Türk Anayasa Hukuku (2.Baskı)

Hukuk Yayınları

Liste Fiyatı :
45.00 
TL
Orion Kitabevi Fiyatı :
36.00
TL

Hemen Al

Adet
+
-

Sepete At

1 İş Günü İçerisinde Tedarik Edilecektir.
ISBN
: 9786056799617
Basım Tar.
: 2018
Baskı No
: 2
Syf Sayısı
: 272
Ebat
: 16x24
Kitap No
: 160721
Orion Kitabevi Fırsatlarını Yakalayın !
10 Adet ve Üzeri Alımlarınızda
35,10 TL
20 Adet ve Üzeri Alımlarınızda
34,20 TL
40 Adet ve Üzeri Alımlarınızda
33,30 TL
60 Adet ve Üzeri Alımlarınızda
32,40 TL
90 Adet ve Üzeri Alımlarınızda
31,50 TL

%20
İndirim

Türk Anayasa Hukuku (2.Baskı) - Mustafa Erdoğan

Bu kitabın ilk baskısının yayına hazırlandığı 2017 yılı sonunda Türkiye’nin anayasal düzenine belirsizlik hâkimdi. Gerçekten de 16 Nisan 2017’de halk tarafından onaylanan kapsamlı anayasa değişikliği, kademeli olarak yürürlüğe giren bazı hükümleri dışında, normal olarak 2019 Kasımında yapılacağı varsayılan TBMM ve cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrasında tümüyle yürürlüğe girecekti. Her ne kadar geçici bir hükümle erken seçime gidilmesi durumunda anayasa değişikliklerinin de onunla uyumlu olarak daha erken bir tarihte yürürlüğe gireceği belirtiliyor idiyse de, 2017 sonu ve 2018 başı itibariyle erken seçim yapılıp yapılmayacağı belli değildi. Bu nedenle bu kitap da geçici olacağı belli olan bir dönemin ihtiyaçlarına uygun olarak hazırlanmıştı.

Ancak 2018 baharında alınan seçimlerin yenilenmesi kararı üzerine 24 Haziran 2018’de yapılan TBMM ve cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrasında yeniden seçilen cumhurbaşkanının 9 Temmuz 2018’de and içerek göreve başlamasıyla, 2017 anayasa değişikliklerinin tamamı bu tarihte yürürlüğe girmiş bulunuyor. Dolayısıyla, bu 2. baskıda Türk Anayasa Hukuku yeni anayasal durumun gereklerine uygun olarak güncellenmiş ve metnin tümü gözden geçirilerek yer yer genişletilmiştir. 

Bu ikinci baskının hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ederim.

 


 

 İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ..

BİRİNCİ BÖLÜM

ANAYASACILIK VE TÜRKİYE’DE ANAYASAL GELİŞİM

I. ANAYASACILIK NEDİ̇R?

II. OSMANLI İMPARATORLUĞU’NDA ANAYASAL GELİŞİM. HAZIRLIK DÖNEMİ.

1. Sened-i İttifak.

2. Tanzimat Fermanları..

B. 1876 VE 1909 ANAYASALARI......................................................

C. OSMANLI ANAYASACILIĞ̆I HAKKINDA BİR DEĞERLENDİRME....

III. 1921 GEÇİŞ DÖNEMİ ANAYASASI.................................................

IV. CUMHURİYET DÖNEMİNDE ANAYASAL GELİŞİM......

A.  1924 ANAYASASI

B.   1961 ANAYASASI.......................................................................

1. İhtiyatlı Demokrasi

2. İdeolojik Devlet...........................................................................................

 3. Anayasal Düzenin İlkeleri................................................

a) Anayasanın Üstünlüğü

b) Hukuk Devleti.................................................................

c) Sosyal Devlet...................................................................................

 4. Devlet Sisteminin Yapısı...........................................................

a) Parlamentarizm.................................................................

b) Bağımsız Yargı...........................................................................

c) Millî Güvenlik Kurulu........................................................

d) Siyasî Partiler........................................................................

5. 1971-73 Anayasa Değişiklikleri................................................

 

İ̇KİNCİ BÖLÜM

1982 ANAYASASINA GİRİŞ

I. 12 EYLÜL DARBESİ̇ VE ANAYASANIN YAPILIŞI...................

II. ANAYASANIN SİYASÎ FELSEFESİ............................

A. DEVLETÇİLİK....................................................................................

B. RESMÎ İDEOLOJİ.............................................................................

C. KORPORATİST MİLLİYETÇİLİK.................................................

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

ANAYASAL DÜZENİN ESASLARI

I. Gİ̇RİŞ.........................................................................................................

II. CUMHURİYETÇİLİK..........................................................

III. HUKUK DEVLETİ̇................................................................

A. ANAYASANIN ÜSTÜNLÜĞÜ.............................................

1. Anayasa’nın Bağlayıcılığı....................................................

2. Anayasa’nın Normatif Üstünlüğü........................................

3. Yetkilerin Sadece Anayasadan Kaynaklanması......................

B. DEVLETİN HUKUKA BAĞLILIĞI.......................................

C. HUKUK ÖNÜNDE EŞİTLİK................................................

D. YARGI DENETİMİ................................................................

E. YARGININ BAĞIMSIZLIK VE TARAFSIZLIĞI...........................

F. DOĞAL HÂKİM İLKESİ............................................................

G. HAK ARAMA YOLLARI......................................................

H. ADİ̇L YARGILAMA GÜVENCELERİ................................

IV. BAŞLANGIÇ İLKELERİ.................................................................

V. İ̇NSAN HAKLARI.......................................................................

A. İ̇NSAN HAKLARI NEDİR?

1. İnsan Hakları Kavramı..............................................................................

2. İnsan Haklarının Evrenselliği...................................................................

B. TEMEL HAKLAR REJİMİNİN GENEL İLKELERİ..........................

1. Temel Hakların Niteliği.............................................................................

2. Özgürlük Karinesi....................................................................

3. Temel Hakların Sınırlanmasının Ölçütleri..............................................

a) Kanunla Sınırlama.................................................................................

b) Nedene Bağlı Sınırlama........................................................................

c) Öze Dokunmaksızın Sınırlama............................................................

4. Sınırlamanın Sınırları.................................................................................

a) Anayasanın Sözüne ve Ruhuna Uygunluk........................................

b) Demokratik Toplum Düzeninin Gerekleri.........................................

c) “Laik Cumhuriyet”in Gerekleri...........................................................

d) Ölçülülük İlkesi......................................................................................

5. Temel Hakların Kötüye Kullanılamaması..............................................

6. Temel Hakların Durdurulması.................................................................

7. Yabancıların Temel Hakları......................................................................

C. TEMEL HAKLARIN SINIFLANDIRILMASI...............................

D. TEMEL HAKLARIN ANAYASAL SİSTEMATİĞİ................

E. SOSYAL HAKLARIN NORMATİF DEĞERİ................................

VI. ATATÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ..........................................................

A. MİLLİYETÇİLİK HAKKINDA.................................................

B. ATATÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ KAVRAMI................................

C. HUKUKÎ SONUÇLARI...........................................................

VII. DEMOKRATİ̇K DEVLET........................................................

A. Gİ̇RİŞ...................................................................

B. SERBEST SEÇİMLER.................................................................

C. TEMEL SİYASETLERİN SEÇİ̇LMİŞ ORGANLARCA BELİRLENMESİ

D. ÇOĞULCU VE YARIŞMACI SİYASET......................................

E. TEMEL HAKLAR VE AZINLIKLARIN KORUNMASI.............

G. DENGE VE DENETİM................................................................

VIII. LAİK DEVLET............................................................................

A. DİN-DEVLET AYRILIĞI.................................................................

B. DEVLETİN TARAFSIZLIĞI....................................................

C. VİCDAN VE DİN ÖZGÜRLÜĞÜ..........................................

IX. SOSYAL DEVLET.....................................................................

A. SOSYAL DEVLET KAVRAM.................................................

B. HUKUKÎ SONUÇLARI............................................................

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

ANAYASANIN YETKİ̇ HARİTASI I: YÜRÜTME

I. GİRİŞ̇..................................................................................................

II. HÜKÜMET SİSTEMİNİN NİTELİĞİ........................................

III. YÜRÜTME ORGANI: CUMHURBAŞKANI

 A. SEÇİLMESİ...........................................................................

B. ANAYASAL KONUMU......................................................

C. CUMHURBAŞKANI YARDIMCILARI VE ‘’BAKANLAR’’.............

D. CUMHURBAKANINA VEKÂLET

E. DEVLET DENETLEME KURULU

F. KAMU İ̇DARESİNİN GENEL YAPISI........................................

G. ANAYASAL İDARÎ KURULUŞLAR

1. Üniversiteler ve YÖK...............................................................................

2. Radyo-Televizyon Üst Kurulu ve TRT..................................................

3. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu.....................................

4. Diyanet İşleri Başkanlığı..........................................................................

5. Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları..............................

IV. YÜRÜTME İŞLEVİ VE YETKİSİ

A.  GİRİŞ

B.   MİLLÎ GÜVENLİK SİYASETİ

C.  OLAĞANÜSTÜ HAL YÖNETİMİ

D.  DIŞ SİYASET

E.   CUMHURBAŞKANININ YETKİLERİ

F.   BÜTÇENİN HAZIRLANMASI

V. YÜRÜTMENİN İŞLEMLERİ

A. CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNÂMESİ

B. CUMHURBAŞKANLIĞI OLAĞANÜSTÜ KARARNÂMESİ

C. YÖNETMELİK

VI. KAMU İDARESİNİN ANAYASAL İLKELERİ

A.  ANAYASANIN ÜSTÜNLÜĞÜ

B.   İDARENİN BÜTÜNLÜĞÜ

C.  KANUNÎ İDARE

D.  EŞİTLİK

E.   İDARENİN YARGISAL DENETİMİ

F.   YAZILI BİLDİRİM VE BİLGİ VERME

G.  KAMU GÖREVLİLERİNİN HAKLARI VE ÖDEVLERİ

H.  KANUNSUZ EMİR

BEŞİNCİ BÖLÜM

ANAYASANIN YETKİ HARİTASI II: YASAMA.................

I. YASAMA ORGANI: TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

A. TBMM’NİN OLUŞUMU........................................................

B. SEÇİM SİSTEMİ

II. TBMM’NİN İÇ YAPISI VE İŞLEYİŞİ.......................................

A. MECLİSİN ÇALIŞMA DÖNEMİ...........................................

B. BAŞKANLIK DİVANI.............................................................

C. PARTİ GRUPLARI...................................................................

D. KOMİSYONLAR....................................................................

E. TOPLANTI VE KARAR YETERSAYILARI.......................

F. OYLAMA USULLERİ............................................................

G. KANUNLARIN YAPILMASI..............................................

III. Mİ̇LLETVEKİLLERİNİN HUKUKİ STATÜSÜ.....................

A. MİLLETİ TEMSİL....................................................................

B. ANDİÇME VE GÖREVE BAŞLAMA...................................

C. MİLLETVEKİLLİĞİYLE BAĞDAŞMAYAN İŞLER...........

D. YASAMA BAĞIŞIK̆LIKLARI............................................

E. MİLLETVEKİLLİĞİNİN SONA ERMESİ........................

IV. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU.......................................

V. YASAMA İŞLEVİ VE YETKİSİ................................................

A. YASAMA İŞLEVİ....................................................................................

B. YASAMA YETKİ̇SİNİN KAPSAMI........................

C. YASAMA YETKİ̇SİNİN DEVREDİLMEZLİĞİ.......................

D. YASAMANIN İŞLEMLERİ...........................................................

1. Kanun.........................................................................................................

2. Uluslararası Antlaşma..............................................................................

3. TBMM Kararları........................................................................................

E. TBMM’NİN DENETİM FAALİYETLERİ......................................

1. Yazılı Soru.........................................................................................

2. Genel Görüşme.........................................................................................

3. Meclis Araştırması....................................................................................

4. Meclis Soruşturması.................................................................................

5. Malî Denetim............................................................................................

ALTINCI BÖLÜM

ANAYASANIN YETKİ HARİTASI III: YARGI..........................

I. YARGI IİŞLEVİNİN NİTELİĞİ....................................................

II. YARGININ ANAYASAL İLKELERİ...........................................

A. MAHKEMELERİN BAĞ̆IMSIZLIK VE TARAFSIZLIĞI.........

B. HÂKİM GÜVENCESİ...............................................................

C. MAHKEMELERİN DAVAYA BAKMA ZORUNLULUĞU......

D. ALENÎ DURUŞMA VE GEREKÇELİ KARARLAR.................

E. ÂDİL YARGILAMA.................................................................

III. HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU.................................

IV. YARGI DÜZENLERİ.................................................................

A. ADLÎ YARGI.............................................................................

B. İDARÎ YARGI............................................................................

C. SEÇİM YARGISI........................................................................

D. KAMU HESAPLARI YARGISI....................................................

E. UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ.................................................

YEDİNCİ BÖLÜM

ANAYASANIN YETKİ HARİTASI IV: ANAYASA MAHKEMESİ

I. GİRİŞ̇..........................................................................................................

II. ANAYASA MAHKEMESİNİN OLUŞUMU............................

III. ANAYASA MAHKEMESİ̇’NDE NORM DENETİMİ..........

A. NORM DENETİMİNİN KAPSAMI.

1. Kanunlar...................................................

2. Cumhurbaşkanlığı Kararnâmeleri

3. TBMM İçtüzüğü    

4. Anayasa Değişiklikleri

5. Denetime Tâbi Olmayan Normlar

B. NORM DENETİMİNİN YAPISI...................................................

C. NORM DENETİMİNİN YAPILIŞ ŞEKİLLERİ......................

D. ANAYASAYA UYGUNLUĞUN ÖLÇÜTLERİ....................

IV. BİREYSEL BAŞVURULARIN İNCELENMESİ................................

V. ANAYASA MAHKEMESİ’NİN DİĞER GÖREVLERİ.............

VI. ANAYASA MAHKEMESİ̇’NİN ÇALIŞMA VE

YARGILAMA USULÜ..

VII. ANAYASA MAHKEMESİ̇’NİN KARARLARI.............................

A. GENEL OLARAK....................................................................

B. YÜRÜRLÜĞÜ DURDURMA KARARLARI...........................

SEKİZİNCİ BÖLÜM

SİYASÎ PARTİLER VE ANAYASA

I. GİRİŞ

II. SİYASÎ̇ PARTİ̇LERİ̇N VAZGEÇİ̇LMEZLİĞİ VE DEVLET YARDIMI....

III. SİYASÎ̇ PARTİLERİ̇N VAZGEÇİ̇LEBİ̇Lİ̇RLİĞİ VE KAPATILMALARI

 A. PARTİ YASAKLARI.......................................................................

B. PARTİ̇LERİN KAPATILMASI...............................................

DOKUZUNCU BÖLÜM

ANAYASANIN DEĞİŞTİRİLMESİ

I. GİRİŞ...................................................................................................

II. ANAYASAYI DEĞİŞTİRME USULÜ........................................

III. ANAYASANIN DEĞİŞTİRİLEMEZ HÜKÜMLERİ..................

IV. ANAYASA DEĞİŞİKLİKLERİNİN YARGISAL DENETİMİ......

KAYNAKLAR.......................................................................................

İSİM Dİ̇Zİ̇Nİ̇.................................................................................................

KAVRAM Dİ̇ZİNİ ................................................................................

 

 

 
 
Mustafa Erdoğan Tarafından Yazılan Diğer Eserler
Aynı Kategoride Öne Çıkanlar
Hukuk Yayınları Tarafından Basılan Diğer Eserler
Bu Kategoride En Çok Tercih Edilenler
Anayasa Hukuku
31,00 TL
24,80 TL
%

20

Türk Anayasa Hukuku
50,00 TL
40,00 TL
%

20

Başkanlık Sistemi
20,00 TL
16,00 TL
%

20

1982 Anayasasının Analizi
23,00 TL
18,40 TL
%

20