Wien 1986.

Ege, Ragıp, “Jacques Derrida’nın, Hegel’in Aufhebung (ortadan kaldırma) kavramını soruşturması üzerine”, Kaygı, Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi, Sayı 4, 2005 Bahar, s.116-125.

Engehausen, Frank, Die Revolution von 1848/49, Verlag Ferdinand Schöningh, Paderborn 2007.

Erdem, Çiğdem, “Mehmet Sadık Rıfat Paşa ve 19. yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu’na Batılılaşma Bağlamında Kameralizmin Girişi”, Gazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 2010, 12/2, s.171-196.

Erdem, Çiğdem, Kemalist Kameralizm, Kameralizmin Tek Parti Dönemine Yansımaları (1930-1939), Savaş Yayınları, Ankara 2015

Felbick, Dieter, Schlagwörter der Nachkriegszeit 1945-1949, Walter de Gruyter Verlag, Berlin-New York 2003.

Franz, Günther, Der Dre­ßigjährige Krieg und das deutsche Volk, vierte Auflage, Gustav Fisher Verlag, Stuttgart-New York, 1979.

Franz, Günther, Der deutsche Bauernkrieg, siebte Auflage, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 1965.

Friedrich, Manfred, Geschichte der deutschen Staatsrechtswissenschaft, Schriften zur Verfassungsgeschichte Band 50, Duncker und Humblot Berlin 1997.

Fries, J.F., Politik oder philosophische Staatslehre, G.J.Apelt (Yay.) Erökersche Buchhandlung, Jena 1848.

Garner, James Wilford, “Siyasal Bilimin Niteliği ve Alanı”, A.Ü. Hukuk Fakültesi Dergisi, (Çev. M.Tuncer Karamustafaoğlu), Cilt XX, Sayı 1, Yıl 1963, s.91-104.

Gasser, Simon Peter, Einleitung zu den Oeconomischen, Politischen und Cameral-Wissenschaften, In Verlegung des Wäysenhauses, Halle 1729.

Geisthövel, Alexa, Restauration und Vormärz 1815-1847, Verlag Ferdinand Schöningh, Paderborn 2008.

Goetz, Dorothea, “Naturwissenschaftliche Aspekte der Deutschen Aufklärung. Zur naturwissenschaftlichen Bildung an den Universitäten”, Jahrbuch für Wirtschaftsgeschichte, 1974 Teil II, s.99-121.

Grimm, Jacob, Grimm, Wilhelm, Deutsches Wörterbuch, Fünfter Band, Verlag von S.Hirzel, Leipzig 1873.

Grimm, Jacob, Grimm, Wilhelm, Deutsches Wörterbuch, siebenter Band, bearbeitet von Matthias von Lexer, Verlag von S.Hirzel, Leipzig 1889.

Gulbenkian Raporu, Sosyal Bilimleri Açın, Sosyal Bilimlerin Yeniden Yapılanması Üzerine Rapor, Şirin Tekeli (Çev.), Metis Yayınları, İstanbul 2003.

Gundling, Nicolai Hieronymi, Einleitung zur wahren Staatsklugheit, Bey Wolfgang Ludwig Springs sel. Erben und Johann Gottlieb Garbe, Frankfurt und Leipzig 1751.

Gundling, Nicolai Hieronymi, Philosopohische Discourse III., Nachdruck der Ausgabe Frankfurt am Main, Leipzig 1740, Georg Olmas Verlag, Hildesheim 2016.

Gurjewitsch, Aaron J., Das Individuum im Europäischen Mittelalter, (Çev. Erhard Glier), Verlag C.H. Beck, München 1994.

Gutmann, Andre, Die Schwabenkriegschronik des Kaspar Frey und ihre Stellung in der eidgenossischen Historiographie des 16.Jahrhunderts, Veröffentlichungen der Kommission für geschichtliche Landeskunde in Baden-Württemberg, Rh.B: Forschungen, Band 176/1–2, Kohlhammer Verlag, Stuttgart 2010.

Grünfeld, Ernst, Lorenz von Stein und Gesellschaftslehre, Gustav Fischer Verlag, Jena 1910.

Güler, Birgül Ayman, “Yönetim Bilimi ya da Kamu Yönetimi: Yöntembilimsel Özellikler Üzerine”; Türkiye'de Kamu Yönetimi ve Kamu Politikaları, Filiz Kartal (Ed.), TODAİE Yayını No: 357, Ankara 2011, s.9-45.

Gürkan, Ceyhun, “Adam Smith’in Police Kavramı”, Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 16, Güz 2013, s.149-174.

Gürkan, Ceyhun, “Modern Maliye Teorisinin Klasik Kökenleri: İbni Haldun’dan “Post-Kameralizm”e Mali Düşünce”, Maliye Dergisi, Sayı 164, Ocak-Haziran 2013, s.1-26.

Gürkan, Ceyhun, “Modern Kamu Maliyesinin Oluşumu: Maliye Tarihine Alternatif Kuramsal Yaklaşımlar”, SBF Dergisi, Yıl 2014, Cilt 69, Sayı 1, s.43-76.

Gürkan, Ceyhun, “Kameralizm: Modern Yönetim ve Maliye Düşüncesinin Doğuşu ve Gelişimi”, Toplum ve Bilim, Sayı 110, 2007, s. 216-246.

Gürkan, Ceyhun, “Kameralizm: Merkantilizm ve Fizyokrasi ile Bir Karşılaştırma”, Ekonomik Kurumlar ve Kavramlar Sözlüğü, Fikret Başkaya ve Aydın Ördek (Der.), Özgür Üniversite Yayınları, Ankara 2008, s. 625-650.

H-h. von, J.K, Erste Grundzüge eines Versuches über Staatswissenschaft, nebst einer Vorbereitung mit Rücksicht auf die jetzige Zeiten, Yayınevi (?), 1795.

Hagen, William, “How Mighty the Junkers? Peasant Rents and Seigneurial Profits in Sixteenth-Century Brandenburg”, Past&Present, Oxford University Press No: 108, August 1985, s.80-116.

Hançerlioğlu, Orhan, Ekonomi Sözlüğü, 6.Basım, Remzi Kitapevi, İstanbul 1986.

Harl, Johann Paul, Allgemeiner Kameral-Oekonomie, Forst, Technologie Korrespondent für Deutschland, Erster Band, Verleger Johann Jakob Palm, Erlangen 1806.

Harl, Johann Paul, Vollständiges Handbuch der Staatswirtschaft und Finanz, Yayınevi (?), Erlangen 1811.

Harnisch, Hartmut, “Die Gutsherrschaft in Brandenburg, Ergebnisse und Probleme”, Jahresbuch für Wirtschaftsgeschichte- Deutsche Akademie der Wissenschaft zu Berlin, Teil IV, Berlin, März 1969, s.117-148.

Hausen, Carl Renatus, Geschichte der Universität und Stadt Frankfurt an der Oder seit ihrer Stiftung und Erbauung bis zum Schluß des achtzehnten Jahrhunderts, Gedruckt Friedrich Abitz, Frankfurt an der Oder 1800.

Heaton, Herbert, Avrupa İktisat Tarihi, Teori Yayınları, Ankara 1985.

Heckscher, Eli F., “Revision in Economic History: V.Mercantilism”, The Economic History Review, Vol.7, No.1, December 1936, s.44-54.

Hengstmengel, Joost, Divine Oeconomy The Role of Providence in Early-Modern Economic Thought before Adam Smith, Erasmus Üniversitesine sunulan, yayınlanmamış doktora tezi, Rotterdam 2015, s.3 http://www.thesis.xlibx.info/th-economy/147983-1-joost-hengstmengel-hengstmengel-divine-economy-the-role-providen.php (19.03.2016).

Henning, Friedrich Wilhelm, Landwirtschaft und ländliche Gesellschaft in Deutschland : 800 bis 1750, Band I, Ferdinand Schöningh Verlag, Padernborn 1979.

Hentschel, Volker, “Die Staatswissenschaften an den deutschen Universitäten im 18. und frühen 19.Jahrhundert”, Berichte zur Wissenschaftsgeschichte, Volume 1, Issue 3-4 Januar, Akademische Verlagsgesellschaft 1978, s.181-200.

Heyden van der, Ulrich Rote Adler an Afrikas Küste, Die brandenburgisch-preußische Kolonie Großfriedrichsburg in Westafrika, zweite Auflage, Selignow Verlag, Berlin 2001.

Hilton, Rodney, Bond Men Made Free: Medieval Peasant Movements and the English Rising of 1381, Temple Smith, London 1973.

Hinrichs, Ernst, Fürsten und Mächte, Zum Problem des europäischen Absolutismus, Vandenhoeck&Ruprecht Verlag, Göttingen 2000.

Hintze, Otto, Feudalismus-Kapitalismus, Vandenhoeck & Ruprecht Verlag, Göttingen 1970.

Hintze, Otto, Die Hohenzollern und ihr Werk: 500 Jahre vaterländische Geschichte, sechste Auflage, Verlag von Paul Parey, Berlin 1915.

Hintze, Otto, Beamtentum und Bürokratie, Kersten Krüger (Yay.), Vandenhoeck&Ruprecht Verlag, Göttingen 1981.

Hocaoğlu, Durmuş, “Demokrasi, Kameralizm ve Osmanlı’daki Etkileri”, Yeni Türkiye Dergisi, Sivil Toplum Özel Sayısı, Yıl 3 Sayı 18, Kasım-Aralık 1997, s.375-381.

Homeyer, Karl Gustav, Die Deutschen Rechtsbücher des Mittelalters und Ihre Handschriften, Ferd. Dümmlers Verlagsbuchhandlung, Berlin 1856.

Hornick von, Philip Wilhelm, Österreich über alles, wann es nur will, das ist: wohlmeinender Fürschlag, wie mittelst einer wolbestellten Lands-Oeconomie, die Kayserl. Erbland in kurzem über alle andere Staat Von Europa zu erheben, und mehr als einiger derselben Von denen andern independent zu machen, Franckfurt und Leipzig 1753.

Huber, Ernst Rudolf, “Lorenz von Stein und die Grundlegung der Idee des Sozialstaats”, Lorenz von Stein, Gesellschaft-Staat-Recht, Ernst Forsthoff (Yay.), Ullstein Verlag, Frankfurt am Main, Berlin, Wien 1972, s.495-512.

Humpert, Magdalene, Bibliographie der Kameralwissenschaften, Kölner Bibliographische Arbeiten Band I, Balduin Pick Verlag, Köln 1937.

Isenmann, Moritz, “Einleitung”, Merkantilismus. Wiederaufnahme einer Debatte, Vierteljahresschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, Beiheft 228, Moritz Isenmann (Yay.), Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2014, s.9-17

Justi von, Johann Heinrich Gottlobs, Staatswirtschaft oder Oekonomischen und Cameral-Wissenschaften, Erster Theil, Welcher die Lehre von Erhaltung und Vermehrung des Vermögens des Staats, zweyte Auflage, Verlegts Bernhard Christoph Breitkopf, Leipzig 1758.

Kabaağaç, Sina, Erdal Alova, Latince-Türkçe Sözlük, Sosyal Yayınlar, İstanbul 1995.

Kazgan, Gülten, İktisadi Düşünce veya Politik İktisadın Evrimi, Remzi Kitapevi, İstanbul 2009.

Kellenbenz, Hermann, Walter, Rolf, “Das Deutsche Reich 1350-1650”, Handbuch der europäischen Wirtschafts- und Sozialgeschichte-Band 3, Klett-Cotta Verlag, Stuttgart 1986, s.822-893.

Kia, Rukiye Akkaya, Bir Ders Konusu Olarak Devlet ya da Genel Kamu Hukuku Dersinin Kökenleri, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul 2013

Kimura, Shuichiro, “Entstehung einer modernen Erkenntnis der Staatspolitik: Robert von Mohl in der Tradition der deutschen Staatswissenschaften”, http://www.seijo.ac.jp/pdf/faeco/kenkyu/174/174kimura.pdf (04.07.2016)

Kletzin, Birgit, Fremde in Brandenburg: Von Hugenotten, sozialistischen Vertragsarbeitern und rechtem Feindbild, zweite Auflage, LIT Verlag, Münster 2004.

Klosa, Sven, Die Brandenburgische-Africanische Compagnie in Emden, Peter Lang Verlag, Frankfurt am Main 2011.

Klueting, Harm, “Reformierte Konfessionalisierung in West- und Osteuropa”, Konfessionsbildung und Konfessionskultur in Siebenbrücken in der Frühen Neuzeit, Volker Leppin, Ulrich A.Wien (Yay.), Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2005, s.25-27.

Koslowski, Stefan, Zur Phiolosophie von Wirtschaft und Recht, Lorenz von Stein im Spannungsfeld zwischen Idealismus, Historismus und Positivismus, Dunker&Humboldt Verlag, Berlin 2005.

Köbler, Gerhard, Historisches Lexikon der deutschen Länder- Die deutschen Territorien vom Mittelalter bis zur Gegenwart, Siebente Auflage, Verlag C.H. Beck, München 2007.

Krünitz, Johann Georg, Oekonomish-technologische Encyklopädie oder allgemeines System der Stats-, Stadt-, Haus- und Land-Wirtschaft, 33.Theil, Joachim Pauli Buchhändler, Berlin 1785.

Kriele, Martin, Einführung in die Staatslehre, zweite Auflage, Westdeutscher Verlag, Opladen 1981.

Küntzel, Georg, Die Politischen Testamente der Hohenzollern Nebst Ergänzenden Aktenstücken, Band I, Druck und Verlag B.G. Teubner, Leipzig-Berlin 1911.

Lehmann, Hartmut, “Frömmigkeitsgeschichtliche Auswirkungen der Kleinen Eiszeit”, Geschichte und Gesellschaft, Sonderheft - Volksreligiosität in der modernen Sozialgeschichte, Vol.11, Göttingen 1986, s.31-50.

Leupold, Jacob, Theatrum Machinarum Generale oder Schauplatz des Grundes mechanischer Wissenschaften, Drucks Christoph Zunckel, Leipzig 1724.

Wilhelm Lexis, “Systematisierung, Richtungen und Methoden der Volkswirtschaftlehre”, Die Entwicklung der deutschen Volkswirtschaftslehre, Erster Teil, Verlag von Duncker und Humblot, Leipzig 1908, s.1-45

Löwith, Karl, Von Hegel zu Nietzsche, Der revolutionäre Bruch im Denken des neunzehnten Jahrhunderts, Meiner Verlag, Stuttgart 1988.

Lutz, Heinrich, Die Kolonien Deutschlands, Ihre Erwerbung, Bevölkerung, Bodenbeschaffenheit und Erzeugnisse, Verlag von Karl Scherer, Karlsruhe 1900.

Lütge, Friedrich, Die mitteldeutsche Grundherrschaft und ihre Auflösung, Quellen und Forschungen zur Agrargeschichte Band 4, zweite Auflage, Gustav Fisher Verlag, Stuttgart 1957.

Magnusson, Lars, The Political Economy of Mercantilism, Routledge, New York 2015.

Maier, Hans, Die ältere deutsche Staats- und Verwaltungslehre (Polizeiwissenschaft), Ein Beitrag zur Geschichte der politischen Wissenschaft in Deutschland, Hermann Luchterhand Verlag, Neuwied am Rhein-Berlin 1966.

Maier, Hans, Die ältere deutsche Staats- und Verwaltungslehre (Polizeiwissenschaft), C.H Beck Verlag, München 2009.

Marchet, Gustav, Studien über die Entwicklung der Verwaltungslehre in Deutschland von der zweiten hälfte des 17. bis zum Ende des 18.Jahrhunderts, Verlag von R.Oldenburg, München, Leipzig 1885.

Mardin, Şerif, Türk Modernleşmesi, Mümtaz’er Türköne, Tuncay Önder (Der.), 25.Baskı, İletişim Yayınları, İstanbul 2017.

Mathis, Franz, Die deutsche Wirtschaft im 16.Jahrhundert, Enzyklopädie deutscher Geschichte - Band 11, Lothar Gall (Yay.), R.Oldenburg Verlag, München 1992.

Mehring, Franz, Geschichte der Deutschen Sozialdemokratie-Von der Julirevolution bis zum preußischen Verfassungsstreite 1803 bis 1863, Erster Theil, Verlag von J.H.W Diek, Stuttgart 1897.

Meyers Konversations-Lexikon, Eine Encyklopädie des allgemeinen Wissens, vierte, gänzlich umgearbeitete Auflage, Verlag des Bibliographischen Institut, Leipzig 1889.

Mieck, Ilja, “Großen Themen der preußischen Geschichte. Preußen und Westeuropa”, Handbuch der Preußischen Geschichte, Band I, Wolfgang Neugebauer (Yay.), Walter de Gruyter Verlag, Berlin-New York 2009, s.411-854.

Mikl-Horke, Gertraude, Soziologie-Historischer Kontext und soziologische Theorie-Entwürfe, sechste Auflage, Oldenbourg Wissenschaftsverlag, München 2011.

Mohl von, Robert, Das Staatsrecht des Königreiches Württemberg, Erster Theil, Bei Heinrich Laupp, Tübingen 1829.

Mohl von, Robert, Die Polizei-Wissenschaft nach den Grundsätzen des Rechtstaates, Erster Band, bei Heinrich Laupp, Thübingen 1832.

Mohl von, Robert, Gesellschaftswissenschaften und Staatswissenschaften, Klaus H.Fischer (Yay.), Wissenschaftlicher Verlag, Schutterwald/Baden 1992.

Mohl von, Robert, “Gesellschafts-Wissenschaften und Staats-Wissenschaften”, Zeitschrift für die gesamte Staatswissenschaft, Band 7, Heft 1, Verlag der H.Laupp’schen Buchhandlung, Tübingen 1851, s.3-71

Mohl von, Robert, Die Geschichte und Literatur der Staatswissenschaften. In Monographieen Dargestellt. Erster Band, Verlag von Ferdinand Enke, Erlangen 1855.

Mohl von, Robert,  Encyklopädie der Staatswissenschaften, Verlag der H.Laupp’schen Buchhandlung,  Thübingen 1859.

Mooers, Colin, Burjuva Avrupa’nın Kuruluşu, Birinci Baskı, Dost Yayınevi, Ankara 1997.

Neugebauer, Wolfgang, “Epochen der preußischen Geschichte. Brandeburg-Preußen in der frühen Neuzeit. Politik und Staatsbildung im 17. und 18. Jahrhundert”, Handbuch der Preußischen Geschichte, Band I, Wolfgang Neugebauer (Yay.), Walter de Gruyter Verlag, Berlin-New York 2009, s.113-401.

Nielsen, Axel, Die Entstehung der deutschen Kameralwissenschaft im 17.Jahrhundert, Verlag von Gustav Fischer, Jena 1911.

Nipperdey, Thomas, Deutsche Geschichte 1800-1866. Bürgerwelt und starker Staat, C.H.Beck Verlag, München 1983.

Nitschke, Peter, “Von der Politeia zur Polizei: Ein Beitrag zur Entwicklungsgeschichte des Polizei-Begriffs und seiner Herrschaftspolitischen Dimensionen von der Antike bis ins 19.Jahrhundert”, Zeitschrift für Historische Forschung, Vol. 19, No:1, 1992, s.1-27.

Nitschke, Peter, “Die Polizierung aller Lebensbereiche: Sozialdisziplinierung und ihre polizelichen implikationen in der Prämoderne”, Die Deutsche Polizei und Ihre Geschichte, Peter Nitschke (Yay.), Verlag Deutsche Polizeiliteratur GmbH, Hilden/Rhld 1996, s.27-45.

Nitschke, Peter, Einführung in die Politische Theorie der Prämoderne 1500-1800, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 2000.

Oncken, August, Geschichte der Nationalökonomie, Erster Teil: Die Zeit vor Adam Smith, Verlag von C.L. Hirschfeld, Leipzig 1902.

Önen, Yaşar, Şanbey, Cemil Ziya, Almanca-Türkçe Sözlük 2 O-Z, Türk Dil Kurumu Yayını 546, Ankara 1993.

Paley, William, The Works of William Paley, Published by William Smith, London 1838.

Pankoke, Eckart, “Lorenz von Stein 1815-1890”, Klassiker der Politikwissenschaft - Von Aristoteles bis David Easton, Wilhelm Bleek ve Hans J. Lietzmann (Der.), C.H.Beck Verlag, München 2005, s.109-123.

Patzold, Steffen, Das Lehnswesen, Verlag C. H. Beck, München 2012.

Peukert, Helge, Das tradierte Konzept der Staatswissenschaft, Erfurter Beiträge zu den Staatswissenschaften, Heft 4, Frank Ettrich, Arno Scherzberg, Gerhard Wegner (Yay.), De Gruyter Rechtswissenschaften Verlag, Berlin 2005.

Pfister, Christian, Bevölkerungsgeschichte und Historische Demographie 1500-1800, zweite Auflage, R.Oldenburg Verlag, München 2007.

Philippson, Martin, Geschichte des Dre­ßigjährigen Krieges, Salzwasser Verlag, (1913 tıpkıbasım), Padernborn 2015.

Philippson, Martin, Der Große Kurfürst Friedrich Wilhelm Von Brandenburg: 1660 bis 1688, Dritter Teil, Verlag Siegfried Cronbach, Berlin 1903.

Pierenkemper, Toni, “Friderizianischer Merkantilismus und preußische Industriepolitik in Oberschlesien 1740-1786”, Cologne Economic Paper, Universität zu Köln, Köln 2007, s.3-34

Pirenne, Henri, Ortaçağ Avrupası’nın Ekonomik ve Sosyal Tarihi, İletişim Yayınları, Yedinci Baskı, Ankara 2015.

Polenz von, Peter, Deutsche Sprachgeschichte vom Spätmittelalter bis zur Gegenwart, Band II, 17. und 18.Jahrhundert, Walter de Gruyter Verlag, Berlin 1994.

Preussen von, August Wilhelm Prinz, Die Entwicklung der Kommissariats-Behörden in Brandenburg-Preussen bis zum Regierungs-Antritt Friedrich Wilhelms I., Kaiser Wilhelm Universität Strassburg’a sunulan doktora tezi, Berlin 1908.

Quesel, Carsten, Soziologie und soziale Frage: Lorenz von Stein und die Entstehung der Gesellschaftswissenschaft in Deutschland, Deutscher Universitätsverlag, Wiesbaden 1989.

Ranke von, Leopold, Deutsche Geschichte im Zeitalter der Reformation, zweiter Band, Bei Duncker und Humblot, Berlin 1839.

Rau, Karl Heinrich, Über die Kameralwissenschaft, Entwicklung ihres Wesens und ihrer Theile, Universitäts-Buchhandlung von C.F.Winter, Heidelberg 1825.

Rau, Karl Heinrich, “Ueber Begriff und Wesen der Polizei”, Zeitschrift für die gesamte Staatswissenschaft, Neunter Band, Heft 3./4. Jahrgang 1853, s.605-625

Repgen, Konrad, “Über die Geschichtsschreibung des Dre­ßigjährigen Krieges: Begriff und Konzeption”, Krieg und Politik 1618-1648, Europäische Probleme und Perspektiven, Konrad Repgen (Yay.), R.Oldenburg Verlag, München 1988, s.1-84.

Ribbentrop, Sonja, Pest und Policey im nordeutschen Raum: Die Entwicklung der Pest im Kontext von Wirtschaft, Administration und Policey, Diplomica Verlag, Hamburg 2014.

Roellecke, Gerd, “Theoretische Überlegungen zum Verhältnis von Rechtsgeschichte und Rechtspraxis”, Der praktische Nutzen der Rechtsgeschichte-Hans Hattenhauer zum 8.September 2001, Jörn Eckert (Yay.), C.F. Müller Verlag, Heidelberg 2003, s.425-439.

Rosenberg, Hans, “Die Ausprägung der Junkerherrschaft in Brandenburg-Preußen 1410-1618” Machteliten und Wirtschaftskonjunkturen, Kritische Studien zur Geschichtswissenschaft, Helmut Berding, Jürgen Kocka, Hans-Ulrich Wehler (Yay.) Vandenhoeck&Ruprecht Verlag, Göttingen 1978, s.24-83

Rosenberg, Hans, Bureaucracy, Aristocracy and Autocracy – The Prussian Experience 1660-1815, Harvard University Press, second Printing, Cambridge/Massachusette 1966, s.43-45

Rotteck von, Carl, Welcker, Carl, Staats-Lexikon oder Encyklopädie der Staatswissenschaften, Erster Band, Verlag von Friedrich Hammerich, Altona 1834.

Rüdiger, Axel, Staatslehre und Staatsbildung, Die Staatswissenschaft an der Universität Halle im 18.Jahrhundert, Max Niemeyer Verlag, Tübingen 2005.

Sabean, David Warren, Landbesitz und Gesellschaft am Vorabend des Bauernkriegs, Eine Studie der sozialen Verhältnisse im südlichen Oberschwaben in den Jahren vor 1525, Gustav Fischer Verlag, Stuttgart 1972.

Sachse, Carl Robert, Sachsenspiegel oder Sächsischeslandrecht, Akademische Verlagshandlung von C.F Winter, Heidelberg 1848.

Saklı, Ali Rıza, “Kamu Yönetimi Disiplinin Kökenleri: Prusya Ekolü”, Ege Akademik Bakış, Cilt 13, Sayı 3, Temmuz 2013, s.285-294.

Savaş, Vural F., İktisatın Tarihi, Siyasal Kitapevi, Ankara 2007

Salomon, Albert, “Die deutsche Soziologie”, Albert Salomon Werke, Band 3, Schriften 1942-1949, Peter Gostmann, Claus Härpfer (Ed.), Verlag für Sozialwissenschaften/Springer Fachmedien, Wiesbaden 2010, s.103-137.

Sarnowsky, Jürgen, “Der Deutsche Orden: Entwicklung und Strukturen im Mittelalter” Vortrag auf der Jahrestagung der Gesellschaft der freunde der Technischen Hochschule Danzig in Wernigerode 6 Oktober 1993, http://www.spaetmittelalter.uni-hamburg.de/ Landesforschung/ Literatur/Entwicklung.html (30.03.2017).

Scattola, Merio, “Schlözer und die Staatswissenschaften des 18.Jahrhunderts”, August Ludwig (von) Schlözer in Europa, Heinz Duchhardt, Martin Espenhorst (Yay.), Vandenhoeck&Ruprecht Verlag, Göttingen 2012, s.87-111.

Schärmeli, Liliane, “Entwicklung und Tragweite des Polizeibegriffs im Verwaltungsrecht”, Der Schutz polizeilicher Güter, Entwicklung und Spannungsfelder, Omar Abo Youssef, Andrea Töndury (Yay.), Dike Verlag, Zürich 2011, s.37-58.

Scheller, Immanuel Johann G., Lateinisch-Deutsches und Deutsch-Lateinisches Handlexikon, zweyter Theil, dritte Auflage, Hahnsche Buchhandlung, Leipzig 1817.

Scheller, Immanuel Johann G., Lateinisch-Deutsches und Deutsch-Lateinisches Handlexikon, vornemlich für Schulen, zweyter Band, Verlage der Geistinger’scheu Buchhandlung, Wien, Triest 1820.

Scheuner, Ulrich, “Der Staatsgedanke Preuβens”, Moderne Preuβische Geschichte 1648-1947, Band I, Otto Büsch, Wolfgang Neugebauer (Yay.), Walter de Gruyter Verlag, Berlin-New York 1981, s.26-74.

Scheuner, Ulrich “Robert von Mohl: Die Begründung einer Verwaltungslehre und einer staatswissenschaftlichen Politik”, Beiträge zur Geschichte der Universität Tübingen, 1477-1977, H. Decker-Hauff, G. Fichtner, K. Schreiner (Yay.), Tübingen 1977, s.514-538.

Schikorsky, Isa, “Hohe Schulen”, Handbuch der deutschen Bildungsgeschichte: 18.Jahrhundert. Vom späten 17.Jahrhundert bis zur Neuordnung Deutschlands um 1800, Band II, Notker Hammerstein, Ulrich Herrmann (Yay.), Verlag C.H. Beck, München 2005, s.355-369

Schilling, Lothar, “Vom Nutzen und Nachteil eines Mythos”, Absolutismus, ein unersetzliches Forschungskonzept? Eine deutsch-französische Bilanz,  Lothar Schilling (Yay.), R.Oldenburg Verlag, München 2008, s.13-33.

Schimmelfennig, Friedrich Gustav, Die Preußischen direkten Steuern, Erster Theil, zweite Auflage, Ferdinand Riegel Verlag, Potsdam 1843.

Schlözer, August Ludwig, Allgemeines Statsrecht und Statsverfassungslere. Einleitung in alle Statswissenschaften, Wandenhoek und Ruprechtscher Verlag, Göttingen 1793.

Schmidt Manfred G, “Policy-Analyse”, Grundzüge der Politikwissenschaft, Arno Mohr (Yay.), zweite Auflage, R.Oldenbourg Verlag, Wien-München 1997, s.567-605. 

Schmidt, Walther, Kraetsch, Emil, Wessely-Schmidt Deutscher Wortschatz, Handwörterbuch der deutschen Sprache, siebte Auflage, Carl Henschel Verlag, Berlin 1930.

Schmidt, Werner, Lorenz von Stein. Ein Beitrag zur Biographie, zur Geschichte Schleswig-Holsteins und zur Geistesgeschichte des 19.Jahrhunderts, Jahrbuch der Heimatgemeinschaft des Kreises, Schwensen Verlag, Eckernförde 1956.

Schmoller von, Gustav, Das Merkantilsystem in seiner historischen Bedeutung. Städtische, territoriale und staatliche Wirtschaftspolitik, Wegbreiter Deutscher Volkswirtschaftslehre Heft 2, Vittorio Klostermann Verlag, Frankfurt am Main 1944.

Schmoller von, Gustav, “Lorenz von Stein” Preussische Jahrbücher, Band 19, Heft 3, Heinrich von Treitschke, Wilhelm Wehrenpfennig (Der.), Georg Reimer Verlag, Berlin 1867, s.245-270.

Schmoeckel, Mathias, Rechtsgeschichte der Wirtschaft, Mohr Siebeck Verlag, Tübingen 2008.

Schneider, Dieter, Betriebswirtschaftslehre, Band 4: Geschichte und Methoden der Wirtschaftswissenschaft, Oldenburg Wissenschaftsverlag, München 2011.

Schneider, Franz, Geschichte der formellen Staatswirtschaft von Brandenburg-Preußen, Duncker&Humblot Verlag, Berlin 1952.

Schön, Johann, Die Staatswissenschaft, geschichts-philosophisch begründet. zweite Auflage, bei Wilhelm Gottlieb Korn, Breslau 1840.

Schreckenbach, Paul, Luther und Bauernkrieg, Schulzesche Hof- und Buchdruckerei, Oldenburg 1895.

Schultze, Johannes, Neu Deutsche Biographie, Historische Kommision bei der Bayerische Akademie der Wissenschaften, Duncker&Humblot Verlag, Berlin 1974.

Schulze, Winfried “Gerhard Oestreichs Begriff Sozialdisziplinierung in der Frühen Neuzeit”, Zeitschrift für historische Forschung, Band 14, Heft 3, 1987, s.265-302.

Schuppert, Gunnar Folke, Staatswissenschaft, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden 2003.

Schüz, Wolfgang, “Kameralwissenschaft”, Staats-Lexikon oder Encyklopädie der Staatswissenschaften, Neunter Band, Carl von Rotteck, Carl Welcker (Yay.), Verlag von Friedrich Hammerich, Altona 1840, s.161-167.

Schweitzer von, Rosmarie, “Haushalte, private, II: Haushaltsökonomie”, Handwörterbuch der Wirtschaftswissenschaft, Band 4, Willi Albers, Karl Erich Born, Ernst Dürr vd. (Yay.), Gustav Fischer Verlag vd. Stuttgart-New York, s.51-63

Schweitzer von, Rosmarie, “Von den ökonomischen Schriften des Aristoteles zur Haushaltswissenschaft unserer Tage”, Gieβener Universitätsblätter, 9.Jahrgang, Heft 1, Gieβen 1976, s.74-83,

http://geb.uni-giessen.de/geb/volltexte/2013/9937/pdf/GU_9_1976_1_S74_83.pdf

Seckendorff von, Veit Ludwig, Teutscher Fürsten-Staat, Verlegts Johann Meyers Wittwe, Jena 1720.

Seidlmayer, Michael, Das Mittelalter, Umrisse und Ergebnisse des Zeitalters Unser Erbe, zweite Auflage, Vandenhoeck&Ruprecht Verlag, Göttingen 1967.

Siemann, Wolfram, Vom Staatenbund zum Nationalstaat, Deutschland 1806-1871, Verlag C.H. Beck, München 1995.

Sieyés, Emmanuel Joseph, Was ist der Dritte Stand? Ausgewählte Schriften, Oliver W.Lembcke, Florian Weber (Yay.), Akademie Verlag, Berlin 2010.

Simon, Thomas, Gute Policey. Ordnungsleitbilder un Zielvorstellungen politischen Handelns in der Frühen Neuzeit, Vittorio Klostermann Verlag, Frankfurt am Main 2004.

Simon, Thomas, “Merkantilismus und Kameralismus. Zur Tragfähigkeit des Merkantilismusbegriffs und seiner Abgrenzung zum deutschen Kameralismus”, Merkantilismus. Wiederaufnahme einer Debatte, Vierteljahresschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, Beiheft 228, Moritz Isenmann (Yay.), Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2014, s.65-82.

Small, Albion W., The Cameralist: The Pioneers of the German Social Polity, Published by Burt Franklin, Chicago 1909.

Sommer, Louise, “Bibliographie der Kammeralwissenschaften by Magdalene Humbert, Book Review”, Journal of Political Economy, Vol. 48, No 3, 1940, s.451-452

Sprandel, Rolf, Verfassung und Gesellschaft im Mittelalter, Ferdinand Schöningh Verlag, Padernborn 1991.

Stahl, Jürgen, “Junghegelianische Tatphilosophie in ihrem Verhältnis zu Fichte”, Wissen, Freiheit, Geschichte, Die Philosophie Fichtes im 19. und 20.Jahrhundert, Band III.: Sektion 7-9, Jürgen Stolzenberg, Olivier-Pierre Rudolph (Yay.), Edition Rodopi, Amsterdam 2006, s.109-124.

Stein von, Lorenz, Handbuch der Verwaltungslehre und des Verwaltungsrecht, Utz Schliesky (Yay.), Mohr-Siebeck Verlag, Tübingen, März 2010.

Stein von, Lorenz, Die Verwaltungslehre, Vierter Theil, Innere Verwaltungslehre-Das Polizeirecht, Verlag der J.G. Cotta’schen Buchhandlung, Stuttgart 1867.

Stein von, Lorenz, “Die Verwaltungslehre, Zweiter Theil, Die Lehre von der Innern Verwaltung”, Verlag der J.G.Cotta’schen Buchhandlung, Stuttgart 1866.

Stein von, Lorenz, “Zur Geschichte der deutschen Finanzwissenschaft im 17.Jahrhundert”, FinanzArchiv, Zeitschrift für das Gesamte Finanzwesen, Jahrgang 1 Heft 1, 1884, s.1-44.

Stein von, Lorenz, Handbuch der Verwaltunglehre und des Verwaltungsrecht, Utz Schliesky (Yay.), Mohr-Siebeck Verlag, Tübingen 2010.

Stein von, Lorenz, Die Verwaltungslehre, Die vollziehende Gewalt, Erster Theil, zweite Auflage, Verlag der J.G Cotta’schen Buchhandlung, Stuttgart 1869.

Stein von, Lorenz, System der Staatswissenschaft, Erster Band, J.G.Cotta’scher Verlag, Stuttgart, Tübingen 1852.

Stein von, Lorenz, Wesen und Aufgaben der Staatswissenschaft, Vortrag gehalten in der Feierlichen Sitzung der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften, K.K.Hof- und Staatsdruckerei, Wien 1879.

Stein von, Lorenz, “Geschichte der socialen Bewegung in Frankreich von 1789 bis auf unsere Tage” Erster Band, Gottfried Salomon (Yay.) Drei Masken Verlag, München 1921.

Stein von, Lorenz, Der Socialismus und Communismus des heutigen Frankreichs. Ein Beitrag zur Zeitgeschichte, Otto Wigand, Leipzig 1842.

Steinmetz, Williband, Politik, Situationen eines Wortgebrauchs im Europa der Neuzeit, Williband Steinmetz (Yay.), Historische Politikforschung Band 14, Campus Verlag, Frankfurt am Main 2007.

Sternegg von, Theodor Inama, “Gasser, Simon Peter”, Allgemeine Deutsche Biographie Band 8, 1878 s.401-406, (http://www.deutsche-biographie.de/pnd116449454.html?anchor=adb)  (06.06.2016).

Sternegg von, Theodor Inama, "Dithmar, Justus Christoph", Allgemeine Deutsche Biographie Band 5, 1877, s.259-260, (http://www.deutsche-biographie.de/pnd128453230.html?anchor=adb) (06.06.2016).

Stolleis, Michael, Geschichte des öffentlichen Rechts in Deutschland, Reichspublizistik und Policeywissenschaft 1600-1800, Erster Band, zweite Auflage, Verlag C.H. Beck, München 2012.

Stolleis, Michael, “Pecunia nervus rerum, Die Finanzfrage in der deutschen Staatsräsonliteratur des 17.Jahrhunderts”, Finanzen und Staatsräson in Italien und Deutschland in der frühen Neuzeit, Aldo de Maddalena, Hermann Kellenbenz (Yay.), Duncker&Humblot Verlag, Berlin 1982, s.21-37.

Stolleis, Michael,, Geschichte des öffentlichen Rechts in Deutschland, Staatsrechtslehre und Verwaltungswissenschaft 1800-1914, Zweiter Band, Verlag C.H. Beck, München 1992.

Strelin, Georg Gottfried, Versuch einer Geschichte und Literatur der Staatswissenschaft, Verlag Johann Jakob Palm und Ernst Enke, Erlangen 1827.

Sur, Fadıl Hakkı, “Maliye Tarihine Kısa Bir Bakış (1)”, A.Ü. Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 6, Sayı 2, 1949, s.246-278.

Takahashi, Kohachiro, “Tartışmaya Bir Katkı”, Feodalizmden Kapitalizme Geçiş Süreci,  Paul M.Sweezy, Maurice Dobb, H.K.Takahaşi vd. (Yay.), Çetin Yetkin (Çev.), May Yayınları İstanbul, s.78-127.

Tautscher, Anton, Geschichte der Volkswirtschaftslehre, Grundrisse der Sozialwissenschaften, Verlag A.Sexl, Wien 1850.

Thomasen, Christian, “Eröffnet Der Studierenden Jugend zu Leipzig in einem Discours; von denen Mängeln der Aristotelischen Ethic und von andern das Jus publicum betreffenden Sachen, zwey Collegia Uber die Christliche Sitten-Lehre und über das Jus Publicum”, Allerhand biβher publicirte Kleine Deutsche Schrifften. Mit Fleiβ colligiret und zusammen getragen; Nebst etlichen Beylagen und Einer Vorrede, Dritte Edition, Gedruckt und verlegt von Christoph Galfelds Wittwe und Erben, Halle 1721.

Thomasen, Christian, “Eröffnet Der Studierenden Jugend zu Leipzig in einem Discours; Von denen Mängeln derer heutigen Academien / absonderlich aber der Jurisprudenz, Zwey Collegia”, Allerhand biβher publicirte Kleine Deutsche Schrifften. Mit Fleiβ colligiret und zusammen getragen; Nebst etlichen Beylagen und Einer Vorrede, Dritte Edition, Gedruckt und verlegt von Christoph Galfelds Wittwe un Erben, Halle 1721.

Treitschke von, Heinrich, Die Gesellschaftswissenschaft, Ein kritischer Versuch, Verlag von Salomon Hirzel, Leipzig, 1859.

Treptow, Elmar, Theorie und Praxis bei Hegel und Junghegelianern, Ludwig Maximilian Universität München Philosophische Fakultät, yayınlanmamış doçentlik tezi, München 1971.

Torp, Cornelius, Max Weber und die preußischen Junker, Mohr Siebeck Verlag, Tübingen 1998.

Tönnies, Ferdinand, “Cemaat ve Cemiyet Nazariyesi”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, (Çev. Ziyaeddin Fındıkoğlu), Cilt 9, Sayı 3-4, Yıl 1944, s.712-748.

Tribe, Keith, The Reformation of German Economic Discourse 1750-1840, Cambridge University Press, Cambridge 1988.

Ullmann, Walter, Individuum und Gesellschaft im Mittelalter, Vandenhoeck und Ruprecht Verlag, Göttingen 1974.

Vierhaus, Rudolf, Deutschland im Zeitalter des Absolitusmus (1648-1763), zweite Auflage, Vandenhoeck&Ruprecht Verlag, Göttingen 1984.

Vorländer, Karl, Geschichte der Philosophie, Band 2, fünfte Auflage, Felix Meiner Verlag, Leipzig 1919.

Voβ, Christian Daniel, Handbuch der allgemeinen Staatswissenschaft nach Schlözers Grundriβ, Fünfter Theil, Weidmannische Buchhandlung, Leipzig 1800.

Wagner, Johann Jakob, Grundriβ der Staatswissenschaft und Politik, bei Breitkopf und Härtel, Leipzig 1805.

Wakefield, Andre, “Cameralism: A German Alternative to Mercantilism”, Mercantilism Reimagined, Political Economy in Early Modern Britain and its Empire, Philip J.Stern, Carl Wennerlind (Ed.), Oxford University Press, New York 2014, s.134-153.

Wegele von, Franz X., Geschichte der Deutschen Historiographie seit dem Auftreten des Humanismus, Verlag von R.Oldenbourg, Müchen, Leipzig 1885.

Wehler, Hans Ulrich, Deutsche Gesellschaftsgeschichte: Von der Deutschen Doppelrevolution bis zum Beginn des Ersten Weltkrieges. 1849-1914, Band 3, Beck Verlag München 1995.

Wehler, Hans Ulrich, Deutsche Gesellschaftsgeschichte: Vom Beginn des Ersten Weltkriegs bis zur Gründung der beiden deutschen Staaten. 1914–1949, Band 4, Beck Verlag, München 2003.

Wehler, Hans Ulrich, Deutsche Gesellschaftsgeschichte: Das Deutsche Kaiserreich 1871–1918, Band 9, Vandenhoeck und Ruprecht, Göttingen 1973.

Wendt, Heinz F., Langenscheidts Taschenwörterbuch Teil 1 Türkisch-Deutsch, Langenscheidt Verlag, Berlin-München 1993.

Wilhelmi, Johann Ferdinand, Panorama von Düsseldorf und seinen Umgebungen, J.H.C. Schreiner’sche Buchhandlung, Düsseldorf 1828.

Winkel, Harald, “Wirtschaftswissenschaft I: Geschichte”, Handwörterbuch der Wirtschaftswissenschaft, Band 9, Willi Albers, Karl Erich Born, Ernst Dürr v.d (Yay.), Gustav Fisher, J.C.B Mohr, Vandenhoeck&Ruprecht Verlag, Stuttgart, Tübingen, Göttingen, Zürich 1982, s.413-424

Wood, Ellen M., Yurttaşlardan Lordlara-Eskiçağdan Ortaçağa Batı Siyasi Düşüncesinin Toplumsal Tarihi, Yordam Kitap, İstanbul 2013.

Wood, Ellen M., Kapitalizmin Kökeni, Geniş Bir Bakış Açısı, Epos Yayınları, Ankara 2003.

Wood, Ellen M., Kapitalizm Demokrasiye Karşı: Tarihsel Maddeciliğin Yeniden Yorumlanması, (Çev. Şahin Artan), 2.Baskı, Yordam Kitap, İstanbul 2016.

Wunder, Heide, Die bäuerliche Gemeinde in Deutschland, Vandenhoeck und Ruprecht Verlag, Göttingen 1986.

Wüst, Wolfgang, Die “gute” Polizey im Fränkischen Reichkreis, Akademie Verlag, Berlin 2003.

Wüst, Wolfgang, Die “gute” Policey im Schwäbischen Reichkreis, unter besonderer Berücksichtigung Bayerisch-Schwabens, Akademie Verlag, Berlin 2011.

Zander, Jürgen, “Lorenz von Stein als Soziologe”, Tönnies-Forum : Mitglieder-Rundbrief der Ferdinand-Tönnies-Gesellschaft e.V., Heft 1, Jahrgang 13/2004, s.33-51

Zedler, Johann Heinrich, Grosses vollständiges Universal Lexicon aller Wissenschaften und Künste, Band 1 A-Am, Verlegt Johann Heinrich Zedlers, Halle und Leipzig 1732.

Zedler, Johann Heinrich, Grosses vollständiges Universal Lexicon aller Wissenschaften und Künste, Band 5 C-Ch, Verlegt Johann Heinrich Zedlers, Halle und Leipzig 1733.

Zedler, Johann Heinrich, Grosses vollständiges Universal Lexicon aller Wissenschaften und Künste, Band 10 G-Gl, Verlegt Johann Heinrich Zedlers, Halle und Leipzig 1735.

Zimmermann, Wilhelm, Grosser Deutscher Bauernkrieg, Wilhelm Blos (Yay.), Verlag von J.H.W. Diek, Stuttgart 1891.

http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/D16551.php (02.08.2016).

https://www.uni-muenster.de/FNZ-Online/theorien/modernisierung/unterpunkte/disziplin.htm (02.08.2016).

https://archive.org/stream/actaeruditorum00mencgoog#page/n3/mode/2up (Acta Eruditorum 1682, 11.08.2016).

https://www.zedler-lexikon.de/index.html?c=zedlerinfo&l=de  (07.06.2017)

http://www.polit-bits.de/Lernzone/Entwicklung%20der%20Politikwissenschaft%20seit%201871.pdf (07.06.2017)

https://www.deutsche-biographie.de/sfz38138.html#ndbcontent (13.06.2017)

https://www.deutsche-biographie.de/sfz8686.html#ndbcontent (13.06.2017)

https://www.deutsche-biographie.de/pnd118608339.html#ndbcontent (13.06.2017)

https://www.deutsche-biographie.de/sfz74741.html#ndbcontent (13.06.2017)

https://www.deutsche-biographie.de/sfz74978.html#adbcontent (13.06.2017)

https://www.deutsche-biographie.de/sfz109858.html#ndbcontent (13.06.2017)

https://www.deutsche-biographie.de/pnd118566342.html#ndbcontent (13.06.2017)

https://www.deutsche-biographie.de/sfz4832.html#ndbcontent (13.06.2017)

https://www.deutsche-biographie.de/sfz3565.html#ndbcontent (13.06.2017)

Aynı Kategoride Öne Çıkanlar
Orion Kitabevi Tarafından Basılan Diğer Eserler
Bu Kategoride En Çok Tercih Edilenler
Kameralizm ve Devlet Bilimi
60,00 TL
48,00 TL
%

20

Din ve Siyaset ilişkisi
20,00 TL
16,00 TL
%

20

Siyaset Bilimi
70,00 TL
56,00 TL
%

20

Modernlik Kehanetleri
20,00 TL
16,00 TL
%

20