Türk Dış Politikası

Orion Kitabevi

Liste Fiyatı :
35.00 
TL
Orion Kitabevi Fiyatı :
28.00
TL

Hemen Al

Adet
+
-

Sepete At

1 İş Günü İçerisinde Tedarik Edilecektir.
ISBN
: 978-605-9524-86-5
Basım Tar.
: 2020
Baskı No
: 1
Syf Sayısı
: 232
Ebat
: 14,5 x 21,5 cm
Kitap No
: 162790

%20
İndirim

 Uluslararası sistem tarihte hiç olmadığı kadar hızlı bir şekilde değişmekte ve dönüşmektedir. Yeni dünya güç dengesinde Türkiye ve benzeri bölgesel aktörlerin de hızla güçlendikleri, sistem üzerinde daha fazla etkili olmaya başladıkları ve yeni dünya düzeninin de buna fırsat verdiği görülmektedir. İçinde yaşadığımız küresel uluslararası sistemde Türkiye’nin nasıl bir konuma sahip olduğu, nasıl tehditler ile karşı karşıya bulunduğu, sistemin Türkiye için ne tür fırsatlar sunduğu ve Türkiye’nin bunlara karşı nasıl bir tepki verdiği, üzerinde durulması gereken önemli konulardır. Bu kitabın temel amaçlarından bir tanesi de bu sorulara verilecek cevaplar için bir zemin hazırlamaktır. Kitapta Türk dış politikasının temellerini oluşturan ana belirleyiciler vurgulandıktan sonra, zamanla yaşanan değişimin nedenleri ortaya konulmuş, Türkiye’dış politikada nasıl davrandığı, bölgesel ve küresel ölçekte nasıl bir rol oynamaya çalıştığı ele alınmıştır. Kitabın iki temel amacı bulunmaktadır. Bu amaçlardan ilki Cumhuriyet döneminde uygulanan dış politikadan hangi temeller üzerinden vizyon inşa edildiğini, daha sonra ise vizyonda ne tür değişiklikler ve bu değişikliklere neden olan önemli olay, fikir, kişi ve ilişkileri ortaya koymaktır. Bu çerçevede yaklaşık yüz yıllık tarih içerisinde gerçekleşen önemli dış politika ilişkileri ele alınacak, Türk dış politikasının karakteri ve seyri üzerinde ciddi etki yaratan gelişmeler üzerinde durulacaktır. Çalışmanın ikinci temel amacı ise, günümüz uluslararası sistemi güç dengesinde meydana gelen gelişmelerin Türkiye için ortaya çıkardığı fırsat ve tehditlerin Türk dış politikası üzerinde yarattığı etkileri ortaya koymaktır. Bu kapsamda Soğuk Savaş sonrası dönem üzerine yoğunlaşmakla birlikte, daha çok Ak Parti iktidarı dönemi dış politika uygulamaları analiz edilmiştir. Diğer bir ifade ile kitap Türkiye’nin Soğuk Savaş sonrası dönemde yeniden şekillenmekte olan dünya güç dengesindeki konumunu Türk dış politikası vizyonu ve uygulamaları üzerinden tartışmayı amaçlamaktır.


 

 İÇİNDEKİLER

GİRİŞ.................................................................................... 11

BÖLÜM I

DIŞ POLİTİKA VE ULUSLARARASI SİSTEM

1.DIŞ POLİTİKA, KÜRESEL SİYASET VE

. ULUSLARARASI SİSTEM............................................................ 19

1.1. Politika........................................................................ 19

1.2. Dış Politika.................................................................. 20

1.3.Dış Politikanın Önemi.................................................... 21

1.4. İç Politika Dış Politika Ayrımı....................................... 23

1.5. Dış Politika ve Küresel Siyaset...................................... 24

1.6. Uluslararası Sistem Kavramı......................................... 25

1.7. Küresel Uluslararası Sistem: Yapısı ve İşleyişi.............. 26

BÖLÜM II

TÜRK DIŞ POLİTİKASININ TEMELLERİNİ OLUŞTURAN ANA BELİRLEYİCİLER

2. TÜRKİYENİN DIŞ POLİTİKASINI ŞEKİLLENDİREN

.... TEMEL DİNAMİKLER VE AÇMAZLAR.................... 29

2.1. Cumhuriyet Dönemi Dış Politikasını şekillendiren

Temel Dinamikler........................................................... 29

2.1.1. Bağımsızlığın Korunması............................................. 30

2.1.2. Ulus Devlet İnşası........................................................ 32

2.1.3. Batılılaşma................................................................... 34

2.2.Dış Politikada Türkiye’nin Hareket Alanını Daraltan

Etmenler............................................................................ 35

2.2.1. Ülkenin Gücü İle Hedefleri Arasında Uyumsuzluk........ 36

2.2.2. İçe Kapanma Refleksi ................................................. 38

2.2.3. Küresel Güçlerin Rekabet Alanı Olma......................... 39

3. TÜRKİYENİN DIŞ POLİTİKASINDA DEĞİŞİM VE

     DÖNÜŞÜMÜ ETKİLEYEN KRİZLER, AKTÖRLER

VE GELİŞMELER ............................................................. 40

3.1. Değişim ve Dönüşümü Etkileyen Krizler...................... 40

3.1.1.Kıbrıs Sorunu................................................................ 40

3.1.2. Ekonomik Krizler......................................................... 43

3.2. Değişim ve Dönüşümü Etkileyen Aktörler.................... 44

3.2.1. Milli Görüş Hareketi ve Necmettin Erbakan.................. 44

3.2.2. Turgut Özal................................................................ 46

3.3.Değişim ve Dönüşümü Etkileyen Sosyal ve Siyasal

Gelişmeler................................................................. 48

3.3.1. Soğuk Savaşın Sona Ermesi......................................... 48

3.3.2. AK Parti İktidarı........................................................... 49

3.3.3. Yeni Sosyal Gruplar ve Güçlenen Sivil Toplum............. 50

3.3.4. Arap Baharı................................................................ 51

4.SOĞUK SAVAŞ SONRASI DÖNEMDE YENİ DÜNYA

 DÜZENİ....................................................................... 52

4.1. Resmi İdeolojinin Belirleyici Olmaktan Çıkması............. 55

4.2. Yeniden Büyük Türkiye İdeali........................................ 56

4.3. Türk Dünyasının Ortaya Çıkışı....................................... 58      

4.4. Balkanlarda Yeni Yapı.................................................... 63

4.5. ABD ve AB ile İlişkilerde Yeni Yaklaşım.......................... 77

4.6. İsrail Politikasında Değişim........................................... 78

4.7. Arap Baharı ve Ortadoğu.............................................. 80

BÖLÜM. III

CUMHURİYET DÖNEMİNDE DIŞ POLİTİKA

5.CUMHURİYETİN KURULUŞ DÖNEMİNDE DIŞ

POLİTİKA......................................................................... 83

5.1. 1919-1923 Dönemi......................................................... 85

5.2. Türk-Sovyet Paktı............................................................ 86

5.3. Musul Sorunu.................................................................. 87

5.4. Milletler Cemiyetine Katılma............................................ 88

5.5. Balkan Antantı................................................................. 89      

5.6. SadabadPaktı.................................................................. 90

5.7. Montrö Boğazlar Sözleşmesi........................................... 91

5.8. Hatay Meselesi................................................................ 91

5.9. Türk-İngiliz-Fransız İttifakı............................................. 92

5.10. İkinci Dünya Savaşı ve Tarafsızlık Siyaseti...................... 93

6.  İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI SONRASI DÜNYA DÜZENİ

VE TÜRKİYE.................................................................. 97      

6.1.Soğuk Savaşı Doğuran Gelişmeler................................... 97

6.2. Soğuk Savaşın Ortaya Çıkması ve Türkiye’ye Etkisi........ 99

7. TÜRKİYE-ABD İLİŞKİLERİ............................................. 104

7.1. İkinci Dünya Savaşı Sonrası İlişkiler............................. 105

7.2. Türkiye-ABD İlişkilerini Şekillendiren

        Temel Unsurlar...........................................................107

7.3. Türkiye-ABD İlişkilerini Şekillendiren Önemli Olaylar

ve Krizler................................................................... 109

7.4. Türkiye’deki Askeri Darbeler ve ABD’nin Rolü........... 113

8. TÜRKİYE-NATO İLİŞKİLERİ........................................ 117

8.1. Türkiye’nin NATO’ya Girişi......................................... 118

8.2. NATO Üyeliğinin Sonuçları.......................................... 120

9. TÜRKİYE-AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİ.......................... 126

9.1. Avrupa Birliği’nin Amacı, Niteliği ve

        Belirgin Özelikleri..................................................... 127

9.2. Türkiye’nin Başvuru Nedenleri.................................... 131

9.3. Ankara Anlaşması ve Katma Protokol.......................... 133

9.4. 12 Eylül Darbesi ve İlişkilerin Bozulması..................... 135

9.4.1. Türkiye’nin Tutumundaki Değişikliklerin Nedenleri.. 136

9.4.2. Avrupa Birliği’nin Tutumundaki Değişikliklerin

Nedenleri.................................................................... 139

9.5. Gümrük Birliği Anlaşması............................................. 145

9.6. 1999 Helsinki Zirvesi ve Yeni Dönem.......................... 147

9.7. Tam Üyelik Müzakere Süreci........................................ 148

10. TÜRKİYE-İSLAM DÜNYASI İLİŞKİLERİ......................... 150

10.1. İslam Dünyası Kavramını Nasıl Anlamalı................... 150

10.2. Türkiye-İslam Dünyası İlişkilerinin Seyri.................... 151

11.STATÜKOCULUKTAN YENİDEN BÜYÜK TÜRKİYEYE:

    AK PARTİ DÖNEMİ..................................................... 157

11.1.Büyük Devlet Refleksi Gösterme Veya Gücünün

 Farkına Varma............................................................. 158

11.2. Demokratikleşme Adımları......................................... 161

11.3. Askeri Kapasite ve Milli Silah Sanayi......................... 163

11.4. Yumuşak Güç Kullanımı............................................ 166

11.5. Sosyal ve Kültürel Politikaların Kullanılması.............. 168

11.6. Eksen Kayması Tartışmaları........................................ 169

11.7. Komşularla Sıfır Sorun Politikası................................ 171

11.8. Dünya Beşten Büyüktür Söylemi................................ 173

11.9. Siyasi İstikrar ve Liderlik............................................ 174

BÖLÜM.IV

DÜNYA DÜZENİ VE TÜRKİYENİN KONUMU:

TEHDİTLER FIRSATLARVE TÜRKİYENİN YENİ

                     VİZYONU

12.ULUSLARARASI SİSTEMDE TÜRKİYENİN

KARŞILAŞTIĞI BAŞLICA TEHDİTLER............................. 177

12.1. Küresel Uluslararası Sistemin Kötü İşlemesi............... 178

12.2. Ortadoğu’da İstikrarsızlık......................................... 179

12.3. Küresel Terör Hareketleri.......................................... 181

12.4. Küresel Güçler Arasındaki Rekabet............................ 183

12.5 Türkiye Karşıtı Koalisyonlar....................................... 185

12.6. Avrupa Birliği’nin Zayıflaması................................... 186

13. ULUSLARARASI SİSTEMDE TÜRKİYE İÇİN

ORTAYA ÇIKAN BAŞLICA FIRSATLAR.......................... 188

13.1. Soğuk Savaşın Sona Ermesi...................................... 189

13.2. Sovyet Dağılması ve Türk Dünyasının Ortaya Çıkışı.. 190

13.3. Uluslararası Sistemin İşlememesi............................. 192

13.4. Küresel Güçler Arasındaki Rekabet........................... 194

13.5. İslam Dünyası.......................................................... 196

13.6. Türkiye’nin Potansiyeli............................................ 198

13.7. Avrupa Birliği’nin Türkiye’ye İhtiyacı....................... 199

14. GENEL DEĞERLENDİRME: YENİDEN BÜYÜK

TÜRKİYE İDEALİ VE TÜRKİYENİN YENİ DIŞ

POLİTİKA ANLAYIŞI................................................. 201

Kaynakça.................................................................. 223

 
 
Aynı Kategoride Öne Çıkanlar
Orion Kitabevi Tarafından Basılan Diğer Eserler
Bu Kategoride En Çok Tercih Edilenler
Türk Dış Politikası
35,00 TL
28,00 TL
%

20

The Property Issue on Cyprus
24,00 TL
19,20 TL
%

20